Budapesti Közlöny, 1874. július (8. évfolyam, 147-173. szám)

1874-07-01 / 147. szám

Budapest, 1874. 147. szám Szerda, július 1. BUDAPESTI Szerke­sztőség : Pesten, hatvani-utcza 10-dik szám I. emelet. Kiadó-hivatal : Pesten, barátok­ tere 7. sz. a. földszint. KÉZIRATOK nem küldetnek vissza. Bérmentet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva a melléklappal együtt: Egész évre................................12 frt. Félévre............................................6 » Negyedévre..................................3 » A »Hivat. Értesítő« egyes száma főlap nélkül 10 kr., azzal együtt 20 kr. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítő“-be iktatandó hirdeté­sek dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért 1 frttal több. A hivatalos hirdetést igazoló egyes lap ára 10 kr. H­ÍVA KÖZLÖNY. OS LAP. Magánhirdetések: Egyhasábos petitsor egyszeri hirdetésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és többszöri hir­detésért 13 kr. minden beiktatásnál. A bélyegdij külön minden beiktatás után 30 kv. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi pénzügyminister Wu­sz Jó­zsef pénzügyi fogalmazót pénzügyi titkárrá ne­vezte ki. A m. kir. pénzügyminister Kemény Alajos pénz­ügyi fogalmazó-gyakornokot pénzügyi fogalma­zóvá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister az újvidéki fővámhi­­vatalhoz vámszedővé Politovszky István ottani el­lenőrt nevezte ki. A m. k. pénzügyminister Komáromy János fel­váltó révpénzszedőt átkelési pénzszedővé ne­vezte ki. A kir. igazságügyminister dr. Glück Lajos kassai kir. törvényszéki orvost, a kassai kir. ügyész fel­ügyelete alatt álló börtönökhöz börtönorvossá ne­vezte ki. Schachtner Géza, Ilona és Árpád székesfehér­vári lakosok vezetéknevüknek a Tolnaiéra­ kért átváltoztatása folyó évi 26.307. számú belügymi­­niszériumi rendelettel megengedtetett. A budapesti (budai) magyar királyi pénzügy­igazgatóság tamássi Csépány Endrét és Török Jenőt királyi VII. osztályú adótisztekké nevezte ki, utóbbnevezettet ideiglenes minőségben. Az aradi m. k. pénzügyigazgatóság Hollóssy Jakabot VH-ed oszt. tisztté ideiglenes minőségben a radnai kir. adóhivatalhoz nevezte ki. A pécsi m. kir. pénzügyigazgatóság Kollerits Jánost VII. oszt. a­dó tisztté nevezte ki. A közmunka- és közlekedési m. kir. minister 8147. sz. a. a következő körrendeletét bocsátotta ki: A m. kir. pénzügyminister úrral egyetértőleg utasítandóknak találtam­ ezennel a vasutvállalato­­kat, hogy jövőre külföldről érkező küldeményeket, melyek m. k. vámhivatal székhelyére, vagy azon át szállítandók, s melyekre nézve az elküldő a ha­társzéli vámhivatalnál való megvámoltatást a szállítólevélben határozottan nem követeli, csak a szállítólevélben megnevezett átvevő lakhelyénél, illetőleg az útba eső m. kir. vámhivatalnál vámol­tassák meg, hacsak ez ellen az illető vámhivatal osztályozásánál fogva akadály nem forog fenn. Kelt Budapesten, 1874. junius 27. Gr. Zichy József, s. k. Az osztrák-magyar monarchia belforgalmában előforduló kocsipostai küldemények a feladó kü­lönös kívánságára folyó évi július 16-ától kezdve külön küldöncz (express) által is kézbesittethetnek a czimzett kezeihez és pedig következő feltételek alatt: 1) A küldöncz — express — által kézbesítendő küldemény feladója köteles magára a küldeményre és ha az szállítólevéllel kisértetik, arra is az »ex­­presse« vagy »per express« vagy »külön-kül­­dönczczel« kitételt olvashatólag kiírni és azt akár tintával, akár pedig színes trónnal szembeötlőleg aláhúzni. Más e czélra használt kitételek, mint p. o. »gyorsan,« sürgős« stb. nem fognak akként tekin­tetni, hogy a küldemény »express« kézbesítése kívántatik. Ha a feladó azt kívánja, hogy valamely külde­mény, mely énnek idején érkezik rendeltetési he­lyére, csak a legközelebbi reggel valamely órájá­ban kézbesittessék a czimzettnek, esetben köte­les ebbeli kívánságát a fentebbi kitétel mellé föl­jegyezni. A szállítólevelen és a czimb­aton a feladó és a czimzett vezeték- és melléknevének, valamint laká­sának (utcza, házszám stb.), hivatalos küldemé­nyeknél pedig a feladó és a czímzett hatóság czi­­mének, valamint azok székhelyének ponton ki kell téve lenni. 2) Az »express« kézbesítendőnek nyilvánított kocsipostai küldemények azon esetben, ha a fel­adó későbbi kézbesítést nem kívánt, a kiadó pos­tahivatal által közvetlen azoknak megérkezése után külön­ küldöncz (»express«) által fognak a czímzett lakására vitetni, vagy pedig avizáltatni. A küldemény házhozvitele csak az esetben tör­ténhetik meg, ha az vámkezelés alá nem tarto­zik, súlya 5 fontnál nem több, értéke vagy pedig az esetleges utánvételi összeg 100 frtnál nem ma­gasabb és ha a czímzett a postahivatal székhelyén lakik. Ha a küldemény ezen kívánalmaknak meg nem felel, s kivált ha az az illető postahivatal külső kézbesítési kerületébe szól, akkor a postaintézet kötelessége csupán arra terjed ki, hogy a külde­ményre vonatkozó értesítvényt külön küldöncz(»ex­­press« ) által juttatja a czimzett lakására. 3) Oly esetben, midőn az express-küldemények a czimzett lakására vizetnek, minden egyes külde­mény után express-illeték fejében 30 kr (helyi ex­­press-kézbesítési illeték), ha pedig a küldemények a postahivatal helyén a czímzett lakásán csupán avizáltatnak, minden egyes küldemény után 15 kr (helyi express-értesítési illeték) fizetendő, tekintet nélkül arra, a küldemények nappal vagy éjjel kéz­­besíttetnek-e. A postahivatal külső kézbesítési kerületébe szóló minden egyes küldemény avizálásáért egy faértföldnyi és azon alóli távolság után küldöncz­­díj fejében 50 kr fizetendő, szintén tekintet nélkül arra, az avizálás nappal vagy éjjel történik-e vagy sem ? Az express-illeték mindig a feladó által előre fizetendő, tekintet nélkül arra, a küldemény bér­mentesítve van-e vagy sem, mely szabály alól a hivatalos küldemények sem szenvednek kivé­telt, legyenek azok akár portamentesek, akár nem. A rendeltetési postahivatal külső kézbesítési kerületébe szóló express-kocsipostai küldemény felvevő postahivatala az esetben, ha a kézbesítési hely és az illető postahivatal közötti távolságot nem ismeri, a feladó által legalább 50 kr fizetendő le küldönczdij fejében. 4) A lefizetett express-illeték a feladó posta­­hivatal által a feladó vevényen nyugtattatik. 5) Ha a kiadó postahivatal észreveszi, hogy va­lamely küldeményért az esedékes express-illeték a feladó által a meghatározott összegnél csekélyebb összegben fizettetett le, a megfelelő hiány a czim­­zettől hajtandó be. Ha a czimzett az express-illeték kiegészítését megtagadja, a küldemény kiadatik neki ugyan, de csak akkor, ha a küldeményt esetleg terhelő por­tát, vagy az utánvételi összeget lefizeti és egy­szersmind a kisérő iratra sajátkezű aláírásával el­látva feljegyzi, hogy az express-illetéknek a pos­tahivatal által kívánt kiegészítését megtagadta. Ez esetben a feladó köteles a pótdíjt utólago­san a felvevő postahivatalnál lefizetni. Ugyanez történik, ha pótdíj felmerült és a kül­demény kézbesíthető nem volt. A pótdíj ez esetben a küldeményt terheli, és csak az összes postadijaknak lefizetése után szolgáltat­ható ki a feladónak. Ha az express-küldemény feladójától az esedé­kes utánfizetési összeg be nem hajtható, az eset­ben a megfelelő össszeg, a­mennyiben a kérdéses utánfizetés egy térfiküldeményt illet, annak idejé­ben a küldemény tartalmának szabályszerű mó­don történt elárusítása alkalmával befolyt eladási árból fog kiegyenlíttetni. 6) Ha az express-küldemények a c­ímzett ré­szére az eredeti rendeltetési helyről más helyre utánküldetnek, ezen küldemények express-kézbesí­­tése vagy avizálása csak az esetben fog az új ren­deltetési postahivatal által megtétetni, ha ez az eredeti rendeltetési postahivatalnál meg nem történt. 7) A postahivatalok saját kézbesítési kerüle­tükbe szóló express-kocsipostai küldeményeket föl nem vehetnek. Budapest, 1874. junius 22. A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. ministeriumtól. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. ministerium által megengedtetett, hogy folyó évi július hó 1-től kezdve a belforgalomban az érték­­nyilvánítás nélkül postára adott kocsipostai kül­demények a kir. postahivatalok által bérmentesí­­tetlenül is elfogadtassanak postai elszállítás vé­gett ; az efféle küldeményekért elveszés, megcson­­kulás vagy megsérülés esetében minden vámpont, vagy annak tört része után ez ideig megállapított, a postaintézet által nyújtandó 50 kr kárpótlás pedig egyidejűleg 1 frt 50 krra emeltetett fel. Budapest, 1874. junius 26. A m. kir. pénzügyminister az uj-palánkai II. osztályú mellékvámhivatalt sertéseknek (vámtarifa, 15. f. g.) vámkezelés czéljából más vámhivatalhoz való utalására hatalmazta fel. A budapesti kereskedelmi tőzsdében fennálló távirdai állomás által a budapesti és bécsi tőzs­dei sürgönyök, i. é. jan. 22-től kezdve a tőzsde­idő alatt Budapest és Bécs közt közvetlen váltatnak. NEMHIVATALOS RÉSZ. A Granbündten kantonbeli Davos községben (Svarcz) eszközlött könyöradomány-gyűjtés alkal­mával aranyban 200 franc ajánltatván fel, ezen összeg a közös külügyministerium utján az ada­kozók részéről azon óhajtásnak kifejezésével ér­kezett a belügyminister úr rendelkezése alá, hogy ezen adomány Magyarország részéről az 1868. évi vizáradás által sújtott svájczi lakosok iránt ta­núsított áldozatkészség által felkeltett hálás ér­zelmük bizonyítékául tekintessék.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék