Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1873. július (7. évfolyam, 149-175. szám)

1873-07-01 / 149. szám értesítője

I .M­r. A BUDA­PESTI KÖZLÖIN­Y HIVATALOS ÉRTEHITO.JE. 12359 3-­2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2911. A n.-károlyi kir. jbiró­­ság mint telekkönyvi hatóság ré­sziről ezennel közhírré tétetik, miszerint az árverés a szatmár­­megyei árv­aszék 66. A. sz. meg­keresése következtében a Kis Anna és Kis Attib­us kiskorúak tulajdonához tartozó esztrói 26. sz. tikvi birtokbeli illetőségére, úgy a 100 sz. tikben 26. brsz. a. álló belsőségre s raj­ti levő épü­letekre elren­deltetvén, kikiáltási ár összesen 800 írt k­end; venni szándékozók 10°/» bánatpénzt az elárverési végrehajtónál k­észpi­nc­ben le enni tartoznak, árverési határidőül 1873. jul. 29. és szük­ség esetén 1873. évi aug. 29. napjának d. e. 10 órája a hely­színére kitüzetik. Melyre a venni szándékozók oly kijelentés mellett hivatnak meg, hogy az árverezési feltételeket, esetleg azok módositásait ezen tvszéknél és végrehajtónál bár­mikor megtekinthetik, s hogy a kérdéses birtok az első árverési határnapon a becsáron vagy azon felül, a második árverezése határ­napon a legtöbbet ígérőre becs­­áron alól is le fog üttetni. Azon jelzálogos hitelezők pedig, kik alól irt hatóság székhelyén nem tartózkodnak, vagy attól távol van­nak, felszólittatnak, hogy képvi­­seltetésük iránt a törvény értelmé­ben gondoskodjanak, minthogy el­lenkező esetben a részükre hiva­talból rendelendő gondnok által fognak képviseltetni. Végül mindazok, kik a fentebb irt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, f­elhivatnak, hogy igényker­e­­seteiket ezen hirdetmény köz­zétételének utolsó napjától számí­tandó 15 nap alatt, habár külön ér­tesítést nem vettek is, az al­lítt törvénysz­éknél benyújtsák, kü­lönben azok a végrehajtás folya­mát nem gátolván, egyedül a vé­telár feleslegére fognak utasít­tatni. Kelt­a n.-károlyi a királyi tör­­szék mint tkvi hatóságtól 1878 éri junius 3. 12367 3—2~ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3756. Bartolf Mihálynak Balzán­­ Tódor, Mária, Jelena, Sofia és­­ Floare elleni 429 frt 80 kv tőke és jár. iránt lefolytatott végre­hajtási ügyében 3756. sz. a. kelt árverési végzésnél fogva a Szem-­­­lak községi 317. sz. tikvben fent , megnevezett alperesek nevére fel­vett, 2562 ftra becsült 883. sz. ház, beltelek és */* külsőség, továbbá a 120 frtra becsült (4372—4378.); helyr. száma szőllőből álló in­­­­gatlanság a kikiáltási összegül elfogadott becsár 10 százzaléjának letétele mellett Szemlakon a köz­ség házánál 1873. évi augustus 4. napján becsáron, vagy azon felül, továbbá 1873. évi sept. 4. napján becsáron vagy azon alul d. e. 10 órakor következő feltételek mellett el fog adatni: Vevő köteles az árverés leütése­kor a bánatbér betudása mellett a vételár 1-ső harmadát azonnal az árverelő bíró kezeihez, a 2-dik harmadát az árverés utáni 2 hó és a 3-ik harmadot 4 hó alatt 6°/1 kamattal az aradi kir. tvszéknél lefizetni. Felperes követelését hánompénz gyanánt felajánhatja. Vevő a vételár i­s­ részletének lefizetése után a megvett ingat­lannak tettleges birtokába lép, annak tulajdonát azonban csak az egész vételár lefizetése után nyeri meg. A birtokátruházási illetéket egyedül a vevő viseli. Ezzel egyszersmind azon jelzá­logos hitelezők, kik nem ezen tkii­i hatóság székh­elyén vagy rúnák kö­zelében laknak, felhivatnak, hogy a prts. 433. §-ához képest itt hely­ben megbízottat rendeljenek s annak nevet az eladásig jelentsék be, egyúttal mindazok, kik a lefoglalt ja­vak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, fel­­szólittatnak miként a polgá rd's. 466. §-a értelmében igénykerese­­tüket tvszabta határidő alatt nyújt­sák be. Kelt az aradi kir. tszéknek mint telekkvi hatóságnak 1873. június 18. tartott üléséből. 12368 3­­2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Gel. A lippai kir. járásbíróság mint tkvi hatóság részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint Geisz Jakab felperes részére 2730 forint tőke­követelés és járulékai behaj­tása végett Grim Melchior hagya­téka és Grim Anna végrehajtást szenvedettől lefoglalt s a lippai 113. sz. tjkben foglalt 1043/a számú ház 214/a 214/b 214/c 4031. 4035. 26.7. 3736. 4969. és 4993. 1. sz. a. ingatlanság és a lippai 114 sz. tjkben jegyzett 1043/b számú háznak ez I-ső árverésnek árvere­sek hiányábani sikertelensége miatt végrehajtás utjá­ni II-szori elárve­rezése elrendeltetvén, árverési határidőül 1873. évi július 26. napjának d. e. 10 órája Lipp. mezőváros községházánál kitözetik Miről a venni szándékozók az­­zal értesittetnek, hogy bánatpénzül I a kikiáltási árul szolgáló becsár I 10%-ra lesz leteendő, és hogy a kérdéses ingatlanok ezen árverésen Kocsáron pedig azon alól is a leg­többet ígérőre le fognak üttetni. A többi feltételek a bíróság telek­kvi irodájában megtekinthetők. Ennek folytán azon jelzálogos hitelezők, kik a fenti kir.­ibiróság székhelyén kívül laknak, ezennel felhivatnak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő képvi­­seltetésekre megbízottat rendelje­nek, és annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, mert külön­ben a hivatalból kinevezett gondnok Capdebó István ur I­ppai ügyvéd által fognak képvisel­tetni. Lippán, 1873. junius 24. _______A kir. járásbíróságnál. 12373 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1489. A szombathelyi kir. tv­­széknek mint telekkönyvi ható­ságnak 1873. évi junius hó 3. kelt 1489. sz. a. végzése folytán közhírré tétetik, miszerint a szom­bathelyi kir. tvszéknek néh. Biró Ferencz hagyatéki ügyében inté­seit 7566. sz. a. megkereséséhez képest a rába-alsó-patyi 20. sz. tikvben nevezett Bró Ferencz k­ökhagyó tulajdonául felvett A I II. alatti 1/4 kültelket kiegészítő és 90 írtra becsült 26, továbbá 150 írtra és 244-—700 írtra becsült 127 és végre 300 forintra becsült 106. helysz. birtokrészeknek kü­­önlegesen vagy a körülmények-­­ rez képest összefoglalva, és az , alábbi árverési feltételek mellett leendő önkéntes elárverezése elrendeltetvén, ennek foganatosit­ására első határidőül 1873. évi j­ulius hó 18. napja és szükség eset­­­én második határidőül 1873. évi , augusztus hó 18. napja mindenkor délelőtti 10 órára Rába-Alsó-Paty helységbe­n a községházához ki- f űzetett azon hozzáadással, hogy a 1 enkörül irt 1/t kültelki birtokré- 1 izek úgy az első mint a második árverésen csak becsáron vagy azon elül, fognak eladatni. Az árverési feltételek követ­­­­kezők: 1 1) A fenkörülirt ’/« kültelki­­ artokrészek a kitett becsárakon­­ különlegesen, vagy a körülmén­­ lyekhez képest összefoglalva 1440 1 lecsáron fognak kikiáltatni. 1 2) Bánatpénzül a becsárnak 110 ed része az árverés megkez­dése előtt a bírói kiküldött kezeire leteendő. 3 A vevő a vételárnak kamat­­ nélküli eh­ó felerészét a leütés nap­jától számítandó 1 hó, másik fele­részét pedig, mely után a leütés napjától fogva 6% kamatok járnak a leütés napjától számítandó 3 hó alatt a szemm­­athelyi kir. tvszék­nél mint tkkvi hatóságnál, avagy netaláni bírói utalványozás esetén az illető utalványosok kezeire le­fizetni tartozik. A b­­atpénz a vételárba fog be­adatni. 4) A vevőnek a fenkörülirt V* kültelki birtokrészek a leütés nap­ján azonnal tényleges leirása s hasz­nálatába átadatni fognak, de vi­szont tá­tozik ezen időtől kezdve a megvett birtokrészekkel kapcso­latos mindennemű közterheket és veszélyeket viselni, úgy a kincs­tári illetéket is megfizetni. 6) A tulajdonjognak vevő javára leendő bekeblezése az árverési fel­tételek teljesítésével hivatalból fog eszközöltetni. 6) Ha a vevő az árverési felté­teleknek eleget nem tenne, ezen esetben a bánatpénz elvesztésen felül a megvett egy negyed kültelki birtok­részek bármely érdeklett fél kérelmére is, a vevő költségére és veszélyére újból elrendelendő, és csak egy árverési határnap kitűzése mellett becsáron alul is megtartandó árverés útján eladatni fognak. Egyúttal felhivatnak azon jel­zálogos hitelezők, kik ezen terv­­szék székhelyén kívül laknak hogy a vételár felosztása alkal­mával leendő képviseltetésük vé­gett megbízottat rendeljenek, s en­nek nevét és lakását az eladásig jelentsék be, mert ellen esetben a hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Mindazok, kik ezen lefoglalt fekvőkhöz tulajdoni vagy elsőbb­ségi jogot érvényesíthetni vélnek, felhivatnak, hogy igénykereseteiket ezen hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 16 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, ide nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolhatván, egyedül a vételár fe­leslegére fognak utasíttatni. A szombathelyi kir. tvszéknek mint tkkvi hatóságnak 1873. évi junius hó 3. napján tartott ülé­­séből. *1463 3—2 ÁRLEJTÉSI HIRDETMÉNY. 649. A pest-kassa-duklai 4—61­­­értföldnyi szakaszán, Aszódnál ozzant állapotban lévő áteresz íjbóli helyreállítása a nagymél­­óságu m. kir. közmunka és köz­­ekedési ministeriumnak 1873. évi unius hó 16-án 9215. sz. alatt élt rendeletével o. é. 1224 frt 6 kr költségösszeggel engedé­­keztetvén, a munka végrehajtásá­­ak biztosítása tekintetéből az­­tólirt magy. kir. mérnöki hivat­alnál (Budán Albrech­nton gr. Jónyay-féle házban) folyó 1873 vi julius hó 22-én délelőtti 10­rakor zárt írásbeli ajánlatok el­­f­ogadásával egybekötött nyilvá­­nos szóbeli árlejtés fog tartatni, s vállalkozni szándékozók felhi­­■atnak miszerint szabályszerüleg b­élyegzett, 10*10nyi bánatpénzzel llátott, kellőleg lepecsételt aján­­ltaikat fenntebbi határidőre 1 enyu­tani szíveskedjenek, midőn r­ájelentetik, hogy a határidőn túl 1­eérkezendő ajánlatok figyelembe n­em vétetnek. A szóbeli tárgya- 1 fánál résztvevők tesznek le 5'|­- n­yi bánatpénzt, mely az árlejtést a­­egnyerő által 16­/o-nyi biztosi- I ikra lesz azonnal kiegészítendő, bánatpénz lehető készpénzben, i­llampapírokban vagy az állam­­ által garan­­tázott vasúti elsőbb­ségi kötvényekben is, a pesti tőzsde napi árfolyama szerint. A vonatkozó terv, költségvetés és a különleges építési feltételek e hivatalnál a rendes hivatalos érákban betekinthetők. Budapesten, 1873. évi junius hó 21-én. Magyar királyi állammérnöki hivatal. 12290 _­ 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 999. A medgyesi kir. törvény­­szék által ezennel közhírré tétetik, miszerint Simon Löwi felperes részére o. é. 62 írt tőkekövete­lése és járulékai kielégítése vé­gett Lepedát Ilié végrehajtást szenvedőtől lefoglal, összesen 1138 frt 4 krra becsült ingatlan vagyo­nára, u. m. 555 Q* terjedelmű 349 frt 28 krra becsült beltelke, 5 hold 410Q4 területű 297 frt 62 krra becsült kaszáló, 681 Q° szöllő, be­csülve 48 frt 89 krra, 6 hold 416­4 területű 442 frt 25 krra becsült szántóra a végrehajtási árverés elrendeltetvén, annak foga­natosítására első határnapul 1873. julius hó 31-ke, szükség esetében második határnapul 1873. szep­tember 19-ik napjának mindenkor, délelőtti 10 órája Sz.-Almás köz­ségben a falusbiró házához tűze­tik ki, a következő feltételek sze­rint : a fekvők egyenkint árvere­­zendők és kikiáltási árai azok bocsára, állapittatik meg. Az ár­verezendő fekvőség 10%-ra bánat pénzül az árverező biztos kezé­hez leteendő. A vételár 30 nap alatt a törvényszékhez befizetendő. A fekvők a Il-ik határnapon becs­áron alól is eladatnak. Az árverési feltételek terjedel­mesebben, úgy a becslési jegyző­könyv a törvényszéki kiküldöttnél megtekinthetők. Felhivatnak végül mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, tsog igénykereseteiket e hír­detmény közzételének utolsó nap­ától számítandó 15 nap alatt e k­­iszéknél annál bizonyosabban be­­nyújtsák, minthogy ellenkező eset­­ben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár ölöslegére fognak utasitatni. A medgyesi kir. törvényszék­ié­: 1878. május hó 28-án tartott Réséből. 123­9 3X9 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2259. A nyíregyházi kir. t szék­­könyvi osztálya részéről közhírré tétetik, miként Fried Ferencznek Fried Jakab e­leni végrehajtási ügyében utóbbitól végrehajtás alá vott s a t.-löki 413 s 1070. sz. tjkvben bevezetett következő int­entisnok és pedig a t-löki 413 sz. tjkben 3. sorsz. a. bevez­etet belsőség, az 1070. sz. tjkben 1. sorszám alatti belső telek és 2 darab szőllőskert a folyó 1876. évi julius hó 81., szükség esetében 1873 sept. 4. napján d. e. 10 óra az T.-Lök községházánál tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek el fognak adatai. Feltételek: kikiáltási ár a 413. sz. tjkben foglalt belsőségre 2150 frt, az 561. sz. tjkben foglalt bel­sőre 1040 frt, az egyik szőllőre 210 frt, a másik szőllőre 160 frt. Bánompénz 10%. Vevő a birtoknak azonnal bir­tokába lép. A vételár fizetendő két részlet­ben, pedig fele része azonnal, a másik fele része a leütéstől 30 nap alatt. Azon jelzálogos hitelezők tehát, kik alólírt hatóság székhelyén nem tartózkodnak, vagy attól tá­vol vannak, felszólíttatnak, hogy képviseltetésük iránt a törvény ér­telmében gondoskodjanak, mint­hogy ellenkező esetben a részükre hivatalból kinevez­ett gondnok által fognak képviseltetni. Végül felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy kereseteiket e hirdetménynek a törvényszéki táblára történt kifüggesztése napjától számí­tandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, nyújtsák be, különben azok a végrehajtás fo­lyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasit­­tatni. Kelt Nyíregyházán, a kir. tszék .kvi osztályának 1873. évi junius 18-án tartott ül­séből. 12446 393 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 56036. A budapesti kir. keresk. is váltótszék részéről ezennel köz­li ízés tétetik, miszerint dr. Szőllősy Hente ügyvéd által képviselt Stein­­reck Bertha felperesnek Wolf F. alperes elleni 6000 frt. s járuléka i­ránti vál­tóperében az 873 évi 1 6036. számú végzéssel az árve­rés elrendeltetvén, annak alperes 1. sz. boltjában és királyfürdő­­urczai 46. sz. lakásán leendő meg­­artására f. évi július 10. napja 1. u 20/1 órája tűzetett ki, a mi­­tor a biróilag lez­­logott, 5386 frt H krra becsült különféle áruezik­­­ek, bútorok és egyéb ingó tár­gyak a legtöbbet ígérőnek kész­pénz fizetés mellett el fognak .datni. lett Pesten, 1873. junius 19. Wein Lipót, kik. végre. ”12457 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY f 2164. A n. enyedi kir. P'jrvény­­zék, hivatkozással a Zn«5^, Leont­ina Kiss Albertné sze*jt.benedekij öszszesen 7924 feb­r­­­brrm be. sült fekvőségeine’^'árverése ^ ,jában f. év ja 31.k­i] 2429 .olg. se. alatt 'közzétett árverési hirdetményre,, kölhirré teszi, mi­­elő.ő árverési határnap evők ciánya miatt eredménytelen mar­adván, az időközben f. év ju­lius 30-ára kitűzött második ha­­árnap­on a­z illető fekvők becsá­­ron alól is el fognak adatni. A kir. törvényszéknek Nagy- Enyeder.1 1873. junius 16-án tar­tott DO­nózári tanácsüléséből. 12371 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2040. Az al­l­rt k. törvényszék m­at tkkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, miszerint Biki Rozália belényesi lakosnak, Mór­án Alexa és Mortan Vaszali al­peresek s lelesdi lakosok elleni L20 frt követelése s jár. végett végrehajtás alá vont, s tartozó­­j­aival együtt 669 forint 50 krra ecsült ingatlanság, jelesül a lelesd­i 33. sz. s 297 frtra, a lelesdi 04. sz. birtok fele és 52 frt 50 rra, végre a lelesdi 28. sz. tikben 20 frtra becsült birtok f. 1873. il. 23. napján reggeli 10 órakor, helyszínén, Lelesd község há­­znál megtartandó bírói árver­és útján a legtöbbet ígérőnek, és edig e második határnapon a vésáron alul is el fog adatai. Erről a Tenni szándékozók azon hzzáadással értesittetnek, misze­­int a ké­zpénzben vagy taba­­ik pénztári könyvecskében lete­­ndő bánatpénz összege 10'/6 1 hogy az árverezéskor felol­­alandó árverési feltételek többi­ontjai a tkvi hivatalban megte­­inthetők. Kelt Belényesben, a k. tervszék­­int­elkkönyvi hatóságnál, 1878. május 30. napján.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék