Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1873. szeptember (7. évfolyam, 201-224. szám)

1873-09-02 / 201. szám értesítője

Szeptember hó 2. 1873. 201. szám. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE­­2201 ^ j_g ivtytmtgok eladása a pesti királyi zálogházban. A királyi ti­.cskv igazgatósága indítja, miszerint 1873-ik évi »tg. kiv­.lan elzálogosított és 1873 évi sept. dí 6-ig »MC kiváltott, sem átírt zálogok, nevesoten­ejj: felsőruha, lehámen­­, ezin- vér­­ásm­u már ilyesféle tárgyak, SM3. éri sept. 9-ig és a következő napokon, a­u elzálog­ott ékszerek pecsig ugyanazon :eur kitért 5878. súg. hóról a reá köv. g-ik téten,úgymint 3873 sept. 25-én te a kö­­vethető tápokon nyilvánoe Érvérét utján a legtöbbet ígérőnek e la dalnak. Dgytieremind Kitti adatik, hogy ugyancsak 1873. május tavában egyenkint, vagy más tár­­gyak Etil okcajogoeitou és csak három kára átvállalt prémes ruhák és fűbársonyovás prémezett, nemkülön­­ben más téli szövetekből készült rehunemfiek ir, ha 1873. sept. 6-ig kiatva vissafcdt, ágyasénak 1878. sept. 9-én ét­t eeve­.eezc apokon a legtet­tet ígérőnek iladstoah. ügy az alább megi. eveten hivatali számok alatt ellálogos.u.M­­ ki nem te­tt ezért elidott tárgyak jegyzéke assal boaatik nyivánoaságra, hogy a hivatalos levéziár után maradt összegek az aitni ci vetkező egysek wtrint 1874. mart. 1-ig a zálogjegy viskaetc^áriatéi« mellett iívétessenel , eni«n­­bin árok * nvér, a tivatsii pénztár tslsjcotává véranetnai:. E A zálogjegy 85.ál£& Napja, hava és éve a zálogoknak É.S átveendő fejes * g Te­t • , A zálogjegy ’ Napja tava ée íve a zálogoknak ítvíseLoo Je­tf írti *r 0­l kr 1 3082 1870. febr. 1.2 16 14140 1870. ftbr. 7. 13 22 13213» 1 21 148268 i 88 138843 — 47 160929 1 71 14212> — 18 15255» 1 78 14795c — 1 j 15465 101 31 152835 — 27 1 15870> — 35 167478 — 76 25979 11— 7 169509 — 2 16325> — 70 1C962> — 3 | 16610 12— 73 17856 111 40 1*532> 2 23 18284 111 SO 16622» — 93 18394 321 40 16636» 17 29 18614> 1 25 j 16719 24— 2 18652 163 3 17081> — 38 20248 174 64 17108> 3 4 20591 18— 46 17104_ 47 20956 191 él 17472 151 14 21915 212 66 : 7&71> 36 21916> 3 4 17702> 74 22098> 1 80 37787> 2 3G 22**2 233 42 18142 161 66 S2S17» — 1 18157» — 29 22387» — 6l 18159> — 92 22399> 1 80 18548 171 12 22590* 1 62 18564> 1 87 £2627 242 9 38613> 8 90 22998 25— 85 18618» 4 16 S0212 "5 8967» -84 H6'i25 1870. név. 7.6 38 19215 19-54 116675» 5 39 19511 . 21_ 99 1163419 1 62 ** 195 !2» 3 23 i18254 151 I&645» 2 32 119606 181 81 j 9679> _ 76 119642> — 22 19686> 2 80 1201M 191 71 19991» 3 64 220469 213 19 E'» x> 20084 22& 30 120825 221 91 20194> 3 — ti 2051 252 6 20295» — 16 123161 293 77 20446 - 23— 57 11118 1870. febr. 1.“ 78 20491> — 78 11406» 1 41 20587> — 35 11469> 4 75 20629> — 29 11746> 4 4 20641» 1 78 120593 1 88 20760* 83 12063> 1 49 20897 243 75 12107> 1 98 21015» 2 15 12268> 2 50 21079» — 41 12356> — 37 21215 251 67 12*64> — 27 21393> 1 50 128164 1 30 21461» — 45 12833> — 73 21504> 1 78 130Í3> — 5 21650> 1 21 132405 — 5 21658 265 95 13471» — 26 24706> 2 39 13504> 1 12 22116 282 90 13616> 1 21 2'266> 1 30 13716» 2 26 22284> — 2 137787 2 77 22366> 1 98 16839> 7 41 22368» 2 53 13876> — 42 22390» — 38 1*990» 9 40 -5•z? "<= u ea S A m­. kir. zálogház igazgatóságától, nevét és lakását az eladásig je­lentsék be, ellenkező esetben a hi­vatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Egyúttal mindazok, kik a le­foglalt javak iránt tulajdoni vagy elsőbbségi jogokat érvényesítni vélnek, igénykereseteiket e hirdet­mény közzétételének utolsó nap­jától számítandó 15 nap alatt nyújtsák ide be, különben a vég­rehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fog­nak utasíttatni. Az árverés foganatosításával Szabó József kir. végrehajtó meg­­bizatik. Kelt Nagy-Kikindán, 1873 . évi julius 26-án. 16940 3—2 " ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1673. A n.-kikindai bír. tkvi hatóság által közhirré tétetik, hogy Millhoffer István kérelmére a valkingi 503. számú tekvben Szets­ Izsák nevére felvett 467. sz. 70 írtra becsült házra és ehez ta­tozó 1290 frt 64 krra becsült­ félteleknek negyedére, az árve­rés elrendeltetvén, határidejéül f. é. october 14. d. e 9 órája, a­­ valkányi községházához kitüzetik­­ azzal, hogy a feltételek értelmé-­­­ben a mondott ingatlanok becsá-á­ron alól is eladatni fognak. Kelt a n.-kikindai e. f. kir. tv-­­ szék tkvi osztályának N.-Kikin­­­dán, 1873. évi mártius 21. tar­tott üléséből. 3.­­ árverésen csak becsáron felül, a 2 ik árverésnél azonban becsáron alul is el fog adatni. Árverési feltételek : 1- or. A birtok együttesen ada­tik el. 2- or. Kikiáltási ár a becsár. 3- or. 10'i-tóli bánatpénz lete­endő. 4. A vevő felek a vételárt követ­kezőkép lefizetni kötelesek, ugyan­is az I- ső részletet az árverés alkal­mával 6% kamataival együtt a telekkvi hatóságnál. II- ik részletet az árverés után 3 hó alatt 6'/, kamataival együtt a telekkvi hatóságnál. Ill­ik részletet az árverés után 6 hó alatt 6­/, kamataival együtt a telekkvi hatóságnál. 5- ot. A megvett javak mindjárt az árverezés befejezésekor a vevő használatába adatnak által, a­mely időtől fogva egyszersmind minden­féle terhek a vevőt fogják illetni. 6- er. Az épületek tűzkár ellen a vételár erejéig biztosítandók. 7- er. Mihelyt a vevő az árverési feltételeknek eleget tett, részére a megvett jószág tulajdonjogi át­íratása hivatalból fog­ eszközöltet­ni, ellenkező esetben, ha a vevő a feltételeket pontosan meg nem tartaná, az eladott birtok a bá­natpénz elvesztésén felül újabban a vevő költségére és veszélyére fog elárvereztetni. Tehát mindazok, kik a lefog­lalt birtok iránt tulajdoni vagy elsőbbségi jogot érvényesíttetni vélnek, igénykereseteiket e hirdet­mény közzétételének utolsó nap­jától számítandó 16 nap alatt ide nyújtsák be, különben a vég­rehajtás folyamát nem gátol­áa. 16865 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 300 A nagy-becskereki e. f. kir. tszék tkvi osztályának 1873. Julius 12. 2647. szám alatt kelt végzése folytán közhírré tétetik, hogy a nagy-becskereki takarék-­ egyedül a vételár fölöslegére fog­és előleg-egylet részére 2500 frt.­nak utasíttatni. Végül felszólittatnak az ezen telekkönyvi hatóság székhelyén vagy annak közelében nem lakó és az ismeretlen tartózkodási jel­zálogos hitelezők, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő kép­­viseltetésük végett e hatóság szék­helyén megbízottat rendeljenek, és annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, mert ellenkező eset­­­ben a hivatalból kinevezett gond­­­nok által fognak képviselni isti. Kelt Zala-Egerszegen a kö­tvény­­szék mint tkkvi hatóságnak 18­3. aug. hó 9. tartott tanácsú e­­séböl. Irt. s jár. erejéig Tolveth Ferencznek 3118 írtra becsült háza és szellője eladása végett folyó évi augustus 21. napjára kitűzött árverés si­kert nem eredményezvén, a máso­dik árverés 1813. september 22. d. e. 10 órakor a már közzétett feltételek mellett, a nagy-becs­e­­reki tkvi hivatal helyiségeiben meg fog tartatni. Kelt Nagy Becskereken, 1873. aug. 22. Marianovics János, kir. kir. végr. 16863 3 — 2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 131. Alulírott végrehajtó által közhirré tétetik, hogy Forrai Ist­vánnak, Fodor Antal elleni 64 ft és jár. iránti végrehajtási ügyé­ben, alperestől 1873. jun. 20. le­foglalt ingóságok, u.­m szobabú­torok, ágynemüek, és egy czö­­löpverő gép, nevezett végrehaj­tást szenvedett Fodor Antalnak Ó­­kanizsán a katholikus templom­téren lévő házánál 1373 septem­ber 25. d. e. 9 órakor tartandó bírói árverés utján a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénzfizetés mellett, becsáron alól ib eladatni fognak. Kelt Ó-Kanizsán, 1873. aug. 25. Tálasy Gyula, kir. bír. végr. 16881 3-2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2336. A zala-egerszegi királyi tvszék mint tkvi hatóságnak 2336. ez. a. kelt végzése folytán közhirré tétetik, miszerint Csiszár József és neje Na­gy Zófia szt.-andrási lakosoknak a szt.-mihályi 182. sz. tjkvben 1—5. sorsz. tulajdonául felvett és 8083 sztra o. é. becsült ingatlan birtoknak elárverezése el­rendeltetvén, ennek foganatosítá­sára határidőül 1873. évi okt. 27., szükség esetében 1873. nov. 27. ] napjának mindenkor d. e. 10 ór.­­­a ez.-mihályi bíró házához kitüzetik, ] oly hozzáadással, hogy ezen birtok­­ az alábbi feltételek szerint az első 16939 392 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 1683. A n.-kikindai kir. tkvi hatóság által közhirré tétetik, hogy Milkoffer István kérelmére a valkányi 528. sz. tikben Voszti­­nár Petru nevére felvett 1151 frtra becsült egyhatod telekre az árverés elrendeltetvén, határidőül f. évi október 13. d. e. 9 órája, a valkányi községházához kitüzetik azzal, hogy a feltételek értelmé­ben a mondott ingatlanok becsá­ron alól is eladatul fognak. Kelt a n.-kikindai e. t. kir tr­­szék tkvi osztályának N.-Kikin­­dán, 1873. mart. 21. tartott ülé­séből. 16941 8­ 2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1680. A n.-kikindai kir. tkvi hatóság által közhírré tétetik, hogy Milhoffer István kérelmére a valkányi 224. sz. tikben Bog­dán Pável nevére felvett 1931 frtra becsült 197. összeirási ez. a. ház, 7» úrbéri telek kétharmad része és szőlője az árverés elren­deltetvén, határidejéül f. é. okt. 6. d. e. 9 órája a valkányi köz­ségházához kitüzetik azzal, hogy a feltételek értelmében a mondott Ingatlanok becsáron alól is ela­datni fognak. Kelt a n.-kilindai e. f. kir. tszék tkvi osztályának N.-in­kin­­dán, 1873. mart. 21. 168(7 3—2 ÁRVERÉSI hirdetmény. (.861. A n­kikindai kir. tör­vényszék telekkönyvi osztálya részéről ezennel­ közhírr­é tétetik, hogy Vojnovite Mihály kérelmére Tóth Gergely eztrnabarzi lakostól lefoglalt, 57 tjkönyvi szám alatt (elvett s most Tóth Anna nevére álirt, 6300 ftra felbecsült 65 ciz­ szeb­ási sz. a. ház és fél érbéri telek 7. részének elárvereztetése el­rendeltetett, ennek a czernabar­a község­háznál leendő megtartásá­ra határnapul 1873. évi september 30-ik napjának reggeli 10 órája tűzetett ki, azzal, hogy a birtok ezen utabbi második árverésen becsáron alól is el fog adatni. Kikiáltási ár a Lei-sár. Bánatpénz ennek 10%-ka. Vevő azonnal birtokba lép. A vételár fele részét azonnal, többit 3 hó múlva 6% kamattal e törvényszéknél lefizetni köteles. Egyúttal a jelzálogos hitelezők felszólíttatnak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő képvi­sel­te­tétük végett helyben székelő megbízottat rendeljenek, és annak

Next