Budapesti Közlöny, 1874. május (8. évfolyam, 99-123. szám)

1874-05-01 / 99. szám

Budapest, 1874. 99. szám« Péntek, máj­us 1. BUDAPESTI­­KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Sz­eklemtőlép: Pesten, hatvani-utcza 10-dik szám I. emelet. Kiadó-hivatal : Pesten , barátok­ tere 7. sz. a. földszint. KÉZIRATOK sem küldetnek vissza. Bérmentet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva a melléklappal együtt: Egész évre................................12 frt. Félévre............................................6 » Negyedévre..................................3 » A »Hivat. Értesítőt egyes száma főlap nélkül 10 kr., azzal együtt 20 kr. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítő “-be iktatandó hirdeté­sek dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1­árt, és 30 kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért 1 írttal több. ▲ hivatalos hirdetést igazoló egyes lap ára 10 kr. Magánhirdetések: Egyhasábos petitsor egyszeri hirdetésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és többszöri hir­detésért 13 kr. minden beiktatásnál. A bélyegdij külön minden beiktatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Ő cg. és Apost. kir. Felsége legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott­ ezredesekké és ezredparancsnokokká, a következő alezredeseket: Mehlem Jenőt, az 1. sz. Ferencz­ József cs. huszár «.nél, az e.ben; nemes Krieghammer Ödönt, az 1. sz. Ferencz József császár drag, e.tél, a 10. sz. hg Montenuovo drag, e.nél; b. Dückner Gusztávot, az 5. sz. I. Miklós orosz császár drag, e.nél, az e.ben ; továbbá ezredesekké a következő alezredeseket: b. Gafton-Oberstradam Rudolfot, a 2. sz. Mik­lós orosz nagyherczeg húsz. e. parancsnokát, ezen e.ben; Rabouczek Antalt, a Bécs-Ujhely közelébeni tü­zérszertelep parancsnokát, ezen szolgálati állo­máson meghagyással; Nicke Károlyt, a 8. sz. Wilsdorf tüzér-e. pa­rancsnokát, ezen e.ben és Langer Rajmundot, a katonai épités-kezelési tiszti karnál, gráczi katonai építészeti­ igazgatót, alkalmazásában meghagyással, alezredesekké, a következő őrnagyokat : Wurmb Adolfot, táborkari tisztet, és számfölött a 21. sz. b. Reischach gy.e.nél, tanárt a hadi isko­lánál, szolgálati viszonyában meghagyással; Koller Albertet, a 42. sz. V. György hannover­i király gy.e.től, a 73. sz. Vilmos Württemberg­­hg gy.e.nél; Szeracsin Józsefet, a 43. sz. b. Alemann gyalog ezredtől, az 5. számú II. Lajos bajor király gyalog e.nél ; Getz Tamást, a 6. sz. gr. Coronini gy.e.től, a 43. sz. b. Alemann gy.e.nél; b. Potier des Echelles Miksát, táborkari tisztet és számfölött a 4. sz. Hoch- und Deutschmeister gy.e.nél, szolgálati viszonyában meghagyással; pindtershofeni Pindter Lajost, a 2. sz. I. Sándor orosz császár gy. ezredtől, a 23. sz. b. Arfoldi gy. e.nél; Babich Györgyöt, a 22. számú Weber gyalog e.nél; Th­ussi Antalt, a 4. sz. Hoch- und Deutschmeis­ter gy. e.nél, és Krausz Antalt, a 49. sz. b. Hess gy.e.nél, mind­hármat a nevezett ezredekben; Jauss Károlyt, az 1. sz. Ferencz József császár gy. ezredtől, a 14. számú III. Lajos hesseni nhg gy.e.nél; nordenbuschi nemes Slavik Antalt, az 50. sz. Frigyes Vilmos Lajos badeni nhg gy.e.től, a 66. sz. IV. Ferdinánd toscanai nhg gy.e.nél; trzebomisliczi gr. Dubsky Victort, számfölött a 2. sz. Miklós orosz nhg. húsz. e.nél, cs. és kir. kö­vetet a persa királyi udvarnál Teheránban, alkal­mazásában meghagyással; Paul Bernátot, a 4. sz. Ferencz József császár dzs. e.nél; necves Ther Pétert, az 1. sz. Ferencz József csá­szár drag. e.nél ;­­ Waldstädten Györgyöt, a 7. számú Frigyes Károly porosz hg­busz. e.nél, a­z előbb nevezettet az illető ezredekben; Patz Józsefet, a 13. sz. Eugen savoyai hg drag. ezredtől, a 9. számú Károly solms-braunfelsi hg. drag. e.nél; Graff Sándort, a 12. sz. II. Ferencz mindkét Sicilia királya dzs. e.nél, és Varga Emilt, az 5. sz. gróf Radeczky huszár e.nél, mindkettőt a nevezett e.ekben; Smekal Károlyt, a 9. sz. vártüzér zászl. parancs­nokát, ezen zászlóaljban; a hg Lobkovicz Rudolfot, Ö cs. és Ap. kir. Felsége szárnyhadsegédét, és számfölött a tüzérségi törzs­nél, a 7. sz. Luitpold bajor hg tüzérezrednél, a csapatszolgálatra bevonulásra kijelöléssel; Schwichlik Ferenczet, a polai tü­zérszertelep parancsnokát, ezen szolgálati állomáson ; Cziharz Alajost, táborkari tisztet és számfölött a 8. sz. b. Wilsdorf tűz. e.nél, jelen szóig, viszo­nyában meghagyással; Zachradnitzky Manót, a 4. sz. lovag Hauslab tűz. e.nél, ezen e.ben, és Ehrenberger Antalt, a m. kir. nagy-körösi ál­lami csödörtelep kat. osztályának parancsnokát, alkalmazásában meghagyással; a következő 1. oszt. századosokat: Schmidt Móriczot, a 40. sz. Rupprecht gy.e.től,a 41. sz. b. Kellner gy.e.nél; b. Stankovics Károlyt, a 39. sz. Alexis orosz fhg gy.e.nél ;­­ Weikard Frigyest, a 44. sz Albrecht fhg­ gy. e.től, az 5. sz. II. Lajos bajor király gy.e.nél­; Pókay Jánost, a 44. sz. Albrecht fhg gy.e.től, az 5. sz. II. Lajos bajor király gy.e.nél; Ivanics Károlyt, a 79. sz. gr. Jellacsics gy.e.nél, ezen e.ben: lovag Smalawski Edét, a 40. Rupprecht gy.e.­­től, a 20. sz. Frigyes Vilmos német birodalmi és porosz kbg gy.e.nél; Putsch Ferdinándot, a 74. sz. Károly Sándor szász-weimari nbg gy.e.nél, ezen e.ben: Pflanzer Józsefet, az 53. sz. Lipót fhg gy.e.től, a 22. sz. Weber gy.e.nél; Petter Antalt, a 34. sz. I. Vilmos német császár és porosz király gy.e.től, a 61. sz. Caezarevics Sándor orosz trónörökös gy.e.nél; Winternitz Adolfot, a 34. sz. I. Vilmos német császár és porosz király gy.e.nél, ugyanekkor a táborkarhoz beosztás és ezen ebben számfölött nyilvántartás mellett; lovag Schönfeld Venczelt, a 59. sz. Rainer fhg. gy.e.től, a 49. sz. b. Hesß gy.e.nél; nemes Kraiatz Tivadart, a 6. sz. gr. Coronini gy.e.től, az 1. sz. Ferencz József császár gy.e.nél; Hess Emilt, a 28. sz. lovag Benedek gy.e.től, a 71. sz. b. Rossbacher gy.e.nél; Schilkawszky Józsefet, a 26. sz. Mihály orosz nhg. gy.e.től, a 65. sz. Lajos Viktor fhg. gy.e.nél; Löwenstein Ferenczet, a 65. sz. Lajos Victor fhg. gy.e.től, az 55. sz. gróf Gondrecourt gy.e.nél; Pollák Imrét, számfölött a 14. sz. III. Lajos hesseni nhg. gy.e.nél, tanárt a központi gy. tan­folyamnál, szolgálati viszonyában meghagyással s ezen e.ben; b. de Fin Ferdinándot, a 72. sz. b. Ramming gy.e.től, a 2. sz. I. Sándor orosz császár gy.e.nél; Kraft Ferenczet, a 38. sz. b. Mollinary gy.e.nél, ezen e.ben; nidlefli lovag Ellison Ottót, a 22. vad. zászló­­tól, ugyanekkor a 18. vad. zászl. parancsnokává kinevezéssel ; Schiffler Károlyt, a 33. vad. zászl­ót, a 67 sz. lovag Schmerling gy.e.nél, ez utóbbit a rang fen­tartásával a vadász-csapatnál, a betegség miatt szabadságolt Wimmer Károly I. oszt. századost il­letőleg, a 17. vad. zászl.-nál; Kilián Ödönt, a 15. sz. gróf Pálffy busz. e.tél, az 1. sz. Ferencz József császár drag. e.nél; Wippern Ágostont, az 1. sz. Ferencz József csá­szár busz. e.nél, ezen e.ben; gr. Wallis Ferenczet, b. Carigh­mannt, szárny­hadsegédet Albrecht főherczeg tábornagy s a had­sereg főfelügyelője, ö cs. k. fenségénél, s számfö­lött a 7. sz. Frigyes Károly porosz hg. húsz. e.ben alkalmazásában meghagyással; Kaftán Károlyt, a 12. sz. gr. Neipperg drag. e.től, a 8. sz. Frigyes Vilmos hessen-casseli v. fejede­lem húsz. e.nél; Bothmer Adolfot, a 2. sz. hg. Schwarzenberg dzs. e.től, a 13. sz. Lajos tránni gróf dzs. e.nél; thuerechti Reiche Vilmost, az 1. sz. gróf Grü­nne dzs.e.től, az 5. számú I. Miklós orosz császár drag. e.nél; lovag Streruvitz Jánost, a 12. sz. b. Vernier tüzér e.től, a 4. sz. lovag Hauslab tű­z.e.nél; Sponner Albertet, a 2. sz. b. Wilsdorf tüzér­eknél, ugyanekkor Ö cs. és Apostoli kir. Felsége szárny­­hadsegédévé kinevezéssel,a tüzérségi’törzsbe áthe­lyezéssel s ugyanabban számfölött nyilvántar­tással ; Wartalot Antalt, a tüzérségi törzsnél,­ szóig, alkalmazásban a közös hadügyministeriumnál, ugyanekkor az insbrucki tüzérszertelep parancs­nokává kinevezéssel; 1­1 . . Parcelka Ferenczet, a 13. sz. Lipót bajor hg. tüzér e.nél; Richter Jánost, a 11. sz. lovag Jupiner tű­z.e.­nél, mindkettőt a nevezett e.ekben; Glaubrecht Gyulát, az 1. sz. Ferencz József csá­szár tüz.e.töl, a 12. sz. b. Vernier tü­z.e.nél; Bruna Ferenczet, az 1. sz. Ferencz József csá­szár tüzérezredtöl, a 3. sz. Pichler tüzér­ e.nél; Bán Dánielt, számfölött a hadmérnöktörzsnél, s a táborkarhoz beosztva, jelen szóig, viszonyában meghagyással; Schäffer Ferdinándot, a hadmérnöktörzsnél, egyelőre a komáromi hadmérnökségi igazgatóság­nál meghagyás mellett; Müller Ágostont, a 2. sz. Lipót fég hadmérnök­eiét, ugyanekkor josephstadti hadmérnökségi igazgatóvá kinevezéssel s a hadmérnöktörzsbe áthelyezéssel; lovag Hillmayer Vilmost, az utász-e.nél, ezen e.ben; Mayer Károlyt, a ruházat-kezelési osztálynál, a másod törzstiszti állomáson meghagyással a brünni 1. sz. ruházati telepnél; Poszady Jánost, a ménes-osztálynál, ugyanek­kor a m. k. sepsi­ szt-györgyi állami csödörtelep parancsnokává kinevezéssel; továbbá : jahnaui Jahn Ede czimz. őrnagyot, a hadseregi létszámban, ideiglenes osztályfőnököt a hadi levél­tárban, ezen szolgálati állomáson meghagyás­sal, és Radakovich János 1. oszt. századost, a hadse­regi létszámban, gazdasági tisztet a bécsi 1. sz. helyőrségi kórháznál, ugyanekkor térörnagggyá kinevezéssel a péterváradi várparancsnokságnál; továbbá kinevezni: b. Magdeburg Károly vezérőrnagyot, a 2. gy. dandár parancsnokát a XXX. gy. hadosztálynál, a XXXVI. gy. hadosztály parancsnokává.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék