Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1873. október (7. évfolyam, 225-251. szám)

1873-10-01 / 225. szám értesítője

1873. 225. szám. October hóf 1. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE, 19018 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 4528. Ezennel közhírré tétetik, miszerint Angela Ádám és neje "Wagenhoffer Katalin hagyatékához tartozó, a péterdi 51. sz. tikben felvett 63. 208. 878. 778. és 861. helyrajzi számok alatti, 890 fo­rintra becsült egész zsellérbirtok házzal és szöllökkel a kitett becs­értéken leendő’ kikiáltás mel­lett, nyilvánosan a helyszínen tar­tandó árverésen eladatni ren­deltetvén, az elő árverezés 1873. évi okt. 23. napjára, második pe­dig 1873. tov. 25. napjára min­denkor d. e. 9 órára kitüzetik. Melyre a venni kivánók oly ki­jelentéssel hivatnak meg, hogy az árverezők a becsérték 10*10 bánat­pénzképen előlegesen is a végre­­hajtó kezeihez letenni s vevő a vételár­­ részét 1 hó, a másik 1 f j részét 3 hónap,­ az utolsó s/a részét 6 hó alatt, beszámítva a bánatpénzt, a vétel napjától 6% kamattal együtt a kebelbeli telekhivatalba befizetni tartozik; továbbá, hogy a jószág az első ár­­­verezéskor a becsáron alól nem fog eladatni. Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen lefoglalt javak iránt tulaj­doni vagy más igényt, avagy el­sőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy igénykereseteiket a hirdetvény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt e kir. tszéknél annál bizonyosab­ban benyújtsák, minthogy ellenke­ző esetben igényeik figyelembe nem fognak vétetni. Végre felszólíttatnak azon jel­­zálogos­ hitelezők, kik nem e törvény­szék székhelyén, vagy ennek kö­zelében laknak, hogy a vételárfel­osztás alkalmával leendő képvisel­tetésük végett e bíróság szék­helyén megbízottat rendeljenek s annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, mert ellenkező eset­ben hivatalból kinevezett ügygond­nok által fognak képviseltetni. Győri kir. tszék mint tkvi ható­ság 1873. évi aug. 29. 19108 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 4959. A dévai kir. tszék részé­ről közhírré tétetik, miszerint Ridvéghy Ábrahámnak Iliszie Le­­zeroj ellen 203 forint és járulékai felhajtása tekintetéből nevezett alperesnek F.-Városviz községében és határán biróilag lefoglalt és el­becsült, összesen 1470 frt értékű következő ingatlanai, u. m. 1) A községben 108. házsz. a. fekvő 146. helyrajzi számú belső épületes telke; 2) In campu din sosu 617. helyr. számú 816 □ öl szántó; 3) Ugyanott 703. és 704. hely­rajzi számú­­ hold 530 Q öl szántó; 4) In lunca mica 851. hrsz. szántó. A bíróságnál megtekinthető és az árveréskor felolvasandó felté­telek mellett 1873. évi october 25. d. e. 11 órakor, Felső-Városviz község házánál végrehajtás utján a becsáron­ alul is elárvereztet­­nek. A dévai e. f. kir. törvényszék­nek 1873. évi sept. 2-án tartott üléséből. 19077 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 7823. A szegedi kir. takkönyvi­­szék részéről közhírré tétetik, mi­szerint néhai Mihályfi Ferencz ha­gyatékához tartozó s a nevezett örökhagyó nevén a szegedi 3491. sz. tikben -1- 3905. hrsz. a 74 . öles 8000 ftra becsült ház elárve­rezése elrendeltetvén, ennek foga­natosítására első határidőül f. évi oct. 25. napjának d. e. 10 órája a szegedi takkönyvi hivatal előtt azon kijelentéssel tűzetik ki, hogy ha az első árverésen 12000 fton el nem kel, e fentebb körülírt házra nézve az árverés egy esztendőre elha­­lasztatik. Bánatpénzül a becsár 10% teendő le. A becslevél és árverési felté­telek a végrehajtó által elő fognak terjesztetni, illetőleg felolvastatni. Egyszersmind pedig azon jelzá­logos hitelezők, kik nem ezen tör­vényszék székhelyén vagy annak közelében laknak, felszólíttatnak, hogy a vételár felosztása alkalmá­val leendő képviseltetésük végett ezen törvényszék székhelyén meg­­záttat rendeljenek és nevét és la­kását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a részükre hiva­talból kinevezett gondnok által fog­nak képviseltetni. Végül aprois 433. és 466. §§-hoz képest felhivatnak mindazok, kik a fennt körülírt ingatlan bir­tokra nézve tulajdonjogi vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, igénykere­seteiket jelen hirdetmény közzété­telének utolsó napjától számítandó 16 nap alatt fenntnevezett bíróság­nál annál is inkább benyújtani, mert különben azok a végrehajtás további folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasittatni. Kelt Szegeden, a kir. takkönyvi törvényszéknek 1873. évi sept. 10. tartott üléséből. 18623 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 523. Alulirt kiküldött vég­rehajtó a polg. tk. vdtt. 403 §. értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szentesi kir. járásbíróság 2344. számú végzése által Piti Antal ellen, Krecsmári Imre ré­szére 600 frt követelés végett el­rendelt biztosítási végrehajtás foly­tán bíróilag lefoglalt, s 1838 ftra becsült 276 vontató árpa és 287 vontató búzából álló ingóságok nyilványos árverés útján­eladandók, vagyis Fábi­ába a Vosits féle ta­nyán leendő eszköslésére határidőül 1873. oct. 17. napjának délelőtti 9 órája ki tüzetett. Melyhez venni szándékozók oly megjegyzészsel hivatnak meg, hogy az érdeklett ingóságok n emez árverésen a polg­árts 406 § szerint szükség esetében becsáron alul is eladatni fognak. Kelt Szentesen, 1873. sept. 18-án. Aigner Imre, kik. bi r. végr. 19109 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 5604. A dévai kir. törvényszék közhírré teszi, miszerint Monasz­­terk­ és Kuzmik felpereseknek, Barcsai Albertné és társai mint Barcsai Károly örökösei ellen 150 frt. és 200 frt végrehajtásos ügyében f. évi július 8-től 4232 sz. a. elrendelt árverezés, az e végett kitűzött I. határnapon f. évi September 15-én, vevők hiánya miatt nem foganatosíttathatván, a végrehajtás alá vett és a Buda­pesti Közlöny 178, 179 és 180. számaiban­­közzé tett ingatlanok, a II. határnapon f. évi octóber 15-én d. e. 10 órakor .-Bart­­sán a község házánál a becsáron alól is eladatni fognak. A dévai kir. törvényszéktől 1873. September 28-án. 19118 39 2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 440. Alulirt kik. végrehajtó a polg. tk. vot. 403. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a n.­­enyedi királyi e. f. törvényszék 2980. sz. végzése által néhai Jakab Károly ellen, Kis Bálint s társai részére 4687 frt 20 kr követelés végett elrendelt biztosítási vég­rehajtás folytán biróilag lefog­lalt s 2443 ft 25 krra becsült 385 veder aszúbor, 8 hordó, 1 szekér és 1 lóból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladandók, minek a helyszínén vagyis NI.-Enyed város piaczán leendő eszközlésére határ­időül 1873. évi október 18. nap­jának d. e. 8 órája tűzetik ki, melyhez a venni szánd­é­kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érdeklett ingóságok ez árverésen a polg. tk. vott 406. §-a szerint szükség esetén becsáron alól is el fognak adatni. Kelt N.-Enyeden, 1873. sept. 26. napján. Csűrös Ferencz, kik kir. végr. 19119 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3503. A kecskeméti kir. tszék mint telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, miszerint Barom­­laki Sándor vagyon bukottnak biróilag lefoglalt, a kecskeméti 78. sz. tjkvben 151. részlet­szám a­ foglalt s neve alatt beirt adó alapján 4176 frt 80 krra becsült galéri földjére s tartozékaira, úgyszintén a kecskeméti 5050. sz. tjkv 217. tsz. a. 21 ftra becsült féleredetére a nyilvános árverés elrendeltetett és árverési határ­időül 1873. évi oct. 24. és szük­ség esetében 1873. évi nov. 24. napjának mindig d. e. 9 órája a telekkönyvi hivatalban akként tűzetett ki, hogy az árverés alá bocsátott ingatlanság becsáron alul el nem adható. Venni szándékozó tartozik a becsértéknek 10“1»-ját készpénzben vagy értékpapírban bánatpénzül az árverési kiküldött kezeihez letenni, különben az árverésben részt nem vehet. Az árverési feltételek, melyek az árverés előtt felolvastatnak, az árverést megelőzőleg mindenki által a telekkönyvi hivatalban megtekinthetők. Felhlvatnak tehát azon jelzálo­gos hitelezők, kik nem ezen tkkvi hatóság székhelyén vagy közelé­ben laknak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő képvi­seltetésük végett ezen tkkönyvi hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek, s annak nevét és la­kását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a hivatalból ki­nevezett gondnok által fognak képviseltetni. Végül a prt. 403. és 466. §§-ai értelmében felhivatnak mindazok, kik a fent körülírt ingatlan bir­tokra nézve tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, igény­­kereseteiket jelen hirdetmény köz­zétételének utolsó napjától szá­mítandó 15 nap alatt alálírt kir. törvényszéknél annyival inkább nyújtsák be, mert különben azok a végrehajtás további folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasittatni. Kelt a kecskeméti kir. tszék mint telekkönyvi osztályának 1873. évi sept. 17. napján tartott ülé­séből. 19075 • 302 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Neuman Salamonnak 82 frt o. é. követelési s járulékai kielégí­tése végett, alperes Roszler György nevére felvett tasnádi 49 sz. tj­­könyvben álló 2062 frt. 50 krra becsült ingatlana s tartozékai az 1873. évi octóber hó 18. napjára kitüzetik s kebli telekhivatalnál d. e. 9 órakor megtartandó 2-ik árverésen az 1643. tk. sz. alatt megállapított feltételek, melyen a legtöbbet ígérőnek becsáron alól is el fog adatni. Bánatpénzül 206 frt 25 kr. készpénzben leteendő, a vételár 3 részletben, 3 hó alatt fizetendő, a feltételek a telekhivatalnál meg­tekinthetők. A tasnádi kir. járásbíróság telekkönyvi tanácsüléséből 1873. évi sept. hó 13-án, 19074 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2060. Verzár József ügyvéd felperes 48 frt 83 kr. követelése s járulékai kielégítése végett, Zá­­ha Vaszalika a lui Györgye ne­vére felvett, a nagy-dezsidai 169. sz. tikvben 1—7. rsz. alatt álló, 603 frt 50 krra becsült ingatlanai elárvereztetni rendeltetvén, az árverés a becsáron való kikiálás­­sal 1873. oct. 18. a netán szüksé­ges becsáron alóli második árve­rés pedig 1873. évi november hó 18. mindkét ízben N.-Derzsi­­dán a községházánál d. e. 9 óra­kor fog megtartatni. Bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százaléka : 60 ft 35 kr. készpénz­ben leteendő, a vételár pedig 3 részletben 2 hó alatt fizetendő, a feltételek itten és N.­Derzsi­­dán a község házánál megtekint­hetők. Felhivatnak ezúttal a jelzálo­gos hitelezők, hogy maguknak az árverésig helybeli megbízottat rendeljenek, s a tulajdoni, elsőbb­ségi, vagy bármi czimen igény­lők, hogy az ingatlan állagára vonatkozó keresetteket ezen hir­detmény utolsó közlésétől 15 nap alatt, a vételárra pedig a sor­rendi tárgyalásig ide beadják. Kelt a tasnádi kir.­­biróság tkvi tanácsüléséből 1873. sept. hó 5-kén. 19086 3—2 • ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1114. A r.-szombati kir. tszék mint tkkvi hatóság részéről köz­hírré tétetik, miszerint Czikornyai Dániel felperesnek 139 frt 79 kr­t. e. töke követelés s jár. végett Macho István alperesnek tulajdoná­hoz tartozó s a murány-hosszuréten 157. számú telekjegyzőkönyvben foglalt, 686 írtra becsült birtok­nak végrehajtási elárverezése elren­deltetvén, annak megtartására két határnapul, és pedig az első 1873. évi october hó 26. a má­sodik 1873-dik évi november hó 28-ik délelőtti 10. órája Murány- Hosszuréten kitüzetik, azon ki­jelentéssel, hogy minden venni szándékozó köteles az árverésnek megkezdése előtt a becsárnak 10% készpénzben bánatpénzül letenni, s hogy azon birtok a 2-dik árverési határnapon a becsáron alól is eladatik. Az árverelési feltételek, valamint a becslés is ezen hatóságnál a hiva­talos órák alatt megtekinthetők. Egyúttal felszólíttatnak az ezen telekkönyvi hatóság székhelyén, vagy annak közelében nem lakó és az ismeretle tartózkodása jel­zálogos hitelezők, hogy a vételár­­elosztása alkalmával leendő kép­viseltetésük végett helyben székkelő megbízottat rendeljenek,s annak nevét és lakását az eladá­sig jelentsék be, mert ellenkező esetben a hivatalból kinevezendő ügygondnok által fognak képvisel­tetni. Végül mindazok, kik az eladan­dó javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jo­gokat érvényesíthetni vélnek,igény­keresetüket e hirdetmény közzété­telének utolsó napjától számítan­dó 16 nap alatt, habár külön ér­tesítést nem vettek is, ezen telek­könyvi hatóságnál nyújtsák be­­különben azok a végrehajtás folya­mát nem gátolván, egyedül a vé­telár fölöslegére fognak utasittatni. R.-Szombat 1873. évi apr. 7. napján. Kir. tervszék mint tkvi hatóság. 19079 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 149. A verseczi kir. tvszéknek mint tkvi hatóságnak f. évi j­unius 26. kelt 870. számú végzése foly­tán alálirt kiküldött végrehajtó részéről közhírré tétetik, misze­rint Bogdán János bérdai lakó részére 151 frt 30 kr. és jár. be­hajtása v­égett Hör Ádám mint végrehajtást szenvedettől lefog­lalt és 1031 frtra becsült bérdai község 104. sz. t­kben foglalt 97. számú udvar, kert, pótkert és ’/* telek föld felerészének az 1873. sept. 9. kitűzve volt i-ső árveré­se eredmény nélkül maradt, e vé­gett a második árverés f. évi oc­tober 9. d. e. 10 órakor Berdán a községházában fog tartatni. Miről a venni szándékozók az­zal értesittetnek, hogy bánatpén­zül a kikiáltási árul szolgáló becs­ár lótya lesz leteendő és hogy a kérdéses ingatlanság ezen máso­dik árverésen a becsáron alól is a legtöbbet ígérő vevőre le fog üttetni. Kelt Dettán, 1873 sept. 11. Slesinger Adolf, jbir. végr. t 190*0 * 3—2 ' ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 388. Alulirt kik. végrehajtó a polg. tk. rdzt. 403. §-a értelmé­ben ezennel közhírré teszi, hogy az d.­földvári királyi járásbíróság 4262. sz. végzése által özv. Jan­­kus Ferenczné és Jankus Ferencz bölcskei lakosok ellen, Steiner Fü­­löp részére 1020 frt követelés vé­gett elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán biróilag le- és felül­foglalt, s 1750 írtra becsült 5 kan­­cza ló, 65 szekér széna és 3 öl magas széna baglyából álló ingósá­gok árverés utján eladandók, minek a helyszínén v­agyis alperesnek la­kásán Bölcskén leendő eszköz­lésére, határidőül 1873. okt. 18-án délelőtti 9 órája kitüzetett. Melyhez a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel meghi­vatnak, hogy az érdeklett ingó­ságok emez árverésen, a polg. tk. vdzt. 406. §-a szerint, szükség esetében becsáron alul is eladatni fognak. Kelt D.-Földváront 1873-ik évi aug. hó 26. napján. IQ. Hőke Lajos, kik. kir. végr. 19071 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1678. A nagybányai k. telekkvi hatóság részéről közhírré tétetik, miszerint Mank Mór bécsi lakos felperesnek, özvegy Herschkovics Mihályné nagy-sikárlói lakos el­leni 3150 fő­ tőke követelés s já­rulékai végett végrehajtás alá vont s tartozékaival együtt 6277 frt 75 krra becsült, a nagy­­sikárlói 38 számú tekvben felvett, szeszgyár és melléképületekkel ellátott belső telek, és 44 hald 486 □ öl tagositott belső birtok­ból álló ingatlanság, f. é. oct. 31. a becsáron, a netáni második, s ezennel f. é. decz. 2-ik napjára, mindkétszer d. e. 10 órára, a becsáron alól is, tűzött határna­pon, Nagy-Sikárló községházánál a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. Erről a venni kívánók azok hozzáadással értesittetnek, misze­rint a készpénzben vagy közfor­galomban lévő értékpapírokban leteendő bánatpénz, a becsár 10% leend, és hogy az árveréskor fel­olvasandó feltételek többi pontjai ezen tkkvi hatóság irodájában megtekinthetők. Ennélfogva felhivatnak mindazon jelzálogos hitelezők, kik nem e bí­róság székhelyén, avagy közelében laknak,hogy a vételári felosztáshoz képviselőt rendeljenek,és annak ne­vét és lakhelyét bejelentsék, a meny­nyiben ellen esetben részükre hiva­talból fog ügygondnok kinevez­tetni. A nagybányai kir. tekvi­tszék 1813. September hó 20. tartott üléséből.

Next