Budapesti Közlöny, 1874. március (8. évfolyam, 49-73. szám)

1874-03-01 / 49. szám

Budapest, 1874. 49. szám. Vasárnap, márczius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. KÉZIRATOK nem küldetnek vissza. Bérmentet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. Előfizetési és Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva a melléklappal együtt.Egész évre .... 12 frt. Félévre ....... 6 . Negyedévre .... 3 ” A „ Budapesti külön, postán Egész évre. Félévre Negyedévre A »Hivak Értesitő« egyes száma főlap nélkül 10 kr., azzal együtt 20 kr­. Szerkesztőség: Pesten, hatvani-utcza 10-dik szám­ú emelet. Kiadó-hivatal : Pesten, barátok­ tere 7. sz. a. földszint. Közlöny“ melléklapjára vagy házhoz hordva . . . 2 frt 40 kr. . . 1 » 20 » . — 160 . Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítés­be iktatandó hirdetések dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. A hivatalos hirdetést igazoló egyes lap ára 10 kr. Magánhirdetések: Egyhasábos petitsor egyszeri hirdetésért 19 kr.,kétszeri 16 kr., és többszöri hirdetésért 13 kr. minden beiktatásnál. A bélyeg­­dij külön minden beiktatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Nagy Károly hajó­gyári hivatalnok és tűzoltó-parancsnoknak, egy puskaporgyár oltása körül tett sike­res szolgálataiért az arany-érdemkeresztet és Szerb Antal budapesti városi tűzoltónak, egy nőnek saját élete veszélyeztetésével történt megmentéséért az ezüst érdemke­resztet adományozom. Kelt Szent-Pétervárott, 1874. évi feb­ruár hó 19-én. Ferencz József, s. k. Br. Wenckheim Béla, s. k. A magy. kir. pénzügyministeriumnak folyó évi 8075. számú rendelete értelmében tordame­­gyei Mező-Pagocsa község f. évi április hó 1-ső napjától kezdve a tekei adóhivatal kerületétől el­­választatik és a marosvásárhelyi adóhivatalhoz csatoltatik. NEMHIVATALOS RÉSZ. Ő császári és Apóst, királyi Felsége gömör­­megyei Polomka község tűzkárosult lakosai ré­szére magánpénztárából 1500 frt segélyt m­éltóz­­tatott legkegyelmesebben adományozni. Ő FELSÉGE A KIRÁLY SZENT-PÉTERVÁRI UTAZÁSA. Császár király Ő Felsége febr. 27-én reggeli fél 6 órakor a Ferdinánd császár északi vasút külön udvari vonatával Bécsbe visszatért. Ő Felsége az udvari váróteremben Rudolf koronahg ur ő cs. k. fensége által, Latour vezérőrnagy ur kíséretében, hg Auersperg Adolf ministerelnök, báró Kuhn táborszernagy közös hadügyminister, b. Holzge­­than közös pénzügyminister, b. Lasser, dr. Stre­­mayr, dr. Glaser, dr. Jinger, lovag Chlumetzky, b. Pretis, dr.­­Ziemialkowszki ministerek, báró Wenckheim Béla Ő Felsége személye körüli m. kir. minister, b. Conrád helytartó, b. Orczy osztály­főnök és Marx rendőrfőnök urak által váratott. Mi­dőn a vonat a pályaudvarba érkezett, bengáli tü­zek lángoltak. A khg ur ő cs. k. fensége, az Ő Felségére várakozók élén, a szőnyegekkel bevont előcsarnokba lépett ki. Ama perczben, midőn a vonat megállott, Ő Fel­sége elhagyá a coupét, a legszivélyesebben meg­ölelő a klget, s erre kegy teljesen a jelenlevő mi­­niszerekhez fordult, azoknak a szerencsés vissza­téréshez­ szerencsekivánataikat legbarátságosabb módon fogadván. Erre megtörtént az elindulás aj cs. k. udvari váriakba. A monarcha kitűnő kiné­zése a számosan összegyűlt közönségre a legör­­vendetesebb benyomást téve, s világosan tanusstá szintúgy Ő Felsége egészségi állapotát mint ama benső megelégedést, melyet Ő Felsége az utazás­ból magával visszahozott. Orosz lapokból még utólagosan némely ada­tokat emelünk ki 0 Felségének Szt-Pétervárott mulatójáról. Azon ebédre, mely febr. 21-én a Mi­hály-palotában Ő Felsége tiszteletére adatott, György mecklenburg-streliczi hg s nejét, Michai­­lovna Katalin nlgnőt, Péter oldenburgi leget, gr. Andrássyt, Ő Felsége kíséretének személyeit, az Ő Felsége mellé­­rendelt orosz tábornokokat, gr. Schuwaloffot, s a magas társaság több hölgyét hivák meg. A Mihály-palota helyiségei (mely az elhunyt Mihály négről, Katalin nhgné atyjáról neveztetik ekkép) egy évi idő óta ezen ünnepélyre voltak először ismét megnyitva. Február 22-én Ő Felsége meglátogató Nagy Péter házát, a füvészkertet s a császári istá­­lókat. Ő Felségének Kronstadtban tett látogatásáról még megemlítendő, hogy Ő Felsége megérkezte­kor 20-án fél 12 órakor, az osztrák császári zászló huzatott fel a tengerészeti távirda árboczára, s 21 ágyulövéssel üdvözöltetett; ugyanezen üdvözlések történtek, midőn 0 Felsége eltávoztakor fél 3 órakor a császári zászló ismét­­lebocsáttatott. 0 Felsége a műszaki iskolában Lessowski főhadse­­géd, Koszakevics aladmirál, s az első hajóhadi csapat diszőrsége által fogadtatott. Az iskola csá­szári szobáiban bemutattatá magának a kikötői igazgatóság főnökeit s a parancsnokokat, és erre az egyes telepekben megtevé a már táviratilag jelentett látogatásokat. A múlt 1873. évi május 6-án Kőbánya közelé­ben történt vasúti szerencsétlenség alkalmával ál­dozatul esett munkások családjainak felsegélyzé­­sére 1873. évi május 10-én 17346­ szám alatt kelt belü­gyministeri körrendelettel országszerte kö­­nyöradományok gyűjtése elrendeltetvén, majdnem minden törvényhatóság, sőt egyes áldozatkész ma­gánosok és intézetek is nagyobb-kisebb összege­ket küldtek be, minek végeredményéül összesen 2214 frt 75 kr o. é. folyt be, és pedig nevezetesen részben egyszerre, részben többszörre adomá­nyoztak : Esztergommegye 15 frt 80 kr. Marosvásárhely sz. k. v. 25 » 29 » Gömörmegye 7 » — » Csik­szék 3 » 20 » Gömörmegye 7 » 22 » » » 4 » — » Moson » 43 » 50 » Liptó » 19 ». 10 » Selmecz- és Bélabánya sz. k. v.sok 16 » 62 » Bártfa sz. k. v. 7 » 23 » Kis-Szeben sz. k. v. 5 » 55 » Komárom megye 7 » 50 » Szepes megye 6 » — » Korpona sz. k. v. 10 » — » Temesvár sz. k. v. 26 » 65 » Brassó város és vidéke 16 » 78 » Besztercze város és vidéke 7 » 89 » Szepes megye 7 » 60 » A szepesi XVI város 20 » 40 » Veszprém megye 17 » — » Debreczen sz. kir. város 105 » 85 » Csanád megye 11 » — » Arad » 7 » — » Pest­­ 123 » 24 » Küküllő » 1 » 30 » Gömör » 1 » 40 » Nógrád » 16 » 97 » Bács-Bodrog » 25 » 40 » Baranya » 9 » 58 » Beszterczebánya sz. k. v. 21 » 29 » Bihar megye 1 » — » Fejér megye (Székes) 116 » 31 * Pest » 30 » — » Szamosujvár sz. k. város 13 » 77 » Veszprémmegye 1 » 50 » Alsó-Fehér » — » 55 » Szatmár » 10 » 64 » Krassó » 12 » 78 » Békés » 80 » 01 „ Baranya » 6 » 10 » Pest » 15 * 22 » Nógrád » 17 » 55 » Belső-Szolnokmegye 6 » 20 * Arad sz. kir. város 18 » 20 » Kőhalomszék 7 » — » Veszprémmegye 22 » 80 » Az „Ellenőr“ szerkesztősége 55 » 80 * Hajdúkerület 11 * — » Árvamegye 1 » 20 » Pest » 18 » 50 * Kecskemét város 59 » 32 » Pestmegye 2 » — » Csongrádmegye 24 » 37 » Jászkun-kerület 131 » 97 » Gömör megye 5 » 24 » Bács-Bodrogmegye 3 » — » Heves-Külső-Szolnokmegye 20 * 40 „ Krasznamegye 5 » — » Sáros ~ 4 » 67 * Gróf Zichy Pál 100 frt — kr. Nagybánya sz. k. v. 19 » 40 » Trencsén »­­» 1 10 » — » Késmárk­a » » 28 * —• » Kassa » » » 130 » 08 » Az »Ungarischer Lloyd« szerkesz­tősége 293 » 90 » Szakolcza sz. k. v. 10 » — » Szent-György sz. k. v. 10 * 15 » Fehértemplom város 42 » 50 » Gömör és Kis-Hont megye 2 » — * Sopron megye 14 » 45 » Fogaras város 6 » 77 »

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék