Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1874. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1874-01-01 / 1. szám értesítője

1874.___________________________________________ 1. szám. Január hó 1 1. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY hivatalos Értesítője. 25861 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3573. A b.-jenői kir. ügyészség résziről Bélán Pável elleni végre­hajtási ügyében 3573/1873. szám alatt kelt árverési végzésnél fogva a Sikula községi 100 sz. telek­­jegyzőkönyvben nevezett Bélán Pá­vel nevére felvett 788 frtra becsült ház, a beltelek és 1 2 3 4/t kültelek földnek fele részéből álló ingat- lanság a kikiáltási összegül elfo­gadott becsár 10%-nak letétele mellett Sikula község házánál 1874.­­évi január hó 31. napján becs­áron vagy azon felül 1874. évi márczius 16. napján becsáron alól is d. e. 10 órakor következő felté­telek mellett el fog adatni. A legtöbbet ígérő vevő köteles a bánatpénz betudása mellett a vé­telár felét azonnal az árverelő biró kezeihez, a másik felét 3 hónap alatt az árverés napjától számítva .A kamat mellett a boros­jenői kir. tvszéknél lefizetni , elleneset­ten vevő kárára és veszélyére ki­tűzendő csupán egy árverésen az ingatlanság az előbbi vételáron alul is a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. Vevő a vételár első részletének lefizetése után a megvett ingatlan­­ságnak azonnal tettleges birtokába lép, annak tulajdonát azonban csak az egész vételár lefizetése vitán telekkönyvi átírás által nyeri meg. A birtok átruházási illetéket­­egyedül vevő viseli. Ezzel egyszer­smind azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen tönyvi hatóság szék­helyén vagy annak közelében lak­nak felhivatván, hogy a prts 433 §. képest itt helyben megbízottat ren­deljenek, és azok nevét az eladásig jelentsék be, egyúttal mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulaj­doni vagy más igényt érvényesít­hetni vélnek, felszólittatnak, mi­ként a priok­rrdis 446. §-a értel­mében igénykeresetöket törvény­szabta határidő alatt nyújtsák be Kelt a borosjenői kir. telek­könyvi törvényszéknek 1873. évi október hó 23-ik­­ napján tartott Üléséből. Borosjenői kir. törvényszék telek­könyvi hatósága. 25855 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 12710. A budai kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, miszerint Szent­­miklósy Jozefa felperesnek Zsig­­mond József és Bitter Anna alpe­resek elleni végrehajtási ügyében •a pócsmegye­i 91. sz. telekjegy­­zőkönyvben foglalt 155 írtra be­csült (­29.231) dr. 74. nps. sz. ház 1874. évi január hó 14. nap­ján délelőtt 10 órakor Pócsmegyer községházánál végrehajtási árve­rés utján eladatni fog, megjegyez­tetik, hogy a fenti becsáron kiki­áltandó ingatlan e határnapon becsáron alul is eladatik, hogy az árverezni kívánók az ingatlan becs­árának 10° 6-át bánatpénzkép le­tenni tartoznak, s hogy a vevő a vételárt az árverés napjától szá­mítandó 6% kamattal együtt kö­vetkező részletekben lefizetni tar­tozik, és pedig V3-at az árverést helybenhagyó végzés jogerőre emel­kedése után 8 nap alatt, V3-át 2 hó alalatt és V3-át négy hó alatt. Budán, 1873. deczember hó 6-ik napján. Czeizner Ferencz, mint birói kiküldött. 25860 9—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 528 L. A debreczeni kir. tvszék mint tkvi hatóság részéről közhírré tétetik, miszerint a felperes debre­­czeni ipar- és kereskedelmi bank részére, alperes b. Staudach Adolfné Dragosa Rózától 10600 frt tőke és jár. erejéig lefoglalt ingatlanság, v. m. a debreczeni 250 . sz. tekv­ben alperes és testvére Dragosa Erzsébet közös tulajdonául bejegy­­zett piacz-utczai 1824. sz. házas­telek, 15 hold 00­0 öl külső föld­nek alperest illető s 30000 frtra becsült felerésze, jövő 1674. jan. 26. szükség esetére 1874. febr. 26. napján d. u. 8 órakor, a tkkönyvi irodában, kiküldött végrehajtó Ve­tési Mihály által megtartandó ár­verésen, a következő feltételek mellett el fog adatni. 1. Kikiáltási ár a becsérték, melynek 10%-ja, vagyis 30'00 ft az árv­elni szándékozók által a kiküldött árverelő kezéhez bánat­pénzül leteendő. 2. Az ingatlan az első árverési határnapon csak becsáron felül vagy azon, a 2-ik árverési határ­napon azonban becsáras alól is eladatik. 3. A vételár 3 egyenlő részlet­ben és pedig az első részlet a le­ütéstől 1 hó alatt, a második a leütéstől 3 hó alatt, a harmadik a leütéstől 8 hó alatt az árverés napjától fogva járó 6% kamatával fentirt­tkvi hatóságnál lefizetendő, a bánatpénz az utolsó részletbe tu­­datik. 4. Vevő a vett ingatlannak azon­nal a jelenlegi tkvi tulajdonos társ­sal közös birtokába és használa­tába lép, tulajdonjoga azonban csak a vételár teljes lefizetése után kebeleztetik be. 5. Vevő viseli az átírási kincs­tári díjat és a vett birtokrész után a leütéstől fogva eső minden­nemű adó s egyéb terhet. 6. Ha vevő az árverési feltéte­leknek eleget nem tenne, a vett ingatlan bármely érdekelt fél ké­relmére a prt .41­9. §. értelmében vevő kárá­t és veszélyére újabban kitűzendő s csak egyszeri árveré­sen becsáron alól is el fog adatni. Egyszersmind azok pedig, a­kik a lefoglalt ingatlanra tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, felhivatnak, hogy igényke­resete­ket ezen hirdetmény közzé­tételének utolsó napjától számítan­dó 15 nap alatt fentirt tkoi ható­sághoz nyújtsák be. Kell Debreczenben, a kir. tszék mint tkkvi hatóságnak 1873. évi november 14. napján tartott ülé­séből. 25808­­­3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 4677. A zala-egerszegi kir. tszék­­nek, mint tikkvi hatóságnak 4677. sz. alatt kelt végzés folytán köz­hírré tétetik, miszerint a zalamind­­szenti 56. sz. tikvben I. 1.7. sor és + 1. 2. 3. sorsz. alatt felvett ingatlanoknak, melyek összesen 226 frtra becsültettek, Tóth Ferenczet illető fele része és a 131. tjkvben -1­ 1. sorsz. alatt felvett 10 frtra becsült ingatlan birtok elárverez­­tetni rendeltetvén, ennek fogana­tosítására határidőül 1874. évi feb­ruár hó 16-ik napja, szükség ese­tében 1874. évi mártius hó 16-ik napjának mindenkor délelőtti 10 órája, zalamindszenti biróházhoz kitüzetik, oly hozzáadással, hogy ezen birtok az alábbi feltételek szerint az első árverésen csak becs­áron felül, a második árverésnél azonban becsáron alul is el fog adatni. Árverési feltételek: 1-ér. A zalamindszenti 66. sz. tjkvbeli birtok együtt, a 131. sz. tjkvbeli külön adatik el. 2-ér. Ki­kiáltási ár a becsár. 3-or. 10%-tóli bánatpénz leteendő. 4-er. A vevőfe­lek a vételárt következőkép lefi­zetni kötelesek, ugyanis az I-ső részletet, a vételár V/részét árveréskor. Il-ik részletet, a vételár 8-ik 3-adrészét árverés után 3 hó alatt 6°/» kamatokkal. IH-ik rész­letet, a vételár 3-ik 3-adrészét ár­­árverés után 6 hó alatt 6*/« ka­mattal, s a bánatpénz beszámí­tandó. 5- öt. A megvett javak mindjárt az árverés befejezésekor a vevő használatába adatnak által, mely időtől fogva egyszersmind minden­féle terhek a vevőt fogják illetni. 6- ot. A vevő köteles a megvett birtokon lévő épületeket az árve­rést követő napon a vételár erejéig saját kára és veszélyére tűzkár el­len biztosítani. 7- er. Mihelyt a vevő az árverési feltételeknek eleget tett, részére a megvett jószág tulajdonjog átíra­tása hivatalból fog eszközöltetni, ellenkező esetben, ha a vevő a fel­tételeket pontosan meg nem tar­taná, az eladott birtok a bánatpénz elvesztésén felül újabban a vevő költsége és személyére fog elárve­rezte­tni. Egyúttal a­kik az elárverezendő javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, fel­hivatnak, hogy igénykereseteiket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt nyújtsák be, különben egyedül a vételár fölöslegére fognak utasít­ta­tni. Végre felszólíttatnak azon jelzá­logos hitelezők, a­kik nem a tikvi hatóság székhelyén, vagy annak közelében laknak, miszerint a vé­telár felosztása alkalmával leendő képviseltetések végett a hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek és annak nevét az eladásig jelent­sék be, ellenkező esetben a hiva­talból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Zala-Egerszeg, 1873. november hó 15-én tartott telekkvi törvszéki üléséből. Zala-egerszegi kir. törvszék te­lekkvi hatósága. *3273 3— . ÉPÍTÉS ÁRLEJTÉSI HIRDET­MÉNY. A m. királyi dohánybeváltó hi­vatalnál Békéscsabán a jövő 1874. év tavaszán egy uj dohányraktár építendő. A költségvetésileg kiszámított építkezési költségek következők: 1. Kömives munkáért ásványnyal együtt . . 4830 frt 24 kr. 2. Kőfaragó mun­káért . . 145 frt 60 kr. 3. Ács munká­ért ... 9176 frt 09 kr. 4. Asztalos mun­káért . . . 362 frt 40 kr. 5. Lakatos mun­káért . . 715 frt 70 kr. 6. Üveges mun­káért . . 120 frt 07 kr. 7. Mázoló mun­káért . . 80 frt 70 kr. 8. Egy felhúzó gépért a hozzá szükséges áll­vány és felállí­tással . . 175 frt — kr. Összesen 15.605 frt 10 kr. azaz tizenötezer hatszázöt frt 80 krajczár. Az építkezés biztosítása tekinte­téből a m. kir. dohánybeváltó fel­ügyelőségnél Aradon 1874­­. jan. 22. versenytárgyalás fog tartatni, melynél az előirt kellékekkel el­látott írásbeli ajánlatok fent érin­­tett napon déli 12 óráig fogadtat­nak el. A többi ajánlati határozmányok és szerződési feltételek, valamint az építési terv az előmével és költségvetéssel együtt a szokásos hivatali órákban nevezett m. kir. dohánybeváltó felügyelőségnél meg­szemlélhetek. Budapesten, 1873. deczemb. hó 25-én. A magy. kir. pénzügyminiszté­rium­tóL 25856 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 13772. Alulirt kiküldött végre­hajtó a polg. tk. vdtt. 403. §-a ér­telmében ezennel közhírré teszi, hogy az ó-budai kir. járásbíróság 12228. számú végzése által Soly­már községi árvatár ellen, Rakov­­szky Gusztáv felperes részére 4515 frt követelés végett elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán bírói­­lag lefoglalt s 3753 frt IOV2 krra becsült 27 db kötvénybeli betáb­lázott actív követelésekből álló ingóságok nyilvános árverés útján eladandók, minek a helyszínén, vagyis Solymár község házánál leendő eszközlésére határidőül 1874. évi január 10 órája kitüze­­tett, melyhez a venni szándék­zók ezennel oly megjegyzéssel meghi­vatnak , hogy az érdeklett ingó­ságok emez árverésen, a polg. tk. vdtt. 406. §-a szerint, szükség ese­tében becsáron alól is eladatni fognak. Kelt Ó-Budán, 1873. dec. 23. napján. Ági István, kik. kir. végrehajtó. 25859 3­ 2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3048. Az oraviczabányai m. k. tkvi­tszék részéről közhírré téte­tik, miszerint Popovics Leontie felperesnek Barbulovics Demeter alperes elleni ügyében az árverés 12 frt 66 kr­téke és járulékai iránt alperesnek Nikolincz község 93. sz. tjkönyvben foglalt 82. ossz. sz. ház, házhely és 1 974. hisz sz. szöllöföldje mint 2290 frtra meg­becsült ingatlanaira elrendeltetett, és az első árverési határnap 1874. évi február 3. és szükség esetében a második határnap 1874. márcz. 3-ik reggeli 10 órára Nikolincz községben a helyszínen avval tű­zetik ki, hogy a venni szándékozók a becsárnak 10Vo-át mint bánat­pénzt letenni tartoznak. Felszólittatnak tehát azon jel­zálogos hitelezők, kik nem e­sszés székhelyen vagy annak közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képvisel­tetésük végett e törvényszék székhelyén megbízottat rendeljenek s azok nevét s lakását az eladásig jelent­sék be, ellenkező esetben hivatal­ból kinevez­ett gondnok által fog­nak képviseltetni. Végre a prítás 466. és 466. §§. alapján felhivatnak mindazok, kik a fentebb körülírt javak iránt tu­lajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat vélnek érvénye­­síthetni, hogy igénykereseteiket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, elsőbbségi bejelentvényeiket pedig az árverés kezdetéig ezen telekkö­tszéknél annyival inkább benyúj­tani es ne mulasszák, mert ellen­kező esetben a később bejelentett igények az árverés foganatosítását nem gátolván, igénylők egyedül a vételár feleslegére fognak utasit­­tatni. Az e. f. m. kir. telekk. tszéknek Oraviczabányán, 1873. decz. 10-én tartott nyilvános üléséből. 25801 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 13348. A budai kir. tvszék mint tkkvi hatóság részéről közhírré té­tetik, miszerint a budakeszi árva­pénztár felperesnek özv. Werle Te­réz mint néh. Werle András örö­köseinek gyámja alperes elleni vég­rehajtási ügyében, a budakeszi 408. sz. tekvben foglalt 4000 frtra be­csült I. 1—25. alatti 5­6­7/* telek 1874. jan. 5. d. e. 10 órakor Budakesz község házánál végrehajtási árve­rés utján eladatni fog, megje­gyeztetik, hogy a fenti becsáron kikiáltandó ingatlan e határnapon becsáron alul is eladatik, hogy az árverezni kívánók az ingatlan becs árának 10 szásztóliját bánatpénzkép letenni tartoznak, s hogy a vevő a vételárt az árverés napjától szá­mítandó 6 szásztóli kamattal együtt következő részletekben lefizetni tar­tozik, és pedig 5/j-át az árverést helybenhagyó végzés jogerőre emel­kedése után 15 nap alatt, Vi-át három hó alatt és, Vj-át hat hó a. Budán, 1873. dec. 15. Czeizner Ferencz, mint birói kiküldött. 25675 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. A holmvásárhelyi kir. törvény­szék telekkönyvi osztályának 1873. évi nov. hó 22. napján 2281/1873 sz. a. kelt végzés folytán közhírré tétetik, miszerint a cs. kir. szab. all­­osztr. fölhitelint. mint végrehajtató részére 478 frt 32 kr tőkekövete­lés és járulékai kielégítése végett. Török József holmvásárhelyi lakos végrehajtást szenvedettől lefoglalt, a holmvásárhelyi 9092. számú te­­lekjegyzőkönyvébe 9611 helyr. sz. alatt bevezetett és 20*/sp­s hold területű kétnegyed telek tanya­föld minden hozzátartozandóságok­­kal 1440 valódi ezüst frtra be­csült ingatlan vagyonnak végre­hajtás utjáni elárvereltetése el­rendeltetvén, ennek foganatosítá­sára első határnapul 1874. évi január hó 20-ik napjának, szükség esetébeni 2-dik határnapul pedig 1874. évi február hó 20. napjának d. e. 9 órája oly feltételek mel­lett tűzetik ki, hogy : 1-szer kikiáltási ár a becsár 1440 valódi ezüst­ért. 2- szor venni szándékozók tartoz­nak a becsár 10 perjét bánatpén­zül a végrehajtó kezébe előre le­tenni. 3- szor. Tartozik vevő a vételárt 3 hónap — a bánatpénz beszámí­tásával — vevő a feltételek iránt bő­vebb felvilágosítás végett a felté­teleket a kiküldött végrehajtónál megtekintheti — mindig az árve­rés napjától számítva járó 6 per­­tek­ kamataival együtt befizetni. 4- szer. Az árverésen vett birtok utáni százalékot vevő viselendi. 6-ször. A megvett ingatlan ve­vőnek azonnal birtokába bocsátta­tok, a telekkönyvi átiratás azon­ban csak az egész vételár lefizeté­sének igazolásával fog megenged­tetni. 6- szor. A fizetési határidők meg nem tartása esetében vevő kárára új árverés fog kitüzetni. 7- szer. Hogy az első árverésnek netán eredménynélküli elmúlásával a fentebb körülírt ingatlan a 2-ik árverésen becsáron alul is, 800 va­lódi ezüst forinton alól nem fog eladatni. A becslevél és árverési feltéte­lek az árverés alkalmával felol­vastatni fognak. Azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen telekkönyvi hatóság szék­helyén, vagy ennek közelében lak­nak, felhivatnak, hogy a vételár­­felosztás alkalmávali képviselteté­sek végett, ezen hatóság székhe­lyén megbízottat rendeljenek, s an­nak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben hi­vatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Végre mindazok, kik a fent kö­rülírt ingatlan iránt tulajdoni vagy­­más igényt, vagy elsőbbségi jogo­kat érvényesíthetni vélnek, ezen­nel felhivatnak, hogy igénykerese­teiket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt a telekkönyvi hatóságnál nyújtsák be, különben azok a vég­rehajtás folyamát nem gátolván,, igények egyedül a vételár fölösle­gére fognak utasittatni. Kelt Hódmezővásárhelyt, a kir. törv.-szék telekkönyi osztályának 1873. évi november hó 22-dik napján tartott törvényszéki ülé­séből. Elek István, végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék