Budapesti Közlöny, 1874. április (8. évfolyam, 74-98. szám)

1874-04-01 / 74. szám

Budapest 1874. 74. szám. Szerda, április 1 KÖZLÖNY af-iYWi­HTviTAL : Pesten, barátok­ tere 7. sz. a. földszint. KáZIRATOK nem küldetnek t­isza. Bérmemtet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­­gadatnak el. ___________________________ HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : A „Budapesti Közlöny­ melléklapjára külön, postán vajry házhoz hordva: 2 frt 40.kr.­­ Egész évre. Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva a melléklappal együtt: Egész évre . . . . 12 frt. Félévre , Félévre...... 6 » . Negyedévre .... 3 » . Negyedévre A »Hivat. Értesítő« egyes száma főlap nélkül 10 kr., azzal együtt 20 kr . 20 60 Hivatalos Hirdetésük : A hivaulos .Érteasítő­ba IkUUndó hirdetésük dijai a hirdetnénynyel egyil.i aid­-nasen bekaideauak, míg pedig 100 .tűig egyn­eri hirdetés­ért 1 frt. és 30 kr. u bélyegért, 100— 200-ig * frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább 'Uliden 100 sióért 1 frttal Wbb. A. hivatalt»* hirdetiit Igazoló egyes lap éra 10 kr._____ cu&KKezTesco: Pesten, hatvani-utcza 10-dik szám I. emelet. Magánhirdetések: Egyhasábos petitsor egyszeri hirdetésért 19 kr.,kétszeri 16 kr., és többszöri hirdetésért 13 kr. minden beiktatásnál. A bélyeg­­díj külön minden beiktatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Hivatkozással az 1868. évi XL-ik tvezikk 39-ik §-ára, a sorhadbeli kötelezettségüknek eleget tett. Stopf Tamás nagyszebeni cs. kir. 0-ik szám­i or­szágos szekerészed parancsnokságbeli tartalékos állatorvos az erdélyi honvédkerületi törzsnek,­­ továbbá Kostreba Ferencz 79-ik sorgyalogezred­­beli tartalékos hadapród tiszthelyettes, a 90-ik honvéd-zászlóalj nyilvántartásba való beosztása m­ellett, a cs. és kir. közös hadügyérrel egyetértő­­leg 1874. évi január hó első napjával, utólagosan a m. k. honvédség szabads. állományába áthelyez­tettek, illetőleg átvétettek. S­zemle Béla, s. k. A honvédelmi m. kir. minister Medveczky Sá­muel 53-ik zászlóaljbeli honvédet díjtalan m. k. honvéd-hadbiró-gyakornokká nevezte ki. N­EMI H­IVATALOS RÉSZ. Bartal György kereskedelmi minister ur a nagyméltósága keddi és csütörtöki napokon 1*2 órától kettőig fogja a kihallgatás*' keresőket fo­gadni a ministerial!! hivatalos helyiségeiben. T A N Ü G­Y. A b.-csabai nőképzö-társulat iskolaszéke a vallás- és közoktatási miniszerhez a következő há­lanyilatkozatot intézte: Nagyméltóságú magyar királyi minister ur, ke­gyelmes urunk ! A b.-csabai nőképző-társulat által B.-Csabán felállítandó 4. oszt. polgári leányiskola felépítésé­hez a társulat iskolaszéke alig pár hét előtt fo­lyamodott nagyméltóságodhoz állami segélyért, s ime a mai napon tartott iskolaszéki ülésben már örömmel jelente e társulat elnöke, hogy a kére­lemhez képest nagyméltóságod kegyes volt az erőnket meghaladó nemzeti közmivelődési nemes czélra 3 ezer frtot kiutalványozni. Midőn a jelen sorokban nagyméltóságodnak ke­gyessége és gyors intézkedéséért a legmélyebb kö­szönetet fejeznek ki, egyúttal ezen intézetet to­vábbra is nagyméltóságod állandó figyelmébe s kegyeibe ajánljuk. Mi pedig igyekezni fogunk erőnk teljes kifejtésével egy a közmivelődésnek és a magyar nemzeti érzületnek igazán szolgáló, jó és munkás intézetet létesíteni és állandósítani, hogy az állam segélyére s nagyméltóságod ke­gyessége­ és jóindulatára mindig méltóknak ta­láltassunk. Fogadja nagyméltóságod hálás köszüneteinknek ismételt kifejezését, melylyel magunkat és intéze­tünket állandó becses jóindulatába, figyelme- és felügyeletébe ajánlva, maradtunk B.-Csabán, a b.-csabai nőképző-társulat iskola­székének 1874. mártius 26-án tartott üléséből. A nagyméltóságu magy. kir. vallás- és közok­tatásügyi minister urnak alázatos szolgái: Fejér Béla, Kemény Mihály, jegyző, társulati elnök, BÉCSI TUDÓSÍTÁS. Múlt szombaton ment végbe a második estély gróf Andrássy közös külü­gyminister úr salonjai­­ban, s az idénynek fényes befejezését képezte. Károly Lajos, Albrecht, Vilmos, toscanai János félig urak, Mária Terézia föligné, Ferencz mode­­nai hg és Adelgunde higné, a hannoverai hg és hgné, s Gusztáv weimari hg már jókor megjelen-­t­tek a fényesen kivilágított termekben. Jelen vol­tak még : az első föudvarmester hg Hohenlohe­s neje, Auersperg hy ministerelnök, dr. Kulin, dr. Glaser és Ziemialkowski ministerek, a legfőbb­­ udvari hivatalnokok, a diplomatiai testület s az­­ urak és követek házának számos tagjai. Bécs, márt. 30.­­ Képviselőházi ülés.) Coronini I és a budgetbizottság indítványára a kormány ha­tározati javaslattal arra hivatik fel, hogy a görzi gymnasiumon a parallel osztályokban más okta­tási nyelvet is léptessen életbe. Csenkala és Vosn­­jak határozati javaslatai, hogy a tartományi ta­nítóképző intézeteken az egyes, nem-német nemze­tiségek igényeinek megfelelőleg az oktatási nyelv változtattassék meg— elvettettek. — »A kereske­delmi ministerium­« fejezeténél Wichhoff és Dürn­­berger aziránt szólalnak fel, hogy a kormány ipa­ros-szakiskolákat állítson fel, és az erre megsza­vazandó összeg felosztásánál vegye figyelembe az egyes tartományokat. Suess, Canavall és Ki­beck szintén figyelmébe­­ ajánlják a kormánynak az iparos szakoktatást. Herbst pártolja a bizottság határozati javaslatát, melyben felhivatik a kormány, hogy jövőben az iparos szakoktatásra előirányzott fontosabb ki­adási tételekről részletes kimutatást mellékeljen a költségvetéshez. Steudel is pártolja a bizottság ja­vaslatát, név szerint utalván Bécs város közönsé­gének idevonatkozó kérvényére. Gomperz előadó ajánlja a budgetbizottság indítványát elfoga­dásra. A kereskedelmi miniszer a ház tetszése közt részletezi az iparosok oktatására vonatkozó nézet­t­­eit és intézkedéseit, és kinyilatkoztatja, hogy a bizottság javaslatát magáévá teszi, és az abban­­ kifejezett óhajtásnak iparkodni fog eleget tenni. Mire a bizottság indítványa elfogadtatott és az­­ iparos szakoktatásra 200,000 frt vétetik fel az­­ extraordináriumba A »rév- és tengerészeti egész- s ségügyi szolgálat« czimnél Vizetich azt kívánja, hogy Bused-Nuovában kikötő építtessék. A »pos- I­talövedék« czimnél Heilsberg szólal fel. Bécs, mart. 31. A »W. Zig« közzéteszi az építő­anyagok után Bécsben fizetendő fogyasztási adó megszüntetéséről, a tőzsdei választott bírósági íté­letek után fizetendő illetékekről és a hirdetmény­­­­adó megszüntetéséről szóló szentesített törvé­nyeket. Grácz, mart. 30. Kammern felső styriai helysé­get egy borzasztó tűzvész teljesen elpusztította;­­ tíz személyt halva találtak, több egyén holléte­­ nincs tudva. Az OSZTRÁK DELECRATIÓBA a következő képvi­selők választottak meg : Csehország részéről 10 : Herbst Kardasek, Korb, Scharschreid, Schier, Seiduman, Stöhr, Streerowitz, Hunisch, Salm. Dalm­áczia 1 : Lapenna. Galiczia 7 : Czartom­sky, Dunajevszky, Grocholszky, Kabát, Ziblikiewicz, Smarenczky, Smolko. Alsó- Ausztria 3 : Dumba, Brestei, Schöffel. Pelse-Ausztria 2 :­­ Grosz és Schaup. Salzburg 1 : Wegscheider. Stiria 2 : Rechbaner és Carneri. Karintia 1 : Ritter. Krajna 1 : Schaffer. Bukovina 1 : Pino. Morvaország 4 : Kübeck, Wetber, Beer, Giskru. Szilézia 1 : Demel. Tirol 2 : Prato és Grebmer. Vorarlberg 1 : Oelz. Isztria 1 : Fran­­ee8chi. Görz 1 : Coronini. Triest 1 : Tcuschl. K 0 L F 0 L Ü. P R A N C Z I A ÜGYEK. Mint Párisból mart. 30-ról jelentik, a nemzet­gyűlésbe történt kiegészítő választásoknál, az ed­digi majdnem teljes eredmény szerint Gironde megyében a republikánus Rondier 68,8,7, a bo­­napartista Bertrand tábornok 45,079, s a conser­­vativ Larieu admiral 21,598,­­ Haute-Marne me­gyében a republikánus Danelle Bernardin 23.628 s a conservativ Lesperot 13.329 szavazatot nyer­tek. A republikánus jelöltek megválasztatása biz­­­­tosítva van. Mint már említik, a nemzetgyűlés márt. 27-ei ülésében a Paris erődítményeire vonatkozó javas­lat tárgyalása folytában Th­iers is szót emelt. Be­szédének főpontjai következők: »A nemzetgyűlés elismerendő, hogy én, mióta­­ visszaadom neki a rám bizott letéteményt nem­­ éltem vissza figyelmével. Ez valóban nem külö­­­­nbösségből, hanem könnyen felfogható tartózko­dás érzetéből történt. Jelenleg nem politikai, ha­nem igen komoly ügy­kérdésről, az ország bizton­ságáról és segélyforrásainak jó használatáról van­­ szó. Ezért léptem újra a szószékre. A korlátozott rendszer s a kiterjesztett rendszer­­ közé helyeznek bennlünket. Én nem ugyan a meg­szorított, hanem az észszerű határokra leszállított rendszer me­lett vagyok, mely mérsékleti kiadáso­kat kíván meg, mely elegendő Párisnak a bombá­­zástóli garantírozására, s megengedi a nagy erő­­­­kifejtéseket a szükséges pontokon. Nagyon nehéz j itt e kérdések iránt a világosságot feltüntetni. Önöknek csak két napjuk volt a jelentés tanulmá-­­ nyozására, s nincsen tervrajz szemük előtt. Ezért­­ önök csak nehezen szerezhetnek maguknak pon­tos fogalmat a vitáról, váljon én a hitelek megta­gadását kívánom, önöktől? Nem­ csupán azt kívánom, hogy szavazzák meg a hiteleket a két­ségbe nem vont pontok számára, s hogy a két­ségbevont pontokat hat hétre halaszszák el. Ha csupán Pákisról lenne is szó, a tévedés már ekkor­­ is igen fontos lenne, mivel önöknek semmit sem­­ kell többé koc­káztatniok segélyforrásaikból. Már­­ ha önök nem állanak ellent a tervszerzők hiusá­­s­nak, roppant kiadásokra fognak vezettetni. De Párison kívül még más pontokat is kell védelmezni. A hadmérnökségi bizottmány 500 milliót kíván önöktől ott, a­hol legalább vélemé­nyem szerint 140 millió elegendő lenne. Ugyanek­kor fennforog a fegyverek kérdése is. E pont iránt a főbb kérdések már el vannak határozva, még hátra van a kiadás meghatározása. A kiterjedt rendszer óriási kiadásokra vezet, azok nem szük­ségesek ; esztelenség lenne azokat most eszkö­zölni. Ez annyit tenne, mint önök politikájáról ha­mis eszmét adni, s tüstént elrogadtatni ama nagy­­ tervet, mely jelenleg Berlinben vitattatik. Azt mondják nekünk, hogy Páris megerőditése­­ igen nagy szolgálatot tett, — én egyike vagyok­­ azoknak, kiknek szerénységgel s köszönettel kell meghajolniok e dicséret előtt. Nekünk majdnem egy forradalom veszélyével kell­ szembeszállnunk , hogy ezen erődítést létesíthessük ; jelenleg készek

Next