Budapesti Közlöny, 1873. november (7. évfolyam, 252-276. szám)

1873-11-01 / 252. szám

Budapest 1873. 252. szám Szombat, november 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Kéziratok nem küldetnek vissza. Bérmentet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. Naponkénti poétái szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva a melléklappal együtt. Egész évre .... 12 frt. Félévre.............................6 » Negyedévre .... 3 » Előfizetési Adok : A „Budapesti Közlöny“ melléklapjára külön, postán vagy házhoz hordva : Egész évre. . . 2 frt 40 kr. Félévre ... 1­­ 20 » Negyedévre . . . . 60 » A »Hivat.Értesítő« egyes száma főlap nélkül 10 kr., azzal együtt 20 kr. Szerkesztőség : Pesten, hatvani-utcza 10-dik szám I. emelet. Kiadó-hivatal : Pesten, barátok­ tere 7. az. a. földszint. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítődbe iktatandó hirdetések dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 írttal több. A hivatalos hirdetést igazoló egyes lap ára 10 kra_____ Magánhirdetések: Egyhasábon petitsor egyszeri hirdetésért 19 kr.,kétszeri 16 kr. és többszöri hirdetésért 13 kr. minden beiktatásnál. A bélyeg­­díj külön minden beiktatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ: ö cs. és Apostoli kir. Felsége legkegyelmeseb­­ben méltóztatott kinevezni: altábornagyokká, a következő vezérőrnagyokat: carighmaini báró, gr. Wa­iss Olivért, a XI. gya­logsági hadosztály parancsnokát, b. Böck Károlyt, a XIX. gyalog hadosztály pa­rancsnokát, b. Mendel Frigyest, a XXXVI. gy. hadosztály parancsnokát, libloy-i lovag Gráf Edét, az erdélyi 6­­k honvéd­­kerület parancsnokát, b. K­eudgen Antalt, a 6. gyalog hadosztály pa­rancsnokát, az összes fentebb nevezetteket szol­­gálód állomásaikon, és b. Litzelhoferr Edét, a XIII. gyalog hadosztály parancsnokát, ugyanekkor hason minőségben a XIX. gy. hadosztályhoz áthelyezés mellett; vezérőrnagyokká, a következő ezredeseket: dobenaui Dobner Jánost, a hadseregi létszám­ban, a katonai földrajzi intézet igazgatóját, hartmühli Demes Würth Ágostont, a 12. sz. Vil­­­mos Ibg gy.e.nél, a 2. gy. dandár parancsnokát a XV. gy. hadosztálynál; schäffersfeldi lovag Schäfer Antalt, a 27. sz. II. Lipót belgák királya gy.e.nél, a 2. gy. dandár pa­rancsnokát a VI. gy. hadosztálynál; friedbergi Salomon Manót, a 78. sz. h. Sokcse­­vics gy.e.nél, az 1. gy. dandár parancsnokát a XXXIII. gy. hadosztálynál; vécsei és köröllő-isákfai Vécsey Józsefet, a 13.­ sz. gr. Huyn gy.e.nél, az 1. gy. dandár parancsno­kát az 1. gy. hadosztálynál ;­­ Móritz Károlyt, az 51. sz. Károly Ferdinánd fhg gy.e.né­l, az 1. gy. dandár parancsnokát a XV. gy. hadosztálynál; kühnritzi nemes Schemel Henriket, a 2. sz. Mik­lós orosz nhg hnsz.e.nél, az 1. lovas dandár pa­rancsnokát a XIV. gy. hadosztálynál, a két előbb nevezettet szolgálati állomásaikon; ebergi b. Heninger Manót, az 56. sz. b. Gorizzatti gy. e. parancsnokát, ugyanakkor a 2. gy. dandár­­parancsnokává kinevezéssel,a 14. gyalog hadosz­tálynál ; nemes Georgievica Györgyöt, a 2. sz. I. Sándor orosz császár gy. e.nél, az 1. gy. dandár parancs­nokát a 18. gy. hadosztálynál; erdődi Török Józsefet, a 11. sz. Sándor wü­rtem­­bergi hg huszár e.nél, a lovas dandár parancsno­kát, a 9. gy. hadosztálynál; Catty Norbertét, a 21. sz. b. Reischach gy. e.nél, a 2. gy. dandár­ parancsnokát a 3-ik gy. hadosz­tálynál, és Smagalski Lászlót, a 6. sz. I. Károly würtem­­bergi király húsz. e.nél, a lovas­dandár parancs­nokát a XVI. gy. hadosztálynál, a négy utóbb nevezettet szolgálati állomásán meghagyással, ezredesekké, a következő alezredeseket: Pilati Vilmost, az 57. sz. Károly Ferdinánd fő­­lig gy. e. tartalékparancsnokát, ezen evben; Steutter Ernőt, az 52. sz. Ferencz Károly fölig gy. e.nél, ugyanekkor tartalékeparancsnokká ki­nevezéssel a 20­ sz. Frigyes Vilmos német kir. és porosz kbg gy. e.nél; Traskolaski Mártont, a 24. sz. Károly Lajos pármai hg gy. e. tartalék parancsnokát, és Markovics Mihályt, a 63. sz. III. Vilmos német­­alföldi király gy. e. tartalékparancsnokát, mind­kettőt a nevezett e.ekben; lovag Zarenka Löriczet, számfölött a 28. sz. lovag Benedek gy. e.nél, ugyanekkor a 42. sz. V. György hannoverai király gy. e.-nél tartalékpa­rancsnokká kinevezéssel; Zedtwitz Ödönt, a 66. sz. IV. Ferdinánd tosca­nai nhg gy. e. tartalék parancsnokát; Kuhe Ferenczet, a 46. sz. Bernát szász-meinin­­geni hg gy.e. tartalékparancsnokát és Lemaics Györgyöt, a 16. sz. b. Wezlar varasdi gy.e. tartalékparancsnokát, mind a három előbb nevezettet az illető ezredekben ; Hempfling Rudolfot, a 42. sz. V. György han­noverai k­rály gy.e.nél, ugyanekkor tartalékpa­rancsnokká kinevezéssel a 47. számú Hartung gy.e.hez; Kren­­sz Károlyt, a 4. sz. b. Edelsheim-Gyulai huszárezred parancsnokát ezen ezredben, herczeg Crony Lipótot, a 8. sz. Károly porosz herczeg dragonyos ezrednél, ezen ezredben ugyan­ekkor annak parancsnokává kinevezéssel, gr. Lichtenberg-Mordart-Schneeberg Arthurt, a 3. sz. gr. Crenneville huszár ezred parancsnokát, ezen ezredben, lovag Gnietrosz de Olexon Zsigmondot, a 9. sz. herczeg Solms-Braunfels drag. ezrednél, egyelőre másod ezredes gyanánt ezen ezredben meghagyás­, sál, a négy utóbb nevezettet a rang fentartásá-­ val Mehler Jenő alezredest illetőleg, az 1. sz. Fe-­ rencz József császár huszárezrednél, Schicickert Ernőt, a 11. sz. vártü­zérzászlóalj­ parancsnokát, ezen zászlóaljban, lovag Ebner Rudolfot, a hadmérnöktörzsnél, josephstadti hadmérnökségi igazgatót, ugyanekkor hadmérnökségi fönöske kinevezéssel a zágrábi főh­adi parancsnokságnál, Kaiserheimb Károlyt, a­ hadmérnöktörzsnél, ko­máromi hadmérnökségi igazgatót, alkalmazásá­ban; és Centner József, téralezredest, az olmützi vár­parancsnokságnál, térezredessé, ezen szolgálati állomáson. (Folytatjuk.) A kir. igazságügyminiszer Iglódy Bertalan ho­­monnai törvényszéki dijnokot ugyanazon törvény­székhez telekkönyvi írnokká nevezte ki. A kir. igazságügyminister a Csíkszeredai kir. járásbírósághoz Írnokká Béke Mihály czikszeredai kir. törvényszéki dijnokot nevezte ki. A kir. igazságügyminister Korponay József bel­­ügyministeri számvevőségi bijnokot az ócsai já­rásbírósághoz írnokká nevezte ki. A kir. igazságügyminister Vágó László nagy­kőrösi jár­ásbírósági aljegyzőt a félegyházi, Sze­gedi György félegyházi járásbírósági aljegyzőt pe­dig a nagy­körösi királyi járásbírósághoz he­lyezte át. A budapesti kir. főügyész Lázár Ern. szamos­­ujvári k. ügyészségi írnokot a makói k. ügyész­séghez írnokká nevezte ki. Bács-Bodrogvármegyébe kebelezett Barac­sk község kérelme folytán megengedtetik, hogy neve­zett község részére engedélyezett országos vásá­rok napjai julius hó 2-ról junius hó 17-re s de­­czember hó 10-ről október hó 20-ra áthelyeztes­senek. A nagy-kanizsai bankegyesületnek alaps­za­­bályai a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. ministerium által f. é. 16 549. sz. a. a f. évi okt. hó 22-én kelt legfelsőbb elhatározás folytán a törvényes bemutatási záradékkal elláttattak. F. é. november 1-én zalamegyebeli Zala-Szántó községben postahivatal lép életbe, mely levél- és 10 fontot túl nem haladó kocsipostai küldemények­nek értékük megszorítása nélkül való fölvételével, leadása­ és továbbításával foglalkozand, és össze­köttetésben lesz a Zala Szántó és Keszthely közt naponkint közlekedő kocsiküldöncz postajáratok útján; kézbesítési kerületét pedig Bazsi, Vállus, Vindornyalak, Vindornya-Szőllös, Zala-Szántó, Alsó és Felső Zsid községek, valamint Bakony- Cseri, Hidegkút, Cserhát, Lajos-major és Böde­­major puszták képezik. Sopron, 1873. évi October 24-én. Magy. kir. postaigazgatóság. Folyó évi november hó 1-én esztergommegyei Süttö helységben postahivatal fog életbelépni, mely levél - és kocsipostai szolgálattal foglalkozand, és összeköttetésben lesz a Pest-Neszmély és Nesz­­mély-Pest közt közlekedő cariol-postajáratokkal. E postahivatal kézbesítési körét következő helységek és puszták képezik: Süttö, Heregh, Piszke, Tardos községek,­­ Bikol és Vadas puszták. NEMHIVATALOS RÉSZ. A keleti marhavész­­állásáról f. évi oct. 17-ig beérkezett hivatalos tudósítások szerint Magyarország egész területe vészmentes, kivéve a Pest megyében fekvő nagy-abonyi pusztának két majorját, melyek a vész gyanúja miatt elzá­rattak. Horvátország­ és Szlavóniában a keleti marha­vész Zágráb megye : Dugusello, Laskovec, Kozins­­cak, Neu-Cice, Mraklin, Vukovina, Ribnica, Gol­­jak, Zamrsje, Berkovic, Kopcevec, Kraljevecz, Trstenik, Cista-Mlaka, Brezani, Pescenica, Velica­­et Mala Buna, Otok, Staro-Cicze, Cicka-Poljana, Podbrezje, Mala-Goricza,­­Kurilovce, Zaprudje, Zakovlje, Igrisce, Horvathi, Odra, Hrastelnica, Sisek, Poljanek, Bok, Cerje, Bregovljane, Bidro­­vec, Popovec, Benzetic, Mrezljaki, Budrovec, Vu­­koder, Novaki, Zarkovec, Straza és Krasic köz­ségeiben ; Fiume megye: Brod, Moravicza és Petz közsé­gében; Verőcze megye: Ferk­ancze, Saptinovec, Podgajce, Sv.­Juraj, Lacié, Bankovec és Zdencze helységeiben; Varasd megye: Trebos, Repovec, Gubanovec és Pavlovce helységeiben uralkodott; ellenben Zágráb megye: Drencecz községében és A MAI SZENT ÜNNEP MIATT LAPUNK LEGKÖZELEBBI SZÁMA KEDDEN, NOVEMBER 4-ÉN JELENIK MEG.

Next