Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1873. augusztus (7. évfolyam, 176-200. szám)

1873-08-01 / 176. szám értesítője

1878. 176. száza. Augusztus 1.5­1. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY hivatalos Értesítője. *1853 3—8 AJÁNLATI HIRDETMÉNY. 19884. A temesvári m. kir. pénz­­ügyigszgritóság részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a m. kir. dohány nagyárudája Orsován f. évi augustus 14. déli 12 órakor ezen igazgatóságnál nyilvános ver­seny útján írásbe­l­ajánlatok bea­dása mellett az arra alkalmasnak talált és legcsekélyebb tőzsdést igénylő vállalkozónak át fog en­gedtetni. Ezen nagyárada, a­melyhez 48 dohány kijárusok készlettel való ellátásuk végett vannak utalva, köteles a szükségeltető dohány készletet az 33 mértföldnyi távol­ságra eső temesvári kincstári do­hányáruda raktárból megszerezni. Az orsovai nagyáruda forgalma 1872. évben tett dohányban, ille­tőleg annak értékében 38822 font, illetőleg 41874 frt 92 kr. A közönséges dohánynak túl­súlya 2*/2 mo, a havannai sziva­roknak tőzsdija pedig legfeljebb »V« •/.. A kincstár nem vállal magára jótállást azon forgalmi eredmény állandóságára nézve, mely a tőzs­­dij meghatározásánál alapul vé­tetett, annál kevésbbé fog a tőzs­­dij utólagos felemelésének helyt adni, vagy bármi­féle kártalaní­­tási igényeket tekintetbe venni. A vállalkozók felhivatnak, hogy írásbeli ajánlataikat bánatpénzzel ellátva ezen m. kir. pénzügyigaz­gatóságnál f. évi augustus 14 reggel 10 óráig a főnöknél nyújt­sák be. A bánatpénzét, mely 300 írtra megállapittatik, lehet vagy kész­pénzben az ajánlathoz csatolni, vagy bármely állami pénztárnál letenni. De valamint a kész, úgy a le­tétéről szóló nyugta is, a saját­kezűig aláírandó, lepecsételt és bélyeggel ellátott írásbeli aján­lathoz csatolandó. Az alant következő vázlat sze­rint szerkesztendő ajánlathoz to­vábbá a vállalkozó nagykorúsá­gát és erkölcsi magaviseletét iga­zoló bizonyítványok is melléklen­dők. Azon vállalkozók bánatpénzei, kiknek ajá­natai el nem fogad­tatnak, a verseny­tárgyalás bevé­gezte után azonnal vissza fognak adatni, azon vállalkozó bánatpén­ze azonban, kinek ajánlata elfo­gadtatott, az érintetlenül tartandó dohány illetőleg bélyeg készlet­nek, mely dohánynál 2200 írtra rúg, megszerzéséig vissza fog tar­tatni. Ha ezen nagy tőzst elnyerő vál­lalkozó a dohány ludát bármi ok­­ból el nem foglalná, bánatpénzét elveszítve az el nem foglalás le­mondásnak tekintetnék, és a be­töltés iránt új intézkedés fog lé­tezni, még akkor is, ha a tőzsdét elnyerő ajánlatának elfogadása után oda nyilatkoznék hogy aján­latától eláll, a bánatpénz vissza, tartatván, elfoglaltnak nyilváni­tatni fog. Az elősorolt kellékeket nélkü­löző és határozatlan értelmű, vagy mások ajánlatára h­vatkozók épen úgy nem fognak tekintetbe vétet­ni, mintázan ajánlatok sem, melyek netán a megszabott idő után nyúj­tanak be. Egyenlő ajánlatoknál pedig fenn­tartanak a felsőbb pénzügyi ható­ság eldöntő határozata. A további feltételek, valamint ezen nagy dohány­törzzsel járó kö­telezettségek a temesvári pénz­­ügyigazgató ágtál és az orsovai m. kir. vám és adó felügyelőnél betekinthetők. A vál­­lat elől ki v­anak zár­va azok, kik a magán­jog értel­mében terhes szerződést nem köt­hetnek, továbbá térség­csempé­szet, avagy valamely nagyobbszerű jövedéki áthágás, sőt egyszerű ki­hágás miatt is, a­mennyiben ez, az egyidánúsági tárgyakat illető szabályrendeletek ellen irányult el lettek ítélve; továbbá oly egyé­nek, kik az alkotmány sérthetlen­­sége, vagy a köz és vagyon­biz­tonság ellen elkövetett kihágások miatt el voltak ítélve, vagy csak le­zonylatok hiánya miatt voltak felmentve; végre egyedárusági tár­gyak eladói, kik ezen üzlettől büntetés gyanánt elmozdittatók, valamint azon egyének is, kiknek közigazgatási rendszabályok a felállítandó raktár állomásain meg­maradást nem engednek meg. Ha netán félé akadály a nagy­­tözs átvétele után jutna csak a pénzügyigazgatóság tudomására, az adományozott nagytözs azon­nal ismét el fog vétetni. Az ajánlati mínk a következő: (50 kros bélyeg jegy) Alólírott késznek nyilatkozik, a dohány nagytőzsdéjét a szabály­rendeletek részletesen ismert fel­tételek, nevezetesen a dohánykész­let beszerzésére és épen tartására vonatkozó szabályok pontos meg­tartása mellett. . százaléknyi tőzs­­déjért átválalni. A bánatpénz­­t kr az az vagy pedig a pénztárnál befi­zetett bánatpén­röl szóló nyugta (a ragyhorusági és erknl­.-i­s­zonylatokkal egyetemben ide van csatolva.) Kelt.......... (saját kezűleg a v áltás, pol­gári állás és lakhely) kívülről. Ajánlat a dohány nagyterm­ek elnyerése tárgyában . Temesváron, 1873 julius 93. A m. kir. pénzü­gyigazgatóság. *1857 3—3 .ÁRVERÉSI HIRDETMÉ­NY. 23452. Pozsonymeg­yre kebe­lezett Nagy- és Nemes- Suur Felső- Diós és Keresztúr községekben, a bor, bús és must után, fize­tendő fogy­asztási adónak 1874. évre az árszabás III. oszt. alapján leen­dő beszedése a pozsonyi m. kir. pénzügyigazgatóságnál f. é. aug 13 án délelőtti 10 órakor tartandó árverés utján haszonbérbe fog adatni. A bánatpénz Nagy-­ób Nemes-Suni község­re 26 ft. Felső-Diós községbe 24 ft. Keresztur­e 26 ft 70 kr. A többi bérleti fel­ételek min­den m. kir. pénzfigyigazgatóság­­nál és pénzügyőri biztosságnál megtekinthetők. A kikiáltási ár: Nagy- és Nemes Suur községre nézve : borra és mustra 200 ft. búsra 60 ft. Összesen : 260 ft Felső Diós községre nézve: borra és mustra 172 ft búsra 68 ft Összesen : 240 ft Keresztur községre nézve: borra és mustra 190 ft hu-ra 77 ft Összesen: 267 ft. Pozsony, 1973. julius 20. 14696 3­­3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1462. Az Ipolysági kir. tszék részéről közzététetik, miszerint a besztereztbányai kir. pé­nzü­gyi rég­észnek nint felperesnek Likler Ferencz mint alperes elleni vég­rehajtási ügyében a darázsi 4-i0 ss. tikvben I. 1—37-ig, -+- 1—8. és -+- 1. bu­rsz. a felvett, 381 ftra becsült egy lakház, kert­es belte­­lek­n­k, 10 frtra becsült egy másik kertnek, és 340 ftra becsi­lt egy­negyed utb. külteleknek ha ön­elé­­bül álló alperesi b­itokjutalék tulajdonjoga 365 ft. o é. becsér­­tékben, az állam­kincstár részéről végrehajtás alá vonatván, Darázsi községben a bíró házánál tartandó nyilvános árverezés utján a leg­többet ígérőnek fog elada­ni. Első árverési határnapul f. évi augustus 28-ának, második határ­napul pedig f. é. septemb. 30 ának mindenkor d. e. 10 órája kitüze­­tett. Kikiáltási ár a becsár, melynek 10'/0-ja részen készpénzben vagy értékespirosokban árver­éskor a végrehajtó kezeihez bánatpér zül letőer­dő ; a vételár egy harmad­része, az árverés joger­őre emel­kedése napjától számítandó 80 na­pok, a másik harmadrésze 60 nap, a harmadik részlet vérre a bánat­pénznek betudásával 90 nap alatt a­­­lekkönyvi hatóságnál fizetendő; vevő tartozik az épületeket azon­nal tűzkár ellen biztosítani, s azonnal veheti birtokba a meg­vett jogot. Felhivatnak mindazok, kik a fennebb körülírt javak iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy igénykereseteiket je­len hirdetmény közzétételének utol­­só napjától számítandó 15 nap alatt, elsőbbségi bejelentvényeiket pedig az árverés kezdetéig ezen telekkönyvi hatóságnál annyival inkább nyújtsák be, mert külön­ben azok az árverés folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölös­legére fognak utasu­ttatni. Egyszersmind felhivatnak a jelzá­­logos hitelezők, kik nem ezen telekkönyvi hatóság székhelyén vagy közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkal­mával leendő k­épviseltetésük vé­gett e hatóság székhelyén megbí­zottat rendeljenek s annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a gondnokul hivatalból kinevezett személyében fognak képviseltetni. A tkii­tszék Ipolyságon, 1873. május 8. 14653 3—3 ÁRVE VÉSI HIRDETMÉNY. 8150. A nagy-váradi kir. tszék tkvi osztálya r­észéről körbirré té­tetik, miszerint Rosenbaum Mór úgy Holnaiy Mihály és neje ré­szére jogerejü­eg megítélt töke s járulékai kielésditése végett özv. Anjoui Jánosné végrehajtást szén védettől lefogl­lt és a n.-váradi 3077. sz. tikben A. -J- I. tulaj­donul felvett és 15­0 írtra be­csült N.-Várad Olasz bán 862. sz. a. lévő ház és tartozéka végre­hajtás utjsni elárverelteté­s elren­delte­vén miután az árverés a ki­tűzött elsö határidőben m­m sike­rül­, ugyanaz a kit­űzött 11 od ha­táridő 1873. augustus 14. d. e. 9 órája a telekh­ivatalho­z kitüzetik, mikor az igatlan szükség eseté­ben becsáron alul is eladatik. Árverelni szándék­nók tartoz­nak a beczértek 1 Sbb/« h­át az ár­­verelö biró kezeihez Istenni, a vé­telár 3 részletben, és pe­­g az el­­ső részet a hár­om pénz betudá­sával a leütéskor, egyharmad rész a leütéstől egy hó, az uto­ló rész­let a leütéstől két hó alatt az ár­verés napjától számítva 64/2 ese­dékes kamataival ezen kir.­t­­ék­nél lefizetendő, a többi árverési feltételek az árverés foganatosítá­­sával megbízott végreha­tó Má­­j­rc­ik Ferencz , a telekk. hiva­talnál megtekinthetők. Kelt Nagyváradon, a kir. tszék tkvi o­ztá­jának ,873. julius 19. tarto­tt üléséből. ~14:123 ” 3-3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 6922. A nagyszebeni kir.­­­zél mint tkvi hatóság részéről köz­­­írré téteti , miszer­it id. Pi­pa Miculae felp­résnek Titi nu Jvaim alptres el­­ni 800 frt a jár. kö­vet elés-e iránti ügyében lefoglal és becsült következő ingatlan javai u. m. 1. Szelistyén 270. szám alatt fekvő lakóházának és kertjének 300 frt becsértékkel. 2. A Lunka határrészben Du­­mitru Vasin Popa és Iván Mo­­kanu földje szomszédságában fek­vő szántójának 160 ft becsértékkel leendő bírói elárverezése elren­deltetvén ennek foganatosítására 1-ső határidőül 1873. évi Sep­tember hó 13-ik napjának, nem elkerülés esetében, második határ­időül 1873. évi október hó 13-ik napjának mindenkor d. e. 9 órája szelistyei kir. járásbíróság hivatali­róság hivatali helyiségében a kö­vetkező fel­tételek mellett tűze­tik ki: 1. ) Árverezni szándékozók tar­toznak a becsérték 10%-ját az árverező biró kezéhez letenni. 2. ) Vevő tartozik vételár felét az árverés után 14 nap a másik felét ped­g négy hét alatt ezen végrehajtó kezéhez lefizetni. 3. ) Az árverési feltét­elek nem teljesítése esetében a vevő költ­sége és veszélyére a becsáron alatt is el fog adatni. Felhivatnak azon jelzálogos hite­lezők, kik nem ezen telekkönyvi hatóság székhelyén laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával leen­dő képviseltetésük végett ezen ha­tóság székhelyén megbízottat ren­deljenek, és annak nevét és lakását az árverésig jelentsé­k be, minthogy ellenkező esetben a hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Végre mindazok, kik a lefog­lalt javak iránt tulajdoni vagy elsőbbségi jogot érvényesíthetni vélnek, igénykereseteiket e hirdet­mény közzétételének utolsó nap­jától számítandó 15 nap alatt ide nyújtsák be, különben a vég­rehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fog­nak utasittatni. A nagyszebeni kir. tszéknek 1873. évi julius 3-ik tartott ülé­séből. ~ 14706­8—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 719). A budai kir. tszék, mint tlkvi hatóság részéről közhírré tétetik, miszerint özv. Kárits Anasztázia felperesnek, Kárits Sándor alperes elleni végrehaj­tási ügyében a csobánkai 80. sz. tekvben foglalt I. 1 —15. sz. alatti ’/4 telekből Kárits Sándort illető 377 f­ára becsült fele rés­baui­ ju­taléka 1873. évi auguszus 21. napján d. e. 9 órakor, szükség es­tében pedig 1873. évi September 22. napján d e. 9 órakor Cs­banka közs­gházánál végrehajtási árverés útján eladatni fognak ; megje­gyezte­­k, hogy a fenti becsáron kikiáltandó ingatlan az első határ­napon cs­ak becsáron vagy azon .Örül, második határnapon a on­ban becsáron alól is elada­­t­­, hogy az árverezni kívánók az ingatlan becsárának 10*/o-át bánatpénzkép letenni tartozna*, s hogy a ve . a vételárt az árverés napjától számítandó 6°/, kamattal együtt következő részletekben le­fizetni tartozik, és pedig ^-at az árverést hely­berhagyó végzés jog er­­re emelkedése után 15 nap alatt, 1 3-át 3 hó alatt, és ’/j-át 6 hó alatt. Egyúttal felszólíttatnak az ezen telekkönyvi hatóság székhelyén vagy annak közelében nem lakó és az ismeretle tartózkodása jel­zálogos hitelezők, hogy a vételár elosztása alkalmával leendő kép­­viseltet­ésük végett e hatóság szél - h­elyén megbízottat rendeljenek és annak nevét és lakását az eladá­sig jelentsék be, mert ellenkező esetben a hivatalból ír."'V'-a.-c ■ Ö ügygondnok által fog képviseltetni. Egyszersmind felhivatnak mind azok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvé­nyesíthetni vélnek, hogy igényke­resetüket e hirdetménynek a hi­vatalos lapban közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, ha külön értesítést nem vet­tek is, e tvszék tavi osztályánál nyújtsák be, mivel különben a vég­elajtás folyamát nem gátol­ván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasíthatni. Budán, 1873. julius hó 14. Novák József, mint kir. kik. 14700 3­^3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 7157. A budai kir. tszék mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, miszerint Stieglitz János felperesnek, Láng János és Reisinger Rozália alperesek elleni végrehajtási ügyében a pom­ázi 1138. sz. tikvben foglalt, Reisinger Rozália nevére irt 160 forintra becsült, 5637. hrtz. alatti szöllő 1873. aug. 30. napján d. e. 9 órakor, szükség esetében pedig 1873. sept. 30. napján d. e. 9 óra­kor Pomáz községházánál végre­hajtási árverés utján eladatni fog. Megjegyeztetik, hogy a fenti becsáron kikiáltandó ingatlanság az első határnapon csak becsáron vagy azon felül, a második határna­­p­n azonban becsáron alól is ela­datik, s hogy az árverezni kívánók az ingatlan becsárának 10%-át bá­natpénzkép letenni tartoznak. A vevő a vételárt az árverés napjától számítandó 6*/» kamattal együtt következő részletekben le­fizetni tartozik, és pedig Vl-át az árverést helybenhagyó végzés jog­erőre emelkedése után 15 nap alatt, V»-át 3 hó alatt és */j-át 6 hó alatt. Egyszersmind felhivatnak azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen tkkvi hatóság székhelyén laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetésük végett ezen hatóság székhelyén megbízottat válaszszanak, s annak nevét és lakását az eladásig jelent­sék be, mert ellenkező esetben a részükre hivatalból kinevezett gond­nok által fognak képvis­ni. F­elhivatnak tehát ,minda-­­ kik az eladandó ház iránt tu­lajdoni, vagy más igényt érvénye­sthetni vélnek, hogy igénykerese­tüket e hirdetménynek 3-ik közlé­sétől számítandó 15 nap alatt, ha külön értesítést nem vettek is, e törvényszék telekkönyvi osztályá­nál nyújtsák be, mivel különben igényük az árverés folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasit­atni. Budán, 1873. évi julius hó 14. napján. Csik Dezső, __________mint birói kiküldött. *1849 8—3” ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2399. A nagybányai bányaigaz­­ga­tsághoz tartozó k­ncstári bá­­nyahivatalok olaj­szükségletének fedezésére 1874 vagy pedig még az azt követő öt évre Írásbeli zárt ajánlatok útjául árlejtés 187­3 évi angustus 17-én d. e. 4 órára újból kiirat.k i. é. május 17 én kelt hirdetésben foglalt feltételek mel­lett A száll­itási tárgyat évi 400— 600 mázsa kétszer fi­­omitolt tö­kéletesen tinta vetett — és nem vadrepce - magból készített repce­olaj képezi, mely Nagy- Vagy Felsőbányára szállítandó. Az irásb­li ajánlathoz 501 bá­náti én» csatolandó s kívül követ­kezőleg megjegyzendő : »olajszálli­­tási ajánlat 1878 évi augusztus hó 17-én , Nagybányán, 1873 julius hó 24-én. A m. k. bány­a igazgatós­ág­tól.

Next