Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1873. november (7. évfolyam, 252-276. szám)

1873-11-01 / 252. szám értesítője

A BUDA­PESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. 21311 3—2 ’ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 4430. A m.-óvári kir. tvszék mint tkvi hatóság részéről ezen­nel közhírré tétetik, miszerint Stern Márk boldogasszonyi lakos mint végrehajtatnak Hantzinger Márton szt.-jánosi lakos mint vég­rehajtott ellen 20 írt o. é.álló kö­vetelése behajtása iránt 1873. sept. 27. 4430 sz. a benyújtott kérelme folytán végrehajtatnak a szt -jánosi 43. sz. tikben bejegyzett s biróilag 5723 frt összegre megbecsült 43/a házsz. a.­­/z telki állományú in­gatlan birtoknak a fecni kitünte­tett becsárnak kikiáltása melletti végrehajtási elárvereztetése elren­deltetvén, ennek eszközlésére 1873. évi november hó 29-ik reggeli 9 órája első, és 1873. dec. 29. reg­geli 9 órája 2-ik határidőül a sz .-jánosi községháznál oly meg­jegyzéssel tűzetett ki, miszerint ezen ingatlan szükség esetében csak a 2-ik határnapon fog becs­áron alól is eladatni. Mirel a venni szándékozók oly hozzáadással, hogy a leteendő bá­­natdíj 572 forint 30 kv összeget tesz s a megállapított feltételek e bí­róság irodájában betekinthetők,­­ értesittetnek. Egyúttal felhivatnak azon jel­zálogos hitelezők, kik ezen tszék­­ székhelyén kívül laknak hogy a vételár felosztá­snál leendő kép­­viseltetésük végett megbízottat rendeljenek, annak nevét és la­kását az eladásig ide jelentsék be, mivel ellen esetben hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Úgyszinte felhivatnak mindazok, a­kik a lefoglalt javak iránt­­ tulajdoni vagy más igényt avagy­­ elsőbbségi jogokat érvényesíthetni­­ vélnek, hogy igénykeresetüket e­­ hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is felnevezett bíróságnál nyújtsák be, különben azok a végrehajtás fo­lyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasit­ta­tni. A m.­ővári kir. tszék mint tkvi hatóság 1873. okt. 18. tételétől számítandó 15 nap alatt, elsőbbségi bejelentvényeiket pedig ingóságra nézve az ártverés meg-­ kezdéséig, birói kiküldöttnél, habár külön értesítést nem nyertek, nyújt­sák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fognak utasít­­tatni. Szirmay Ferencz és Szirmay Károly ismeretlen tartózkodású jelzálogos hitelezők pedig felhivat­nak, hogy a vételár felosztása al­kalmával leendő képviseltetések iránt ezen hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek, és annak nevét s lakását az eladásig jelent­sék be, ellenkező esetben a hiva­talból kinevezett go­dnok Fekete István ügyvéd által fognak képvi­seltetni. Kelt Bártf­án, 1873. évi october 7-én tartott kir. járásbíróság mint tkvi hatóság üléséből. 21305 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 10072. A nagyszebeni kir. tszék mint birtokbiróság részéről köz­hírré tétetik, miszerint Schenker György felperesnek mohi Bucsa Juon alperes elleni 705 frt és jár. iránti ügyében lefoglalt és becsült következő, u. m.: a mohi községé­nek határán fekvő ingatlanok u. m. Moh községében 123. házsz. s 295. és 296. hrsz. a. fekvő belső telek 1000 frtra becsülve 4001. hrsz. a. szántóföld 30 ftra becsülve, birói elárverezése elrendeltvén, ennek fo­ganatosítására i-ső határidőül 1873. december 3-dik napjának, nem si­kerülés esetében második határ­időül 1874. évi január hé 3-dik napjának mindenkor d. e. 9 órája Moh községének irodájában, a következő feltételek mellett, tűze­tik ki: 1) Árverezni szándékozók tar­toznak a becsérték 10 százalékát az árverező bíró kezéhez letenni. 2) Kikiáltási ár a becsár. 3) A vételár a leütés után mind­járt fizetendő. Felhivatnak egyúttal azon jel­zálogos hitelezők, kik nem ezen törvényszék székhelyen laknak, hogy a vételár felosztása alkal­mával leendő képviseltetésük vé­gett egy helybeli megbízottat rendeljenek, s annak nevét és la­kását az árverés előtt jelentsék be,mivel ellenkező esetben a hiva­talból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Végre mindazok, kik az árvere­zendő javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogo­kat érvényesíthetni vélnek, igény­­kereseteiket e hirdetmény közzététe­lének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt nyújtsák be, mert kü­lönben azok a végrehajtás folya­mát nem gátolván, egyedül a vé­telár feleslegére fognak utasittatni. A nagyszebeni kir. tvszéknek, 1873. évi October 2-án tartott ülé­séből. 21337 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 49. Alulirt k. végreh. a polg.tk prrts. 403. § értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a sárbogárdi k. járásbíróság 723. sz. végzése által ifj. Krausz Jánosné ellen, Steiner Ignácz részére 412 frt kö­vetelés végett elrendelt kielégítési végrehajtás folytán biróilag lefog­lalás 631 ft 30 frra becsült ló, ko­­c­s, gazdasági szerek és házi hu­zaiból álló ingóságok, nyilvános árverés utján eladandók, minek a helyszínén, vagyis Herczegfalván leendő eszkö­­lésére határidőül, 1873. évi november hó 12. d­e. 9 órája kitüzetett, melyhez a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az emlitett­ ingóságok a ptrs. 406. §. szerint szükség esetén becs­áron alul is el fognak adatni. Kelt Sárbogárd, 1873. évi oct. 26. Horváth Zsigmond, kir. kir. végr. *2791 3^1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 34738.Pozsonymegyében kebe­lezett B.-Sz.-János, B.-Sz.-György községekben a bor, must és hús után fizetendő fogyasztási adónak 1874. évre, az árszabás III. osztálya alapján leendő beszedése, a pozso­nyi m. kir. pénzügyigazgatóságnál f. évi november 18-án délelőtti 10 órakor tartandó árverés utján ha­szonbérbe fog adatni. A bánatpénz : Bur-Szt.-János községre nézve 61 frt. Bur-Szt.-György községre nézve 98 frt 30 kr. A kikiáltási ár : Bur-Szent-János községben borra és mustra . 357 ft 34 kr. húsra .... 253 ft 53 kr. Összesen . 610 f­t 87 kr. Bur-Szt. György községre borra és mustra . 630 ft. húsra . . . . 352 ft 97 kr. összesen . 982 ft 97 kr. A többi feltételek minden m. k . pénzügyigazgatóságnál és pénz-, ügyőri biztosságnál megtekint­hetők. Pozsonyban, 1873. évi okt. hó 24 én. A m. kir. pénzügyigazgatóság. *2789­3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 35896. Nyitramegyébe kebelezett Privigye és Necpal községben a bor, must s hns után fizetendő fogyasz­tási adónak 1874. évre, az árszabás HI. osztálya alapján leendő be­szedése, a pozsonyi m. kir. pénz­­ügyigazgatóságnál f. é. november­­ 14-én d. e. 10 órakor tartandó árverés utján haszonbérbe fog adatni. A bánatpénz 102 frt 70 kr. A kikiáltási ár: borra és mustra . 454 ft 50 kr. húsra . . . . 572 ft 62 kr. Összesen : 1027 ft 12 kr. A többi feltételek minden m. k. pénzügy igazgatóságnál és p­énz­­ügyőri biztosságnál megtekint­hetők. Pozsonyban, 1873. évi okt. hó 26-én. A m. kir. pénzügyigazgatóság. 21312­3—1 Árverési hirdetmény. 4506. A m.-óvári kir. törvény­szék mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, miszerint Wendelin Mátyás gálosi lakos f. évi sept. hó 29-én 4453., illetve 4506. sz. a. beadványával Hirsch­­ler Bernátnak Wendelin Pál és Erzsébet gálosi lakosok elleni 600 trtnyi követelése átruházása érde­mében, a fenállott m.-óvári cs. kir. szolgabiróság mint telekkönyvi hatóság előtt 1856. évi decz. 29. 3572. sz. a. folyamatba tett, de még be nem tárgyalt ügynek be­fejezéséért folyamodott, miért is tekintettel azon körülményre, hogy Hirschler Bernát Pozsonyban 1860. évi sept. hó 29-én elhalt és örö­köseinek lakhelye ismeretlen, a fennállott m.-óvári cs. kir. szolga­­bíróság előtt 1857. évi nov. hó 14 én 2768. sz. a. kelt végzéssel kitűzött, de meg nem tartott tár­gyalásra újólagos határidőül 1873. évi decz. hó 29. napja reggeli 9 órára kitüzetik, és néhai Hirschler Bernát örökösei képviseletére azok veszélyére és költségére Őshegyi Sándor M.-óvárott lakó ügyvéd személyében ezennel gondnok ki­rendeltetik, és az érdekelteknek meghagy­atik, hogy a kirendelt képviselőt ügyük czélszerű tárgya­lása iránt kellőleg utasítsák vagy a bíróságnál más ügyvédet nevez­zenek meg, ellenkező esetben mindezek elmulasztásának követ­kezményeit maguknak tulajdo­nítsák. Kelt Magyar-Óvárott, a kir. törvényszék mint telekkönyvi ha­tóságnak 1873. évi oct. hó 18-án tartott üléséből. _____ 371 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3377. A r.-szombati kir. tszék mint tkkvi hatóság részéről köz­hírré tétetik, miszerint Borbély Lászlóné felperesnek 61 frt 76 kr. u. a. tőkekövetelés­t­ jár. végett, Schikta Pálné alperesnek tulajdo­nához tartozó s a r.­szombati 112. sz. tikvben foglalt, 536 frtra be­csült birtoknak végrehajtási elárve­rezése elrendeltetvén, annak meg­tartására második határnapul 1873. évi november 24. délelőtti 9 órája ezen tkvi hivatalnál kitüzetik, azon kijelentéssel, hogy minden venni szándékozó köteles az árverésnek megkezdése előtt a becsárnak 10*­, készpénzben bánatpénzül letenni, s hogy ezen birtok a 2-dik árverési határnapon a becsáron alól is eladatik. Felszólíttatnak tehát azon jel­zálogos hitelezők, kik nem ezen tlkvi tvszék székhelyén lak­nak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetésük végett ezen tlkvi hatóság szék­helyén megbízottat rendeljenek, és annak nevét és lakását az el­adásig jelentsék be, mert ellen­kező esetben a részükre hivatal­ból kinevezett gondnok által fog­nak képviseltetni. Végül mindazok, kik a lefog­­­lalt birtok iránt tulajdoni vagy­­ elsőbbségi jogot érvényesíthetni í vélnek, igénykere­eteiket e hirdet-­­ mény közzétételének utolsó nap­jától számítandó 16 nap alatt, ha­bár külön értesítést nem vettek is, ezen telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, különben azok a vég­rehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fog­nak utasíttatni. Az árverelési feltételek, valamint a becslés is ezen hatóságnál a hiva­talos órák alatt megtekinthetők. R.-szombat, 1873. évi oct. 24. napján. Kir. törvszék mint tkvi hatóság dik árverésen a legtöbbet ígérőre azon alól is le fog üttetni. Egyszersmind pedig azon jelzá­logos hitelezők, kik nem ezen tör­vényszék székhelyén vagy annak közelében laknak, felszólíttatnak, hogy a vételár felosztása alkalmá­val leendő képviseltetésük végett ezen hatóság székhelyén megbí­zottat rendeljenek és nevét és la­kását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a részükre hiva­talból kinevezett gondnok által fog­nak képviseltetni. Végül mindazok, kik a lefoglatt javak iránt tulajdoni, vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, felhivatnak, hogy igénykere­­seteik at ezen hirdetmény köz­zétételén­ek utolsó napjától számí­tandó 16 nap alatt, habár külön ér­tesítést nem vettek is, az alulirt tlkrt hatóságnál annyival in­kább benyújtsák, minthogy kü­lönben azok a végrehajtás folya­mát nem gátolván, egyedül a vé­telár feleslegére fognak utasit­­tatni. Kell a szatmári kir­tszék 1873. sept. 25. tartott üléséből. 21303 3—1 ÁRV RÉSI HIRDETMÉNY. 4283. A sátoralja-ujhelyi kir. törvényszék mint telekkönyvi ha­­t­­óság részéről közhírre tétetik,­­ hogy Rubin Mihály felperesnek­­ 145 frt és 120 frt tőke­s járulé­kaiból álló követelésének kielégí­tése végett Kovács Károly alperes tulajdonát képező, a végrehajtás folyama alatt fele részben Kovács­­ Ferencz javára tulajdonjogilag be­kebelezett, a kis-ujlaki 2. sz. I t­kvb-n 3., 4., 72. és 225. hrsz. a. i felvett bel- és külbirtok, összesen­­ 1177 forint 50 krajczárnyi becs­­értékben 1873 ik évi november hó 27-ik napján d. u. 3 órakor mint első, 1873. évi dec. hó 29 ik . napján d. u. 3 órakor mint második árverési határidőben Kis-Ujlak községe házánál, valamint az örösi 68. sz. tekvben foglalt, időközben tagositott birtoknak, nevezett al­perest illető 455 ftnyi becsértékben 1873. évi nov. hó 27. napján d. e. 9 órakor mint el­ő, 1873. évi decz. hó 29. napján d. e. 9 órakor mint második árverési határidő­ben Őrös községe házánál a legtöbbet igérőnek bírói árverés utján eladatni fog ; miről a venni szándékozók azzal értesittetnek, hogy az árverés az első határidőben csak a fent kitett becsáron felül, a másodikon becsáron alul is meg­­tartatik, s hogy bánatpénzalra becs­­ár lod­ e­ a teendő le, s hogy a többi árverési feltételek a telek­könyvi irodában s a végrehajtással megbízott Ujfalussy Endre kir. vég­rehajtónál megtekinthetők. Egyszersmind pedig azon jelzá­logos hitelezek, kik nem ezen telek­könyvi hatóság székhelyén vagy annak közelében laknak, felszóli­­tatnak, miszerint a vételár felosz­tása alkalmával leendő képviselte­­tésük végett a hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek, s annak nevét s lakását az eladásig jelent­sék be, mivel ellenkező esetben a híva álból kinevezett gondnok által fo­ga­­ képviseltetni. Végül a p. t. rendt. 433 és 466 §§ hoz képest felhivatnak mindazok kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igény, avagy elsőbbségi jogot érvényes thetni vélnek, hogy igénykereseteik­­ ezen hirdetmény közzétételének utolsó napjától szá­mítandó 15 nap alatt nyújtsák be, mivel különben azok a végrehajtás folyamát nem gá­tlván, igénylők egyedül a vételár feleslegére fognak utasíthatni. Kelt, Sátoralja Újhelyi, 1873 évi October hó 1­­­ik napján. 21309 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1219. Bártfai kir. járásbíróság mint tkvi hatóság részéről ezen­nel közhírré tétetik, miként Löw Róbert rovnéi lakos részére 336 ft tőke követelés és járulék, erejéig, Weinsberg Baruch bártfai lakostól lefoglalt ingóságok és a bártfai 1310. sz. tikben beirt (4642—4643) hrsz. vagyis zabarai 2. 6. i. sz. ház és házkertre a végrehajtási árverés elrendeltetvén, az ingósá­­goknak a végrehajtást szenvedett­nek lakában elárverezésére határ­időül 1873. évi november hó 18-ik, az ingatla­nágnak pedig a tkvi irodahelyiségében eladatására első határidőül 1873. évi decz. hó 9-ik és esetleg másod­i határidőül 1874. évi január 8-ik napjának minden­kor 9 órája oly kijelentéssel tűze­tik ki, hogy az irgatlanság első árverésen csak becsáron, vagy azon felül, a második árverésen a becalon ülés is a legtöbbet ígérő­nek fog feladatai, a venni szándé­kozók pedig az árverés megkez­dése előtt 777 frt 90 kinyi kikiál­tási árnak 10° fo­tókiját bánatpénz czimén a lvél kiküldött kezeihez lefizetni­­ Hoznak, és hogy az ár­verési feltételek a tkvi irodában bármikor megtekinthetők. Felhivatnak tehát mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt avagy elsőbbségi jogokat érvényesit­eni vélnek, hogy igénykereseteiket a hirdet­ménynek a hivatalos lapba közzé­ 252. szám* November htt 1. 21302 8—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 6990. A sz.-németi kö tszék mint telekkönyvi hatóság részéről ezen­nel közhírré tétetik, miszerint a végrehajtási árverezés Bányaffy Ferdinánd felperes részére, ennek 120 főnyi követelése s a törvényes járulékok erejéig, Demeter György alperes ellen, ennek a Jánk községi 91. sz. telekjegyzőkönyvben A. I. alatt felvett illetőségére, melyek 120. hrsz. a fekvő belsőség fele, az ezen belsőségen levő 28. ház sz. a. álló épület fele, s több mellék gazdasági épületek fele részéből,továbbá tartozékaiból álla­nak, elrendeltetett; kikiáltási ár ö­szesen 716 forint 0. ért. leend. venni szándékozók 71 frt 6 kr bánatpénzt az árverési vég­rehajtónál készpénzben letenni tartoznak, árverési határidőül 1873. év­ november hó 17-ik és szükség esetén 1873. dec. hó 17. napjának d. u. 3 órája a helyszí­nére kitüzetik. Melyre a venni szándékozók oly kijelentés mellett hivatnak meg, hogy az árverezési fel­tételek,esetleg azok módosításit e tszéknél s a végrehajtónál bármikor megtekint­hetik. S hogy a kérdéses birtok, a­mennyiben az első árverés alkal­mával a becsérték , vagy azon felül el nem adathatnék, a máso­

Next