Budapesti Közlöny, 1873. szeptember (7. évfolyam, 201-224. szám)

1873-09-02 / 201. szám

Budapest 1873. 201. szám. Kedd. september 2. BUDAPESTI A KÖZLÖNY. H­ÍVA 0­8 LAP. Libbkiesztőség : Pesten, hetvani-utcza l6-dik síim . emelet. Kiadó-hivatal : Pesten, barátok­ tere 7. sz. a. földszint. Kéziratok nem küldetnek tímet. Bénne Btet­­len Imreiek ezek rendes leveleseinktől fo­gadtatnak el. Előfizetési Áb Naponkén« postai «étküldéssel vagy­­ A .Budapesti K­antart melléklapi­ra helyben házban hordva a melléklappal [ külön, postán vagy házhoz hordva : ««yatt. J Egész Egész évre .... 12 frt. félévre . . . 1 , 20 Félévre.........................6» . — » 80 évre. . Félévre . . Negyedévre .... 3 »­­ Kegyedévre A »Hivat.Értesítő» egyes száma főlap nélkül 10 kr., azzal együtt 20 kr Hivatalos Hirdetésík : A hivatalos „Értesitt“-be iktatandó hirdetések dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. A hivatalos hirdetést igazoló /Perrran ian Ars ’O kr . Magánhirdetések: Egyhasábos petitsor egyszeri hirdetésért 19 kr.,kétszeri 16 kr., és többszöri hirdetésért 13 kr minden beiktatásnál. A bélyeg­­díj külön minden beiktatás­ntál. 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. A császári és Apostoli királyi Felsége aug. hó 19-kén kelt legfelsőbb elhatározásával legke­gyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Barcsay Ákos cs. kir. kamarás és országgyűlési képviselő a braziliai császári Rózsa-rend jelvé­nyét s kis csillagát elfogadhassa és viselhesse. A vallás- és oktatásügyi magy. kir. minister a kassai kir. jogakadémiánál a magyar állam- és jogtörténelem, a magyar közjog, a közigazgatási és pénzügyi törvényisme megürült tanszékére dr. Molnár Imre nagyváradi kir. jogakadémiai ta­nársegédet helyettes tanárrá nevezte ki. A kir. igazságügyminiszer Kanyik Jakab érsek­­újvári járásbirósági írnokot a nyitrai kir. törvény­székhez, és Bud­ányi Mór nyitrai kir. törvényszéki írnokot az érsekujvári kir. járásbírósághoz he­lyezte át. A kir. igazságügyminister egy­ulafehér­vári kir. törvényszékhez aljegyzővé Vásárhelyi János gyulafehérvári törvényszéki írnokot nevezte ki. A kir. igazságügyminister, a jászberényi járás­bírósághoz aljegyzővé Pethes Pál törvényszéki írnokot nevezte ki. A kir. igazságügyminister a pápai kir. törvény­székhez aljegyzővé Andre Gyula ottani joggya­kornokot nevezte ki. A kir. igazságügyminister a pozsonyi kir. tör­vényszékhez aljegyzővé Lábán Lajos ottani dijas joggyakornokot nevezte ki. A kir. igazságügyminister a nyitrai kir. tör­vényszékhez telekkönyvi írnokká Caraba Ferencz ottani dijnokot nevezte ki. A kir. igazságügyminister a pesti kir. törvény­székhez írnokká Söröss Gyula ottani dijnokot ne­vezte ki. A kir. igazságügyminister a medgyesi járásbí­rósághoz Szabó István küküllőmegyei iktatót, s az erzsébetvárosi járásbírósághoz Lukácsffy Péter erzsébetvárosi járásbirósági bijnokot írnokokká nevezte ki. A m. k. pénzü­gyminister Szűcs Károly számve­vőségi gyakornokot Ill­ad oszt. számtisztté ne­vezte ki. A m. kir. pénzü­gyministeriumnak folyó évi 44.008. sz. a. kelt rendelete értelmében Eperjes pozsonymegyei község, a szeredi adóhivataltól el­választatván, I. 1873. évi október 1-től kezdve a duna-szerdahelyi királyi adóhivatalhoz csa­­toltatik. Folyó évi september 1-én Sopron megyében N.-Czenk és N.-Lövő között fekvő Kövesd (Gies­­sing) helységben postahivatal lép életbe, mely le­vél- és darabonkint 3 fontot túl nem haladó ko­­csipostai küldeményeknek értékük megszorítása nélkül való fölvételével, leadása­ és továbbításá­val foglalkoznak, s összeköttetésben lesz a hason­nevű vasút­állomást érintő bécs-eszéki 302. számú éjjeli, a bécs-szombathelyi 316. számú és az eszék-bécsi 301. számú vasútvonatokkal napon­kint közlekedő gyalogpostajáratok által; kézbe­sítési kerületét a következő helységek képezik : n. m.: Ebergőcz, Kövesd, Lózs és Lózsimajor. Sopron, 1873. évi aug. hó 28. A m. k. postaigazgatóság. NEMHIV­ATALOS RÉSZ. Olga görög királyné ő felsége, fenséges gyerme­kei, Constantin koronaherczeggel s György lggel augustus 29-én a déli vasúttal esti VIIO óra után Bécsbe érkezett,s az ünnepiesen díszített pályaud­varban a cs. és Apostoli kir. Felsége, a Bécsben jelenlevő fenséges frg­urak s a királyné mellé leosztott diszlovag b. Hübner cs. k. titkos taná­csos által fogadtatott. A közös külügyminister, a cs. k. belügyminis­­ter, a parancsnokló tábornok, a helytartó, a bécsi polgármester s a rendőrelnök szintén a pályaud­varban várták a legmagasb megérkezést. A pályaudvarból királyné ő felsége az udvari vár­akba kocsizott, s Ö cs. és Apostoli kir. Fel­sége által vezetve a szállásául kijelölt nagy lak­osztályba ment, a hová őt a legfőbb udvari hiva­talok, testőrkapitányok, s a beosztott szertartás­mester gr. Hunyady, kik a Bellarián voltak össze­gyűlve elfogadás végett, követték. Vera­ndgnő ő császári fensége augustus 30-án d. e. 10 órakor a nyugati vaspálya gyorsvonatá­val, b. Reisach kamarás és Troussor k. a. nevelő­nő kíséretében a pályaudvarban gr. Hunyady szer­tartásmester által váratva, Bécsbe érkezett, hol ő fensége az udvari váriakban, a cs. k. főszertar­­tásmester által fogadtatva, megszállani méltóz­tatott. Augustus 30-án esti 5 órakor a cs. k. udvari váriak szertartástermében császár király ő Fel­ségénél diszebéd volt. Abban részt vettek: Olga görög királyné ő fel­sége kíséretével, Lajos Victor, Lipót fhg urak, Er­zsébet és Mária fhgnők, Albert szász koronaher­­czeg és Carolina szász koronahgné, Constantino­­vics Miklós abg, Vera nhgne, Wasa hg, a szász­­altenburgi hg, IV. Milan szerb fejedelem kísére­teikkel, a diplomatiai testület több tagja, a közös ministerek, a cs. k. ministerek, b. Wenckheim mi­nister, b. Conrád helytartó, b. Maroicsics parancs­nokló tarnok, b. Schwarz-Lenborn, ő felsége fő- és szárnyhadsegédei stb. A diszebéd alatt a zenekar Strauss udvari ze­neigazgató vezetése alatt különböző darabokat játszott Budapesten f. évi aug. 30-án felmerült új cho­leraesetek: Budán 3. Pesten 53. Budapesten f. évi aug. 31-én felmerült új c.ho­­leraesetek: Budán 2. Pesten 48. HORVÁT ÜGYEK Horvát országgyűlés. Aug. 29-iki ülés. Mazuranics elnök megnyitja az ülést d­­e 10 órakor. Jegyzők: Kiss L. és Turelli. A kormány részéről jelen van Vukanovics Antal. Jelen van 72 képviselő, a virilisták ma nagyobb számmal vannak képviselve, köztük Mihajlovics érsek és K. Rauch. A múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után jelenti elnök, hogy dr. Schramm, ki Ivanics vára részéről képviselőnek választatott, beadta megbízó erejét. Átadatik az igazoló bizottságnak. Turelli jegyző felolvasta ezután az eddig beér­kezett kérvényeket és a kormány által előterjesz­tett törvényjavaslatokat: a zsidók egyenjogúsításá­­ról, a középtanodai tanárok fizetésének szabályo­zásáról, a középitkezésekről és az 1873. évi költ­ségvetésről. A törvényjavaslatok az illető bizott­ságokhoz utasíttatnak. Zsivkovics János, az országos küldöttség elő­adója előterjesztő a küldöttség jelentését a követ­kező beszéd kíséretében: Magas országgyűlés! Már egy éve múlt, hogy az országgyűlés kebeléből küldöttség választatott azon feladattal, hogy a magyar országgyűlés hasonkül­­döttségével az 1868. évi 1.1. sz. némely határoza­tainak módosítása fölött tanácskozzék és megál­lapodásra jusson. Az országos küldöttség befejezte teendőit és tárgyalásainak eredménye azon előter­jesztésben foglaltatik, melyet van szerencsém ezen­nel a ház asztalára letenni. Még most ugyan nincs idején e tárgyban ér­demlegesen nyilatkozni, az a legközelebbi ország­gyűlési tárgyalás dolga lesz. Mindazonáltal en­gedjék meg nekem, hogy ezúttal csak átalános­­ságban kiemelhessek egyet-mást, és­pedig azt, a­mi a két országos küldöttség között az 1868. évi I. t. sz. módosítása és illetőleg kiegészítése tekin­tetében egyértelműleg megállapíttatott. E ténynyel, ha az, mint nem kétlem, a ház által jóváhagyatik, az államjogi viszály Magyar- és Horvátország között befejezettnek lesz tekin­tendő. Ha visszatekintünk az államjogi viszályra és az annak folytán az országban keletkezett zilált­ságra, valóban óhajtanunk kell, hogy amaz egyet­értés, mely e megállapodás létrehozásánál a két küldöttség között,habár csak az utolsó pillanatban, nyilvánult, a két törvényhozó testületre és kivált a mi országgyűlésünkre, és ez által az egész nép­re átszálljon, hogy így ama lázas állapot, mely országunkban uralkodik, az örökös bizonytalan­ság állapota, mely nálunk minden haladás elé gátat vet, és mely hova­tovább a nép tökéletes apathiáját fogná előidézni, minél előbb véget ér-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék