Budapesti Közlöny, 1874. február (8. évfolyam, 26-48. szám)

1874-02-01 / 26. szám

I Budapest, 1874. 26. szám. Vasárnap, február 1. KÖZLÖNY. Szekkesztesés : Pesten, Hatvani-utcza 10-dik szám­ú emelet. Kiadó-hivatal : Pesten, baritok-tere 7. sz. a. földszint. KAlisatok nem küldetnek ilyen. Bérmentet­­len­­.Telek csak rend«, levelezdinktől fo­­gadtatnak el. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : A ,Budapesti Koslrtny“ melléklapi Ára külön, postán vagy háziért hordva . Egész évre. . . 2 frt 40 kr. Félévre ... 1­­­20 » Negyedévre — » 60 A »Hivat.Értesítő« egyes száma főlap nélkül 10 kr., azzal együtt 20 kr. Naponkénti postai szátküldéssel vaigy helyben házhoz hordva a melléklappal együtt: ... 12 frt. Egész évre Félévre. . Negyedévre Hivatalos Hirdetések : A hivatalon „Értesítődbe iktatandó hirdetések dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és 30 kr. & bélyegért, 100— 200-ig 2 frt, 200—800-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért 1 írttal több. ▲ hivatalos hirdetést igazoló egyes lap ára 10 kr._____ Magánhirdetések: Egylivárius petitsor egyszeri hirdetésért 19 kr.,kétszeri 16 kr., és többszöri hirdetésért 13 kr. minden beiktatásnál. A bélyeg­­díj külön a minden beiktatás után 90 kv. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Frank Ágoston, a sel­­meczi bányakerület nyugalmazott főpénz­­tárnokának, 42 évet felülhaladó szolgá­lati ideje alatt szerzett érdemei elismeré­séül saját és törvényes utódai részére a­­marzányi­ előnév használhatnának díj­köteles engedélyezése mellett a magyar nemességet díjmentesen adományozom. Budapesten, 1874. január hó 24-én. Ferencz József, s. k. Br. Wenckheim Béla, s. k. Ö cs. és Apostoli kir. Felsége legkegyelmeseb­ben méltóztatott : a következő táborszernagyoknak: b. Handel Henriknek a legfőbb kát. igazság­ügyi tanács elnökének, és b. Rosslacher Rudolfnak, a katonai felebbvi­­teli törvényszék elnökének, saját kérelmére, az érdemlett nyugalmi létszámba átvételét elrendelni, valamint legfelsőbbleg megparancsolni, hogy mind­kettőnek ez alkalommal, sok évi, folyvást kitűnő szolgálataikért a legmagasb megelégedés kife­jezése tudtukra adassék ; továbbá kinevezni: b­edkireheni b. Ramming Vilmos táborszerna­gyot, brü­nni parancsnokló tábornokot, az első arciere testőrség századosává; gr. Huyn János Károly táborszernagyot, buda­pesti parancsnokló tábornokot, a legfőbb katonai igazságügyi tanács elnökévé; Weber József altábornagyot, a VII. gyalog hadosztály parancsnokát, és triesti­kát, para­cs­­nokot, a katonai felebbviteli törvényszék elnö­kévé ; s e mellett a sok évi kitűnő szolgálatok elisme­réséül : b. Ramming és gr. Huyn táborszernagyoknak az első oszt. vaskoronarendet a 2-dik osztály hadi díszítményével, és Weber József altábornagynak, a Lipót-rend kö­zépkeresztjét, a lovagkereszt hadi díszítményével, mindháromnak díjmentesen adományozni; továbbá kinevezni: philippsbergi b. Philippovics József altáborna­gyot, a VIII. gy. hadosztály parancsnokát, ins­­brucki katonai parancsnokot és tiroli s vorarlbergi honvédelmi parancsnokot, táborszernagygyá, és brünni parancsnokló tábornokká ; b. Eddsheim-Gyulai Lipót altábornagyot és lovassági főfelügyelőt, lovassági tábornokká és bu­dapesti parancsnokló tábornokká, Vilmos wü­rttembergi herczeg altábornagyot, a IX. gyalogsági hadosztály parancsnokát, a VII gy. hadoszosztály parancsnokává, és trieszti kato­nai parancsnokká; gróf Thun-Hoh­enstein Ferencz altábornagyot, a XXV. gy. hadosztály parancsnokát, a VIII. gy. hadosztály parancsnokává s insbrucki kat. pa­rancsnokká, valamint tiroli s vorarlbergi honvé­delmi parancsnokká; 6­rs.és Apostoli kir. Felsége főhadsegédét, verő­­czei gróf Pejacsevics Miklós vezérőrnagyot, lo­vassági főfelügyelővé, a Szt.-István-rend középke­resztjének legkegyelmesebb díjmentes adományo­zása mellett, eddigi alkalmazásában tett kitűnő szolgálatainak elismerésein; orlaburgi b. Dablen Ármin vezérőrnagyot, az 1. gy. dandár­ parancsnokát a IV. gy. hadosztálynál, a IX. gy. hadosztály parancsnokává ; Baumen Bódog vezérőrnagyot, a 2. gy. dandár parancsnokát a 7. gy. hadosztálynál, a XXIV. gy. hadosztály parancsnokává; b. Appel János vezérőrnagyot, a lovassági dan­dár parancsnokát az I. gy. hadosztálynál, a XXV. gy. hadosztály parancsnokává, a központi lovas­sági tanfolyam parancsnokságának továbbvitele mellett; lovag Göi­tz Vilmos ezredest, az 57. sz. Frigyes Ferencz mecklenburg-schwerini nhggy. ezred pa­rancsnokát a 2. gy. dandár parancsnokává, a VII. gy. hadosztálynál; b. Cammerländer Miklós ezredest, a 2. sz. Ru­dolf kiig tüzérezred parancsnokát, az 1. gy. dan­dár parancsnokává a IV. gy. hadosztálynál, az­­ utóbb nevezettet egyelőre jelen rangjukban meg­hagyás mellett; továbbá: ortensteini lovag Hassenmüller Henrik ezredest, az 57. számú Frigyes Ferencz mecklenburg­­schwerini nlg gy. e. tartalék-parancsnokát, ezen ezred parancsnokává, és Volkart Ágoston alezredest, a 24. vadász zászló parancsnokát, a fölőbb nevezett 57. sz. gy. ezred tartalék-parancsnokává; b. Eynatten Henrik számfölötti, ápolási illeték­kel szabadságolt s az újólag eszközlött felülvizs­gálatnál hadi szolgálatra alkalmasnak elismert őrnagyot, a Ferencz­ József császár tiroli vadász­­e­nét, a 24. vadász zászlóalj parancsnokává, hova annak csapatszolgálatra be kell vonulnia ; továbbá elrendelni: a következőknek hasonminőségben áthelye­zését : b. Piret de Bihari Lajos altábornagynak, a 24. gy. hadosztály parancsnokának, mint olyannak a 31. gy. hadosztályhoz, és lovag Rodakowski Miksa vezérőrnagynak, lovassági dandár parancsnokának all. gy. had­osztálynál, mint olyannak az eddigi lovassági dandárhoz az I. gy. hadosztálynál, és megparan­csolni, hogy ezen lovassági dandár most már a XXV. gy. hadosztályhoz lesz beosztandó. (1874. jan. 20-tól kelt legf. elhat.) ; végre elrendelni: dr. Zóth­ Ferencz törzsorvosnak, osztályi főor­vosnak a nagyszebeni 22. sz. helyőrségi kórház­nál, a felülvizsgálat eredménye szerint mint egész rokkantnak az állandó nyugalmi létszámba átvé­telét (1874. jan. 27-ről kelt legfeljőbb elhat.); Schütz József 2. oszt. katonai pénztári igazga­tónak a budai katonai pénztárnál a felülvizsgálat eredménye szerint, a végleges nyugalmi létszámba átvételét (1574. jan. 25-töl kelt legf. elhat.) vi­ne­ Pavlovic Ninkó, a gróf Jellacsics nevét viselő 79. gyalog ezredbeli II. osztályú tartalékos szá­zadost. Főhadnagyokká: Rukavina György, Stanic Sava és Rendulic József, a gr. Jellacsics nevét viselő 79-dik, Juric Miklós, a báró Vezlár nevét viselő 16-ik, Pavic Ádám és Cm­élik Tamás, a gróf Berg nevét viselő 70. és Griener József, a Lajos bajor herczeg nevét viselő 62-dik gyalog­ezredbeli tartalékos főhadna­gyokat. Hadnagyokká: Pavikovic Miklós, a gróf Jellacsics nevét felő 79 ik, Mance József, a Sándor orosz nagyherczeg­­ét viselő 61-ik, Pokorny Henrik, a gróf Berg nevét viselő 70-ik, Sertic Dániel, Mazár Tamás és Zastarniko­de Mihály, a gróf Jellacsics nevét viselő 79-ik gyalogezredbeli tartalékos hadna­gyokat. A lovasságnál , főhadnagyokká : S­romszky János, a gróf Radeczky nevét viselő 6-ik huszár­ezredbeli és Philippovic Károly, a gróf Jellacsics nevét vi­selő 79-ik gyalogezred nyilvántartásában álló tar­talékos lovas főhadnagyokat. A kezelőtiszti állományban : Hadnagy-kezelőtisztté: Iwkocs András, a gróf Jellacsics nevét viselő 7­9-ik gyalog­ezredbeli tartalékos hadnagy-kezelő­­tisztet. Szende Béla, s. k. A közmunka- és közlekedési ministerium veze­tésével megbízott földmivelés-, ipar- s kereske­delmi minister Papik Gyula volt vasútépitészeti főfelügyelőségi segédmérnököt Il­od oszt. kir. se­­l­gédmérnökké nevezte ki. A kir. igazságügyminister által 334111874. sz. a. valamennyi kir. bíróság és ügyészség vezetőihez, valamint az orsz. fegyintézetek és vegyészi műterem igazgatóihoz intézed szabályrendelet. S­ZABÁLY a bírák és bírósági hivatalnokok, valamint az orsz. fegyintézetek é­s vegyészi műteremnél alkal­mazott államhivatalnokok rangfokozata, és ezek­nek, valamint a szolgaszermélyzetnek a kiküldeté­sek alkalmából járó napdij és fuvarilletmény tár­gyában. A csász. és Ap. kir. Felségének 1874. évi január hó 20-ik napján kelt legfelsőbb elhatározása ér­telmében a kir. birák és bírósági hivatalnokok,­­ valamint az orsz. fegyintézetek s a vegyészi mű- Ő császári és Apostoli királyi Felsége 1874-ik­i teremnél alkalmazott államhivatalnokok rangja­­ért január hó 19-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatá-; k°zataé s ezeknek, valamint a szolgaszemélyzet­_. . , , , ,, , , . . „­­ nek kiküldetések alkalmából járó napidijra és fu­rozasaval, a m kir. honvédség szabafisigot álló-, varilletőlényre nézte a törvényhozás további vi­manyában legkegyelmesebben kinevezni mel­­ ténkedéseig a következő szabály lesz irányadó­­tóztatott :­­ 1. Az említett állatahivatalnokok rangfokozata A gyalogságnál, s az azzal egybekötött teljes napidij a következő: I. oszt. századossá , II. rangfokozat. A kir. curia semmitöszéki OH. LAPUNK MAI SZÁMÁHOZ EGY NEGYED IV FŐLAP VAN MELLÉKELVE. A HOLNAPI SZENT ÜNNEP MIATT LAPUNK LEGKÖZELEBBI SZÁMA SZERDÁN FEBRUÁR 4-ÉN JELENIK MEG.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék