Budapesti Közlöny Melléklapja, 1873. szeptember (7. évfolyam, 36-39. szám)

1873-09-07 / 36. számú melléklap

1873. Buda-Pest, 36-dik szám. Vasárnap, september 7. A BUDAPESTI KÖZLÖNY MELLÉKLAPJA. Részletes kimutatása és indokolása az 1874. évi államköltségvetésben az 1873. évre megállapított költségvetés ellenében mutatkozó eltéréseknek. (Folytatás.) Magyarországon Tiszti fizetések és lakpénzek . . 206400 Szolgák fizetései és lakbérei . . 6050 Szolgák ruhailletményei • •­40 Napidíjak az irnoki teendők ellá­tására......................... 15330 Jutalmazások és segélyezések 4500 Hivatalos helyiségek bére . . . 14000 Hivatali­s irodai szükséglet . . 24200 Útiköltségek és napidijak . . . 68448 Hivatalos helyiségek tatarozásá­ra s épü­letek fenntartására . 500 Előre nem látott kiadások . . . 1000 ElőPiSzkes­i urak: Égés t­érre.....................................................................2 frt 40 Kx. Fő t­érre......................................................................1 k­r 20 kr. Negyed évre......................................................................— 60 kr. Rovatonként Czimenkét Fejezetenként EGYES SZÁM ÁRA 6 kr. MEGJELENIK HETENKÉNT egyszer. f­o­r­i­n­t 26. czim. Bányászat és pénzverés : Bányaigazgatóságok­­ Fémbányák . . . Fémbeváltó hivatalok Pénzverde ....1­14224114 Vasművek .... Kőszénbányák . . Sótermelés . . . Opálbánya . . . . 27. czim. Államnyomda. 658000 28. czim. Államépületek. 21502 29. Különféle kiadások• 127067 Együtt (XV. fejezet 1--29. czim) 52581060 XVI.Fejezet Közmunka és közlekedési ministerium, 1. czim. Központi igazgatás : Fizetések és lakpénzek. 262376 Működési pótlék műszaki tisztvise­lők részére . . . 13000 Szolgák ruhailletményei• 1090 Napidijak az irnoki teendők ellá­­­tására .... 15000 Jutalmazások és segélyezések 4000 Házbérek és adók • • • • 26000 Hivatali s irodai szükséglet . . 25000 Távirati sürgönyök költségei . . 4000 Útiköltségek és napidíjak . . . 30000 Épületek fentartása . . • • • 1000 Előre nem látott kiadások . . .2000 A ministerium könyv- és térképtá­rának gyarapítására. 4000 Összesen (1. czim) 387466 2. czim. Kamatbiztositéki számvevő­ség és vasúti kormánybiztosok : Kamatbiztositéki számvevőség: Személyes járandóságok . . . 18510 Dologi kiadások .. 7600 Vasúti kormánybiztosok . . . 16000 Összesen 2. czim) 41510 3. czim. Államépítészeti hivatalok : Felügyelőségek és építészeti hiva­talok : Rovatonként! Czimenként 1 Fejezetenként f­o­r­i­nt Horvát-Szlavonország: Tiszti fizetések és lakpénzek . . 16950 Szolgák fizetései......................... 600 Napdijak az irnoki teendők el­látására ................................... 2190 Jutalmazások és segélyezések . 300 Hivatalos helyiségek bére . . . 1590 Hivatali­s irodai szükséglet . . 1100 Útiköltségek és napidijak . . . 7679 Tiszaszabályozási központi bizott­mány........................................ 16420 Összesen (3. czim) 387297 4. czim. Kőutak fentartása és építése: Kezelés: Magyarországban.................... 127381 Horvát-Szlavonországban . . 8730 Fentartás: Magyarországban.................... 3852629 Horvát-Szlavonországban . . 347892 Épités: Magyarországban: Új utak építésére.. Buda-eszéki államuton . . 60000 Szombathely-pinkafői államuton 16700 Nagyszombat-krakói » 46087 Apahadi-szászrégeni » 130­000 Szeged-temesvár-szászsebesi ál­­ lamutou.................... 5f'000 Héjasfalva-ghymesi államuton 130009­ Buda-bécsi » 37500 Pest-zimonyi » 95000 Diószeg-jablonkai » 29000 Kassa-jabloniczai » 16OO0 Pest-vácz-kassai » 40000 Fehértemplom-belobrecska-orso­vai államuton.................... 17000 Segélyezések a törvényhatóságok­nak megyei utak és hidak fen­tartására .... 300000 Elemi károk helyreállítására . . 100000 Horvát-Szlavonországban: " Uj utak építésére. . Eszék-vukovári államuton 50000 Barcs-pakráczi . . . 56000 Varasd-zágráb károlyvárosi ál­lam után . . . 20000 Belye eszék diako­vár-brod­i ál­­lamuton .... 20000 Összesen (4. czim) 5549919 5. czim. Viziutak és tengeri kikötők fenntartása és építése: Kezelés: Magyarországban .... 37593 Horváth-Szlavonországban . . 4448

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék