Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1874. március (8. évfolyam, 49-73. szám)

1874-03-01 / 49. szám értesítője

A BUDA­PESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. *349­3-3 AJÁNLATI HIRDETMÉNY. 3166. A nagyméltóságu m. kir. pénzügymin­isterium múlt 1873. évi deczember 31-én 64274. sz. a. kelt rendelete folytán a kassai m. kir. p.v . igazgatóság részéről köz­híré tétetik, hogy Gömör-K. hont törv. e. megye Putnok városában a m. kir. dohány nagytőrsnek, melylyel bélyegárulás is 1­2% illetmény­­nyel van összekötve — szó- és írásbeli ajánlatok melletti adomá­nyozása végett a nevezett m. kir. pénzügyigazgatóság széképületé­ben e­l. 1874. évi márczius hó 12-én délelőtti 10 órakor nyilvá­nos versenytárgy­alás fog megtar­tatni. Ezen dohány nagy tőzs, melyhez 135 dohány kis árus van dohányanyag készletteli ellátás czéljából utalva, köteles a szükséglendő dohány­anyag készletét közvetlenül a kas­sai m.k.dohánygyár, mint dohány­­áruda-raktárból, mely egyenesen vasúton 17­2 mértföldnyi távol­ságra szállítható lévén, beszerezni. Az eddigi nagytőzs tekintettel azon körülményre, hogy Rozsnyó­ról Putnokig dohánykészletét 7 és mértföldnyi távolságról tenge­lyen szállítani kénytelen lévén 2%-tól a tőzsdei élvezetébe volt, a kiírt nagytőzse az arra alkalmasnak talált és a legcseké­lyebb tőzsdést igénylő pályázónak fog adomány­oztatni, és csak is ezen tőzsdéj képezheti az ajánla­tok tárgyát. Ezen nagytőzs évi forgalma átlagosan véve dohány és sziva­rokban 23694 frt 40 krra rúg nyers értékben. A magas kincstár ezen évi for­galom eredményének állandósá­gára nézve, mely a tőzsdij meg­szabásánál alapul vétetett, kezes­séget nem vállal, a tőzsdij utóla­gos felemelését nem engedélye­zendő és bárminő kárpótlási igényt tekintetbe nem veend, el­lenben átvevő köteles a 14 nap dohányszükségletet, mely eddig 629 frtnyi becsértéket képviselt, üzletében mindig készen tartani. A pályázók ezen dohány nagy­­tőri állomásra ajánlataiknak biz­tosítására 63 frtnyi összeget köte­lesek az itteni, vagy bármely más e kerületbeli m. kir. adóhivatal­nál bánatpénzül letenni, és az erről szóló nyugtát 50 kiros bé­­lyeggel ellátott, kellőleg lepecsé­telt írásbeli ajánlatukhoz csatolni, mely ajánlatuk ezen czim alatt »Ajánlat a putnoki do­hány nagytőzs elnyeréséért a m. k. p. n. igazgatósághoz l­assan« legkésőbb e. f. 1874. évi márczius hó 12-én délelőtti 9 óráig ezen m. kir. pénzügyigazgatóság főnö­kénél benyújtandók. Az ajánlat az alább megjelölt alakban szerkesztendő és követ­kező okmányokkal: a) Letett bánatpénzről szóló nyugtával, b) nagykorúság, c) hatósági erkölcsi bizonyít­­ványnyal ellátandó. A tekintetbe nem vehető vállal­kozók bánatpénzei, a versenytár­gyalás befejeztével vissza fognak adatni, a legkedvezőbb ajánlattevő bánatpénze ellenben az árudának dohánynyaki teljes ellátásáig visz­­szatartotik, azon vállalkozó pedig, a­ki a dohány nagytözst legkésőbb 14 nap alatt azon naptól számítva, melyen az iránt értesittetett, hogy a nagyáruda reája ruháztatott, el nem foglalná, letett bánatpénzét egészben elveszti és a dohány nagytőzse utólagi versenytárgya­lás uttani betöltése iránt az intéz­kedés ezen m. kir. pénzügyi igaz­gatóság részéről meg fog tétetni, még azon esetben is, ha netalán a­ vállalkozó elnyerő ajánlatának elfogadása után kinyilatkoztatná, hogy ajánlatától eláll, a bánat­pénz visszatartatni, és lefoglaltnak nyilváníttatni fog. Oly ajánlatok, melyek a fent­­elősorolt feltételeket nélkülözők, vagy melyek más pályázók aján­lataira hivatkoznak époly, kevéssé fognak tekintetbe vétetni, mint­azok, melyek a kitett zárt határ­idő után adatnak be. Az egyenlő tartalmú ajánlatok feletti intézkedést ezen m. kir. pénzügyigazgatóság magának fen­­tartja. E további feltételek, és a do­hány nagytőzset összekötött köte­lezettségek, ezen m. kir. p. ügy­igazgatóságnál megtekinthetők. Ajánlati minta 50 kros bélyeg­­iven. Alólirott késznek nyilatkozom a dohány nagytözst Gömör Kishont f. e. megyei Putnok városában a fen­­álló, nevezetesen a dohánykészlet beszerzésére, és épentartására vo­natkozó rendszabályok megtartása mellett a dohányanyagokat köz­vetlen a kassai kir. dohánygyár, mint dohányáruda-raktárból meg­szerezve, %-tóli tőzsdéjért üzle­tembe átvenni. — A befizetett bánatpénzről szóló nyugta a bi­zonylatokkal együtt ide van csa­tolva (sajátkezű aláírás, lakhely, foglalkozás, állás.) K­­ v . tr­ő 1. Ajánlat a putnoki do­hány nagytőzs elnyeréséért a tet­tes p. n. igazgatósághoz Kassán. Kassán, 1874. febr. 5. A m. kir. p. n. igazgatóság 4789 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 70. A pécsi kir. e. f. tvszék telekkönyvi osztálya által közhírré tétetik, hogy Horváth Mánda fel­peresnek 48 frt. tőke és járulékai miatt alperes Lukács Jakab­tól biróilag lefoglalt, az udvardi 20. sz. tikben felvett 20. 21. és 22. sz. házak és 2/4 telekből alperest illető s 483 írtra becsült V3.része úgy az udvardi 114. sz. tikben s 289 írtra becsült 992, 993, 1000, 1006, 1012. hrsz. szőlők egészben, becsár kikiáltása mellett s az alább következő feltételek alatt közárverésen eladatni rendeltetvén, arra "határnapul 1874. évi mart. hó 23 napja, és szükség esetén az árverésnek becsáron alól is eszközlésére második határnapul 1874. évi apr. hó 23 napja min­denkor Udvardon a község előljáró lakán d. e. 10 órára kitüzetik. Feltételek: 1. Az árverés kezdetével a becs­ár 10­, vagyis 48 frt 30, 28 frt 90 kr. bánatpénzül az árverező bíró kezére leteendő, mely a ve­vőtől az utolsó vételári részletbe számítás mellett visszatartván, ez tartozik a vételár V3 részét, az árverés után azonnal, v3 részét az árveréstől számítandó két hónap és utolsó V3 az árveréstől számí­tandó négy hónap alatt, mégis az utóbbi két részletet mindenkor 6% kamatokkal ezen törvényszék­nél lefizetni. 2. A vevő az árverés után azonnal birtokba léphet, a tulaj­donjogi bekebelezés azonban akkor fog eszközöltetni, ha a vevő az árverési feltételeknek ele­get tett. Felszólíttatnak továbbá azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen törvényszék mint telekkönyvi ha­tóság székhelyén vagy közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetések végett ezen törvényszék székhe­lyén megbízottat rendeljenek és annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a hivatalból kinevezendő gondnok által fognak képviseltetni. Ennek következtében mindazok, kik tulajdoni, elsőbbségi jogot vélnek érvényesíthetni, felhivat­nak, hogy a foglaltató és végre­hajtást szenvedő ellen együttesen intézendő kereseteiket jelen hir­detménynek harmadszori közlésé­től számított 15 nap alatt, elsőbb­ségi bejelentéseiket az árverés kezdetéig e tszék tkvi osztályánál beadják, mert azok a végrehajtás folyamát nem gátolván egyedül a vételár fölöslegére fognak uta­­sittatni. Kell a pécsi kir. o. f. tvszéknek mint telekkönyvi hatóságnak 1874. évi jan­uó 16-án tartott üléséből. 4812 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3232. A szeniczi kö tszék telekkvi mint végrehajtó bíróság által köz­­hírré tétetik, mikép Heller Izsák­nak mint özv. Rubicza Györgyné szül. Jursza Dorottya engedmé­nyesének mint felperesnek részére, Bubicza János és neje sz. Fabulka Erzsébet mint alperesek ellen 800 frt követelés és jár. behajtása végett az 1013 frtra megbecsült bukóczi község 121. sz. íjkvben foglalt, I. 1 —12. r. sz. a. 132 urb. telek és 1—26. r. sz. a.­­j­ irtványtelekből álló bir­tok ingatlanság s tartozékai s az­zal egyidejűleg lefoglalt egy fehér vörös tarka tinó és ugyanazon szinü tehén és 115 írtra becsült ingósá­gok 1874. márczius 30. és szükség esetében 1874. apr. 30. mindenkor regg. 9 órakor Bákóczon a község­házául nyilvános árverés utján és pedig első határnapon csak becsáron vagy azon fölül, de második határ­napon azon alul is a legtöbbet ígé­rőnek elárusítandók, következő fel­tételek mellett: 1. Az árverésre jelentkezők mindegyike köteles készpénzben, vagy árfolyam szerint számított állam- vagy efféle biztos értékpapí­rokban árverés kezdetén a becsár 10%-kát,mely annak bevégeztével, a kiárvereléének visszatartásán ki­vül, visszaadandó, a bírósági kikül­dött kezéhez lefizetni ; H. köteles a kiárverelő, meny­nyiben a kifizetésre kerülendő jel­zálogos követelések átvállalása által betudásnak hely nem adat­­tatnék , a leütés után a vé­telár első harmad részletét egy hó­nap alatt, második harmad részle­tét két hónap alatt, 3-ik részle­tét pedig, melybe egyedül tudható be a bánatbér, megint két hó­nap alatt. a végrehajtó királyi­­széknél esedékes 6% kamattal együtt lefizetni; III. a kiárverelő nyomban a birtok tényleges használatába lép ugyan, s e végből azután ő vise­li a mindennemű közadózásokat, terheket s egyéb tartozásokat, va­lamint az eredhető károk és esélyek következményeit is ; de a nyilván­­könyvi tulajdonjog egyedül a fel­tételeknek teljesítése s az árve­rés jogerőre emelkedése után fog nevére bekebeleztetni; IV. a nyilvánkönyvileg kitün­tetett tulajdono s birtokjogálláson kívül, a részletek ismertető jelé­nek, minőségeinek és előadott tér­mértékeinek valóságáért és jogi természetéért szavatosság nem vál­laltaik ; V. az árverési jogügylet illeté­­ki s ezzel járó költségi fizetménye­­ket betudás igénye nélkül a ki­­árverelő viselendi; VI. ha a kiárverelő bármely részfizet­mény teljesítését elmu­lasztja, úgy az érdeklett­ek közül bármelyiknek kérvénye folytán azon ingatlan,­ág az ő kárára és veszélyére utóbbi árverés útján a legtöbbet ígérőnek becs- és vétel­áron alul is elárusítandó. Az árverés foganatosításával Hosszú János tv. végreh. bízatván meg, közelebbi értesülés a végre­hajtási ügyiratok betekintése által annál, vagy e­­széki bíróságnál nyerhető. Mivel az érdeklett felek, jelzálo­gos hitelezők, valamint a távollevők s ismeretlen tartózkodásunk, a­kiknek részére hivatalbeli Subert István szeniczei ügyvé­nr neveztetik ki, oly felszólítássá­,hogy az árverési első időköz első felében joguk­ban áll a végrehajtó bíróságnál az árverési feltételek iránti észre­vételeiket beterjeszteni, hogy e bí­róság székhelyén, vagy annak köze­li környékén kívül lakó jelzálogos hitelezők, a vételár felosztása alkal­mával leendő képviseltetésük vég­­gett helybeli megbízott nevét és lakását jelentsék be,mivel el­lenkező esetben képviseltetésükre hivatalból gondnok fog kinevez­­tetni. És hogy mindazok, a­kik az árverés tárgyául szolgáló in­gatlan javakra valamely tu­lajdoni vagy másféle igényt, érvé­nyesíthetni vélnek, igény kér esetei­ket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, e kir. tszéknél a törvényben kifejezett joghátrány elkerülheté­­seül nyújtsák be, hirdetményileg ezennel értesittetnek. A szeniczi kir. tszék telekvs osztályának 1874. febr. 14. tartott üléséből. 4816 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1725. Özv. Mihutz Györgynének Mihutz Györgye gyermekei ellen 200 frt tőké­s járulékai iránt lefolytatott végrehajtási ügyében 6007/873. sz. a. kelt árverési vég­zésnél fogva, a Muszka községi 80. számú tikvben Mihutz Kosztán nevére felvett, 1104 frtra becsült 63. sz. ház, beltelek s 7. kültelek továbbá a 600 frtra becsült szőlő­ből álló ingatlannak Mihutz Györ­gye hagyatékát képező fele része a kikiáltási összegül elfogadott becsár 10% letétele mellett, Musz­kán a községházárt 1874. márt. 4. becsáron vagy azon alul d. e. 9 órakor következő feltételek mellett el fog a látni. Vevő a vételár harmadát, a bá­natbér betudásával, azonnal az árverés leütésekor árverelő bíró kezéhez, a 2-ik 3-ad részt a leütés utáni egy hó, s a 3-ik . harmad részt két hó alatt, még pedig ez utóbbi 2. részletet az árverés nap­jától számítandó 6% kamattal az aradi kir. törvényszéknél lefizetni köteles. Vevő a vételár 1-fő részletének lefizetése után a megvett ingatlan­nak azonnal tettleges birtokába lép , annak tulajdonát azonban csak az egész vételár lefizetése után nyeri meg. A birtokátruházási illetéket egye­dül vevő viseli. Ezzel egyszersmind azon jelzá­logos hitelezők, kik nem ezen tkvi hatóság székhelyén, vagy annak kö­zelében laknak, felhivatnak,hogy a prt. 433. §-hoz képest itt helyben megbízottat rendeljenek, s annak nevét az eladásig jelentsék be; egyúttal mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, fel­szólittatnak, miként a p. tkv. 466. §-a értelmében igény ker­esetüket törvényszabta határidő alatt nyújt­sák be. Kelt az aradi kir. tszéknek mint tkvi hatóságnak 1874. évi február 23-ik napján tartott üléséből. 4796 ?—A ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 164. A temesvári e. f. kir. tör­vényszék telekkönyvi osztályának múlt 1873. évi decemb. hó 19-én 6439. sz. a. végzésével, a temes­­megyei árva pénztár felperes ré­szére Szirmán Trailla he­rényi lakos és alperesnek, a heré­nyi 135-ik tikvbe foglalt 1­­­3. sz. a. irt háza és negyed telek föld­­jének­ 113 frt 40 kr. u. ér téke és jár. behajtása végett f. február hó 18. és martius hó 19 ik nap­jára rendelte el, minthogy azon­ban az első árverés megtartása alkalmával vevők hiánya miatt az árverés siker nélkül maradt, köz­hírré tétetik miszerint a második árverés I. 1874 évi martius hó 19-ik 11 apjának d. e. 10 órakor Berény községe házánál fog meg­tartatni, a mikoron ezen 1250 frt o. é. becsült ingatlanság a becs­­aron alól is a legtöbbet ígérőre le fog üttetni. Mire a venni szándékozók 10% bánat pénzzel ellátva meghivatnak. Kelt Buziáson, a kir. járásbiró­­ságnál 1874-ik évi február hó 19. Pohut István, kir. aljárás­biró mint kiküldött. 4685­­­393 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 109. A gyulafehérvári kir .szék részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint Alvinczi Szőts Miklósnak borbereki özvegy ' Maczinika lui Alb Avrám a Nutz ellen levő 41 frt 96 kr. tőke kö­vetelés, ennek 1872. april 20-tól járó 6% kamat, 65 frt 92 kr. ed­digi, valamint 13 frt 95 krban tör­vényesített jelent és még ezután felmerülő költségek behajtása vé­gett —­ adósnak már lefoglalt és megbecsült következő fekvőségeire u. m. 1. Bályán vasegyháza határrész­ben 6986. h­.i.sz a. 230 □ ölti le­gelő 12 frt. 2. Ugyanott 6987. h.i.sz. a. 235 □ öl területű szántó 30 frt. 3. Ugyanott 6988. h.i.sz. d. 255­ □ öl területű kaszáló 30 frt. 4. Ugyanott 6989. h.i.sz. a. 592 □ öl területű szántó 40 frt. 5. Ugyanott 7707. h.i.sz. a. 991 □ öl területű szántó 20 frt. 6. Ugyanott 7013. h.i.sz. a. 884 □ öl területű kaszáló 20 frt. 7. Ugyanott 7014. h.i.sz. 237 □ öl területű kaszáló 3 frt. 8. Ugyanott 7028. h.i.sz. 213 □ öl területű szántó 12 frt. 9. Ugyanott 7031. h.i.sz. a. 446 □ öl területű szántó 15 frt. 10. Ugyanott 7032. h.i.sz. a. 110 □ öl területű kaszáló 3 frt. 11. Intre Vájotnál 7197. h.i.sz. a. 85 □ öl területű szántó 5 frt. 12. Ugyanott 7198. h.i.sz. alatt 166 Q öl területű szántó 10 frt. 13. Ugyanott 7268. h.i.sz. alatt 400 □ öl területű szántó 10 frt­­a végrehajtásos árverés a beadott s elfogadott árverési feltételek alapján elrendeltetik s foganatosí­tására első határnapul 1874. már­cius hó 16-ik napja, második ha­tárnapul 1874. április hó 16-dik napja mindenkor d. e. 10 órára tűzetik ki a borbereki községhá­zához azon megjegyzéssel, hogy a fekvőségek egyenként bocsájtat­­nak árverés alá, és csak a máso­dik határnapon árvereztetnek el a fekvőségek becsáron alul is. Venni szándékozók a becsár 10 %-át kötelesek bánatpénzül lefi­zetni, s a vételár azonnal fizetendő lészen. Ezen végrehajtás foganatosítá­sára végrehajtó Baranyai Károly küldetik ki jelentés­tétel kötelme mellett. Mindazok, kik azokra tulajdon vagy elsőbbségi jogot vélnek ér­vényesíthetni, ezennel felhivatnak, hogy kereseteiket a jelen hirdet­ménynek a hiv. lapban harmad­szori közlésétől számított 15 nap alatt, elsőbbségi bejelentéseiket pedig az árverés kezdetéig, annál bizonyosabban beadják, mert kü­lönben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasittatni. A gyula­fehérvári kir. tszéknek 1874. január hó 13-án tartott ülé­séből.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék