Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1873. június (7. évfolyam, 126-148. szám)

1873-06-01 / 126. szám értesítője

126. szám 1873. Junius h.51. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. *1246­3—3 AJÁNLATI HIRDETMÉNY. 10264. A temesvári m. kir. pénz­­ügyigazgatóság részéről ezennel közhirré tétetik, hogy a m. kir dohány nagyáruda Dettán folyó évi junius 15. ezen igazgatóság­nál nyilvános verseny utján írás­beli ajánlatok beadása mellett az arra alkalmasnak talált és leg­csekélyebb tőzsdé­t igénylő vállal­kozónak át fog engedtetni. Ezen nagyáruda, a­melyhez 63 dohány kisárusok készlettel való ellátóink végett vannak utalva, h­it­eles a szükségeltető dohány­készletet a 6 mértföldnyi távol­ságra első temesvári kincstári do­­hányárudaraktárból megszerezni. A dettai nagyáruda forgalma 1872. évben tett dohányban, ille­tőleg annak értékében 48,404 fontot s 35,150 ft 97 krajczárt. A közönséges dohánynak túl­súlya 2­/2% a havannai szivarok­nak tőzsdija pedig legfeljebb 11/10/* A kincstár nem vállal magára jótállást azon forgalmi eredmény állandóságára nézve, mely a tőzs­­dij meghatározásánál alapul vét­­­ett, annál kevésbé fog a tőzsdij utólagos felemelésének helyt adni, vagy bármiféle kártalanítási igényeket tekintetbe venni. A vállalkozók felhivatnak, hogy írásbeli ajánlataikat bánatpénzzel ellátva ezen m. kir. pénzügyigaz­gatóságnál f. évi június 11-ig déli 12 óráig a főnöknél nyújtsák be. A bánatpénzt, mely három­száz írtra megállapíttatik, lehet vagy készpénzben az ajánlathoz csatol­ni, vagy bármely állami pénztár­nál letenni. De valamint a kész, úgy a le­tételről szóló nyugta is, a sajátke­zűleg aláírandó, bepecsételt és bélyeggel elátott írásbeli ajánlat­hoz csatolandó. Az alant következő vázlat sze­rint szerkesztendő ajánlathoz to­vábbá a vállalkozó nagykorúsá­gát és erkölcsi magaviseletét iga­zoló bizonyítványok is melléklen­dők. Azon vállalkozók bánatpénzei, kiknek ajánlatai el nem fogadtat­nak, a v­rsenytárgyalás bevégezte után azonnal vissza fognak adatni, azon vállalkozó bánatpénze azon­ban, kinek ajánlata elfogadtatott, az érintetlenül tartandó dohány­­illetőleg bélyegkészle­tek, mely dohánynál 3000 írtra rúg, meg­szerzéséig vissza fog tartatni. Ha ezen nagytözst elnyerő vál­lalkozó a dohányárudát Dettán el nem foglalná, bánatpénzét elve­szítve, az el nem foglalás lemon­dásnak tekintetnék és a betöltés iránt új intézkedés fog tétetni még akkor is, ha a tőzsdét elnyerő ajánlatának elfogadása után oda nyilatkoznék, hogy ajánlatától eláll a bánatpénz visszatartatván, el­­foglaltnak nyilváníttatni fog. Az elősorolt kellékeket nélkü­­löző és határozatlan értelmű, vagy mások ajánlatára hivatkozók épen úgy nem fognak tekintetbe vétet­ni, mint azon ajánlatok sem, melyek netán a megszabott idő után nyut­­attak be. Egyenlő ajánlatoknál pedig fen­­tartatik a felsőbb pénzügyi ható­ság eldöntő határozata. A további feltételek, valamint ezen nagy dohánytőzszsel járó kö­telezettségek a temesvári pénz­­ü­gyigazgatóságnál és a dettai pénzügyőri szakasznál betekint­­hetők. A vállalat elől ki vannak zár­va azok, kik a magánjog értel­mében terhes szerződést nem köt­hetnek, továbbá vétség, csempészet avagy valamely nagyobbszerű jövedéki áthágás, sőt egyszerű ki­hágás miatt is, a­mennyiben ez az egyedárusági tárgyakat illető szabályrendeletek ellen irányult, el lettek ítélve, továbbá oly egyé­nek, kik az alkotmány sérthetlen­­sége, vagy a köz-és vagyon­biz­­tonság ellen elkövetett kihágások miatt el voltak ítélve, vagy csak bizonylatok hiánya miatt voltak felmentve, végre egyedárusági tár­gyak eladói, kik ezen üzlettől büntetés gyanánt elmozdíttattak, valamint azon egyének is, kiknek a közigazgatási rendszabályok a felállítandó raktár állomásain meg­maradást nem engednek meg. Ha netán efféle akad­ly a nagy­­tőzs átvétele után jutna csak a pénzügyigazgatóság tudomására, az adományozott nagytőzs azon­nal ismét el fog vétetni. Az ajánlati minta a következő: (50 kros bélyegjegy) Alólírott késznek nyilatkozik a dettai dohány nagytőzsdét a sza­­bály és rendeletek részletesen is­mert feltételei, nevezetesen a do­hánykészlet beszerzésére és épen tartására vonatkozó szabályok pon­tos megtartása mellett .... száza­léknyi tőzsdéjért átvállalni. A bánatpénz 300 frt, azaz három­száz forint, vagy pedig a pénztár­nál befizetett bánatpénzről szóló nyugta (a nagykorusági és erköl­csi bizonylatokkal egyetemben) ide van csatolva. Kelt. . (sajátkezű aláirás, polgári állás és lakhely) Kívülről. Ajánlat a dettai dohány nagytőzs­­nek elnyerése tárgyában. Temesvárott, 1873. máj. 23. A m. kir. pénzügyigazgatóság. 10325 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3606. Alulirt kiküldött végrehaj­tó a polg. tk. vdzt. 403. §-a értel­mében ezennel közhirré teszi, hogy a váczi kir. járásbiróság 3606. számú végzése által Lázár Ferencz és ifjú Lázár István ellen, Ved­­kerty Ferencz felperes részére 800 frt követelés végett elrendelt biz­tosítási végrehajtás folytán bíróilag lefoglalt, s 1669 ftra becsült hitel­intézeti részvények, ökrök, tehenek, sertések, s egyébből álló ingóságok nyilvános árverés útján eladandók, az ingóságok helyszínén, a rész­vények pedig a városház irodájában leendő eszközlésére határidőül 1873-ik évi junius hó 16-ik d. e. 10 órája kitűz­etett, melyhez a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel meghivatnak, hogy az érdeklett ingóságok emez ár­verésen a polg. tk. vdtts. 406. §-a szerint, szükség esetében becsáron alul is készpénz lefizetése mellett eladatni fognak. Kait Váczon, 1873. évi május hó 27. Dacovit Antal, kik. biró. végr. 10335­­ - 8 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2664. A trencséni kir. tervszék részéről ezennel közhirré tétetik, miszerint Jankovics Antal végre­hajtató részére 256 frt 68 kr és jár. iránti végrehajtott Kulis Jó­zsef tulajdonához tartozó, Felső- Motesicz községi 13. számú tikben A I. 1—68. sorsz. a. foglalt és 913 forintra becsült birtoktestre a végrehajtási árverés elrendeltet­vén, annak foganatosítására első határnapul 1873. évi junius hó 23-ik napja, szükség esetén Má­sodik határnapul 1873. évi jul. 23-ik napja mindenkor a hely­színen reggeli 10 órakor azon meg­jegyzéssel tűzetik ki, miszerint a második határnapon az elárvere­zendő ingatlan a becsáron alul is el fog adatni. Minden árverező tartozik a becs­értéknek 10*, bánatpénz fejében azonnal a végrehajtó bíró kezeibe, a többi vételárt pedig az árverési feltételek által megállapított módon befizetni. Azon jelzálogos hitelezők pedig, kik alólírt hatóság székhelyén nem tartózkodnak, vagy attól távol van­nak, felszólittatnak, hogy képvi­seltetjük iránt a törvény értelmé­ben gondoskodjanak, minthogy el­lenkező esetben a részükre hiva­talból rendelendő gondnok Po­­rubszky János helyben lakó ügy­véd által fognak képviseltetni. Végre a príts 433 dik és 466. §§-hoz képest felhivatnak mind­­anok, kik a fentebb körülírt javak iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogot érvényesít­hetni vélnek,hogy igénykereseteiket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ezen törvényszéknél nyújtsák be, különben azok a végrehaj­tási árverés foganatositását nem gátolván, igénylők egyedül a vé­telár fölöslegére fognak utasit­­tatni. Az árverési feltételek a baáni kir.­­ bíróságnál vagy ezen kir. törvényszéknél megtekinthetők. Kelt Trencsénben, 1873. évi april 19-én. * 4 * 4 10219 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 1378. A makói kir. tszék mint tkvi hatóság részéről ezennel köz­hirré tétetik, miszerint a makói 899. sz. tikbe bejegyzett. 800 ftra becsült 1245. népsor sz. házra, 2525 írtra becsült % telekre, 70 írtra becsült % telek utáni belső legelőjárandóságra, 650 forintra becsült 2 * telek utáni külső le­gelő járandóságra, 20 írtra becsült girizdesi kenderföldre, 100 írtra becsült 4331. hrsz. a. ingói szöllőre, 150 írtra becsült 11064. hr. sz. ordicsi szöllőre, 150 írtra becsült 10976. hrsz. ordicsi másik szőllőre, a makói kir. tvszék tavi hivatala helyiségében a birtok közösség megszüntetése végett, 1873. évi julius 4. szükség esetére aug. 6. napjának d. e. 9 órája, a vég­rehajtási árverés azon hozzá­adással tűzetik ki, hogy a má­sodik árverési határnapon a meg­jelölt ingatlanságok becsáron alól is a legtöbbet ígérőre le fognak üttetni; árverési feltételek: kikiál­tási ár a becsár, árverelni szándéko­zók kötelesek a becsár 10% bánat­pénzül letenni,köteles vevő a vétel­ár felerészét 2 hó, 2-dik felerészét 4 hó alatt a leütés napjától szá­mítandó 6% kamataival együtt a királyi telkkönyvi hatóság­nál lefizetni, a királyi kincs­tári illetéket, a vételáron fö­lül sajátjából fizetni, vevő a vett birtoknak az árverés jogerőre emelkedése után birtokába lép, s joga leend magát a birtokba biróilag behelyeztetni, de a tkvi átirás csak a feltételeknek egész­ben tett teljesítése után fog elren­deltetni, az árverési feltételek nem teljesítése esetére vevő kárára és költségére új árverés lesz eszköz­lésbe vehető. Mindazok, kik ezen lefoglalt fekvőkhöz tulajdoni vagy elsőbb­­ségi jogot érvényesíthetni vélnek, felhivatnak, hogy igénykereseteiket ezen hirdetvény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolhatván, egyedül a vételár fe­leslegére fognak utasíttatni. Kell a makói kir.­tszék mint tkvi hatóságnak 1873. május 17. tartott üléséből____________ 10324 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 8606. Alólirt kiküldött végre­hajtó a polg. tk. vdtts 403.­­. ér­telmében ezennel közhirré teszi, hogy a váczi kir. járásbiróság 3605. sz. végzése által Lázár Fe­­rencz és ifj. Lázár István ellen, Vadkerty Mihály felperes részére 1000 frt követelés végett elrendelt biztosítási végrehajtás folyton bi­róilag lefoglalt s 1669 frtra becsült hitelintézeti részvények ökrök, te­henek, sertések, s egyéb tárgyak­ból álló ingóságok nyilvános ár­verés utján eladandók, s az ingó­ságok a helyszínen, a részvények pedig a városház irodájában leendő eszközlésére határidőül 1873 jun. 16.napjának d.e.10 órája kitüzetett, melyhez a venni szándékozók ezen­nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érdeklett ingóságok emez árverésen a polg. tvk. rdtts 406. §-a szerint, szükség esetében becsáron alól is készpénzfizetés mellett eladatni fognak. Kelt Váczon, 1873. máj. 27. Dacovit Antal, m. kik. végr. 0280 3—3 ÁRLE­JTÉSI HIRDETMÉNY. 1712. Közép-Szolnokmegye alis­pánja által közhirré tétetik, mi­szerint a közbiztonsági és szolga személyzetnek 1873. évi rut­abeli illetményük, jelesen 31 db. atilla szürke posztóból zsinórzattal. 31 db. mellény » » 31 db. nadrág » » 31 db. nadrágszijj fekete. 31 db. rojtos fekete nyakkendő. 31 db. pörge kalap fekete. 31 db. téli bekecs szürke posz-t tóból bárány bőr béléssel. 31 db. pár csizma nyári bornyu­­bőrből. 31 db. pár téli csizma bornyubőr, bagaria, dupla erős talppal,a zsinór­­zat, rézrózsák, gombok a múlt évbeliek szerint. Öt hajdú számára kell: 5 db. atilla kék posztóból. 5 db. mellény » » 5 db. nadrág » » 5 db. veres sapka. 5 db. nadrágszijj fekete. •6 db. fekete rojtos nyakkendő. 5 db. téli kekecs­kék posztóból báránybőrrel bélelve. 6 pár nyári csizma bornyabörböl. 6 pár téli csizma, bagaria, dupla erős talppal; beszerzésük érdekében jövő június hó 16-án d. e. 10 órakor itt Zilahon a megye házánál nyil­vános árlejtés fog tartatni, melyre a magokat 270 forint bánatpénzzel ellátott vállalkozni kívánók azzal hivatnak meg, hogy az árlejtési feltételeket addig is az alispáni irodában bármikor is megtekinthe­­t­i, s hogy az árlejtés megkezdé­séig zárt ajánlatok is, ha a 270 ft bánatpénz mellékelve lesz, elfo­gadtatnak. Zilah, 1873. május 21. 10341 3­­2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2627. A m.-óvári kir. tvszék mint tkvi hatóság részéről ezen­nel közhirré tétetik, miszerint Deutsch Izsák pomogyi lakos mint végrehajtatónak Frank Mihály al­­só-illmitzi lakos mint végrehajtott ellen 67 frt 45 kr o. é. s járulé­kai álló követelése behajtása iránt 1873. május 7. 2527. sz. a. be­nyújtott kérelme folytán végre­hajtottunk az alsó-illmitzi 94. sz. tikben bejegyzett s biróilag 1745 frt 75 kr o. é. összegre megbe­csült 87. házsz. a/t telki állomány­nak jó része a becsárnak kikiáltása melletti végrehajtási elárverezteté­­se elrendeltetvén, ennek eszközlé­sére 1873. junius 23. reggeli 10 órája első és 1873. julius 23. reg­geli 10 órája 2-ik határidőül az alsó-illmitzi községháznál oly meg­jegyzéssel tűzetett ki, miszerint ezen ingatlan szükség esetében csak a 2-ik határnapon fog becs­áron alól is eladatni. Mirel a venni szándékozók oly hozzáadással, hogy a leteendő bá­­natdíj 174 frt 50 kv összeget tesz s a megállapított feltételek e bí­róság irodájában betekinthetők, értesittetnek. Egyszersmind pedig a jelzálo­gos hitelezők, kik nem ezen telek­könyvi hatóság székhelyén vagy annak közelében laknak, felszólít­tatnak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetések végett ezen hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek és annak nevét és lakását az eladásig je­lentsék be, mert ellenkező eset­ben a részükre hivatalból kineve­zett gondnok Kató Ignácz hely­beli ügyvéd úr által fognak képvi­seltetni. Felhivatnak tehát mindazok, ki a lefoglalt javak iránt tulajdon vagy más igényt, avagy elsőbbség jogókat érvényesíthetni vélne hog igénykereseteiket e hir­detmény közzételének utolsó nap­jától számítandó 15 nap alatt ek. tszéknél annál bizonyosabban be­nyújtsák, minthogy ellenkező eset­ben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fognak utasítatni. A m.-óvári kir. tszék mint tkvi hatóság 1873. május 15. 10322 8­3 ÁRLEJTÉSI HIRDETMÉNY. 11768. Alulírott kik. végrehajtó a polg. tk. vdtt. 403. §-a értelmé­ben ezennel közhirré teszi, hogy a pest-belvárosi kir. járásbiróság 11768. sz. végzése által Mittel­mann Lotti és Mittelmann Fáni ellen, Fleischmann Imre felperes részére 423 ft 28 kr. követelés vé­gett elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán biróilag lefoglalt s 706 ftra becsült szobabútor, ágyneműek s egyéb tárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladandók, minek a helyszínén, vagyis 3 korona-utcza 26. sz. a. házban leendő eszközlésére határidőül 1873. évi junius hó 13 ik napjának délelőtti 8 órája kitüze­tett, melyhez a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érdeklett in­góságok emez árverésen, a polg. tk. vdtt. 406. §-a szerint, szükség esetében becsáron alul is eladatni fognak. Kelt Buda-Pesten, 1873. máj. hó 28. napján. Laurinetz László, kik. bír. végr. 10386 3­2 " ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 5683. A nagyváradi kir. tör­vényszék telekkönyvi osztálya ré­széről közhirré tétetik, miszerint Novotnik Ágnes részére 400 frt téke­s járulékai kielégítése végett Dózsa Eszter végrehajtást ezen védettől biróilag lefoglalt és a­­­váradi 634-ik sz. tikvben A lapon tulajdonul felvett, és 920 frtra be­csült ház és telek sz első határ­időben kitűzött árverésen el nem adathatván második határidőül 1873. év junius hó 16. napjának d. u. 3 órája a kir. tszék telek­könyvi helyiségénél kitüzetik, a mikor az ingatlan az árverési fel­tételekhez képest a becsáron alól is el fog adatni. Árverelni szándékozók tartoznak a becsérték 10°/»-l*át az árverelő biró kezeihez letenni, a vételár 2 részletben és pedig fele a bánat­pénz betudásával azonnal, másik fele 2 hónap múlva az árverés napjától számítva 6% esedékes kamataival ezen kir. törvényszék­nél lefizetendő, a többi árverési feltételek az árverés foganatosí­tásával megbízott Péter Mihály kir. végrehajtónál s a telekkvi hi­vatalnál megtekinthetők. Kelt Nagyváradon, a kir. tör­vényszék telekkönyvi osztályának 1878. évi máj. hó 21-ik napján tartott üléséből.A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék