Budapesti Közlöny, 1873. augusztus (7. évfolyam, 176-200. szám)

1873-08-01 / 176. szám

Budapest 1873. 176 szám. Péntek, augustus 1. BUDAPESTI N­ 3 V­A­T KÖZLÖNY. 81*i*isxtŐ8£o : Pesten, h­atvani-utcza 10-dik szám I. emelet. Kiadó-hivatal : Petten , barátok­ tere 7. sz. a. földszint. Kéziratok nem küldetnek vissza. Borraentet­­len évelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva a melléklappal együtt: Egész évre .... 12 írt. Félévre...... 6 » Negyedévre ... 3 A „Budapesti külön, postán Egész évre. Félévre Negyedévre Közfilm­'* melléklapiÁra vagy házhoz hordva . . . 2 írt 40 kr. . . 1 » 20 » . . . » 60 » A »Hivat.Értesítő« egyes száma főlap nélkül 10 kr., azzal együtt 20 kr Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítőbe iktatandó hirdetések dijai a hirdetmény­nyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 írt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 írttal több. A hivatalos hirdetést igazoló egyes lap ára 10 kra Magánhirdetések: Egyhasábos petitsor egyszeri hirdetésért 19 kr.,kétszeri 16 kr., és többszöri hirdetésért 13 kr. minden beiktatásnál. A bélyeg­­díj külön minden beiktatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. pénzü­gyminister Scheinz Adolf m. k. erdömestert a temesvár-karánsebesi m. k. jószág­igazgatósághoz aligazgatóvá, Ruttner Antal er­dészeti titkárt az ungvári m. k. jószágigazgatóság­hoz erdömesterré, Scholtz Arnold ro. k. erdészt a máramaros­szigeti m. k. bányaigazgatósághoz er­dészeti titkárrá és Forberger János erdőrendezőt ugyanoda m. k. erdőrendezővé nevezte ki. A földmivelés ipar- és kereskedelmi m. kir. mi­nisztérium a kir. távirdai szakszámvevőséghez Fü­löp Jakab és Mészner Máté távirdai szak­szám­vevőségi II. oszt. számtiszteket I oszt. számtisz­tekké, továbbá Vanicsek Damilló IV. oszt. adóhi­vatali tisztet és Steindl József pénzügyminiszteri II. oszt. számtisztet II. oszt. számtisztekké és végre Drohny Lajos meg Mihályfi Győző táv. szakszám­­vevőségi gyakornokokat ideiglenes III. oszt. szám­tisztekké nevezte ki. A m. kir. belügyminiszer számvevőségéhez ifj. Baltay Gusztáv, Tóth Dániel és Raksányi Györ­gyöt díjas gyakorokokká nevezte­­ki. . A telekkönyvi hatósággal felruházott német­­bogsáni kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság, működését, a f. évi július hó 27-én 24352 sz alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet szerint, f. évi október hó 1-vel kezdi meg. Mágócs, Szászvár-Mura, Bonyhád, Mórágy és Báttaszék nevű vasúti távirdaállomások a bátta­­szék-dombóvár zákányi vasútvonalon magánsür­gönyök felvételére is felhatalmaztalak. A temesvári m. kir. pénzügyi igazgatóság Mai­ler Gyulát, Renner Tivadart, és Pridajka Fe­rencset ideiglenes ,7-ik osztályú adóhivatali tisz­tekké nevezte ki. - IVEMJLI­VATALOS SZESZ. O­rg. és Apost. kir. Felsége Podolin város tűz­­károsult lakosai részére magánpénztárából 500 frt segélyt méltóztatott legkegyelmesebben ado­mányozni. A persa sah ő felsége jul. 30-án esti 7 óra után 32 perczc­el a cs. k. laxenburgi kastélyba érke­zett. A penzingi pályaudvarban, melyben a külön udvari vonatnak legközelebb át kelle haladnia, már jóval a sah ő felsége megérkezése végett ki­tűzött időpont előtt, rendkívül nagy számú közön­ség volt összegyűlve. Magában a pályaudvarban egy díszszázad volt felállítva zászlóval s zenével, s ott megjelentek : gr. Thun és Pidoll tábornokok, a persa követ Mal­­com­­ban, egy persa kísérővel és I. Schlechta. Hét óra felé megjelent császár király Ő Felsége tábornagyi egyenruhában s megszemlélte a dísz­­századot, mely a katonai tisztelgéseket teljesíté. A kitűzött időben a külön udvari vonat a sah ö felségével és kíséretével beérkezett a pályaud­varba, a katonai zenekar a persa néphymnus játszó, a diszszázad tisztelgett, sah ö felsége, ki diszegyenruhát, fevégén brilliánt kapcsol, gyé­mántokkal kirakott vállrojtokat, s egy brilliántok­kal borított kardszijat viselt, odahagyta a waggont s császár király Ő Felsége által a pályaudvar küllépcsőzeténél üdvözöltetett. A közönség a sah ő felségét ismételt viharos éljenekkel üdvözlé. A kiséretek bemutatása után császár király Ő Felsége a sah ő felségéhez ment a waggonba, s a vonat eltávozott, a közönség újólagos éljen ki­áltásai közt. A pályaudvar Laxenburgban a sah ő felsége el­fogadására, különös, izlésteljes módon volt feldí­szítve. A küllépcsözet szőnyegekkel volt borítva, s virágcsoportozatok által kertté átalakítva. A magasan fekvő küllépcsőzettől egy nem meredek lejtő vezetett a pályaudvar előtti térhez, melyet zászlórudak szegélyeztek az osztrák és perzsa zászlókkal, s mely fáklyák által fényesen megvi­­lágíttatott. Maga a lejtő egy sátoralakú építmény­ben végződött, mely szőnyegekkel és virágfü­zé­­rekkel volt díszítve. A laxenburgi kastély két udvarában .Az éra után a legfőbb udvari hivatalok, testőrkapitányok és szertartásmesterek, gr. Pejacsevich vezérőr­nagy, ő felsége főhadsegéde, gr. Andrássy és b. Holzgethan közös minister urak, b. Pretis, dr. Banhans, dr. Unger és Horst ezredes, cs. k. mi­nisterek, b. Wenkheim és Tisza m. kir. ministerek, az országos parancsnok, b. Maroicsics táborszer­nagy, Abele és gr. Auersperg altábornagyok és hadosztálynokok, Catty és Appel vezérőrnagy­i dandárnokok, Franz táborkari ezredes, az alsó austriai helytartó b. Conrád, a laxenburgi községi képviselet és a kastély cs. k. hivatalnokai megje­lentek. A kastély homlokzata előtt, mindkét oldalról, egy huszár század, valamint egy század gyalog­ság volt felállítva, zászlóval s zenével. Hét óra felé megjelentek, Rudolf Khg ur (saját gyalog ezredének ezredesi egyenruhájában), Lajos Victor, Albrecht, Lipót, Rajner fölig urak, ő cs. fenségeik, Ferencz modenai hg, saját főudvar­mestereikkel s kíséreteikkel, mindnyájan teljes díszben, a rendi nagykeresztek szalagjaival ka­bátjuk fölött A külön udvari vonat császár király s a sah ő felségeikkel, pontban 7 óra után 32 perczc­el ér­kezett meg a laxenburgi pályaudvarhoz, melyben nagy néptömeg volt összegyűlve. Ő felségeik, né­mely persa főméltóságok és a badeni járásfőnök által tiszteletteljesen üdvözöltetve, elhagyták az udvari vagyont, s a kiséretek által követve a ké­szen álló négy fogatú nyílt kocsihoz mentek, melyre ő felségeik, a nép hangos éljen kiáltásai közt felültek, s a kastélyba kocsiztak. Ő Felsé­geik kíséretei nyílt két fogatú udvari kocsikban követték őket. A pályaudvartól a kastélyig sarlt néptömeg képezett sorfalat, mely ő felségeiket legélénkebb s legrokonszenvesebb módon üdvözlé. Azon jelen­tés folytán, hogy ő felségeik közelednek, a félig urak ő cs. k. fenségeik, a belső lakosztályokból a lépcsőzet aljához mentek, a hol az előbb nevezett föméltóságok már e felségeik megérkezésére vártak. A két felség közeledésére a zenekar a persa hymnust kezdé játszani. A diszszázadok a kát. tisztelgéseket teljesiték, s a közönség hangos él­jen kiáltásai közt mindkét felség a lépcsőzethez kocsizott. Az első főudvarmester hg. Hohenlohe s a cs. k. főszertartásmester gr. Abensberg Traun elől­­lépése mellett, ezután császár király Ő Felsége a sah­n felségével, a magas uraságokkal, kíséretek­kel, beosztott urakkal stb. az első salonba mentek, hol a bemutatás történt. A lakosztály ajtajánál a cs. k. testőr lovasok részéről kettős őrség volt felállítva. A bemutatás végződtével a sah ő felsége a bel­ső lakosztályokba vonult vissza. Erre császár király Ő Felsége, Rudolf Kirg ur­d cs. k. fenségével, Schönbrunnba visszatérni méltóztatott. Budapesten f. évi jul. 30-án fölmerült új cho­­leraesetek: Budán 5, Pesten 62. A vallás- és közoktatási m. kir. minister Bagó László, Gyárfás Jenő és Zvér Ferencz orsz. min­­tarajztanodai növendékeket a nevezett intézetnél üresedésben levő 3 rajztanodai jelölti állomásra, melyek mindegyikével 300 frt évi ösztöndíj élve­zete vagyon egybekötve, nevezte ki.­­ A PESTVÁROSI FŐRE­ÁLTANODÁBAN tegnap délelőtti 10 órakor tartatott meg a zárünnepély. Békey Imre városi tanácsnok és a tanbizottság elnöke egy az ifjúsághoz, a szépszámú közönséghez és a tanári testü­lethez intézett beszéddel megnyitván az ünnepélyt, a növendékek egy kart énekeltek. Ezután a legjobb ta­nulók között jutalomképek osztattak ki ; 10 tanuló, ki a rajzszakmákban kiváló előmenetelt tanúsított, Langen­feld Fr. bőkezűségéből 1­ 1 aranyat kapott,a tanács pe­dig a Szilágyi alapból 5 jó, de szegény tanulónak egyen­­kint 20 forintot osztatott ki. — Ezután szavalmányok következtek magyar, német és franczia nyelven, — közben egy kar Tompának „Téli zöldje” (dallama Langertől) énekeltetett el. Mráz Károly Vl­ ik osztály­beli tanuló az ifjúság nevében bucsu-beszédet mond­ván, Ney Ferencz igazgató egy alkalmi beszéddel be­zárta az ünnepélyt. A vendégek távozása előtt pedig az ifjúság Kölcsey hymnusát énekelte el.­­ A zár­ünnepély alatt e reáltanodai növendékek mértani és szabadkezű rajzai, valamint szépírás mutatvány példá­nyai közszemlére ki voltak téve.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék