Budapesti Közlöny Melléklapja, 1873. december (7. évfolyam, 49-52. szám)

1873-12-07 / 49. számú melléklap

1873. Buda-Pest, 49-dik szám. Vasárnap, deczember 7. A BUDAPESTI KÖZLÖNY MELLÉKLAPJA. A magyar pénzügyminiszter által a képviselőház elé terjesztett jelentés az 1870. évi nyeremény-kölcsön, az 1871. évi gömöri záloglevél­, 1871. évi 30 millió és az 1873. évi 54 millió ezüstforintnyi államkölcsönök állapotáról és hovaforditásáról 1873. évi szeptember hó végével. Jelentése a m­agy. kir. h­itelszámvevőségnek ■a) a magyar nyereménykölcsön, b) a gömöri záloglevélkölcsön, c) az 1871. évi 30 millió ezüstforintnyi és d) az 1873. évi 54 millió ezüstforintnyi államkölcsönök állapotáról és hovaforditásáról 1873. évi szeptember hó végéig. (Folytatása). IV. A rendelkezésre álló maradvány elhelyezése. A keleti és első erdélyi vasuttársulatoknál a mellékelt kimutatás szerint gyümölcsözőleg elhelyezett . 4.531.350 frt . kr A m. k. államvasutak gépgyáránál kamatozó kölcsön.............................................................................. 750.000­­ . „ Pénzmaradvány a központi állampénztárnál.................................................................................................... 391.800*) „57 „ Pénzmaradvány a lánczhíd-hivatali pénztárnál ............................................................................................ 5.258 „ 06 „ Összesen 5.678.408 frt 63 kr *) F. é. october hóban már­is fizettetett : Duna-szabályozásra....................................................................... 275.770 frt — kr Margitszigeti híd építésére................................................................. 117.563 » —­­ együtt . . 393.333 frt — kr­t. Az évi törlesztési járadék kimutatása. Kamat- és tőketörlesztés fejében 50 év alatt 100 fél évi részletben 1871. évi január 1-tő­l 1920-ig évi julius 1-éig............................................................................................................................................... 1,224.000 frt o. é.___ vagyis a sorsjegyek értékesítéséből befolyt.................................................................................................. 24,000.000 frt bank­érték-összeg után 5. 1 °/C jegyzet. Ezen fent kimutatott törlesztési részletek 40 éven át az államkincstár által, az utolsó 10 évben pedig az előző 40 éven át min­den egyes törlesztési részletből e czélra fordítandó és gyümölcsözően elhelyezendő 50.000—50.000 frtból alakítandó tartalék­alapból fognak fedeztetni.K­imutatás azon összegekről, melyek a nyeremény-kölcsön pénzeiből részint a keleti vasút-, részint az I-ső erdélyi vasut-társulatnak vissza­téritendő előlegképen kiszolgáltattak. A kiadás ideje Egyen­kint Összesen 1872. 1 Martius 20 A keleti vasútnak építési költségek fedezésére.................................................... 200000 Április3 ̇ > » » » .................................................... 350000 6 » » ■» » % ..................................................... 325000 » 13 Μ > » » » .................................................... 350000 ‰ 20 » » » › » .................................................... 275000 1500000 Ezen összegből 1,000,000 forint a társulat által letéteményezett 1,200,000 frt­nyi biztosítékra adatott, 500,000 frt pedig a társulatnak a közmunka- és köz­lekedési ministerium­nál még tárgyalás alatt lévő azon követelésére, mely az­­ engedély-okmányban meghatározott kötelezettségen felül teljesített munká­kért felszámíttatott. 2 Martius 11 Az I-ső erdélyi vasut-társaságnak forgalmi eszközök beszerzésére.......................... 100000­0­12 Ugyanannak és ugyanazon czélra....................................................­420000 520000 Összesen• 2020000 3 A keleti vasut-társulatnak ezenkívül előlegképen a forgalmi naplóban számoltatott el. 2511350 Együtt 4531350 MEGJELENIK HETENKÉNT egyszer.­ Előfizetési árak: Egész évre......................................................................2 firt 40 kr. Fél évre.................................­................................1 frt 20 kr. Negyed évre.................................................................— 60 kr. :gte8 szám íiu 6 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék