Budapesti Közlöny, 1873. december (7. évfolyam, 277-299. szám)

1873-12-02 / 277. szám

Budapest 1873-277. szám. Kedd, december 2. HIVATALOS LAP. Kiadó­hivatal : Pesten , barátok­ tere 7. sz. a. földszint. KÉZIRATOK nem küldetnek vissza. Bementet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. Előfizetési ÁRAK : A „Budapesti­ Közlöny“ melléklapjára külön, postán vagy házhoz hordva : Egész évre. . . 2 frt 40 kr. Félévre ... 1 » 20 »­­ Negyedévre . . . » 60 » A­­Hivat.Értesitő« egyes száma főlap nélkül 10 kr., azzal együtt 20 kr. Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva a melléklappal együtt: Egész évre .... 12 írt. Félévre ...... 6 » Negyedévre .... 3 » A hivatalos B Értesitő“-be iktatandó hirdetések díjai a hirdetm­énynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 írttal több. A hivatalos hirdetést igazoló egyes lap­­ra 10 kr._____ Szeekesztőség : Pesten, hatvani-utcza 10-dik szám I. emelet. Hivatalos Hirdetések : Magánhirdetések: Egyhasábos petitsor egyszeri hirdetésért 19 kr.,kétszeri 16 kr. és többszöri hirdetésért 10 kr. minden beiktatásnál. A bélyeg­­dij külön minden beiktatás után 30 kv. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ: Király és Királyné . Felségeik vasárnap, no­vember hó 30-án déli 12 órakor kü­lön­vonattal Bécsbe utaztak. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Zivkovic János hor­­vát-szlavon hétszemélyes táblai ülnök- s országgyűlési alelnöknek, a közügyek te­rén szerzett érdemei elismeréséül szent- István-rendem kiskeresztét díjmentesen adományozom. Kelt Gödöllőn, 1873. évi november hó 26-án.Ferencz József, s. k. Báró Wenckheim Béla, s. k. A m. kir. pénzü­gyminister a szlatinai sóbánya­­hivatalhoz almázsatisztté Kaszál József fehérpa­taki ércz- és szénmérőt nevezte ki. A m. k. pénzü­gyminister Balás Emil tordai só­bányahivatali főnököt a marmaros-szigeti bánya igazgatósághoz sóbányahivatali főnökké nevezte ki. Reima Győző építész vezetéknevének „Rumpel­­mayer”-re kért átváltoztatása folyó évi 50,370. szá­mú belü­gyministeriumi rendelettel megengedtetett. Kusnyik Sándor és Mária vezetéknevének „Gáspár 11-ra kért átváltoztatása folyó évi 50,356. számú belügyministeriumi rendelettel megenged­tetett. A m. k­r. pénzü­gyminister rendelete folytán Vasmegyébe kebelezett Keléd község 1874. január 1-től kezdve a szombathelyi adóhivatal kerü­leté­­ől kiválasztatik s a sárvári adóhivatalhoz csatol­­hatik. NEMHIVATALOS RÉSZ. ORSZÁGGYŰLÉSI TUDÓSÍTÁSOK. A KÉPVISELŐHÁZ CLXXVI. ÜLÉSE 1873. deczember 1-én , d. e. 10 órakor. Elnök: Bittó István. Jegyzők: Széll Kálmán , Waechter FRI­GYES, Beöthy Algebnon. A kormány részéről jelen vannak : Szlávy József, Tisza Lajos, gr. Zichy József, gr. Sza­­párhy Gyula, Kerkapoly Károly ministerek. A múlt ülés jegyzőkönyve észrevétel nélkül hi­telesíttetik Elnök mindenekelőtt jelentést tesz azon kül­döttség eljárásáról, mely Ő Felségéhez küldetett, őt 25 évi uralkodási ünnepélye alkalmából ü­dvö­zölni, s felolvastatja az elnök üdvözletét és Ő Fel­ségének válaszát, melyet lapunk legutóbbi szá­­­­mában közöltünk volt, s így ismerik már ol­vasóink. A jelentést a ház éljenzéssel veszi tudomásul. Elnök bemutatja még Ugocsa megye és Udvar­­helyszék kérvényét, melyek a kérvényi bizottság­hoz utasíttatnak ; továbbá jelenti, hogy Kostits Lá­zár a végleg igazolt képviselők közé soroltatik. Zichy Antal bemutatja a czeglédi tanitó egylet kérvényét, a tanitók nyugdíjazása tárgyában. Ezen kérvény a b. Lipthay Béla s Tavaszi­­ Endre képviselők által benyújtott kérvényekkel­­ együtt a kérvényi bizottsághoz utasíttatik. Remete Géza panaszkodik a belügyminister el­len, mivel tíz hónap előtt beadott interpellatió­­jára nem felelt, s kérdi, hogy ezen interpellatiót is az utódjára akarja-e hagyni, s miért nem vála­szolt eddig ? Közöltetni fog a belügyministerrel. Miletics Szvetozár határozati javaslatot nyújt­­ be, mely szerint az országgyűlés 12 tagból­­ álló, még­pedig 8 képviselőházi és 4 felsőházi tag­­­­ból álló országos bizottságot küldjön ki a czélból,­­ hogy az illető miniszerek közbenjárása mellett ki­­­­puhatolja a tiszta és vegyes adományozás útján világi és egyházi földesurak birtokába jutott jó­szágok természetét, valamint ezek adományainak feltételeit és az ezekkel összekötött személyes kö­telezettségeket és dologbeli terheket, és ez alapon az említett jószágok, kötelezettségek és terhek megváltásának kötelességéről, módjáról, mértéké­ről és egyéb módozatokról tvjavaslatot terjesszen elő; továbbá, hogy ugyanazon bizottság mielőbb törvényjavaslatot terjesszen elő, minő módon tör­ténhetnének a jövő megváltási törvény életbelépte­téséig változások az ily tulajdon vagy más dolog­beli jogok tekintetében.­­ Ki fog nyomatni és annak idején napirendre­­ tűzetni. " Almássy Sándor határozati javaslatot nyújt be,­­ melynek értelmében a ház 25 tagú bizottságot­­ küldene ki, mely az ínség enyhítésére javaslatot terjeszszen elő. Ki fog nyomatni s annak idejében napirendre tűzetni. Szögyény László az igazoló bizottság részéről jelentést tesz aziránt, hogy a Babes Vincze képvi­selő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv kifogás­talan. E szerint Babes a 30 napi fentartás mellett igazoltatik. Molnár Antal a kérvényi bizottság 28-ik sor­­jegyzékét mutatja be. Ki fog nyomatni s napirendre tűzetni. Szlávy József ministerelnök benyújtja a horvát kiegyezésről szóló s Ő Fetsége által szentesített törvényczikket. Kihirdetetik, s hason kihirdetés végett a főren­dekhez fog átküldetni. Ezután szavazás történik az állam és egyház közti viszonyok szabályozására kikü­ldendő bizott­ság tagjaira. A szavazás eredménye a legközelebbi ülésen hirdettetik ki. Következik a kérvényi bizottság jelentése, az ezen bizottság által elintézett kérvények 27-ik sorjegyzéke tárgyában. Vita tárgyát képezte Székesfehérvár sz. k. vá­ros és Vas megye kérvénye II. Rákóczy Fere­ncz hamvainak a hazába szállítása iránt. Simonyi Ernő újból felhívja a ministerelnök fi­gyelmét e kérvények tárgyában. Szlávy József ministerelnök felemlíti, hogy múlt alkalommal csupán a határidő kiszabása iránt szólalt fel, különben kijelenti, hogy e tárgy­­gyal igenis foglalkozik. (Helyeslés.) Csiky Sándor újból felszólal a már múlt alka­lommal beadott, de a ház által elejtett módosítvá­­nya mellett. Szlávy József miniszerelnök azt hiszi, hogy a házszabályok értelmében oly tárgy, melyre nézve a ház már határozott, nem lehet ismét és ismét a discussió tárgya. (Helyeslés.) Elnök kijelenti, hogy e kérvényekre vonatko­zólag Simonyi Ernő felszólalása előtt kimondta a határozatot. Az önálló magyar jegybank felállítása iránt be­nyújtott kérvényeknél felszólalt Horn Ede, ki azon indítványt terjeszti a ház elé, hogy ezen kérvények a kormánynak kiadas­sanak azon meghagyással, hogy még ez év végéig terjeszszen a ház elé indokolt jelentést úgy ezen kérvényekre, mint azokra vonatkozólag is, melyek e tárgyban már eddigelé ezen országgyűlés alatt terjesztettek a ház elé. Móricz Pál felemlíti, hogy a bankkérdésben már annyiszor intéztetett a kormányhoz kérdés, de eddigelé még soha a kormány nem adott kielé­gítő választ. Most már megkövetelheti a ház a kormánytól a felvilágosítást, ugyanazért hozzájá­­­­rul Horn indítványához. Szlávy József miniszerelnök: Sem a bankkér­­­­dés, sem az ínség, sem a kölcsön nem képezvén a­­ képviselőház tanácskozásának tárgyát, azok c­á­­folatába és rectificatiójába belebocsátkozni nem­­ akarok, a­miket Horn Ede és Móricz Pál képviselő urak a bankra, az ínségre és a kölcsönre vonat­kozólag mondottak. Ez nem forog szőnyegen. (El­lenmondás balfelől.) Egyet azonban hallgatással nem mellőzhetek, t. i. Horn Ede képviselő úrnak azon aggályát kívánom megszüntetni, mely aggály következtében azt mondá, hogy végre is oly kény­szerhelyzetben leszünk, hogy vagy az osztrák bankkal kell kiegyezkedni, vagy semmi sem lesz. E kényszerhelyzet tudtommal nem fog beállani, mert a bank privilégiuma még eltart két eszten­deig. Ezen hó végéig kénytelen a bank nyilat­kozni, hogy tovább kívánja-e ezentúl is megtar­tani szabadalmát vagy nem; de az, hogy mi arra a felelet, és mikor kell a feleletnek bekövetkeznie, arra nézve tudtomra a statútumokban nem foglalta­tik semmi. Kényszerhelyzet tehát e hó folyamában eziránt meg lehet nyugodva, beállani nem fog. Képes lesz e a kormány ezen hó folyamában a bank tárgyában konkrét javaslattal lépni a ház elé, azt nem tudom, hanem mindenesetre annak idejében meg fogja a kormány tenni előterjesztését és kényszerhelyzetbe a t. ház nem fog juthatni. Különben ismétlem azt, a­mit azelőtt bátor voltam mondani, hogy azon kérvények tárgyában, me­lyek a bank­kérdést tárgyazzák, a t. ház már ha­tározatot hozott, és­­pedig Simonyi képviselő úr­­nak e tekintetben beadott indítványára. Azt his­t -----------­Folyó évi dec. hó 1-től kezdve az egyesült amerikai államokba Brémán, Hamburgon vagy Stettinen át intézett levelezési lapok a feladásnál előre fizetendő 5 kr mérsékelt díjért szállíttatnak Belgiumon vagy Nagy-Britannián át; az eddig fenn­állott 15 kr díj változatlanul marad. Bérmentetlen vagy elégtelenül bérmentett levelezési lapok a ne­vezett államokba el nem küldetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék