Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1873. december (7. évfolyam, 277-299. szám)

1873-12-02 / 277. szám értesítője

1873. 277. 8 sgám. Deczember hó 2 A BUDA­PESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. ■'S.JSrtW' TWA1 23468 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 6654. A pozsonyi kir. e. f. tvszéknek tkkvi osztályi­ részéről közhírré tétetik, miszerint Spit­zer Lipótnak Foek Salamon gojari lakos ellen 3000 frt tőke és járu­lékai iránti végrehajtási ügyében, a végrehajtás alá vont ingatlan­­­ságnak, nevezetesen a Gojar községi 283.jel,­tikönyvben a végre­hajtást szenvedő nevére vezetett o. é. 1693 írtra becsült (1—2.) sor 261. házszámu zsellérbirtok, árverése elrendeltetvén, ennek mindig reggeli 10 órakor a községházában leendő megtartá­sára első határnapul 1873. évi dec. 29. második határnapul pe­dig 1874. jan. hó 29-dike akként tűzetik ki, hogy az első árverés­nek eredménytelensége esetében, a fenti ingatlanság a második határnapon becsáron alól is elad­ható, bánatpénz fejében pedig a becsárnak tizedrésze leteendő. A többi feltételek és tudnivalók ezen bíróságnál betekinthetők és az árverés alkalmával előterjesz­tetni és felolvastatni fognak. Egyúttal felszólíttatnak azon jelzálogos hitelezők, ki , nem ezen tikvi hatóság székhelyén, vagy annak közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetésük végett ezen ható­ság székhelyén megbízottat ren­deljenek, és annak nevét és la­kását az eladásig jelentsék be, mert különben a részekre Bán­y­ve­zeti gondnok által fognak képvi­seltetni. Egyúttal az elárverezendő ingatlanra igényt tartó felekhez felhívás intéztetik, a p. t. t. 466. §. értelmében és következményeinek terhe alatt jogaik érvényesí­tése végett. Kelt Pozsonyban, a kir. tvszék tkkvi osztályának 1873. évi ott. hó 11. napján tartott üléséből. 23463 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 2785. Az újvidéki kir. tvszék mint telekkönyvi hatóság részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Ro­­sentok Salamonnak, néhai Diet­rich György hagyatéka illetők , örökösei kisk. Dietrich József, György, János, Katalin és Máriá­ért anyjuk úgyis mint term. és törv. gyámnőjük özv. Dietrich Borbála ellen vezetett végrehaj­tás folytán, a fentnevezettek tulaj­donát képező s a n­ palánkai 275. sz. tikvben bejegyzett A. + alatti 584—586. hrsz. 800 írtra becsült 275. ös. sz. ház udvartelek­kel 1874. jan. 4. mint első s szük­ség esetében 1874. febr. 8. mint második határnapon mindenkor délutáni 3 és fél órakor N.-Palánka község házánál és pedig a 2-ik határnapon becsáron alul is köz­­árverésileg eladatni fog. Miről venni szándékozók azzal értesíthetnek, hogy bánatpénzül az eladandó birtok becsértéke után számított 10 szászteli részen az árverés előtt leteendő, a vételárnak első Vá­da, melybe a letett bá­natpénz is beszámittatik, az árve­rés napjától számított 30 nap a­ másik '/3 pedig ugyanattól számí­tott 60 nap alatt, végre az utolsó új részlet ugyanattól számítandó 90 nap alatt mindenkor az esedé­kes 6°/o kamatokkal ezen kir. terv­­szék tikkvi osztályánál lefizetendő, melynek megtörténte után a teher­mentes átiratás vevő nevére hiva­talból fog elrendeltetni. A tettleges birtok vevőt a bevetett földrész­letekre nézve csak a termés leta­­karitása után, a pusztán állókra nézve pedig azonnal illetendő, őt terhelvén az átruházási százalék fizetése is. A feltételek be nem tartása esetében a megvett vagyon egy utóbbi egyetlen határnapon a­ vevő költsége­s veszélyére fog elárvereztetei Az árverési feltéte­lek egyébiránt úgy ezen telekha­tóságnál, valamint az árverés foga­­natosításával megbízott Nagy Ist­ván kir.­tszéki joggyakornoknál betekinthetők. Egyúttal fölhivatnak az érdekelt, de távollevő jelzálogos hitelezők, hogy a vételár felosztása alkalmá­vali képviseltetésük végett ezen telekhatóság székhelyén megbízot­tat rendeljenek, ellenkező esetben a tvk. 433. §-nak e) pontjához ké­pest hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Végre felszólíttatnak mindazok, kik az eladandó vagyonra nézve tulajdoni vagy más igényeket, avagy elsőbbségi jogokat érvénye­síthetni vélnek, hogy igénykerese­teiket ezen hirdetmény közzété­telének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ezen telekhatóságnál nyújtsák be, különben egyedül a vételár fölöslegére fognak utasít­­tatni. Kell az újvidéki kir. tervszék mint telekkönyvi hatóságnak 1873. évi oet. 31. tartott üléséből. 23470 393 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 5551. A pozsonyi k. e. f. tszék tkvi osztálya részéről közhírré té­tetik, miszerint Pollák Ignácznak, Brichta Ferencz récsei lakos elleni 23 frt jár. iránti végrehaj­tási ügyében a végrehajtás alá vont ingatlanságnak neveztesen a récsei község 132. számú tekv­­ben A I. 1—10. sorsz. alatt fog­lalt 132. házszámú */s úrbéri állo­mányból a végrehajtást szenv.dő Brichta Ferenczet illető 394 frt 50 krra becsült ’/4-ad része árverése elrendeltetvén, ennek min­denkor rég 10 órakor a községhá­zában leendő megtartására első ha­tárnapul 1874. jan. 2., második határnapul pedig 1874. febr. 3-ik akként tűzetik ki, hogy az első árverésnek eredménytelensége ese­­tében a fenti ingatlanság a máso­dik határnapon becsáron alól is eladható, bánatpénz fejében pedig a bocsárnak tizedrésze leteendő. A többi feltételek és tudni­va­lók ezen bíróságnál betekinthetők, az árverés alkalmával előterjesz­tetni és felolvastatni fognak. Egyúttal felszólíttatnak az ezen tévi hatóság székhelyén vagy an­nak közelében nem lakó és az is­meretlen tartózkodású jelzálogos hitelezők, hogy a vételár felosz­tása alkalmával leendő képvisel­­tetésük végett a hatóság székhe­lyén megbízottat rendeljenek, és annak nevét és lakását az eladá­sig jelentsék be, mert ellenkező esetben a hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltet­ni. Ugyezinte az elárverezendő ingatlanra igényt tartó felekhez intéztetik, a prts. 466. §. értelmé­ben és következményeinek terhe alatt a felhívás jogaik érvényesí­tése végett. Kelt Pozsonyban, a k. tkvi tv­­székiek 1873. évi sept. hó 20. napján tartott üléséből. 23469 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 7910. A pozsonyi kir. e. f. tör­­vényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, miszerint a po­­zsoyi kir e. f. tszéknek 1872. évi deczember 12 én 14512. sz. a. kett megkeresése folytán a pozsonyi község 867. tikben Rosenberger Gergely nevére vezetett 808 írtra becsült 3986. hrsz. a. hegyvámos telek árverése elrendeltetvén, en­nek mindenkor d.­u 3 órakor a tkvi hivatalban leendő megtartá­sára első határnapul 1873. de­cz. 30., második határnapul pedig 1874 évi január hó 30., akként tűzetik ki, hogy az első árverés­nek eredménytelensége esetében a fenti ingatlanság a második ha-­­­tárnapon becsáron alul is eladható, bántpénz fejében pedig a becsár­nak tizedrésze leteendő. A többi feltételek és tudni­va­lók ezen bíróságnál betekinthetők és az árverés alkalmával előter­jesztetni és felolvastatni fognak. Felszólittatnak az ezen kir. tkv hatós­ székhelyén vagy annak kö­zelében nem lakó jelzálogos hite­lezők a végett, hogy a vételár fölosztásakor leendő képviselteté­­sük végett ezen kir. tszék székhe­lyén lakó megbízottat rendelje­nek s annak nevét és lakását az eladásig bejelentsék, mert ellenkező esetben a már hivatalból kineve­zett gondnok ügyvéd úr által fog­nak képviseltetni. Úgyszinte az elárverezendő in­gatlanra igé­nyt tartó felekhez in­­téztetik a prt. 466. §. értelmében és következményeinek terhe alatt, a felhívás jogaik érvényesítése végett. A pozsonyi kir. e. f. törvény­széknek 1873. jan. 22-én tartott üléséből. 23464“" ' 3—3 Il-ik ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 136. Alálirt részéről ezennel közhírré tétetik hogy Szavits Lyu­­bomir n.­kikindai lakos mint vég­rehajtató felperesnek, Josefova községe mint végrehajtást szenve­dő elleni ügyében a Josefovai köz­ség határában felvett 8100O/ie60 hold­­ és 27,,00/koi hold überlandiális­­ szántóföld, továbbá 22100/,jogi és­­ 131­69­,a 60 hold szántófölddé átvál­­­­toztatott réti földnek a nagy-ki­­­­kindai kir. e. f. törvényszéknek­­ 1873. évi oct. 1-én 6680. sz. a.­­ végzéssel elrendelt árverés az erre rendelt első határidőben 1873. évi­­ nov. hó 15. én sikertelen lévén, a 'második árverés 1873 évi decz.­­ hó 15. napjának d­­e 10 órakor­­ Josefova község házánál meg fog­­ tartatni, mely alkalommal ezen­­ ingatlan becsáron alól is el fog­­­adatni. Kelt Nagy-Kikindán, 1873. évi , nov. hó 16 án. Szabó József, kir. törv. végr. 23381 3-3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 8301. A szegzárdi kir. tvizék telekkönyvi osztálya részéről köz­hírré tétetik, hogy Rozenstein Jó­zsef felperes kérelmére a czikói 96. szám telekjegyzőkönyvben, alperes Papp Boldizsár a vére felvett 1200 frtra becsült I. 1—29. sorsz. alatti 7.­­ teleknek a + ,3280. hrsz. alatti 171 forint értékű és a 3606. hrsv. alatti 140 forint értékű fekvő égeknek végrehajtás útjáni elárverezése a mai nap ho­zott végzéssel elrendeltetett és arra 1873. decz. 22. nem sikerülés ese­tében pedig, mikor becsáron alul is eladandó 1874. jan. 22. min­denkor reggeli 10 órája Csikóba a községházához határidőül kitü­­zetett. Az árverés következő feltételek alatt fog megtartatni és pedig: 1- ször A kikiáltási ár a fenteb­bi becs­érték. 2- szor az árverezni kívánók tar­toznak a fentebbi becsár t0° t* mint bánatpénzt a végrehajtó­i küldött­ségnél letenni. 3- szor A vételárból egy harmad azonnal, további egy harmad a le­ütéstől számítandó három és az utol­­só egy harmad további három hó alatt fizetendő. 4- szer. Az árverési költségeket a vevő viseli. 6-szor. A telekkönyvi átírás a vételár teljes kifizetése után fog csak eszközöltetni. Miről különösen nem a bíróság székhelyén vagy annak közelében lakó jelzálogos hitelezők oly figyelmeztetéssel értesíttetnek, hogy a vételár felosztása alkalmával képviseltetések végett helyben lakó megbízottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be; ellenkező esetben részükre kinevezendő gondnok által fognak képviseltetni. Úgy­­szinte felhivatnak mind­azok, kik a lefoglalt ingatlanságok iránt tu­lajdoni, vagy más igényt avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni­­ vélnek, hogy igénykeresetüket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt a perrendt. 466. §-a értelmében,­­ habár külön értesítést nem vettek­­ is — ezen törvényszéknél nyújtsák be, különben azok az árverést nem­­ gátolván, egyedül a vételár fö­löslegére fognak utasittatni.­­ Kelt a kir. törvényszéknek­­ Szegzárdon, 1873. évi nov. hó 12. ; tartott telekkönyvi üléséből. 23465 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3307. Dasnitz Adolfnak, George Marian és ennek jogutódja, neje Lusianna, Marian lugosi lakos el­len végrehajtási ügyében végre­hajtott félnek lefoglalt és megbe­csült ingatlanaira, jelesen Rom.­­Lugos 126. tekvbe irt 129. sz. a. ház és l/8 telekre, az 5029. 5090. részletü szőlő és szorgalomföldre az árverés, a következő feltételek alatt elrendeltetvén: Árverési feltételek: 1. Marián Gyeorgye ismeretlen tartózkodása volt lugosi lakosnak illetőleg jogutódja és neje Marian Susannának Román-Lugos 120. sz. tekvben felvett ingatlan vagyoná­hoz tartozó lakház melléképületei­vel, házhelylyel és hozzá tartozók­kal együtt, megbecsülve 2863 ft 50 krajczár. 2. a Spinanza helységén fekvő a tjkvben 5689. részlet sz. a. irt 1465 □ öl térmér­tékü szőlője és ahhoz tartozó tjkvben 5089. rész­let sz. a. álló 620 □ öl nagyságú kaszállóval együtt, megbecsülve 300 írtban. 3. Kiállítási árat a becslési ár szolgáland­ó. A venni szándékozó tartozik a becsárnak 10*/0-ját o. é. a bíró­sági végrehajtó kezéhez kezdete előtt letenni. 5. A legtöbbet igérő vevő köte­les leeni a vételárt a telekkönyvi hatóságnál következő részletekben, az árverés napjától számítandó 6•/* kamataival együtt lefizetni, és pedig a vételár */3 hát az ár­verést helybenhagyó végzés jog­erőre emelkedése után 14 na­p alatt; V3­ hát 3 hó alatt az utolsó részletet pedig, melybe a bánat­pénz is fog számíttatni, mindig az árverést helybenhagyó végzés jogerőre emelkedésétől számítandó 6 hó alatt. 6. Vevő köteles az épületeket azonnal tűzkár ellen biztosítani. 7. A birtok átruházási költsé­gek vevőt terhelik. 8. Vevő az ingatlant az árverés után azonnal birtokába veszi, s ez időtől annak hasznai és terhel ötét illetik, végre 9. Ha vevő az árfizetési felté­telek bármelyikének eleget nem tenne, akármely érdekelt fél ké­rel­mére az ingatlan vagyon vevő veszélyére és költségére újabban árvereztetni és a kitűzendő csu­pán egy határidőn, az előbbi azon alól is eladatni fog. E czélra a határnapok 1874-ik évi január 2- re és 1874. évi mart. - re mindenkor reggeli 9 órára a kir. törvényszék tanács­teremébe kitüzetnek. Egyúttal azon jelzálogos hite­lezők, kik nem e telekkönyvi ha­tóság székhelyén, vagy annak közelében laknak, felhivatnak hogy a vételár felosztása alkal­mával leendő képviseltetések vé­gett ezen kir. törvényszék szék­helyén megbízottat rendeljenek, és annak nevét s lakását az eladásig bejelentsék, minthogy ellenke­ző esetben kinevezett ügygond­nok Bordás Tódor lugosi ügyvéd által fognak képviseltetni. Végre mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, igényke­­resetüket e hirdetmény közzé­tételének utolsó napjától számítanák 15 nap alatt, habár külön értesí­tést nem vettek is, ezen telekköny­vi tvszéknél nyújtsák be, külön­ben azok a végrehajtás folyamat rom gátolván, egyedül a vétek..­ fölöslegére fognak utasittatni. Kelt a kir. telekkönyvi tör­vényszéknek, 1873. évi okt. hó 25 dik napján Lugoson tartott üléséből. " 2 508 8—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 11714. A budai kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik,miszerint Peringer Mátyás felperesnek, Kajtár Bodo­­nyi Louiza alperesek elleni vég­rehajtási ügyében, a budai 6591. sz. tikben foglalt nevezett alperes­­nő nevére irt 11033/18. hrszámú 2101­0 frtra becsült 243 □ ölnyi Krisztina városi telek azon épült lakházzal 1874. jan. 17. napján d. e. 10 órakor, szükség esetében pedig 1874. febr. 17. napján d. e. 10 órakor, e­­szék­elkhivatalában végrehajtási árverés utján el­adatni fognak; megjegyeztetik,hogy a fenti becsáron kikiáltandó ingat­lanok az első határnapon csak becs­áron vagy azon felül, második határnapon azonban becsáron alól is eladatnak, hogy az árverezni kívánók az ingatlan becsárának. 10 Vs-át bánatpénzkép letenni tar­toznak, s hogy a vevő a vételárt az árverés napjától számítandó 6*/1 kamattal együtt következő rész­letekben lefizetni tartozik, és pe­dig Vs-át az árverést helyben hagyó végzés jogerőre emelkedése után 8 nap alatt, Vs-át három hé alatt és Vt-át hat hé alatt. Végül felszólíttatnak az a jel­zálogos hitelezők, kik nem e­­szék székhelyén, vagy ennek közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetésük végett e­­szék székhelyén megbí­zottat rendeljenek s azok nevét s lakását az eladásig jelentsék be, mert ellenkező esetben hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni; egyszersmind felhi­vatnak mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, hogy igénykeresetüket e hirdet­ménynek a hivatalos lapbani köz­zétételének utolsó napjától számí­tandó 15 nap alatt, ha külön ér­tesítést nem vettek is, e törvény­szék tikvi osztályánál nyújtsák be, mivel különben igényük a végre­hajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fog­nak utasittatni. Budán, 1873. évi nov. hó 5-ik napján. Tóth Béla, mint bírói kiküldött. 23466 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2942. Liberman Jakob 30 . írt követlése s jár. kielégítése végett Weisz Jettitől lefoglalt 42 frt 90 krra becsült ingóságok s a Peer­ 247. sz­ájkvben 1—6 -1- 1. rss. a. álló ingatlanoknak Weisz Jettit illető 624. frtra becsült fele része az 1873. évi deczember 15-ik nap­jának d. e. 9 érájára Peer köz­ségben kitűzött második árverésen as 2428. sz. a. végzéssel megálla­pított árverezési feltételek mellett a legtöbbet ígérőknek becsáron alól is el fognak adatai. A feltételek a telekhivatalnál s Peerben a községházánál megte­kinthetők. Kelt a tssnádi kir.­­biróság mint tkvi hatóság 1873. évi nov. 8-án tart,ée üléséből.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék