Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1874. április (8. évfolyam, 74-98. szám)

1874-04-01 / 74. szám értesítője

1874. szám. Április hó 1. 8148 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 276. A máramarog-szigeti kir. törvényszé­knek, mint­­telekkönyvi hatóságnak, 1874. évi 276. sz. végzése folytán közhírré tétetik, miszerint a helybeli keresk. és hi­telbank végrehajtató kérelmére 1649 frt 80 kr tő­kekövetelése s jár. kielégítése végett Th­logdi István técsöi lakos tulajdoná­hoz tartozó, a técsöi 438. 646. 1073. 1232. és 1391. sz. tikvben foglalt s együtt 3073 írtra be­csült ingatlan javak, a becsár 10­ %-talijának bánatpénz-képen leté­tele mellett, 1874. évi május 6. és ha ekkor a becsár meg nem adatnék 1874. jun. 8. napján min­denkor d. e. 10 órakor Técsön a községházánál részletekben nyil­vános bírói árverésen legtöbbet ígé­rőnek el fognak adatni. A becslevél és az árverési fel­tételek a telekkönyvi irodában megtekinthetők. Végre a prts. 433. s 466 §. képest felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt s megbecsült javak iránt tulajdoni, vagy más igényt alagú elsőbbségi jogokat érvé­nyesíthetni vélnek, hogy abbeli kereseteket, a hirdetmény közzé­tételének utolsó napjától számí­tandó 15 nap alatt, ezen tkkvi hatóságnál nyújtsák be, mivel ellenesetben, azok a végrehajtási árverés foganatosítását nem gá­tolván, igénylők egyedül a vételár feleslegére fognak szorittatni. Kelt Máramaros-Szigeten a kir. tszék mint telekkönyvi hid­óságnak 1874. évi jan. hó 31. napján tartott üléséből. 8143 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2631. A nyitrai kir. telekkvi tvszék mint végr. bíróság által közhírré tétetik, mikép az eszter­gomi érsekség végrehajtató felperes részére Bahesan József al­peres ellen 117 frt 28 kv követe­lés s járulékai behajtása végett, a nagyezétényi 166. sz. tikvben II. , 1—6. sorsz. urb. telek bir­tokból 343 írtra becsült Babcsan József jogán Ravasz András ne­vére vezetett fele rész jutalékára ugyanott s annak jogán 947. sz. tjkvben letétjegyzás mellett -1-1—2. sorsz. 106 írtra becsült és 247. számú tjkvben vezetett -1- 1. és 3 sor Kovács Imre nevére ve­zetett s 696. sz. tjkvben Mészáros János nevére átvezetett s 6936 hrsz. hegytelki, együtt 696 írtra becsült ingatlanok, valamint ugyan­ott s annak jogán Kaufman Ar­min nevére vezetett 468. sz. tjkv­ben­­1- 1. rsz. 2061. hrsz. hegy­­telekből 17 irt 50 krra becsült fele rész jutalékára részletenkint is eláru­­lható birtok ingatlanságok 1874 junius 9. napján mint első és szükség esetében 1874. Julius 9. n­apján mint második határ­napon mindenkor reggeli 9 órakor községházánál nyilvános árve­rés utján első határnapon csak Kecsáron, vagy azon felül, de második határnapon azon alul is a legtöbbet ígérőnek elh­usítandók következő feltételek mellett: 1. Az árverésre jelentkezők mind­egyike köteles készpénzben, vagy árfolyam szerint számított állam­vagy efféle biztos értékpapírokban árverés kezdetén — a becsár 10%­­-át, mely annak bevégezté­vel, a kiárverelt­ének visszatartásán kí­vül visszaadandó .­t bírósági kiküldött kezéhez lefizetni. II. Köteles a kiárverelő, meny­nyiben a kiűzetésre kerülendő jel­zálogos követelések át­­halása által betudásnak hogy nem adattat­­nék, a leütés után a vételár első részletét 1 hó alatt, 2 ik részletét két hó alatt, a 8-dik részletét p pedig, melybe egyedül tudható be a bánatbér, három hónap alatt a végrehajtó tszéknél esedékes 6*/i kamattal együtt lefizetni. III. A kiárverelő nyomban a birtok tényleges használatába lép ugyan, s e végből aztán ő viseli mindennemű közadózásokat, terhe­ket s egyéb tartozatokat, valamint az eredhető károkat és esélyek kö­vetkezményeit is, de a nyilván­­könyvi tulajdonjog egyedül a fel­tételeknek teljesítése s az árverés jogerőre emelkedése után fog ne­vére bekebeleztetni. IV. A nyilvánkönyvileg kitün­tetett tulajdon s birtokjogálláson kívül a részletek ismertető jelének, minőségeinek és előadott térmér­tékeinek valóságáért s jogi termé­szetéért szavatosság nem vállal­taik. V. Az árverési jogügylet ille­­téki s ezzel járó költségi fizetmé­­nyeket betudás igénye nélkül a kiárverelő viselendi. VI. Ha a kiárverelő bármely részfizetmény teljesítését elmu­lasztja, úgy az érdeklettek közül bármelyiknek kérvénye folytán, azon ingatlanság az ő kárára s veszélyére utóbbi árverés utján a legtöbbet ígérőnek becs-­s vétáron alul is elárusítandó. Az árverés foganatosításával A Vitál Gábor nyitrai kir. járás­­birósági végrehajtó bízatván meg, közelebbi értesülés a vég­rehajtási ügyiratok betekintése által annál, vagy e­­széki bíróság­nál nyerhető. Mirel az érdeklett felek, jel­zálogos hitelezők , valamint a tá­vollevők s ismeretlen tartózkodá­snak a kiknek részére hivatalbeli képviselőül Móré Béla nyitrai ügyvéd úr nevezetetik ki, oly fel­szólítással , hogy az árverési első időköz első felében jogukban áll a végz. kö­tszéknél az árverési feltételek iránti észrevételeiket be­terjeszteni , hogy e trvszék szék­helyén vagy annak közeli környé­kén kívül lakó jelzálogos hitele­zők, a retár felosztása alkalmával leendő képviseltetések végett hely­beli megbízott nevét s lakását, mi­vel ellenkező esetben képvisel­­tetésükre hivatalbóli gondnok fog kineveztetni, az eladásig jelentsék be, és hogy mindazok, kik az árverés tárgyául szolgáló ingatlan­javakra, valamely tulaj­doni vagy másféle igényt ér­vényesíthetni vélnek, igényke­reseteiket e hirdetmény közzététe­lének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, e kir. hatóságnál a törvényben kifejezett joghátrány elkerüllhetéseül nyújtsák be, hir­­detményileg ezennel értesittetnek. Nyitrai kir. törvényszék tkkvi osztályának 1873. évi nov. hó 15. tartott üléséből. 8145 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 4119. A zsolnai királyi törvény­­szék mint telekkönyvi hatóság ré­széről ezennel közhírré tétetik, hogy Deutschb­inder Rozália fel­peresnek, Hatejcgik Ár­­ám és neje Droszt Teréz alperesek ellen 24 frt iránti végrehajtási ügyében, a poviinai 2. sz. tjkvben összeírt biróilag lefoglalt és 333 frt 50 kr. becsült ingatlanokra a végrehajtási árverés elrendeltet­vén, annak foganatosítására határ­időül f. évi ápril hó 23. szük­ség esetében 1874. évi május hó 28 napja mindenkor a helyszínen reggeli 10 órakor azon megjegy­zéssel tűzetik ki, miszerint a má­sodik határnapon az árverésre ki­tűzött ingatlan beccsáron alól is fog eladatai. Minden árverező tartozik a becsértéknek 10% bánatpénz fe­jében Martincsek Ferencz végre­hajtó kezeibe, azonnal befizetni. Kikiáltást árul a becsérték szol­gálatig. Azon jelzálogos hitelezők pedig, kik alólirt hatóság székhelyén nem tartózkodnak vagy attól távol vannak felszólitottiak hogy kép­­viseltetésük iránt törvény értel­mében gondoskodjanak , nthogy ellenkező esetben Milecz János Zsolnán lakó ügyvéd hiva­talból rendelt gondnok által fognak kép­viseltetni. Felhivatnak mindazok, kik a fent kijelölt ingatlanok iránt tulaj­doni vagy ufás igényt, avagy el­sőbbségi jogot érvényesíthetni vél­nek,hogy ebbeli igénykeresetüket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, alulírt,törvényszékhez nyújtsák be, különben az árverés folyamát nem gátolhatván, egyedül a vé­telár feleslegére fognak utasittatni. Az árverési feltételek ezen tör­vényszéknél vagy a kiküldött vég­rehajtónál megtekinthetők. Zsolnán, a kir. tszéknek 1874. márt. 7. napján tartott tanács­üléséből. 8139 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3475. Az uralitott kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság által ezennel közhírré tétetik, hogy a szt.-margitai községi végrehajtói­nak Finger FAI végrehajtást szenvedőnek 145 ft 76 kr­töke és járulékai k­iinti végrehajtási ügyé­ben, adósnak a szt.-margitai 86. sz. tvkönyvében felvett, tartozékaival együtt 600 ftra becsült 178. szá­m zsellérállományból illető tulajdon­­járandóságának a megállapított és ezen hivatalnál úgy Fodor Béla kir. végrehajtó mint bírói kikül­döttnél szabadon betekinthető ár­verési feltételek szerént nyilvános árverés utján leendő eladása elrendeltetvén, e-ső határnapul 1874-dik évi április hava 29-én reggeli 9 óra, második határnapul pedig 1874. évi május hava 29-ik reggeli 9 óra mindig a községház­nál oly megjegyzéssel tűzetik ki, hogy a lentebbi fekvőség a máso­dik határnapon becsáron alól is el fog adatni. A kikiáltási ár lesz a becsár, s a venni szándékozók 10% bánat­pénzt azonnal lefizetni tartoznak. Egyúttal a jelzálogos hitelezők felszólíttatnak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő képvisel­­tetésük végett Kismartonban széke­lő megbízottat rendeljenek, és an­nak nevét s lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy elsőbbségi jogaikat érvénye­síthetni vélik, hogy igény­ese­­teiket jelen hirdetni, utolsó köz­zétételétől számított 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vet­tek is, ezen telekkönyvi hatóság­hoz adják be, ellencsetben a végrehajtás folyamát nem gátol­ván, egyedül a vételár fölöslegére fognak utasíttatni. Kelt Kismartonban, 1873. dec. 31. A kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság. 8140 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3427. Az al­lirt k. jbiróság mint tkvi hatóság által közhírré tétett k, hogy a margitai községvégreh­aj­­tónak Schneider fíorbélya végrehajtást szenvedőnek 250 frt 66 kr. téke s jár. iránti végrehaj­tási ügyében adósnak a margitai 47. tekvben felvett tartozékaival együtt 1­00 frt becsült 210. ház sz. és telekből illető tulajdonjá­­randóságának a megállapított és ezen hivatalnál u.­y Fo­dor Béla királyi végrehajtó mint bírói kiküldöttnél szabadon betekint­hető árverési feltételek szerint nyilvános árverés utján leendő el­adása elrendeltetvén, 1-ső határ­napul 1874. ápr. 29. regg. 9 óra, második határnapul pedig 1874. máj. 29. reggeli 9 óra, mindig a községháznál oly megjegyzéssel tű­zetik ki, hogy a fentebbi fekvőség a második határnapon becsáron alól is el fog adatni. A kikiáltási ár lesz a becsár, a venni szándékozók 10% bánat­pénzt azonnal lefizetni tartoznak. Egyúttal a jelzálogos hitelezők felszólíttatnak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő képvi­­seltetésük végett Kismartonban szé­kelő megbízottat rendeljenek, és annak nevét s lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Végül fölhivatnak mindazok, kik a föntebbi ingatlanra igényt támaszthatni vélnek, igénykerese­teiket ezen hirdetménynek a hiva­talos lapbani harmadszori közlésé­től számítandó 16 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, ezen telekkönyvi hatóságnál nyújtsák be, különben azok az árverés folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fogna utasít­ta­tns. Kelt Kismart­ban,1873. dec. 31. napján. A. m. k. jbiróság mint tkvi hatóság. 812­­3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1304. A temesvári k. e. f. trv­­szék mint tikkvi hivatal részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint a temesvári első takarékpénztár mint jelzálogos hitelező részére 200,000 frt o. é. tőke követelése és járulékai behajtása végett Bayer Sándor és érdektársai mint vég­rehajtási vevők ellen az árverési feltételek meg nem tartván és az 1873-ik évi nov. 27. tartott árve­résnek legfőbb biróság utján tör­tént megsemmisítése miatt, a te­mesvári gyárudvar részvénytársu­lat tulajdonaként cikkvezett Te­mesvár gyárkülvárosi 18. sz. a. fel­vett 1256,500 írtra becsült gyár­udvarnak flsszes épületei és tar­tozékai , valamint az ehhez tartozó 20 hold építési telek, 20 hold kaszállótel­kek újbóli a korábbi vevők veszélyére és kárára való végrehajtás utján elárverezése elrendeltetvén, egyedüli árverési határnapul f. évi 1874. jan. hó 3-ik napjának d. e. 10 órája a kebelbeli telekkönyvi hivatalnál kormányszéki épület I. emeletben tűzetett ki. Miről venni szándékozók azzal értesittetnek, hogy bánatpénzül a kikiáltási árul szolgáló becsár 5 száztók­ lesz­­­­teendő, és hogy a kérdéses ingatlan az egyedüli ár­verésen a becsáron alól és a leg­többet ígérő vevőre le fog üt­­tetni. A többi feltételek a telekkönyvi irodában megtekinthetők. A tavszék székhelyén nem lakó jelzálogos hitelezők felszólíttat­­nak, hogy a vételár felosztás al­kalmával leendő képviseltetésük végett, itt helyben lakó megbízot­tat rendeljenek, és azok nevét az árverésig jelentsék be, minthogy ellenkező esetben a hivatalból dr. Dimitrievics Szvetozár h. ügyvéd személyében kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Kelt Temesváron 1874. évi mart. hó 23-ik napján tartott kir. d­ekk. trvszéki üléséből. 8~112 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3907. A pécsi kir. o. f. trvszék t­l.könyvi osztálya ált­­ közhírré tétetik, hogy Koller Adéit felpe­resnek 30 frt tőke és járulék­ai miatt alperes ifj. livirkocs­i Gy­örgy’ biróilag lefogl­alt és a töttösi 223. sz. tjkvben 1562. hrsz. a­ bevezetett és 860 írtra becsült szőlőjé a becsár kikiáltása mellett , az alább következő fel­tételek alatt közárverésen eladatni rendeltetvén, arra határnapul az árverésnek becsáron alól is esz­közlésére második határnapul 1874. évi apr. hó 10. napja mindenkor helyszínén a bírói házá­ál d. e. 10 órára kifitetik. Feltételek : X. Az árverés kezdetével a becs­­ár 10 száztól, vagyis nyolczvan hat­árt bánatpénzül az árverező biró kezére leteendő, mi­ly a ve­vőtől az utolsó vételári részletbe számítás mellett visszat­irtat­ván, ez tartóz a vételár V3 részét, az ár­verés után 8 nap múlva, V3 ré­szét , a árveréstől számítandó négy hónap és '/3 az árveréstől számítandó hat hónap alatt, mégis az utóbbi ré­zletet mindenkor kamatokkal ezen trvszéknél lefi­zetni. 2. A vevő az árverés azonnal birtokba léphet, a tulajdonjogi be­kebelezés azonban akkor fog esz­közölt ütni, ha vevő az árverési feltételek eleget tett. Felszólíttatnak tehát azon jel­zálogos hitelezők, k­ik nem e­­kkoi hatóság székhelyén, vagy ennek közelében laknak, hogy a vételár felosztás alkalmával leendő képvi­­seltetések végett e tk­vi hatóság székhelyén megbízottat rendelje­nek, s azok nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben hivatalból kinevezett gond­nok által fognak képviseltetni. Végre mindazok, kik a lefog­lalt javak iránt tulajdoni, vagy más igényeket érvényesíthetni vé­lik, felhivatnak, hogy igénykere- setüket jel­en hirdetmény közzé­té­telének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt nyújtsák be, külön­ben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasittatni. Kelt a pécsi kir. e. f. tavszék­­nek mint takkönyvi hatóságnak 1874. évi mart. hó 20. tartott ülé­séből. 7987 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 7689. Az alulírott kir. törvény­szék­ kiküldött részéről ezennel közhírre­­ ítélik, hogy a néhai Máriássy Ágost csődtömegé­hez tartozó, s a zavadkai és csé­­pánfalvi határon Z­iloba­do Poto­­ka­na Rubanyiska-pod Jarciska és Sontagsgrund nevű­ dűlőkben lé­tező erdei talajnak, az azon talál­tató fa-sarjadék és részbeni faálla­­déknak, nem különben az ezen fekvőségekhez tartozó jogositmá­­nyoknak végrehajtás utjá­n nyil­vános elárvereztetése elrendeltet­vén, árverési határidőül folyó évi május 4-ik és szükség esetében 1874. évi junius 11- 2-ik napjának mindenkor d. e. 10 órája az iglói kir. járásbíróság mint tkvi ható­ság hivatalos helyiségében kitü­­zetet. Miről a venni szándékozók az­zal értesittetnek, hogy bánatpén­zül a kikiáltási árnak szolgáló becsár 10%-ra lesz leteendő, és hogy a kérdéses ingatlanok az 1-ső árverésen a becsáron, vagy azon felül, a 2-ik árverésen pedig azon alól is el fognak adatni. A többi feltételek az alulírott kir. törvényszéki kiküldött hiva­talos irodájában megtekinthetők. Együtt-­ felhivatnak mindazok, kik az eladandó birtokra nézve tulajdoni vagy más igényt érvé­nyesíthetni vélnek miszerint igény­­kereteteiket ezen hirdetmény hír­lapi közzétételének utolsó napjá­tól számítandó 15 nap alatt az alól írott törvényszéki kiküldötthöz nyújts­ák be. Kelt Lőcsén, 1874. évi martius hó 20-án. Prokopovitsch Victor, kik. kir. tszéki b. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék