Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1874. június (8. évfolyam, 124-146. szám)

1874-06-02 / 124. szám értesítője

Junius hd 2. 1874.__________________124. szám. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. 13751 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1781. A szegedi kir. telekk. tszék részéről közhírré tétetik, miszerint Juhász János végrehaj­tató részére 33 írt 33 kr. tőke kö­vetelése és járulékai kielégítése végett Nagy K­ippai János végrehajtást szenvedettől lefoglalt és a szegedi 1844. sz. tikben + 1999. hrsz. a. jegyzett s 620 ftra becsült 207 □ öles házuak vég­rehajtás utjáni elárverezése elren­deltetvén, ennek foganatosítására első határidőül f. é junius 24. nap­jának, szükség esetében másod határidejéül f. é. július 25. nap­jának mindenkori délelőtti 10 órája a szegedi kir.­tszéki épületben előtt azon kijelentéssel tűzetik ki, hogy az első árverésnek netán eredmény nélküli elmúltával, e fentebb körülírt ingatlan javak, a becsár 10°­o bánatpénzképeis letétele mellett, a második árve­résen becsáron alól is el fognak adatni. A becslevél és árverési felté­telek az árverés alkalmával a vhajtó által elő fognak terjesz­tetni illetőleg felolvastatni. Egyszersmind pedig azon jelzá­logos hitelezők, kik nem ezen telekkönyvi tszék székhelyén vagy annak közelében laknak, felszó­­líttatnak, hogy a vételár felosz­tása alkalmával leendő képvisel­­tetésük végett ezen tszék székhe­lyén megbízottat rendeljenek és azok nevét és lakását az eladá­sig jelentsék be, mert ellenkező esetben a részükre hivatalból ki­­tertyezett gondnok által fognak képv­iseltetni. Véráre a prt. 433. és 466. §-­­hoz kép­est felhivatnak mindazok, kik a k­­özelk körülírt javak iránt tulajdoni vagy más igényt avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, igénykereseteiket a hir­detmény közzétételnek utolsó napjától számítandó 16 nap alatt, ezen telekkönyvi­­széknél nyújt­sák be, különben azok a végre­hajtási árverés foganatosítását nem gátolván, igénylők egyedül a vételár fölöslegére­­fognak uta­­sittatni. A szegedi kir. telekkönyvi tör­vényszéknek 1874. évi május hó 12. tartott üléséből. 13385 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.­ 1310. A Csáktornyai kir. tszék mint tkvi hatóságnak 1310. sz. a. kelt végzése folytán közhírré té­tetik, miszerint Neufeld Henrik Alsó-Domborui lakos végrehajtató javára Globlek Márton alsó­­domborui lakos végrehajtást szen­vedőnek az alsó-domborui köz­ségi 119. sz. alatt telekjegyzőkv­­ben I. 1—3. sorsz. a. felvett és 923 frt o. é. becsült ingatlan birtok­nak elárverezése elrendeltetvén, ennek foganatosítására határidőül 1874. évi julius 9. napjának, szük­ség esetében 1874. évi augustus hó 10. napjának mindenkor d. e. 10 órája a helyszínére Alsó-Dombo­­rira kitüzetik, oly hozzáadással, hogy ezen birtok az alábbi felté­telek szerint az első árverésen csak becsáron felül, a második árverés­nél azonban becsáron alul is el fog adatni. Árverési feltételek: 1- er. A birtok együttesen ada­tik el. 2- or. Kikiáltási ár a becsár, 3- or- lOVi-teli bánatpénz le­teendő. 4- er. A vevő felek a vételárt következőkép lefizetni kötelesek ui. is . az I- s. részletet az árverés napjától számítandó 1 hó alatt. II. részletet az árverés napjá­tól számítandó 3 hó alatt. III. részletet, az árverés napjá­éi számítandó 5 hó alatt. IV. részletet az árverés napjá­tól számítandó 6 hó alatt minden­kor fi*/­ kamataival, a bánatpénz az utolsó részletbe lesz beszámí­tandó. 5- öt. A megvett javak mindjárt az árverezés befejezésekor a vevő használatába adatnak által , a­mely időtől fogva egyszersmind mindenféle terhek a vevőt fogják illetni. 6- or. Mihelyt a vevő az árverési feltételeknek eleget tett, részére a megvett jószág tulajdonjog átírása hivatalból fog eszközöltetni, el­lenkező esetben ha a vevő a fel­tételeket pontosan meg nem tar­taná, az eladott birtok a bánatpénz és lefizetett összeg elvesztésén felül újabban a vevő költsége és veszélyére fog elárvereztetni. 7- er. Az épületek tűzkár ellen a vételár erejéig biztosítandók. Egyúttal a kik az elárverezendő javak iránt tulajdoni, vagy más igényt érvényesíthetni vélnek felhivatnak, hogy igénykeresetei­ket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt nyújtsák be, különben egyedül a vételár fölöslegére fog­nak utasíttatni. Egyszersmind a fentnevezett tkvi tulajdonos s adósnak nem ezen tévi hatóság székhelyén lakó jel­zálogos hitelezői felszólittatnak, hogy a vételár felosztása alkalmá­val leendő képviseltetésük végett, ezen törvényszék székhelyén meg­bízottat rendeljenek, s annak ne­vét az eladásig jelentsék be, ellen­kező esetben a Csáktornyán szé­kelő Stefan Ferencz ügyvéd ur hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Kelt Csáktornyán, 1874. ápril 19-én tartott kir. tervszék mint telekkvi hatóságnak üléséből. A Csáktornyai k. t szék. 13746 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 14. Alulirt kir. végrehajtó a prts. 403. §- a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a hosszufa­­lusi kir. jbiróságnak 1874 évi 62. számú végzése következtében hosz­­s­zu­falusi Kogen Demeter ellen Pána Stán Juon részére 153. drb berbécs vagy is 918 frt köve­telés végett elrendelt kielégítési végrehajtás folytán biróilag le­foglalt 1005 frtra becsült marha­­darab, gazdasági eszköz, gabona, házibutor stbból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladandók minek a helyszínén Hosszufalu­­ban alperes lakásában leendő esz­közlésére határidőül 1874. évi junius hó 10. d. e. 10 órája ki­­tüzetett, melyhez a venni szándé­kozók oly kijelentéssel hivatnak meg, hogy emez árverésen az ér­deklett ingóságok, á­prts. 406. §-a szerint, szükség esetében becs­áron alul is el fognak adatni. Kelt Hosszufaluban 1874. május hó 25-én. Kovács Mihály, bírói végrehajtó. 13478 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2917. A nagy-kikindai kir. tszék telekkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Szabó Józsefnek ké­relmére Sztojkov Ttísa ha­gyatékától lefoglalt s a nagy ki­­kindai 585 tjkv sz. a. felvett, 1620 ftra felbecsült ház és '/»-ed telek elárvereztetése elrendeltetett, ennek a tkvi hivatalban leendő megtartá­sára határnapul 1874. junius 18. esetleg 1874. julius 18. regg. 10 órája tűzetett ki azzal, hogy a birtok a második árverésen becs­áron alól is el fog adatni. Kikiáltási ár a becsár. Bánatpénz ennek 10*/§-ka. Vevő azonnal birtokba lép. A vételár felerészét azonnal, a többit 3 hó múlva 6% kamattal e tszéknél lefizetni köteles. Felhivatnak a telekkönyvi ha­tóság székhelyétől távol lakó jel­zálogos hitelezők, hogy a vételár felosztása alkalmávali képviselte­tésük végett e törvényszék szék­helyén megbízottat rendelvén, an­nak nevét az eladásig jelentsék be, különben biróságilag kineve­zett ügygondnok által képviseltetni fognak. Végre mindazok, kik az árvere­zendő javak iránt tulajdoni vagy egyéb igényt érvényesíthetni vélnek felhivatnak, hogy igénykereseteiket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap aa nyújt­sák be, különben azok a végre­hajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fog­nak utasíttatni. Az árverés foganatosításával Koczo Zsigmond kir. telekkvezető megbizatik. Kelt Nagy-Kikindán, 1874. évi máj. 9. 13477 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 11642. A nagykikindai kö tszék tlkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Apostol Vikentie ké­relmére Haczegán Xondrtól lefoglalt, b.-komlósi község 446. tjkv sz. alatt felvett 500 forintra felbecsült 846 sz. házból és belső­ségből álló birtoknak elárverezte­tése elrendeltetett ennek a b.-kom­­lósi községházánál leendő megtar­tására határnapul 1874. junius hó 19. esetleg 1874. julius 20. napjá­nak reggeli 10 órája tűzetett ki azzal, hogy a birtok a második árverésen becsáron alól is el fog adatni. Kikiáltási ár a becsár. Bánatpénz ennek 10%-ka. Vevő azonnal birtokba lép. A vételár fele részét azonnal, a többit 3 hó múlva 6% kamattal e törvényszéknél lefizetni köteles. Felhivatnak a telekkvi hatóság székhelyétől távol lakó jelzálogos hitelezők, hogy a vételár felosz­tása alkalmávali képviseltetésük végett e­­szék székhelyén megbí­zottat rendelvén annak nevét az eladásig jelentsék be, mert kü­lönben bíróságilag kinevezett ügy­gondnok által képviseltetni fog­nak. Felhivatnak végre mindazok, kik fentebbi fekvőségek iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbsé­gi jogot érvényesíthetni vélnek igénykeresetüknek az árverés ki­hirdetésének utolsó közzétételétől számított 15 nap alatti beadá­sára felhivatnak, különben azok a végrehajtást nem gátolván, egye­dül a vételár feleslegére fognak utasittatni. Az árverés foganatosításával Dr. Erling Miklós tszki biró meg­bizatik. Kelt Nagy-Kikindán, 1874. febr. hó 4-én. 13480 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 8147. A n.-kikindai kir. tszék telekkönyvi osztálya részéről közhír­ré tétetik, hogy Pálffy Imre ké­relmére Lapadát Györgye­s társaitól lefoglalt, a b.-komlósi 583. trijkvi szám alatt felvett, 250 írtra felbecsült 637. sz. háznak elárverezése elrendeltetvén, ennek a b.-komlósi község házánál leendő megtartására határidőül 1874. junius 20.és szükség esetében az 1874. évi julius hó 21-ik napjá­nak reggeli 16 órája tűzetett ki azzal, hogy a birtok a második árverésen becsáron alul is el fog adatni. Kikiáltási ár a becsár. Bánatpénz ennek 10%-ka. Vevő azonnal birtokba lép. A vételár fele részét azonnal, a többit 3 hó múlva 6 száztél­ ka­mattal a tszéknél lefizetni köteles. Egyúttal a fentnevezett telek­könyvi tulajdonos s adósnak nem ezen telekkönyvi hatóság székhe­lyén lakó jelzálogos hitelezői felszólíttatnak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő képvi­­seltetések végett ezen tkvi hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek és annak nevét s lakását az el­adásig jelentsék be, mert ellenkező esetben a részükre hivatalból ki­nevezett ügygondnok által fog­nak képviseltetni. Végre felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt ingatlanokra tulaj­doni vagy más igényt érvényesít­hetni vélnek, hogy igénykerese­teiket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ezen kir. tszéknél jelentsék be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, a vételár fölöslegére fognak utasíttatni. Az árverés foganatosításával dr. Erling Miklós kir. tszéki biró megbizatik. Kelt N.-Kikindán, 1873. okt. hó 11. 13493 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1261. A körösbányai kir. tvszék mint tkkvi hatóság részéről köz­hírré tétetik, hogy a végrehajtási árverés végrehajtata Sirbu George porkurai lajosnak ennek 17 forint s járulékai követelése behajtása végett, végrehajtást szenvedő Vraciu Jupuu a Peris hercze­­gányi lakos ellen, ennek a her­­czegányi 118. sz. tekvben A I. 118. sorsz. a. bejegyzett birtokára, mely összesen 665 frtra becsülte­tett a bírói árverés elrendeltetvén, ennek foganatosítására első határ­időül 1874. julius hó 4. napjának, szükség esetében második határ­időül 1874. augusztus 4. napjá­nak mindenkor d. e. 10 órája Herczegány községházánál kitüze­­tik, melyre venni szándékozók oly kijelentés mellett hivat­nak meg, hogy az árverési felté­teleket ezen telekkvi hatóságnál megtekinthetik és hogy a kérdéses fekvőségek, a becsár 10*/s bánat­­pénz letétele mellett, a­mennyi­ben az első árverésen becsáron felül el nem adathatnának, a második árverésen a legtöbbet ígérő vevőre becsáron alul is le fognak üttetni. Azon jelzálogos hitelezők pedig, a­kik nem a tikvi hatóság szék­helyén, vagy annak közelében lak­nak felszólíttatnak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő kép­­viseltetések végett, ezen hatóság székhelyén megbízottat rendelje­nek, és azok nevé­t és lakását az eladásig jelentsék be, minthogy ellenkező esetben hivatalból kine­vezett gondnok által fognak kép­viseltetni. Végre a perrend és 433. és 466. § képest, felhivatnak mindazok, kik a fennt kijelölt ingatlan iránt tu­lajdoni, vagy más igényt avagy elsőbbségi jogot érvényesíthetni vél­nek, igénykereseteiket e hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt,ezen tikkvi­tszéknél nyújtsák be, különben azok a végrehajtási árverés fog­anato­­sitását nem gátolván,igénylők egye­dül a vételár fölöslegére fognak utasittatni. A kőrösbányai kir. tervszéknek 1874. évi május hó 9-én tartott telekkönyvi üléséből. 13669 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1096. A n.-kállói kir. jbiróság tkkvi osztálya részéről közhírré tétetik miként Zincz Jakab felpe­resnek Rubovszki András alperes p. petri lakos elleni vég­rehajtási ügyében utóbbitól vlhaj­­tás alá vont, s a p. petri 255. sz. tekvbe foglalt ingatlan 805 frt becsárban e folyó 1874. évi ju­nius hó 24. napján mint első, s szükség esetén szinte 1874. évi julius hó 28. napján d. e. 9 óra­kor P. Petri községházánál tar­tandó nyilvános árverésen a leg­többet ígérőnek el fog adatni. Árverési feltételek következők : Bánompénzül 10% 80 frt 50 kr teendő le. A vételár 3 részletben és pedig az első részlet a leütéskor, a má­sodik részlet 3 hónap, s végre a harmadik részlet 6 hónap alatt lesz esedékes 6% kamataival a n.-kállói kir. járásbíróságnál lefi­zetendő. Vevő a birtoknak azonnal hasz­e­nálatába lép, a tkkvi átírás azon­ban csak a vételár teljes lefizeté­sével eszközölhető. Felszólíttatnak azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen tervszék székhelyén vagy ennek közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával helyt lakó megbízott általi képviseltetésekről gondos­kodjanak, és azok nevét az árve­rés kezdetéig nyújtsák be, mert el­len esetben a részekre hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Egy­­etileg felhivatnak mind­azok is kik a vhajtás alatt álló ingatlanok iránt tulajdoni vagy más igényt vagy elsőbbségi jogot érvényesíthetni vélnek igénykere­­setöket e hirdetmény közzétételé­nek utolsó napjától számítandó 15 nap alatt habár külön értesitést nem vettek is nyújtsák be. Kelt a n.-kállói kir. jbiróság tkkvi­­sszál­ának 1874. évi május hó 9. tartott üléséből. 13745 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2977. A sz -fehérvári e. f. kir. telekiszéknek 2977/874. sz. alatti végzése folytán közhírré tétetik, miszerint a sz.-fehérvári takarék­­pénztár felperesnek Aschenbrenner János és neje alperes elleni 133 ért téke­s járulékai erejéigi követelés kielé­gítése tárgyában lefoglalt és a sz.-fehérvári 721. sz. törkvben 573 hrsz. alatt bevezetett 1231 forint becsértékü háznak, 964. hrsz. a. bevezetett 1156 frt becsértékü sző­lőnek végrehajtás utján leendő elárverezése elrendeltetik, s ennek foganatosítására 1-ső határidőül 1874. évi junius 22-ik, szükség esetében 2-ik határidőül 1874. évi julius hó 22-én, mindenkor d. e. 9 órája a kir. tszék telekhivata­lánál azon kijelentéssel tűzetik ki, hogy a 2-ik árverésen a fekvőség becsáron alul is, 10®/« bánatpénzké­­pein letétele mellett, el fog adatni. Az árverésnek többi feltételei a kiküldött kir. tervszéki végrehajtó Tuboly István urnál megtekint­hetők." Felszólíttatnak tehát azon jel­zálogos hitel­zők, kik nem e tör­vényszék székhelyén vagy annak közelében laknak, hogy a vételár felosztás alkalmával leendő kép­viseltetésük végett e törvényszék székhelyén megbízottat rendelje­nek s azok nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben hivatalból kinevezett gond­nok által fognak képviseltetni. Végre a perrendtartás 443. és 466. §§-ai értelmében felhivatnak mindazok, kik a fentebb körülírt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, igénykereseteiket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától szá­mítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, ezen té­szék mint tkyi hatósághoz nyújtják be, különben azok a végrehajtást nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fognak utasittatni. Kelt a székesfehérvári e. f. kir. tszéknek 1874 évi április hó 10. tartott telekkvi üléséből. Legutóbb megjelent a Hiv. Értesítőn« tévedésből 122- f. szám és május 30-ka fordul elő, 123- f. szám és május 31. helyett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék