Budapesti Közlöny Melléklapja, 1873. augusztus (7. évfolyam, 31-35. szám)

1873-08-03 / 31. számú melléklap

1873. Buda-Pest. 31-dik szám. Vasárnap, augusztus 3. • • M MELLÉKLAPJA. Részletes kimutatása és indokolása az 1874. évi államköltségvetésben az 1873. évre megállapított költségvetés ellenében mutatkozó eltéréseknek. (Folytatás.) Előirányzat 1874-re tehát 1873-­ra 1874-re több kevesebb forint VII. Fejezet. Feltűnt veté­s-, ipar- és kereskedelmi ministerium. 1. czim. Ipari czélok : Bécsi villágkiállitás költségei . 2. czim. Gazdasági tanintézetek : Felszerelések és építkezésekre: A keszthelyi országos tanintézet­nél ..................................... A debreczeni országos taninté­zetnél ............................... A magyaróvári országos tanin­tézetnél ............................... A kolozsmonostori országos tan­intézetnél ......................... 335000 6680 3200 100000 8800 5000 2630 12000 8800 335000 1680 570 88000 Van azonban a kocsigy­rban 14 mozdony és 80 kocsira fedett, és 80 kocsira fedetlen helyiség. Tehát e helyiségek pótlandók 18 mozdony és 70 kocsi részére fedett a 70 „ „ fedetlen helyiség berendezése által, melyből egyelőre 60 fedett helyiség építendő és berendezendő. Későbbre halasztatik a hatvani műhelynek 3 mozdony­­javító helylyel és 20 kocsi javítására szolgáló vágányokkal, a zólyomi műhelynek 6 mozdony, 10 fedett és 40 fedetlen kocsi­­javítási helylyel való nagyobbítása. jj b) Miskolczon egy kisebb, 1 mozdony és 10 kocsi javításéra szolgáló műhely építésére és berendezésére 40.900 frt. Miskolczon a másodrendű pálya végpontja lévén, ily mozdony és kocsijavító műhely ott helyezendő el. c) A szolnoki, szeleki, zágrábi és zákányi állomásokon a vizsgáló laka­tosok részére létesítendő tűzhely, raktár és menhelyre 8.000 frt. A vizsgáló lakatosok az állomásokon tartozván lenni, né­mely kisebb javításokat is végeznek, 1874-re elmarad. E szükséglet a következő összegekből áll: Szerszám és eszközszin építésére az intézeti kertben............................................................. Léczkeritésre a gyümölcskertben..................... Vízmentes burkolatra a kertészlakás pinczéjében Deszkafallal ellátott faszin géptárnak . . . Uj juhistálló 200 birka számára.................... Uj kutak ásására.............................................. 150 db birka vételére......................................... 500 frt 1.000 200 1.500 2.500 400 2.700 Egy 6 lóerejű­ cséplőgépnek a hozzátartozó eszközök és tartalékrészekkel beszerzésére a szállítással együtt 5.000 frt irányoztatok elő. Savanyított takarmánynak verem készítésére . . . Sertésós, úsztató, takarmánykészítő helyiség fel­állítására s felszerelésére.............................. Elmarad az intézet felállítási költsége 100.000 frttal, ellenben felvétetik. A vegytani laboratórium felszerelésére .... A convictus-szerű berendezéshez szükséges asz­­talneműek, konyhaszerek, evőeszközök beszer­zésére s az élelmezési konyha berendezésére . Négy pár jármas ökör vételére.......................... Az intézeti főépület környékének erdészeti, fü­rész és diszkertté leendő átalakítására .... Egy gépraktárnak felállítására.......................... Lóistálló átalakítására ......................................... 300 frt 2.330 „ 5.000 frt 1.000 „ 1.200 „ 1.500 „ 1.450 „ 1.850 * MEGJELENIK HETENKÉNT egyszer. Előfizet­ési árak: Egész évre..................................................... Fél évre................................................... Negyed évre.............................................. 2 frt 40 far. 1 frt 20 kr. — 60 kr. EGYES SZÁM Á K A 5 kr.

Next