Budapesti Közlöny, 1874. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1874-01-01 / 1. szám

Budapest, 1874. 1. szám Csütörtök, január BUDAPESTI HÍVA KÖZLÖNY. A. II « S L A 1».Új.. . Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva a m­elléklappal együtt.Egész évre .... 12 frt. Félévre ...... 6 » Negyedévre .... 3 » HIVATALOS RÉSZ. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA stb. és MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA.­ Kedvelt Magyarországunk és társországai hű főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették szentesités végett Felségünk elé: XXXV. TÖRVÉNYCZIKK az 1874 ik évi államköltségvetésről. (Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1873. decz. 30-án.)­­? §• Az 1874-ik évre a magyar korona országainak rendes kiadásai­,­­Kétszáz tiz millió ötszázhatvanegyezer kilenczvenöt o. é. forintban . Rendkivüli kiadásai: Harminczhét millió kétszáztizennégyezer hétszázkilencz o. é. forintban ; Hitel- és pénztárművei éti kiadásai:­­ Nyolcz millió kilenczszázötvennyolczezer huszonhárom o. é. forintban állapíttatnak és ajánltatnak meg. 2. §. Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg._____________________________________________ Szerkesztőség : Pesten, h­atvani-utcza 10-dik szám I. emelet. Kiadó­hivatal : Pesten, barátok­ tere 7. sz. a. földszint. KÉZIRATOK nem küldetnek vissza. Bérmentet­­len levelek esek rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. 1. A­ Rendes kiadások. I. Fej. A királyi udvartartás költségei II. Fejezet. O cs. és Ap. királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 111. Fejezet. A főrendi- és képviselőház szükségle tetre, a tiszti- és szolgaszemélyzet illetményeire egész évre, a képvise­lők lakpénzeire egész évre, a kép­viselők napidijaira, a delegatió költ­ségeire, az országgyűlési gyorsiroda költségeire, végre az államadóssá­got ellenőrző bizottság napdijaira, utazási és egyéb költségeire áta­lánykép IV. Fejezet. Az 1874. évre megállapí­tott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg V. Fejezet. Az 1849. évtől az 1867 évig tettleg fennállott központi kor­mány közegeinek nyugdijai VI. Fejezet. Nyugdijak : 1. Ministerelnökség 2. O cs. és Ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 3. Horvát-Szlavon-Dalmát ministerium 4. Belügyministerium 5. Pénzügyministerium 6. Közmunka- és köztek, ministerium 7. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium 8. Vallás- és közoktatási ministerium 9. Igazságügyi ministerium 10. Honvédelmi » 11. A magyar határőrvidéket illető nyugdijak Együtt (VI. fejezet 1—11. czim) Előfizetési Árak : A ,Budapesti külön, postán Egész évre. Félévre Negyedévre Közlönyi melléklapjára vagy házhoz hordva . . . 2 frt 40 kr. . . 1 » 20 » . . . » 60 » A »Hivat.Értesítő« egyes száma főlap nélkül 10 kr., azzal együtt 20 kr. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijai a hirdetmény­nyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. A hivatalos hirdetést igazoló egyes lap ára 10 kr. Magánhirdetések: Egyh­asábos petitsor egyszeri hirdetésért 19 kr.,kétszeri 16 kr., és többszöri hirdetésért 13 kr. minden beiktatásnál. A bélyeg­­díj külön minden beiktatás után 30 kr. oszt. ért. Rovaton­kint Czimen kint Fejezeten­kint­n­t 4,650.000 74.691 Rovaton­kint. Czimen­kint. Fejezeten­kint. f­o­r­i­n­t 158 4.870 1-245 626-610 1,157-661 106-098 131-227 31.000 472.789 30.000 91.300 700.000 25.863.677 248.392 2,652.958 VII. Fejezet. Államadósságok: 1. Az 1867- XV. törv.­czikkben elvál­lalt államadóssági járulék Évi járulék : Folyó pénzértékben Érczpénzben Ennek beszerzési költségei Évi törlesztési járulék : Folyó pénzértékben Ezüstpénzben Ennek beszerzési költségei Összesen (1. czím) 2. Földtehermentesítés­i örökváltságok Kamatok és járadékok Törlesztés Tőkebeli kiegyenlítések A földtehermentesítési járulék besze­dési s kezelési költsége Járulék a pénzügyministérium hitel­­mű­­veleti osztályának igazgatási költségeihez Járulék a pénzü­gyministériumi szám­vevőség és a központi állampénztár költségéhez Járulék a magyar földtehermentesítési alapigazgatóság költségének fede­zésére Járulék az erdélyi földtehermentesítési alapigazgatóság költségének fede­zésére Járulék az erdélyi igazoló bizottmá­nyok költségeinek fedezésére , Kötelezvény-űrlapok és szelvényivek előállítási költségei Az államkincstártól nyert előlegek ka­matai fejében Összesen (2. czím) 17.405,929 11.776,000 942,080 1,000,000 150,000 12,000 12.753,439 3.655,576 145,200 102,000 5,000 12,250 20,120 38,960 10,764 17,000 1,721,055 18,481,364 A MAI SZF­NT ÜNNEP MIATT LAPUNK LEGKÖZELEBBI SZÁMA SZOMBATON, JANUÁR 3-ÁN JELENIK MEG.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék