Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1874. április (8. évfolyam, 74-98. szám)

1874-04-01 / 74. szám értesítője

7825 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1401. A kalocsai királyi törvény­szék tkvi osztálya által közhírré tétetik, miszerint Kalocsa város pénztára felperesnek, Grezlé Emilia s Vajda János alperesek ellen 339 frt tőke és járulékaiból álló követelésére, vég­­rehajtásilag lefoglalt, a kalocsai 99. sz. tikben A. + 1. rendszám alatt felvett ház 1500 frt kikiál­tási árban, 150 frt bánatpénznek letétele mellett 1874. máj. 13. d. u. 2 órakor, szükség esetében 1874. jun. 13. d. u. 2 órakor a kir. tszék telekhivatalában közárverésen fog eladatni. Felszól­ítatnak tehát azon jel­zálogos hitelezők, kik nem e tör­vényszék székhelyén, vagy ennek közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő kép­­viseltetésük végett, e törvényszék székhelyén megbízottat rendelje­nek, s azok nevét s lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben hivatalból kinevezett gond­nok által fognak képviseltetni. Úgyszintén felhivatnak mind­azok, kik az árverés alá bocsá­tandó birtokra nézve tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat vélnek érvényesíthetni, miszerint igénykereseteiket jelen hirdetménynek a hivatalos lapban való utolsó megjelenésétől számí­tandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek volna is, ezen tvszék tkkvi osztályánál nyújtsák be,­.különben azok a végrehajtás jog esetén az azt követő napokon nyilvános árverésen kész­pénzfizetés mellett el fognak adótni, mire a venni kívánok ezennel meghivat­nak. Kelt N. Berezna 1873. évi mar­tius 22. Sziráky Árpád, kir. végr. 7942 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. A n.-becskereki e. f. kir. tszék telekkönyvi osztályának 1873. évi 6910-ik számú végzése értelmében Pavlovits Julianna részére Joanovits G­ubits IV a­um és neje Mogyorosy Eleo­nóra ellen 120 frt és jár. behaj­tása iránti ügyében a t.-becsei 403. tvkönyvi számú ház és belte­­leknek f. évi márt. 21 én d. e. 10 órakor elárverelése elrendeltetett ; miután azonban árverelek nem jelentkeztek, közhírre teszem, hogy a fennt körülírt ingatlanság f. évi apr. hó 21-én d. e. 10 órakor a t. becsei községháznál becsáron alul is el fog adatni. Kelt T. Becsén, 1874. márczius 22-én. Raukovits István, kir. kir. vgr. 7935 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 1624. A debreczeni kir. tszék mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, miszerint felperes Kovács Lajos mint a debreczeni ref. egyház főgondnoka részére alperes Hatvani Sándortól folyamát nem gátolván, igénylők egyedül a vételár feleslegére fog­nak utasítatni. Az árverési feltételek Grelinger József kiküldött bírósági végrehaj­tónál megtekinthetők. Kalocsa, 1874. február hó 24. napján. A kir. törvényszék tkvi osztálya. 80­0 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2834. A nagy-enyedi kir. trv­­szék ezennel közhírré teszi, hogy Szentmiklósy Béláné felperesnek 300 frt váltótőke követelése s já­rulékai kielégítése tekintetéből al­peres Ch­orini Henriknél a felenyedi határon ,úgynevezett ta­nácsok kertjében 1870. évi October 17-én biztosításul lefoglalt s össze­sen 660 frtra becsült czement­­gyári részleteire az árverés elren­deltetett, s helyéül Felenyed köz­ség irodája, első határnapjául 1874. évi máj. hó 1-én, második határnapjául pedig mikor a kérdé­ses javak becsáron alul is eladat­hatnak 1874. évi jan. hó 1-én mindkét napon délelőtt 9 órára tű­zetett ki. Az árverési feltételek szerint a kérdéses tárgyak részletek szerint is eladathatvan, ez esetben kiki­áltást árul az egyes részletek becs­ára, ellenesetben pedig az egész fennebbi becsár szolgál, s a bá­natpénz is 10°,0-nyi összegben ehez képest teendő le. Vevő a vételárt azonnal tartozik lefizetni, melynek megtörténtével megvá­sárolt tárgy tulajdonát azonnal megszerzi s az birtokába adatik. Egyúttal felhivatnak mindazok kik a fennebbi javak iránt tulaj­doni vagy más igényt avagy el­sőbbségi jogokat vélnek érvénye­síthetni, hogy ez iránti keresetei­ket a hírlapi közzététel utolsó napjától számított 15 nap alatt alálirt­ervszékhez adják be, mint hogy különben azok, az árverés folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fognak uta­­sittatni. A kir. trvszéknek Nagy Enye­­den, 187­3. deczember hó 17-én tartott üléséből. 7943 30 2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. A nagy-bereznai királyi járás­­biróság 1874. évi martius hó 20. 1198. sz. alatt kelt végzése foly­tán ezennel közhírré tétetik,­­mi­kép Ti­chler Salamon ungvári la­kosnak mint felperesnek Weinberger fzsigmon­ri nagy-bereznai lakos mint alpe­restől 3500 frt tartozás s járu­lékai erejéig lefoglalt ingóságok nevezetesen bolti áruczikkek s ruha kelmek nevezett alperes hely­beli n.-bereznai lakásán f. évi apr. hó 15-én d. e. 10 órakor s szűk­1000 frt tőke s járulékai erejéig lefoglalt ingatlanok u. m. a deb­reczeni 2356. sz. tikvben jegyzett s 1600 frtra becsült piacz-utczai 1657. sz. házasfelek 3 hold 300 □ ös külső földével együtt a meg­­kisérlett első árverésen el nem kelvén a kitűzőt második határ­időben u. m. f. évi ápril 16-án d. u. 3 órakor a telekkönyvi irodá­ban kiküldött végrehajtó Kovács József által megtartandó árverésen szükség esetére becsáron alól is el fog adatni. Kikiáltási ár a becsérték az ár­­verelek által 1­­ teendő bánatpénz 160 frt. A vételár 3 egyenlő részletben és pedig a leütéstől számítva 1. 2. 3. 5 nap alatt esedékes 6°/» ka­matával fentírt telekkönyvi ható­ságnál lefizetendő, a bánatpénz az utolsó részletbe tudatik. A többi feltételek a kiküldöttnél és a telekhivatalban megtekinthe­tők. Kel a debreczeni kir. tszéknek 1874. martius 20 án tartott telek­könyvi üléséből. 7821 392 HASZONBÉRI HIRDETÉS. 808. Komárom szab. kir. város gazdászati bizottmánya részéről közhírré tétetik, miszerint a város javadalmaihoz tartozó vágdunai partvámszedési jog folyó évi jul. hó 1-ső napjától három egymás­után következő évre­­, évi május 6-án reggeli 10 órakor a városhá­zánál tartandó nyilvános árverés út­ján a legtöbbet ígérőnek ki fog adatni, hova a bérleni kívánók a jelzett időben oly figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy a jelenlegi 6820 frt haszonbérnek 10 száza­léka az árverés megkezdése előtt bánatpénzül leteendő leend­ő zárt ajánlatok az árverés kezdetéig el­fogadtatnak. Komáromban, 1874. évi márcz. 14-én tartott gazdászati ülésében. 7928 302 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 160. Bruck Mórnak, Kohlt Szili elleni 1230 frt 79 kr­s járulékai iránti végrehajtási ügyé­ben, a bajai kir. törvényszék te­lekkönyvi osztályának 1873. no­vember 13. 3145 873 számú vég­zése folytán, alólirott birói. vég­rehajtó által közhirré tétetik, mi­szerint a bajai 422. sz. tsk. fog­lalt 2400 frtra becsült ház, az első árverés sikertelensége miatt, 1874. április 26. napján d. u. ,3hh órakor Baján a kir. telek­könyvi hivatalban nyilvános ár­verés utján a legtöbbet ígérőnek becsáron alól is eladatni fog. Kelt Baján 1874. márt. 26. Horánszky László, kir. birós. végreh. 1442 8001 302 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 71. Alulirt kik. végrehajtó a polg­ári vdtt. 403. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a bu­dapesti váltó és kereskedelmi e. f. törvényszék 92507­873. sz. végzése által travis .Joh­n alperes ellen Schneider Francziska felperes részére 3000 frt követelés végett elrendelt biztosítási végrehajtás folytán bíróilag lefoglalt s 3230 frtra becsült tűzifák, vasúti flip­­perek, tőkefák, gerendák és don­gákból álló ingóságok nyilvános árverés útján eladandók, minek a helyszínén vagyis Bekölcze község házánál leendő eszközlésére határidőt 1874. évi ápril 14-én napjának d. e. 9 órája kitüze­­tett, melyhez a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel meghi­vatnak, hogy az érdeklett ingósá­gok emez árverésen, a polg. tk. vdzt. 406. §-a szerint, szükség ese­tében becsáron alul is eladatni fognak. Kelt Pétervásárán 1874-ik mart. hó 22. Deák János, kik. kir. végre. 7924 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 6837. A temesvári kir. tvszék telekkönyvi osztálya részéről ezen­nel közhirré tétetik, miszerint Dengl György részére 550 frt tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett Oszter Adám és Teréz végrehajtást szenvedet­től lefoglalt és az uj-aradi 523. sz. tikben felvett, 460 frtra becsült 692. sz. zsellérház ud­var és kertnek végrehajtás utjáni elárverezése elrendeltetvén, árve­rési határidőül 1874. május 19. és szükség esetében 1874. junius hó 19 ik napjának mindenkor d. e. 10 órája az uj-aradi község­háznál kitüzetett; a miről venni szándékozók azzal értesittetnek, hogy bánatpénzül a kikiáltási árul szolgáló bécsár 10%-ra lesz leteendő, és hogy a kérdéses in­gatlanok I. árverésen csak a becsértéken felül, a II-dik árveré­sen pedig azon alul is a leg­többet ígérőre le fognak üttetni. A többi feltételek e­gvszék telek, irodájában megtekinthetők. Egyben felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt ingatlanok iránt tulajdoni vagy más igényt érvé­nyesíthetni vélnek, hogy igényke­reseteiket e hirdetmény közzététe­lének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt a prts. 466-dik §-a értelmében nyújtsák be. Temesvárott, 1873. évi nov. hó 28-án, 7983 ’ 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 4086. A pesti kir. tszék mint telekkönyvi hatóság részéről köz­hírré tétetik miszerint néhai Stadler Antal Tököseinek ] önkéntes árverési a pestbelvárosi képiró-utczában 371. sz. a. fekvő Stadler Antal és Winter Anna hi­tesek nevére írott, 18070 frtra be­csült házra az 1874. évi jan. hó 1­7. 15419/873. szám alatt kelt végzés folytán elrendelt árverés a kitűzve volt első határnapon vevők hiánya miatt nem fogana­tosíttathatván, ezen árverés a máso­dik határnapon vagyis 1874. ápr. hó 24. napján d. e. 10 órakor fog ezen kir. tszék belváros plé­bánia utcza 1. sz. 1. emeletén levő telekh­ivatalban megtartatni. Az árverési feltételek a követ­kezők : 1. Kikiáltási ár a becsár vagyis 18070 frt azonban a kérdéses in­­­ gatlan a tulajdonosok jóváhagyá-­­­sának fenntartása mellett ezen becs :­áron alul is, el fog adatni 2. Árverezni kirár­ok kötelesek­­ az árverés megkezdése előtt bá­­j­natpénz fejében a becsár 10% át a kiküldött kezéhez letenni készpénzben vagy helybeli taka­rékpénztárak betéti könyveivel a vevő azonban az utóbbiak netáni értékcsö­k­kenéseiért tulajdonj­ogá­­nak bekeblezéséig szavatossággal tartozik. 3. A legtöbbet ígérő vevő a vételárt következő részletekben tartozik fizetni és pedig az árve­rést jóváhagyó végzés kézbesítése után 14 nap alatt a vételár 1/3 ez időtől 3 hónap múlva szinte 13 részt végre a második részlet be­fizetése idejétől számitva 3 hó­napra a vételár utolsó harmadát melybe a bánatpénz betudandó rend, az illető részletek után a Cris napjától járó 60/­ka­­ ri­­f tulajdonosok fentartják az árverés jóváhagyása iránt a lev­­. napjától számítandó 15 nap alatti nyilatkozásig jogukat és a Jóváhagyás annak alapján lesz bíróilag kimondandó. 5. A legtöbbet ígérő vevő a megvett ingatlannak az árverést jóváhagyó végzés jogerőre emel­kedése után következő béróvne­­f7®dko!­:birtokába ugyanazért a birtokba lépés napjától minden­­nemű terhek, valamint a ház tűz­­kar elleni biztosítású vevő által fedezendők e napig azonban eladó tulajdonosok által teljesitendők. , A tulajdonjog bekeblezése csak a vételár teljes lefizetése *Vevő Javára italból eszközó term az ezen alkalomból felszerelendő diíjak és illetékek egyedül vevőt terhelik. 7. A mennyben vevő az árve­rési feltételek bármelyikének ele­­get nem tenne, a megvett ingat-2 l7­rdekett fejek akármelyi­­kének kérelmére a ptts 459 § ér fejében vevő káro­s veszélyre és bánatpénzének elvesztése m­ék­­sájtni alá oko­nak .SbaD árt a tulajdonosok­rezhe^ ^ e^enkin‘ árve­rezhetni, s a mennyiben közülök rivé másik többet ígé­rővé válnék, ezen esetben a ter­­helt evonása után esendő tiszta betudhatni.* * beszetendő Orba Felhivatnak ennélfogva mind­azok, kik az elárverezendő ingat­lan iránt tulajdoni vagy **. Igényt érvényesíthetni vélnek mi szerint igénykereseteiket e hi­rde­mény közzétételének utolsó nap. .lától számítandó 15 nap alatt na bár külön értesítést nem is vett­tek, nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamat nem gátol van, egyedül a vételár feleslegére fognak utasittatni. «“‘egere V­égül felszólittatnak ezen fel. A hitelezők kik nem ezen telekkönyvi hatóság székhelyén rw» ,?»Ze/­ben Várfokodnak, hogy e­z« felosztása alkalmával fj­endő képviseltetésük végett hely­ben megbízottat rendeljenek, 9­3 .lakását az eladásig lafrikól ellenkező esetben hi­által f1 ügygondnok által fognak képviseltetni. Budapestem 1874 évi márt . . , , Pesti kir- törvényszék mint telekkönyvi hatóság. 7624 .­­ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 11 2/50 Á,Z °,gri ,kir­­tkvi­­szék részéről közhírré tétetik, miként özvegy Haulik Mihályné Szedi­­czky Anna örökhagyó úgy Hanák Sándor, Adel, Bódog­ Ódon, Hermin, Berta és Irén tu­lajdonához tartozó következő in­­gatlanságok u. m. az egri külső 37. sz­­­kben A. + 1. rend. 38 hrsz. alatt felvett 1000 frtra be­csült hajduhegyi szöllő, továbbá ugyanazon tikvben A. -f 2. rend. 795. hrsz. alatt bevezetett 5000 frtra becsült fertői szöllő bírói el­árverezése elrendeltetett, melyek­nek elárverezésére az e­ri kir­tszék to­ mácstermében második határidőül 1874. ápril 17-én d­e 9 órája azzal tűzetik ki, hogy a javak e második árveré­sn becs­­áron alól is eladatnak oly fölté­­tellez k°£f az árverezők által a becsár 10%-a bánatpénzül leteendő s ennek betudásával a vételár V, része 3 hó alatt azonnal a vég­rehajtó bíró kezéhez,­­ része az árverési naptól számítandó 6 hó, V3 rész egy év alatt a telektör­vényszék­hez lesz 6 ‰/„ kamatok­kal befizetendő. Vevő a birtokba azonnal belép, tulajdonjoga pedig a vételár kielégítése után kebe­lezhetik be. Vevő, ha a feltételek­nek eleget nem tesz, a bánatpénzt elveszti, s veszélyére s költségére uj átverés fog tartatni. A vétel utáni százalékot vevő tartozik viselni. Kelt Egerben, 1874. mart 21 tartott tkvi üléséből. 7913 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1058. 453. A pest-lipótv. k járásbíróság alólirott végrehajtó­­i részéről ezennel közhírré tétetik, miként Deutsch Simon felper®“ részére Adaiisz A. Arnold alperes ellen 1100 frt tőke és já­rulékai erejéig eszközlött végre­hajtás alkalmával bírói foglalás alá vett tárgyak, nevezetesen szó-, babutor, ágynemű, gyári fölsze­relvény stb. f. évi ápril hó 13. napján délután 3 órakor alperes lakásán V. ker. vadász-utcza 25. sz. a. házban és folytatólag april hó 14. d. u. 4 órakor Újpesten váczi út 32. készpénzfizetés mel­lett elárvereztetni fognak. Melyhez a venni kívánok ezzel meghivatnak. Kelt Budapesten, 1874. évi mart. hó 24. napján. 7822 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 118. A nagyszebeni k. törvény­szék részéről közhirré tétetik, mi­szerint Nagyapoldi Rieger Márton felperesnek Nagy-Ludasi Kiss Ilie hagyatéka alperes elleni 356 frt és járuléka követelése iránti ügyében lefoglalt és 480 o. é. forintra becsült 1101. 1117. 2255. 9441. 9462. 9543. 7890. helyrajzi szám alatti földek bírói elárverezése elrendeltetvén, ennek foganatosítására 1. határidőül 1874. évi április hó 30. napjának, nem sikerülés esetében, második határ­időül 1874. évi junius hó 3. nap­jának mindenkor d. e. 9 órája a nagyludasi elöljáróság helyiségé­ben a következő feltételek mellett tűzetik ki. 1. Árverezni szándékozók tar­­oznak a becsérték 10% az ár­verező biztos kezéhez letenni. 2. Kikiáltási ár a becsérték. 3. Az ingatlanságok egyenként adatnak el, a vételár az árverés sikerülte utálni 30 nap alatt ezen kir. törvényszéknél leteendő, el­lenkező esetben új árverezés a vevő veszélyére és költségére új­ból el fog rendeltetni. Figyelmeztetnek továbbá a többi nem a bíróság székhelyén lakó jelzálogos hitelezők, hogy a vételár felosztása alkalmával kép­­viseltetések végett helyben lakó mesevízottat rendeljenek és annak nevét s lakását a hivatalnál je­lentsék be, ellen esetben hivatal­ból kinevezett gondnok által fog­nak képviseltetni. Végre a kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, igénykere­seteiket a hirdetmény közzétételé­nek utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, annyival inkább nyújtsák be, minthogy különben azok az árverés folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölös­legére fognak utasíttatni. A nagyszebeni kir. törvényszék­nek 1874. mart. 5. tartott üléséből. 7727 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 16. Alólirott bírósági végrehajtó által ezennel közhirré tétetik,hogy a bajai kir. tvszék tkkönyvi osz­tályának 1873. sept. 18-án 1985. a. kelt végzése folytán Harkányi Fülöp és Fehér Lajos felperesek­nek Fazekas Kristóf és neje Martinovics Emilia alpere­sek elleni 5600 frt és járulékai iránt indított végrehajtási ügyében alperesek tulajdonához tartozó a bajai 70. számú telekjegyzőkönyv­­ben foglalt és 4125 frt becsült ingatlanság 1874. évi ápr. hó 21. délután 1­/2 órakor a kir. trvszék pertári helyiségében másodszor ár­­vereztetik. A midőn az érintett ingatlan becsáron alul is el fog adatni, az árverési feltételek pe­dig alulírott bírósági végrehajtó irodájában megtekinthetők. A netalá­i­ igénylők, igényeiknek a törvényes idő alatt a bajai kir. trvszéknél leendő benyújtására fel­hivatnak. Kelt Baján, 1874. évi márt. 20. Radány Gyula, kir. végr. Szondy, kir. végrehajtó. *

Next