Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1874. február (8. évfolyam, 26-48. szám)

1874-02-01 / 26. szám értesítője

1874. 26. szám. Február hó 1. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. 2495­3­1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 12298. A nagyszebeni kir. tszék részéről közhírré tétetik, miszerint a "nagyszebeni takarékpénztár és n.-disznódi Fleischer Péter felpe­resnek nagyszebeni kereskedő Julin Rezső alperes elleni 7600 és 2500 és járulékai köve­telése iránti ügyében lefoglalt és 18259 frtra becsült 253. 254. és 255. sz. a. háznak birói elárvere­zése elrendeltetvén, ennek fogana­tosítására 1. határidőül 1874. febr. 28. napjának, nem sikerülés ese­tében, második határidőül 1874. május 9. napjának mindenkor d. e. 9 órája a helybeli kir. tikvi hi­vatal irodájába a következő fel­tételek mellett tűzetik ki. 1. Árverezni szándékozók tar­toznak a becsérték 10%-át az ár­verező biztos kezéhez letenni. 2. Kikáltási ár a becsérték. 3. A vevő a vételárt három ha­sonló részletben és pedig az első részletet azonnal az árverés sike­rülése után a másodikat az ár­verés utáni három hónap és a harmadikat, melybe a visszatartott bánatpénz beszámítandó, további három hónap alatt 6% késedelmi kamattal együtt a vevő költségenn különbeni újabb árverés kitűzése mellett, a törvényszéknél letenni köteles. Egyszersmind felszólíttatnak mindazon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen törvényszék helyén vagy ennek közelében laknak, a vételár felosztása alkalmával leendő kép­­viseltetések végett a hatóság szék­helyén megbízottat rendeljenek és azok nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a­­hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Végre felszólíttatnak mindazok, kik az eladandó vagyonra nézve­­tulajdoni vagy más igényeket, avagy elsőbbségi jogokat érvénye­síthetni vélnek, hogy igénykerese­teiket ezen hirdetmény közzététe­lének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ezen telekhatóságnál ■nyújtsák be, — különben egyedül a vételár fölöslegére fognak uta­­sitta­tni. A nagyszebeni kir. tvszéknek 1973. decz. 4. napján tartott ülé­séből. 2554 , 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY: 6117. Az alulirt m. kir. tikvi ha­tóság által közhírré tétetik, hogy Nelki József végrehajtónak Beb­ek Fábián végrehajtást szenvedő ellen, 42 frt töke s jár. iránti végrehajtási ügyében adósnak a lakendorfi 35. sz. tikvében felvett tartozékaival együtt 400 frtra be­csült 36 új számú ház és házikert, úgy az 1560. tsz. alatt helyföld­­ből illető tulajdonjárandóságának a megállapított és ezen hivatal­nál, úgy a soproni k. jár. biróság­­mint birói kiküldöttnél szabadon betekinthető árverési feltételek szerint nyilvános árverés utján leendő újabb eladása elrendeltet­vén, első határnapul 1874. febr. 17. reggeli 9 óra, második határnapul pedig 1874. márt. hava 18. reggeli 6 óra, mindig a községháznál oly megjegyzéssel tűzetik ki, hogy a fentebbi fekvőség a 2-ik határ­napon becsáron alól is el fog adatni. A kikiáltási ár lesz a becsár, a venni szándékozók 10% bánat­pénzt azonnal lefizetni tartoznak. Egyúttal a jelzálogos hitelezők felszólíttatnak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő képvi­­seltetésük végett Sopronban szé­kelő megbízottat rendeljenek, és annak nevét s lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Végül fölhivatnak mindazok, kik a föntebbi ingatlanra igényt támaszthatni vélnek, igénykerese­teiket ezen hirdetménynek a hiva­talos lapbani harmadszori közlésé­től számítandó 16 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, ezen telekkönyvi hatóságnál nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak­ utasit­­tatni. Kelt Sopronban, 1873. decz. 21. napján. A. m. kir. tkvi hatóság. 2411 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 307. A sz.-udvarhelyi királyi tervszék közhirré teszi, hogy sz.-udvarhelyi róm. kath. szegé­nyek, árvák pénzalapjának oda­való Fodor Károly örökösei iránti ügyében alperesek sz.-ud­varhelyi községében fekvő össze­sen 546 frt 30 krra becsült, a sz.-udvarhelyi 275. sz. telekjegy­zökönyvben A. -1- 6—10. és 12. rendszámok alatt telekkönyvezett ingatlanok a telekkönyvi hatóság­nál 1874. febr. 14. esetleg márt. 31. mindenkor d. .e. 9 órakor nyilvános árverésen el fognak adatni, melynél az egyes fekvők értékének 10% bánatpénzül le­teendő s azok előbb tömegesen, ellenesetben egyenkint el fognak adatni, a vételár fele az árverés után 20. Az árverési feltételek a bíró­sági végrehajtónál megtekinthetők. F­elhivatnak tehát mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulaj­doni vagy más igényt vagy elsőbb­ségi jogokat érvényesíthetni vélnek, igénykereseteiket a hirdetmény közzétételének napjától számí­­­tandó 15 nap alatt, elsőbbségi bejelentvényeiket pedig az árverés kezdetéig habár külön értesítést nem vettek is, — ezen királyi törvény­széknél nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folytatását nem gátolván egyedül a vitelár feles­legére fognak utasittatni. A kir. tszék mint tkvi hatóság­nak Sz.-Udvarhelyit, 1874. jan. hó 16. napján tartott üléséből. ~2486 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 627. A bidai kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság részéről közhirré tétetik, miszerint id. Spitzer Simon felperesnek Martinovits szül. Gittek Anna alperes elleni végrehajtási ügyében, a budai 1222. sz. tikben foglalt alperes nevére irt 2076. dr. 47. össz. sz. 10000 frtra be­csült tabáni ház 1874. évi febr. hó 17. napján délelőtti 10 óra­kor, e törvényszék telekhivatalá­ban végrehajtási árverés utján eladatni fog, megjegyeztetik, hogy a fenti becsáron kikiáltandó ingat­lan mint II. határnapon becsáron alól is eladatik, hogy az árverezni kivánók az ingatlan becsárának 5%-át bánatpénzkép letenni tar­toznak, s hogy a vevő a vételért az árverés napjától számítandó 6% kamattal együtt következő részle­tekben lefizetni tartozik, és pedig %-át az árverést helybenhagyó végzés jogerőre emelkedésétől 8 nap alatt, Vj-át 3 hó alatt és egy­­harmadát 6 hó alatt. Felszólíttatnak tehát azon jelzálo­gos hitelezők,kik nem e­tszék székhe­lyén vagy annak közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviselt­e­tések végett e­­szék székhelyén megbízottat rendeljenek, s annak nevét s lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben hi­vatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Végre felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt tárgyak iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy igénykereseteiket e hirdet­mény közzétételének utolsó nap­jától számítandó 15 nap alatt, e­sszéknél nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölös­legére fognak utasittatni. Budapesten, 1874. évi jan. hó 26-án. Csik Dezső, mint birói kiküldött. 2408 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 661. Az iglói kir. járásbíróság mint tkkvi hatóságnak 1873. évi deczember 13. 661. sz. a kelt vég­zése folytán közhírré tétetik, mi­szerint Weszter Pál lőcsei lakos javára 40 frt o. é. követelés s jár. kielégítése végett Miku­lszky Antal iglói lakos végrehajtást szenvedettől lefoglalt, az iglói 137. számú telekjegyzékvben irt 141. összeirási számú ház felerészének végrehajtás utjáni elárverezése el­rendeltetvén, ennek foganatosítá­sára első határidőül 1874. évi február 21. és második határidőül mártius hó 23. oly kijelentéssel tűzetik ki, hogy az első árverés netalán eredmény nélküli elmúl­tával az ingatlan az 1100 frtnyi becsár 10%-nak bánatpénzképeni letétele mellett a második árveré­sen becsáron alul is el fog adatni. A becslevél és az árverési felté­telek az árverés alkalmával a vég­rehajtó bíró által fognak felolvas­tatni. Végre a prrts. 466. §. szabályai szerint fölhivatnak mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt, vagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy igénykereseteiket a hir­detmény közzét­­elének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, elsőbbségi bejelentvényeiket pedig az árverés kezdetéig alulirt­­. kir. hatósághoz annyival inkább nyújt­sák be, mert különben azok a végrehaj­tási árverés foganatosítá­sát nem gátolván, igénylők egye­dül a vételár fölöslegére fognak utasíttatni Kelt Iglón, a kir. járárbiróság mint telekkönyvi hatóságnak 1873. évi deczember hó 13-kán tartott üléséből. 2549 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 4729. Zala-Egerszegi kir. tvszék mint tlkvi hatóságnak 4729. sz. a. kelt végzése folytán közhirré tétetik, miszerint a ns.-apáti 213. sz. tikben végrehajtást szenvedő Német Ká­roly tulajdonául bejegyzett és 845 frt o. é. be­csült ingatlan birtoknak elárvere­zése elrendeltetvén, ennek fogana­tosítására határidőül 1874. márt. 33. szükség esetében 1874. april 30. mindenkor d. e. 10 órája a hely­színére kitüzetik, oly hozzáadás­sal, hogy ezen birtok az alábbi feltételek szerint az első árverésen csak becsáron felül, a második árverésnél azonban becsáron alul is el fog adatni. Árverési feltételek. 1- er. A birtok együttesen ada­tik el. 2- or. Kikiáltási ár a becsár. 3- or. 10%-tóli bánatpénz lete­endő. 4- er. A vevő felek a vételárt következőkép lefizetni kötelesek, ugyan­is az­ I-sö részletet */* az árveréskor, H-ik részletet Vs sz árveréstől 2 hó alatt, 6% kamattal. Ill-ik részletet V3 az árveréstől 4 hó alatt, 6% kamattal, a bánat­pénz az utolsó részletbe számíttatik. 5 ér. A megvett javak mindjárt az árverés befejezésekor a vevő használatába adatnak által , a­mely időtől fogva egyszersmind minden­féle terhek a vevőt fogják illetni. 6­ or. A vevő köteles a megvett birtokon lévő épületeket az árve­rést követő napon a vételár ere­jéig saját kára és veszélyére tűz­kár biztosítani. 7-er. Mihelyt a vevő az árverési feltételeknek eleget tett, részére a megvett jószág tulajdonjog át­íratása hivatalból fog eszközöl­tetni ; ellenkező esetben, ha a vevő a feltételeket pontosan meg nem tartaná, az eladott birtok a bánat­pénz elvesztésén felül újabban a vevő költségére és személyére fog elárvereztetni. Végre m­ndazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jo­gukat érvényesíthetni vélnek , igénykeresetüket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától szá­mítandó 15 nap alatt, habár kü­lön értesítést nem vettek is, ezen tkvi hatóságnál nyújtsák be, kü­lönben azok a végrehajtás folya­­mát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fognak utasít­tatni. Egyszersmind azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen bíróság székhelyén laknak, felhivatnak, hogy a vételár felosztása alkal­mával leendő képviseltetések vé­gett ezen bíróság székhelyén meg­bízottat rendeljenek,s annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Kelt Z.-Egerszegen, 1873. decz. 6. tartott tkkvi törvényszéki ülé­séből Z.­Egerszegi k. tvszék mint tkvi hatóság. *20 S 3—­ LEGELŐ ÉS KASZÁLLÓ BÉRBEADÁSA. 185. A zombori k. jószágigaz­gatóság f. évi jan. 26-án 185. sz. a. kelt rendelete folytán Folyó évi február 23-án d. e. 11 órakor Baracskán a községhá­zánál tartartandó nyilvános szóbeli árverés utján Az apatin-baracskai kir. kincs­tári uradalomhoz tartozó és ba­racskai határban fekvő 1. 5 6­8 821/fm* hold homokos lege­lő holdankénti 50 kr. összesen 285 frt kikiáltási ár mellett csak e folyó 1874. decz. 31-ig számí­tandó egy évre, csakis legelő gyanánt. 2. 211 és%6„a hold töltés-oldal mint kaszáló, három u. m. 1874, 1875. és 1876. évre holdanként 4 frt, összesen 88 frt kikiáltási ár mellett a legtöbbet ígérőnek bérbe fog adatni. A szóbeli ígéreteken kívül írás­beli ajánlatok is elfogadtatnak, de csak úgy, ha azok: 1. Csak a zombori kir. jószág igazgatósághoz intézve a nyilvá­nos árverés megkezdése előtt be­érkeznek. 2. Kívülről a bértárgy és becsa­tolt bánatpénz összege világosan kitüntetik. 3. Belül 50 kros bélyegen és az egy évi bérösszeg 10%-ával felérő bánatpénzen kívül azon határozott nyilatkozatot foglalják magukban, hogy ajánlattevő az előtte ismere­tes haszonbéri feltételeknek magát aláveti. Máskép szerkesztett, valamint mindenféle utó­ajánlat semmi szín alatt el nem fogadtatik. A kikiáltási ár 10%-a bánatpénz gyanánt az árverés előtt vagy készpénzben vagy a kincstári ár­veréseknél elfogadható értékpapí­rokban leteendő. Az árverési versenyben részt nem vehetnek a múltra nézve hát­ralékban levő régi bérlők, to­vábbá csődgyámság és gondnok­ság alatt levők a­kik nyereség­ből eredt bűntettért elítéltettek és kielégítő vagyoni állásukat kellőleg igazolni nem képesek, h így a községek sem, hanem ha részükre a felsoroltak szerint el­fogadható biztos és a haszonbérlő minden kötelezettségét magára vállaló egyének versenyeznek. A haszonbéri feltételek mind a kbr. jószágigazgatóságnál, mind a m. kir. kincstári urad. hivatalok­nál Kis Sztapárott és Apatinban a hivatalos órák alatt betekint­­hetők. Apátin, 1874. jan. 26. A m. k. kincst. tiszttartóság. 2488 3 —­1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 68. Az alulírott m. kir. tkkvi hatóság által ezennel közhirré tétetik, hogy Zakrzewsky Mária végrehajtónak Szuchowaty Octavián végrehajtást szenve­dőnek 229 frt 83 fr és 200 frt tőke és járulékai iránti végrehajtás ügyében adósnak a soproni 3996. tjkvben felvett tartozék­ával együtt 5596 frtra becsült, a balfi­ utczában fekvő ujszámu háznak a megállapí­tott és ezen hivatalnál úgy Spiesz Antal kir. tsnéki mint birói kikül­döttnél szabadon betekinthető árve­rési feltételek szerint nyilvános árverés utján leendő eladása elren­deltetvén, I-ső határnapul 1874. feb­ruár 27. reggeli 9 óra, 2-ik határ­napul pedig 1874. márczius 27. reggeli 9 óra mindig a tikvi hiva­talnál oly megjegyzéssel tűzetik ki, hogy a fentebbi fekvőség a második határnapon becsáron alul is el fog adatni. A kikiáltási ár lesz a becsár, s a venni szándékozók 10% bánat­pénzt azonnal lefizetni tartoznak. Felszóllittatnak e hatóság köré­ben nem lakó hitelezők, hogy Sopronban székelő megbizottat rendeljenek, s annak nevét s la­kását az eladásig jelentsék be, ellen esetben a vételár felosztásnál hivatalból nevezendő gondnok által fognak képviseltetni. Végre mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogukat érvényesíthetni vélnek, igénykere­setüket a hirdetmény közzétételé­nek utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, ezen iikvi hatóság­nál nyújtják be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátol­vmn, egyedül a vételár fölöslegére fog­nak utasittatni. Kelt Sopronban, 1874-ik évi jan. 14. A m­. kir. tkvi hatóság. 2531 3—1 AJÁNLATI ELJÁRÁS. 475. A fővárosi bizottság 1874. január 21-én 60. sz. alatt kelt ha­tározata folytán a főváros III. ke­rülete ó-budai területén, a piaczi és vásári s helypénzszedés, nemkü­lönben a vizen odaszállított czik­­kek után a kövezetvámszedés 1874. évi márczius hó 1-től 1875. évi márczius hó végéig terjedő időre írásbeli ajánlatok benyújtásával tartandó nyilvános árverésen bérbe fog adatni. Miről a bérleni kivánók azzal értesittetnek, hogy ebbeli 50 kros bélyeg- és 500 frt bánatpénzzel el­látott és lepecsételt írásbeli aján­latukat 1874. évi február hó 13-ig legfeljebb délelőtti 10 óráig Petro­­vits Szilárd tanácsnok úr kezeihez a régi pesti (IV. kerület belv.) vá­rosházán. I. em. 35. szám alatt annál is inkább nyújtsák át, mi­után később érkezett vagy autó­ajánlatok figyelembe nem vétetnek. A beérkezett a­ánlatok bármelyi­kének el vagy el nem fogadása iránt a főváros szabad elhatározása fentartatik. Az árverési feltételek és díjjegy­zék időközben ugyanitt betekint­­hetők. Budapest, 1874. évi január hó, 31-én. A fővárosi tanács.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék