Budapesti Közlöny Melléklapja, 1873. október (7. évfolyam, 40-43. szám)

1873-10-05 / 40. számú melléklap

1873. Buda-Pest. 40-dik szám. Vasárnap, október 5. A BUDAPESTI KÖZLÖNY MELLÉKLAPJA. A magyar keleti vasút részvény-társaság alapszabályai. II. SZAKASZ. Az üzleti tőke. (Folytatás) 26. §. Megsemmisítés. Elveszett, vagy megsemmisült ideiglenes jegyek, részvények, elsőbbségi kötvények, szelvények és utalványok helyett csak ak­kor adatnak ki újak, ha az elveszettek a pesti m. k. e. b. váltótörvényszék által tör­vényszabta módon megsemmisittettek. m. SZAKASZ. A részvényesek. 27. §. A részvényesek részesülése a tár­sasági vállalatban. Minden egyes részvény birtoka a társu­lati összvagyon és a társasági vállalat jö­vedelmeinek aránylagos részére jogosít, de nem az egyes vagyon-alkatrészek közös tulajdonára. A részvénybirtokos tehát jogainak kü­lön biztosítását a társaságtól nem követel­heti, következve egyes részvényes kése­delme miatt a társaság vagyonát sem lehet zár alá vétetni. 28. §: Egy részvényre vagy elsőbbségi részlet­kö­tvényre vonatkoz­ó kö­zös jogok. A társaság minden egyes részvényre vagy elsőbbségi részletkönyvre nézve csak egy tulajdonost ismer el. E szerint egy részvény vagy elsőbbségi kötvény több rendbeli tulajdonosai közös jogaikat egy személy által kötelesek gyakorolni. 29. §. A részvényesek kezessége. A részvényesek a társaság irányában csakis részvénytőkéjök névleges erejéig kezeskednek. Harmadik személyek ellené­ben a társaság minden kötelezettségeiért egész vagyonával kezeskedik. 30. §. A részvények és elsőbbségi köt­vények letéteményezése. A részvények, elsőbbségi kötvények és ideiglenes jegyek a társaság által megha­tározott illeték lefizetése mellett a társasági pénztárnál letéteményezhetők, s azokért a letevő nevére szóló letéti jegyek szolgál­tatnak ki. A kamatok és osztalékok kifize­tése ily esetben a letéti jegy előmutatása mellett történik. 31. §. Ezen alapszabályok hatálya. Ezen alapszabályok a részvények tulaj­donosait feltétlenül kötelezik. IV. SZAKASZ. A társaság szervezése és vezetése. 32. §. A társaság igazgató közegei. A társaság ügyeit kezeli: A) a közgyűlés, B) az igazgató tanács, C) a számvizsgáló­ bizottmány. A) A részvényesek közgyűlése. 33. §. Székhelye, összehívása, hatás­köre. A közgyűlések Pesten tartatnak, s az igazgató­tanács által, a tárgyalandó kér­dések (napirend) kijelölése mellett, a 6. §­­ban érintett hírlapok útján hivatnak össze. A meghívás két ízben közzéteendő, és­pe­dig az első közzétételnek a gyűlés napját legalább 4 héttel megelőzőleg kell tör­ténnie. Az alapszabályok értelmében megala­kult közgyűlés, az általános rendszabályok és ezen alapszabályok korlátai közt, mind­azon tárgyak felett tanácskozik és határoz, melyeknek eldöntése hatáskörének fentar­­tatott, vagy melyek az igazgató­tanács ál­tal eléje terjesztetnek. Azonban csak oly kérdéseket tárgyalhat, melyek az összehívó hirdetményben napirendre kitűztek. A közgyűlés határozata minden részvé­nyesre nézve kötelező. 34. §. Rendes közgyűlések. A rendes közgyűlések legkésőbb minden üzleti év 2-ik negyedében tartatnak meg. Az első rendes közgyűlés azon évben tar­­tatik meg, mely az építések befejezésének és az (2. §.) engedélyezett vonalak meg­nyitásának évét követi. 35. §. A közgyűlés tanácskozása és határozásának rendszerinti tár­gyai. Rendszerinti tárgyak, melyek felett a közgyűlés tanácskozik és határoz, a követ­kezők : 1. az igazgató­tanács jelentése az üzlet állása és az évi számadások (a mérleg) felől; 2. a számvizsgáló bizottmány jelentése a megelőző évi számadások átvizsgá­lásáról ; 3. a lefolyt évben mutatkozó tisztajöve­delem mikénti felosztása; különösen pedig az osztalék s azon összeg meghatározása, mely az igazgatótanács tagjainak meg­jelenési jegyeik alapján, vagy a részükre megállapított díjak fejében jár ; 4. az igazgató­tanács tagjainak és 5. a folyó évi számadások megvizsgálására három számvizsgálónak és helyetteseiknek megválasztása (69. §.); 6. mindazon tárgyak megvitatása és eldöntése, melyek e végett az igazgató­­tanács, a számvizsgáló­ bizottmány és egyes részvényesek által a közgyűlés elé terjesz­tettek ; 7. a szavazati jog kiterjedését vagy érvényesítési módját illető esetleges fel­szólamlások feletti határozathozatal. 36. §. A tanácskozás és határozathoza­tal különös tárgyai. A 35. §-ban elősorolt s rendszerint min­den évben elintézendő tárgyakon kívül, a következők a közgyűlés elhatározásának különösen fentartatnak: 1. a vállalatnak a 2. §. 1. pontjában előadott czélon túl, a 2. §. 2., 3. és 4. pontjában felemlített vállalatokra leendő kiterjesztése; 2. a társaság alaptőkéjének szaporítása, vagy új részvények kibocsátása, vagy a társulati hitelpapírok alapján felveendő köl­­­csön (elsőbbségi kölcsön) által; 3. az alapszabályok megváltoztatása vagy kiegészítése; 4. más vaspályák üzletének átvétele, vagy átengedése a társaság saját pályaüz­letének egy más társaság vagy az állam részére; 5. a társaságnak egyesülése, illetve csat­lakozása oly vaspályákhoz, melyek a tár­sulati vasút hálózatával kapcsolatban van­nak, vagy lesznek; 6. a társaság feloszlásának elhatározása, az 5. §-ban meghatározott idő lefolyása előtt; 7. a pálya el- vagy haszonbérbe adása, nemkülünben a társaságnak a 2. §, 3. és 4. pontja alatt jelzett czélok elérése tekinte­téből további fenmaradása az esetben, ha a pálya az állam által beváltatik, vagy ugyanaz más társulatnak eladatik . MEGJELENIK HETENKÉNT Előfizetési árak: Egész évre.....................................................................2 írt 40 ár. EGYES SZÁM ÁRA egyszer. Fél évre.....................................................................1 frt 20 kr. Negyed évre................................................................ 60 kr. 5 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék