Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1874. május (8. évfolyam, 99-122. szám)

1874-05-01 / 99. szám értesítője

1874. 99. szám. Május hó 5­­. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY 10771 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 94. Az alulírott m. kir. tkkvi hatóság által ezennel közhírré té­tetik, hogy Heller Ferencz vég­­hajtónak ifjú Heller József végrehajtást szenvedőnek 228 írt 60 kv tőke és járulékai iránti végrehajtási ügyében, adósnak az endrédi 19. tikvben felvett tarto­zékaival együtt 1125 frt becsült A. I. 1—17. sorsz. * * 31*. telekbeli tulajdon járandóságának a megál­lapított és ezen hivatalnál úgy a kapuvári k. jbiróság mint bírói ki­küldöttnél szabadon betekinthető árverési feltételek szerint nyilvános árverés utján leendő eladása elrendeltetvén, I-ső határnapul 1874-dik évi május hava 23-án reggeli 9 óra, második határnapul pedig 1874. évi június hava 23-ik reggeli 9 óra mindig a községház­nál oly megjegyzéssel tűzetik ki, hogy a fentebbi fekvőség a máso­dik határnapon becsáron alól is el fog adatni. A kikiáltási ár lesz a becsár, s a venni szándékozók 10% bánat­pénzt azonnal lefizetni tartoznak. Egyúttal a jelzálogos hitelezők felszólíttatnak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő képvisel­­tetésük végett Sopronban széke­lő megbízottat rendeljenek, és an­nak nevét s lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy elsőbbségi jogaikat érvénye­síthetni vélik, hogy igénykerese­­teiket jelen hirdetni. utolsó köz­zétételétől számított 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vet­tek is, ezen telekkönyvi hat­óság­hoz adják be, ellenesetben a végrehajtás folyamát nem gátol­ván, egyedül a vételár fölöslegére fognak utasittatni. Kelt Sopronban, 1874. április 1. napján. A m. kir. telekkönyvi hatóság. 10859 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3654. A szamosujvári kir. tszék mint telekk. hatóságnak 1873. évi deczember 30 án 3654. szám alatt kelt végzése folytán köz­hírré tétetik, miszerint Marosan Mariska szamosujvári lakos fel­peres javára 60 frt tőkekövetelés s járulékai erejéig Grek Wagsili­ka szamosujvár-né­­methi lakos alperes végrehajtás utján lefoglalt 445 frt 50 krra meg­becsült s a szamosujvár-né­­methi 168. tikben A. I. 188. r. sz. a. birtoktestnek a megvizs­gált és jóváhagyott árverezési fel­tételek mellett — melyek az ár­verési határidő alatt alálirt tkvi hatóság irattárában, az árverési időkben pedig törv. kiküldöttnél becslési jegyzőkönyvvel együtt megtekinthetők, s kivonatra má­solatok is adatnak — elrendel­tetvén az árverezés foganatosítá­sára első határidőül 1874. junius 6-ik napja és szükség esetén má­sodik határidőül 1874. julis 7-ik napja mindenkor d. e. 10 órakor a helyszínen Szamosujvár-Némethi községben azon megjegyzéssel tű­zetik ki, miszerint a fentebbi bir­tok az első árverésen csak becs­áron vagy azon felül, a második árverésen pedig becsáron alul is el fog adatni. A tavszék székhelyén nem lakó jelzálogos hitelezők felszólíttat­­nak, hogy a vételár felosztás al­kalmával leendő képviseltetésük végett itt helyben lakó megbízot­tat rendeljenek, és annak nevét az árverésig jelentsék be, minthogy ellenkező esetben a hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Mindazok, kik a megjelölt fek­­vőségek iránt tulajdoni vagy más igényt avagy elsőbbségi jogot érvényesíthetni vélnek, ezennel felhivatnak, hogy az iránti kere­setüket ezen hirdetmény közzété­telének utáni napjától számítandó 15 nap alatt nyújtsák be, mert ellenkező esetben, azok az ár­verés folyam­át nem akadályoz­ván, egyedül a vételár fölöslegére fognak utasittatni. A sz .-újvári kir. törv. mint telekk. hatóságnak 1873. decz. 30. tartott üléséből. 10554­3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2973. A kalocsai kir. törvény­szék telekkönyvi osztálya által közhírré tétetik, miszerint néhai Ufla Ignác­ akasztói lakos hagyatékához tartozó az akasztói 302. számú tjkönyvben . I. 1815 —2246—2758—3514—3516— és + 1339. és 1585. hrsz. a. felvett ingatlanok 397 frt kikiáltási ár­ban bánat pénznek letétele mellett 1874. évi május hó 16. napján dél­e. 9 órakor, — szükség ese­tében 1874. évi junius 16. napján dél e. 6 órakor Akasztó község házánál közárverés utján fog el­­adatatni. Az ezen tszék székhelyén nem lakó jelzálogos hitelezők f felszólít­­tatnak, hogy a vételár felosztása alkalmával a képviseltetésük végett helyben lakó megbízottat rendel­jenek, és annak nevét jelentsék be, minthogy ellen esetben a hiva­talból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Egyúttal felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulaj­doni, vagy más igényt avagy el­sőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy igénykereseteiket a hivatalos lapban történt 3-szori kihirdetéstől számítandó 15 nap a, habár külön értesítést nem vettek is, ezen kir.­tszéknél nyújtsák be, mert különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül az ár fölöslegére fognak utasit­tatni. Az árverési feltételek a kikül­dött bírósági végrehajtónál megte­kinthetők. Kalocsán, 1874. évi mart. hó 24. napján. A kir. tervszék telekönyvi osz­tálya. 10766 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3418. A szegszárdi kir. törvény­szék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Hofmeister János felperes kérelmére a bátta­­széki 4316. sz. töjkvben Petkó János (Józsa) részére + 1­ sor­sz. a. és 1800 írtra becsült ház­nak a 2. sorsz. a. s 27 frtra, -1­3. sorsz. a. 60 frtra, 4. sorsz. a. 12 frtra, 5. sorsz. a 44 frtra, 6. sorsz. a. 37 frtra, 7. sorsz. a. 37 frtra, 8. sorsz. a. 2 frtra, 9. sorsz a. 60 frtra, 10. sorsz. a. 19 frtra, 11. sorsz. a. 14 frtra, 12. sorsz. a. 8 frtra, 13. sorsz. a. 101 frtra, 14. sorsz. a. 91 frtra, 15. sorsz. a. 154 frtra, 16. sorsz. a. 70 frtra, 17. sorsz. a. 36 frtra, 18. sorsz. a. 31 frtra, 19. sorsz. a. 16 frtra, 20. sorsz. a. 35 frtra, 21. sorsz. a. 73 frtra, 22. sorsz. a. 29 frtra, 23. s. sz. a. 70 frtra, 24. sorsz. a. 10 frtra, 25. sorsz. a. 215 frtra, 26. sorsz. a. 31 frtra, 27. sorsz. a. 300 frtra, 28. sorsz. a. 250 frtra és 29. ssz. a. 300 frtra értékelt fekvőségek­­nek végrehajtás utjáni elárvere­zése a mai nap hozott végzéssel elrendeltetett, és arra 1874. évi junius hó 6., nem sikerülés eseté­ben pedig, mikor becsáron alól is eladandó, 1874. julius hó 6. min­denkor reggeli 9 órája Báttaszé­­ken, a község házánál határidőül kitüzetett. Az árverés következő feltételek alatt fog megtartatni és pedig : 1. Kikiáltási ár a becsár. 2. Az árverezni kívánó tartozik az árverés kezdetével a becsár 10° 10-át ,bánatpénzül az árverező bíró kezére letenni, mely a vevő­nek a vételár utolsó részletében fog beszámíttatni. 3. Az árverési költségeket, úgy a vétellel járó átruházási százalé­kot és minden bélyegilletéket a vevő köteles fizetni. 4. A vételár 12 hónap lefolyta alatt négy részletben és pedig mindenkor a leütéstől számítva az első negyedrész 3 hónapra, a má­sodik negyedrész 6 hónapra , a harmadik negyedrész 9 hónapra, az utolsó negyedrész pedig 12 hó­napra esedékes 6 százalék kamat­jaival a kir. telekkvi hatóságnál Szegzárdon lefizetendő. 5. Vevő a megvett fekvőségeket a leütéstől számítva minden állami s községi adónem s közteher vi­selése kötelezettségével azonnal birtoklásába veszi, azonban a tu­lajdonjog bekeblezése csak a vé­telár utolsó részletének lefizetése után eszközölhető. 6. A vevő az árverési feltételek­nek eleget nem tenne, annak ká­rára és veszélyére az általa meg­vett fekvőség csak egyszer fog újra elárvereztetni. Miről különösen nem a bíróság székhelyén, vagy annak közelében lakó jelzálogos hitelezők oly figyel­meztetéssel értesítetnek, hogy a vételár felosztása alkalmával kép­­viseltetések végett helyben lakó megbízottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az eladásig je­lentsék be, ellenkező esetben ré­szükre kinevezendő gondnok­ által fognak képviseltetni. Úgyszinte felhivatnak mind­azok, kik a lefoglalt ingatlansá­­gok iránt tulajdoni, vagy más igényt avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy igény­keresetüket e hirdetmény közzé­tételének utolsó napjától számí­tandó 15 nap alatt a perrendt. 466. §-a értelmében, habár külön értesítést nem vettek is ezen tör­vényszéknél nyújtják be, külön­ben azok az árverést nem gátol­ván, egyedül a vételár fölöslegére fognak utasitatni. Kelt a szegszárdi kir. törvény­széknek Szegzárdon 1874. évi április hó 22. tartott telekkönyvi üléséből. 10866 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 5537. A nagykikindai kir. tvszék tkkvi osztálya részéről közhírré té­tetik, hogy Torontálmegye árva­szék kérelmére néhai Hluch János volt nákófalvi lakos ha­gyatékából lefoglalt, a nákófalvi 296. sz. tkijkvi sz. a. felvett 300 frtra felbecsült 1270. sz. 1 holdnyi szöllönek, a 200 forintra becsült (1321—1322.) r. sz. 800 Q ölnyi szöllönek és a 125 frtra felbecsült (1404—1406.) tsz. 800 □ ölnyi szöllőnek elárvereztetése elrendel­tetett, ennek a nákófalvi község­házban leendő megtartására határ­napul 1874. junius hó 3-ik napja, esetleg 1874-ik évi julius hó 2-ik napjának reggeli 10 órája tűzetett ki azzal, hogy a birtok a második árverésen becsáron alól is el fog adatni. Kikiáltási ár a becsár. Bánatpénz ennek 10%-ka. Vevő a birtoknak azonnal bir­tokába lép. A vételár fele részét azonnal, a többit 3 hó múlva 6% kamattal e törvényszéknél lefizetni köteles. Felhivatnak a telekkönyvi ha­tóság székhelyétől távol lakó jel­zálogos hitelezők, hogy a vételár felosztása alkalmávali képviselte­tésük végett e törvényszék szék­helyén megbízottat rendelvén, an­nak nevét az eladásig jelentsék be, különben bíróságilag kineve­zett ügygondnok által képviseltetni fognak. Végtére mindazok, kik a lefog­lalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, igénykereseteiknek az árverés ki­hirdetésének utolsó napjától szá­mítandó 15 nap alatti benyújtására felhivatnak, különben azok az ár­verés folyamát nem gátolván, egye­dül a vételár feleslegére fognak utasíttatni. Az árverés foganatositásával dr. Erring Miklós kir. tszéki biró ur megbizatik. Kelt Nagy-Kikindán, 1873. sept. hó 13-án. 10867 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2919. A nagy-kikindai kir. tszék telekkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Szabó József kérel­mére Etlinger Ferencitől lefoglalt, bocsári 313. tikvi sz. a. felvett, 200 ftra felbecsült 369. sz. házból Etlinger Ferenczet illető fele részének elárvereztetése elren­deltetett, ennek a bocsári köz­ség házánál leendő megtartá­sára határnapul 1874. máj. 29., esetleg 1874. junius 30. regg. 10 órája tűzetett ki azzal, hogy a birtok a második árverésen becs­áron alól is el fog adatni. Kikiáltási ár a becsár. Bánatpénz ennek 10%-ka. Vevő azonnal birtokba lép. A vételár felerészét azonnal, a többit 3 hó múlva 6% kamattal e tszéknél lefizetni köteles. Felhivatnak a telekkönyvi ha­tóság székhelyétől távol lakó jel­zálogos hitelezők, hogy a vételár felosztása alkalmávali képviselte­tésük végett e törvényszék szék­helyén megbízottat rendelvén, an­nak nevét az eladásig jelentsék be , különben bíróságilag kineve­zett ügygondnok által képviseltetni fognak. Végre mindazok, kik az árvere­zendő javak iránt tulajdoni vagy egyéb igényt s elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, felhivatnak, hogy igénykereseteiket e hirdet­mény közzétételének utolsó napjá­tól számítandó 15 nap alatt nyújt­sák be, különben azok a végre­hajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fog­nak utasittatni. Az árverés foganatositásával Várnay Lajos kir. tszéki végre­hajtó megbizatik. Kelt Nagy-Kikindán, 1874. évi mart. 28. 10858 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 436. A szamosujvári kir. tör­vényszék mint telekk. hatóságnak 1874. évi mart. hó 13. 436. szám alatt kelt végzése folytán közhírré tétetik, miszerint Dávid János boncznyiresi lakos felperes javára 746 frt tőkekövetelés s járulékai erejéig Szeváll Györgye ha­gyatéka végrehajtás utján lefog­lalt, 380 frtra megbecsült, s a m­­iasódi 81. tkjkvben A. -1- 1—2. rsz. a. birtoknak a megvizsgált és jó­váhagyott árverezési feltételek mel­lett, melyek az árverezési határidő alatt aláíirt telekkönyvi hatóság irattárában, az árverezési időkben pedig törv. kiküldöttnél becslési jegyzőkönyvvel együtt megtekint­hetők, s kivonatra másolatok is adatnak — elrendeltetvén, az ár­verezés foganatositására első ha­táridőül 1874. évi junius hó 5. napja és szükség esetén második határidőül 1874. évi jul. hó 6. napja mindenkor délelőtti 10 órakor a helyszínen — Nagy- Ialodon — azon megjegyzéssel tűzetik ki, miszerint a fentebbi birtok az első árverezésen csak becsáron vagy azon felül, a má­sodik árverezésen pedig becsáron alul is el fog adatni. Az e­gyszék székhelyén nem lakó jelzálogos hitelezők felszó­­líttatnak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetésük végett, itt helyben lakó megbízot­tat rendeljenek és azok nevét az árverésig jelentsék be, minthogy ellenkező esetben a hivatalból kinevezendő gondnok által fognak képviseltetni. Felhivatnak mindazok, kik ezen tárgyak iránt tulajdoni igényt, vagy elsőbbségi jogot érvényesíthetni vél­nek, hogy igénykereseteiket e hir­detmény közzétételének utolsó nap­jától számítandó 15 nap a­, elsőbb­ségi bejelentvén­yeiket pedig— ha­bár külön értesítést nem vettek is, az árverés kezdetéig nyújtsák be, különben azok a végrehajtás fo­lyamát nem gátolván, egyedül a vé­telár fölöslegére fognak utasittatni. A Sz.-újvári kir. törv. mint te­lekk. hatóságnak 1874. mart. hó 13. napján tartott üléséből. *842 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 458. Melynélfogva a visegrádi m. kir. ker. urad. erdőhivatal ré­széről közhírré tétetik, miszerint a Bogdány község határában lévő 1873­4 évi vágásban találtató 6434 f2n­ ös vegyes uradalmi fa­l­f. évi máj. hó 5-én d. e. 10 óra­kor e hivatal irodájában tartandó nyilvános árverés utján a legtöb­bet ígérőnek el fog adatni. Vevők felhivatóak, miszerint fenti időre vagy személyesen meg­jelenjenek, vagy kellőleg felbé­lyegzett s 10 száztéli bánatpénz­zel ellátott írásbeli zárt ajánla­taikat e hivatalnál benyújtsák. — Az árverési feltételek itt helyütt bármikor megtekinthetők. Kelt Visegrádon 1874. ápr. hó 25-én. 10556­3—2§ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3151. A kalocsai kir. trvszék tlkvi osztálya által közhírré téte­tik, miszerint Kán Sándor felpe­resnek Iván Gergely kalo­csai lakos alperes ellen 100 frt C. é. és járulékaiból álló követe­lésére végrehajtásilag lefoglalt a kalocsai 1486. számú tljkvben A. 1. 1—43. rendszám­g bevezetett ingatlanokból, az 1530. számú tljkvben A. I. 1—29. rendszámig bevezetett fekvőségekből Iván Gergely illetőségére 3000 forint kikiáltási árban 300 frt bánat­pénznek letétele mellett 1874. évi unius hó 10. napján délután 2 órakor, a kalocsai kir. tervszék tikvi hivatalánál közárverezés u­tán azon megjegyzéssel, hogy ez alkalommal mint második ár­verésen a csáron alól is fognak el­adatni. Figyelmeztetnek továbbá a többi nem a bíróság székhelyén lakó jelzálogos hitelezők, hogy a vételár felosztása alkalmával kép­­viseltetések végett helyben lakó mesc '-izottat rendeljenek és annak nevét s lakását a hivatalnál je­lentsék be, ellen esetben hivatal­ból kinevezett gondnok által fog­nak képviseltetni. Végre a kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni Vélnek, igénykere­­seteiket a hirdetménynek a hiva­talos lapbani közzétételének utol­só napjától számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, annyival inkább nyújtsák be, minthogy különben azok az árverés folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölös­legére fognak utasittatni. Az árverési feltételek a kikül­dött Véna János bírósági végre­hajtónál megtekinthetők­ Kalocsán 1874. évi jan. hó 13. napján. A kir. trvszék telekkönyvi osz­t­­álya.

Next