Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1874. július (8. évfolyam, 148-173. szám)

1874-07-02 / 148. szám értesítője

1874. 148. szám. Julius hó 2. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. 16501 303 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 248. Alulirt kiküldött vhajtó a polg. tk. vdtt, 403. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az igali kir.­­biróság 2619. számú végzése alul Burány Sándor alperes ellen, Tóth Lajos felperes részére 456 frt 62 r követelés végett elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán bíróilag lefoglalt, s 555 frtra becsült 2­16, 1 hintő­­­kocsi egy pár lószerszámból álló ingóságok nyilvános árverés útján eladandók, minek a helyszínén, vagyis (Somogy megye) Sz. G. Kérben leendő eszközlésére határ­időül 1874. évi julius hó 20. nap­jának délelőtti 9 órája kitüzetett, melyhez a venni szándékozók ezen­nel oly megjegyzéssel meghivat­nak, hogy az érdeklett ingóságok emez árverésen, a polg. tk. vdtt. 406. §-a szerint szükség esetében becsáron alul is eladatni fognak. Kelt­e galon 1874. évi junius hó 23. napján. Beksits Ignácz, kiküldött bírósági végr. 16481 3­3 ÁRVERÉSI HIRETMÉNY. 6338. A szatmár-németi kir. tkvi­tszék részéről ezennel közhírré tétetik, mikép a végrehajtási ár­verezés Rokász Mária s társai s Jeney Sándor felperesek részére ezeknek 3283 frtnyi és 76­2 kvnyi és 150 frt követelése s a törvé­nyes járulékok erejéig K188 János és neje Váralyai Ka­talin alperesek ellen, ezeknek a milotai 291. és Költse községi 202. számú tikvben A I. alatt az ő nevökre bejegyzett birtokaira, melyek a milotai 291. sz. tekvben a 2. hrsz. fekvő 3 hold 200 f­­­ölnyi belsőség a rajta levő összes építkezésekkel, továbbá a 71. 98. 91. hrsz. belsőségek szinte a rajta lévő építkezésekkel, a 86. 116. és 119. hrsz. belsőségek, valamint a sorszámok alatt külső szántó és kaszáló földekből melyek azonban a tagosítás folytán a változás alá esvén ezek helyett alperesek részére resignált tagos birtok, ugyszinte a Köitsei 202. sz. tjkv­­nél 81. hrsz. a. fekvő 8 hold 1190 □ ölnyi belsőség a 342. hrsz. az országút mellett levő 1 hold 300 □ ölnyi ingatlanság és a 170. hrsz. a. fekvő 152. hold és 806 □ ölnyi tagos birtok a rajta levő építkezésekből állanak elren­deltetett, kikiáltási ár összesen a milotai 291. sz. tjkvre 21842 frt 30 kr a köitsei 202 sz. tjkv. 11066 frt 50 kr leend, venni szándékozók a milotai 291. sz. tjkvre 2184 frt 23 kr és a köitsei 202. tjkre 1106 frt 65 kr bánat­pénzt az árverezési bírónál kész­pénzben letenni tartoznak, árve­rezési határidőül az 1874. augusz­tus hó 4. napjának d. e. 9 órája a Milota községében alperesek lak­helyére kitüzetik, melyre venni szándékozók oly kijelentés mel­lett hivatnak meg, hogy árvere­zési feltételeket s esetleg azok módosításait ezen tszéknél bár­mikor megtekinthetik, s hogy a kérdéses birtok ezen határnapon a legtöbbet ígérőre a becsáron alól is le fog üttetni. Kelt Szatmáron 1874. junius 11. napján. 16691 393 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 6101. A szatmár-németi kir. te­lekkönyvi tszék részéről ezennel közhírré létezik, mikép a vhajtási árverés Grosz Izsák felperes ré­szére ennek 250 és 270 frtnyi kö­vetelései,­­ a törvényes járulékok erejéig Anderktt György al­peres ellen, ennek az avas-felső­­falusi 84. 212. 379. és turvékony a községi 48. 49. és 80. számú te­­lekjegyzőkönyvekben A I alatt Anderkó György nevére bejegy­zett birtokaira melyek az avas­­felső-falusi 84. sztjkönyvnél a 95. hrszámu házhely 704. 740. 855. hrszámu kaszáló 1197. hrszámu szántó, a 212. sztjkönyvnél a 254. hrszámu belsőség 1175. 2109. 2232. 2256. 2365. 2964. 2971. és 2977. hrszámu szántók, a 379. sztjkönyv­nél a 456. hrszámu házhely 849. hrszámu szántó 1042. és 1429. hrszámu kaszálók a turvékonyi 48. sztjkönyvnél 60. hrszámu bel­sőség 509. 850. 912. hrszámu ka­szálók 597. 780. 1047. 1066. és 1190. hrszámu szántók a 49. sztj­könyvnél a 61. hrszámu belsőség 510. 870. 911. 1001. hrszámu ka­szálók 598. 1066. 1283. 783. hr­számu szántók s végre a 80. sztj­könyvnél 96. hrszámu kert 546. és 654. hrsz. alatti szántóföldek­ből állanak elrendeltetett, kikiál­tási ár az avas-felső-falusi 84. sztjk. birtokra 787 frt a 212. sz­­tjk. birtokra 523 frt a 379. sztjk. birtokra 259 frt a turvékonyi 48. sZtjk. birtokra 261 frt 219. sztj­­kvre 261 frt és a 80. sztjkre 180 frt leend, venni szándékozók az avas-felsö-falusi 84. sztjk. birtokra 78 frt 70 kr a 212. sztjkvre 52 frt 30 kr a 379. sztjkvre 25 frt 90 kr a turvékonyi 48. sztjk. bir­­to­ka 26 frt 30 kr a 49. sztjkvre 26 frt 10 kr s a 80. sztjkvre 18 frt bánatpénzét az árverési bíró­nál készpénzben letenni tartoznak árverezési határidőül az 1874. évi julius hó 29. és szükség esetén 1874. évi augusztus hó 31. nap­jának d. e. 9 órája a helyszínére kitüzetik melyre venni szándéko­­zók oly kijelentés mellett hivat­nak meg hogy az árverési felté­teleket s esetleg azok módosítá­sait ezen tszéknél és a kiküldött vhajtó birónál bármikor megtekint­hetik, s hogy a kérdéses birtok a mennyiben az első árverés al­kalmával a becsértéken vagy azon felül el nem adathatnék a másik árverésen a legtöbbet ígérőre azon alól is le fog üttetni. Azon jelzálogos hitelezők,­­pedig kik nem e tkvi hatóság székhelyén vagy annak közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkal­mával leendő képviseltetések vé­gett ezen hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek s azok nevét, lakását az eladásig jelent­sék be, ellenkező esetben hivatal­ból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Végre a kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más érvé­nyesíthetni vélnek, igénykeresetei­ket ezen hirdetmény közzétételé­nek utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, habár különben kü­lön értesítést nem vettek is any­­nyival inkább nyújtják be, mint­hogy különben azok, a végrehaj­tás folyamát nem gátolhatván, egyedül a vételár fölöslegére fog­nak utasittatni. Kelt Szatmárt 1874. junius 11. 16578 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 9039. A pécsi kir. e. f. tszék tkkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Lucz János pécsi lakos felperesnek 500 frt tőke és jár. miatt alperesek Szutter Anna pécsi és Szutter János mislenyi lakosoknál biróilag lefog­lalt, s a pécsi 3918. sz. tekvben felvett 4000 frt o. é. becsült 490 ez­­sz. malom és udvartér a papirma­­lom-utczában, a becsár kikiáltása s az alább következő feltételek alatt, közárverésen eladatni rendel­tetvén, arra határnapul 1874. jú­lius 29. napja, és szükség esetén az árverezésnek becsáron alól is esz­közlésére második határnapul 1674 aug. 29. napja mindenkor a pécsi kö tszék tkvi osztályában d. e. 10 órára kitüzetik. Feltételek : 1) Az árverés kezdetével a becsár­nak 10 százaléka, vagyis 400 ft o. é. bánatpénzül az árverező meg­bízott végrehajtó kezére leteendő, mely a vevőtől az utolsó vételári részletbe számítás mellett visz­­szatartatván, ez tartozik a vételár Vé részét az árverés után 80 nap, V* részét az árveréstől számítandó 3 hónap, a Iá részét 6 hónap, és az utolsó lU részét az árveréstől számítandó 9 hónap alatt, mégis mindenkor 6*10 kamatokkal ezen tör­vényszéknél lefizetni. 2. A vevő az árverés után azon­nal birtokba léphet, a tulajdon­­jogi bekeblezés azonban akkor fog eszközöltetni, ha vevő az ár­verési feltételeknek eleget tett. Vevő az árverezési feltételeket meg nem tartaná, a vett bírtak az ő kizárásával kárára és veszé­lyére újból eladatni fog. Felszólíttatnak az jelzálogos hi­telezők, hogy kik nem ezen tkvi hatóság székhelyén, vagy annak közelében laknak a vételár felosz­tása alkalmával leendő képvisel­­tetések végett, ezen hatóság szék­helyen, megbízottat rendeljenek, s azok nevét és lakását az árveré­sig jelentsék be, ellenkező esetben hivatalból kinevezendő gondnok által fognak képviseltetni. Végre felhivatnak mindazok, kik az árverezendő javak iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, igénykereseteiket e hir­detmény közzétételének utolsó nap­jától számítandó 15 nap alatt, el­sőbbségi bejelentvényeike­t pedig ingóságokra nézve az árverés kez­detéig, habár külön értesítést nem vettek is, ezen telekkönyvi ha­tóságnál nyújtsák be, külön­ben azok a végrehajtás folya­mát nem gátolván,egyedül a vételár feleslegére fognak utasittatni. Kelt a pécsi kir. e. f. tszék mint tkkvi hatóságnak 1874. évi junius 12. tartott üléséből. 16577 3-3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 8985. A pécsi kir. e. f. tör­vényszék telekkönyvi osztálya ál­tal közhírré tétetik, hogy néhai Gruber Ferenc a pécsi la­kos hagyatékához tartozó, a pécsi 1763. sz. tekvben felvett s 2701. hsz. sz. a. ház és 2702. hsz. sz. a. Szöllöskert 800 forint becsár kikiáltása mellett s az alább következő feltételek alatt közár­verésen eladatni rendeltetvén, — arra határnapul az árverésnek becs­­áron alul is eszközlésére, második határnapul 1874. évi julius hó 10. napja a helyszínére d. e. 10 órára kitüzetik. Feltételek: 1. Az árverés kezdetével a becsár 10%-tólira vagyis 80 frt bánat­pénzül az árverező bíró kezére lete­endő, mely a vevőtől az utolsó vételári részletbe számítás mellett visszatartatván, ez tartozik a vételár egy harmadrészét az árverés után egy hó, egy harmad részét az árveréstől számitandó három hónap s utolsó egy harmadrészét az árve­réstől számitandó 6 hónap alatt, mégis az utóbbi két részle­tet mindenkor 6*/­ kamatokkal ezen tszéknél lefizetni. 2. A vevő az árverés után azon­nal birtokba léphet, a tulajdon­­jogi bekebelezés azonban akkor fog eszköltetni, ha vevő az árve­rési feltételeknek eleget tett. Egyszersmind azon jelzálogos hitelezők, kik nem e tkvi hatóság székhelyén laknak, felhivatnak hogy a vételár felosztása alkal­mával leendő képviseltetések vé­gett ezen hatóság székhelyén meg­bízottat rendeljenek,s annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy más igényt ,vagy el­sőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy igénykereseteket e hirdetménynek a hivatalos lapbani közzétételének utolsó napjától szá­­mítandó 15 nap alatt,elsőbbségi beje­lent­ményeiket pedig ingóságokra nézve az árverés kezdetéig,ha külön értesítést nem vettek is, e­­szék tkkvi osztályánál nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak uta­sítta­tni. Kelt a pécsi kir. e. f. tszéknek mint tkkvi hatóságnak 1874. évi junius 19. tartott üléséből.______ 16575 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 7465. A pécsi kir. e. f. tszék telekkönyvi osztálya részéről köz­hírré tétetik, hogy marázai árvatár felperesnek 20 frt töke és járulé­kai miatt alperes Szaidovár Károly marázai lakostól birói­­lag lefoglalt és a marázai 85. sz. tekvben felvett 59. sz. ház fele 25 frt becsárban, *­e telek fele 360 frt 50 kr becsértékben és 144. hszsz. alatti szőllő fele 18 frt 75 kr becsár kikiáltása s az alább követ­kező feltételek alatt közárverésen eladatul rendeltetvén, arra határ­napul 1874. évi julius hó 21. napja és szükség esetén az árverésnek becsáron alól is esz­közlésére második határnapul 1874. évi aug. hó 21. napja mindenkor Marázán a község biróházánál d. e. 11 órára kitüzetik. Feltételek: 1. Az árverés kezdetével a becs­ár 10°/» vagyis 2 frt 60 kr, 36 frt 5 kr 1 frt 88 kr o. é. bánatpénzül az árverező biró kezére leteendő, mely a vevőtől az utolsó vételári részletbe számítás mellett vissza­tartatván, ez tartozik a vételár */} részét az árverés után 30 nap alatt, *1» részét az árve­réstől számítandó két hónap és Vj az árveréstől számítandó 3 hónap alatt, — mégis minden­kor 6% kamatokkal ezen tör­vényszéknél lefizetni. 2. A vevő az árverés után azon­nal birtokba léphet, a tulajdonjogi bekeblezés azonban akkor fog esz­közöltetni, ha vevő az árverési feltételeknek eleget tett, ha a feltételeket meg nem tartaná a vett birtok kárára és veszélyére egy árverésen eladatni fog. Felszólíttatnak a jelzálogos hi­telezők, hogy kik nem ezen tkkvi hatóság székhelyén, vagy annak közelében laknak a vételár felosz­tása alkalmával leendő képvisel­tetések végett ezen hatóság szék­helyén megbízottat rendeljenek, s azok nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben hi­vatalból kinevezendő gondnok ál­tal fognak képviseltetni. Végre igénylők, kik az árvere­zendő javak iránt tulajdoni vagy egyéb igényt és elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, igénykere­seteiket a hirdetmény közzététe­lének utolsó napjától számítandó 16 nap alatt elsőbbségi bejelent­­vényeiket pedig az árverés kez­detéig, habár külön értesítést nem nyertek is nyújtják be. Kü­lönben azon végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasittatni. Kelt a pécsi kir. e. f. törvszék­­nek mint telekkönyvi hatóságnak Pécsett 1874. évi május hó 29. tartott üléséből. 16576 398 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 7617. A pécsi kir. törvszék mint tkvi hatóság által közhirré tétetik, hogy Viszegz Nándor ha­­­gyatékához tartozó következő in­gatlanok a püspöklaki 355. sz. tkjkvben felvett s 200 frtra be­csült 168. hsz. sz. szőlő, a geresdi 239. sz. tjkben 1415. h. sz. szám felvett s 200 frtra becsült szőlő a 285. sz. tjkben felvett s 80 frtra becsült 1492. hsz. sz. szőlő, a 305 sz. tjkvben felvett s 60 frtra be­csült 1569. hsz. sz. szőlő a becsár kikiáltása s az alább következő feltételek alatt közárveréseit ela­datni rendeltetvén, arra határna­pul 1874. julius 20. napja és szükség esetén az árverésnek is­métlésére második határnapul 1874 évi aug. hó 21 -ik napja minden­kor Püspöklakon a község jegy­zői irodájában d. e. 10 órára ki­tüzetik azzal, hogy az árverés becsárakon alól eszközöltetni nem fog. Feltételek: 1) Az árverés kezdetével a becs­­ár 10 százaléka készpénzben bá­natpénzül az árverező biró kezére leteendő, mely a vevőtől az utolsó vételári részletbe számítás mellett visszatartatván, ez tartozik a vé­telár t/j részét az árverés után azonnal, */, az árveréstől számi­tandó 3 hónap, és az utolsó 1/i az árveréstől számitandó 6 hónap alatt, mégis az utolsó két részle­tet mindenkor 6 száztól a kamatok­kal ezen tszéknél lefizetni. 2) A vevő az árverés után azon­nal birtokba léphet, a tulajdon­jogi bekeblezés azonban a kor fog eszközöltetni, ha vevő az árverési feltételeknek eleget tett. 3. A vétel utáni kincstári ille­téket a vevők a vételáron felül valamint az árverési költségekből reájuk eső részt is sajátjukból vi­selni tartoznak. 4) Egyszersmind a jelzálogos hite­lezők is felszólittatnak, kik nem ezen telekkönyvi hatóság szék­helyén vagy annak közelében lak­nak, a vételár felosztása alkalmá­val leendő képviseltetésük végett, a hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek, és azok nevét s laká­sát az eladásig jelentsék be, ellen­kező esetben a hivatalból kineve­zett gondnok által fognak képvi­seltetni. 5) Felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy más igényt,vagy elsőbbségi jo­gokat érvényesíthetni vélnek,misze­rint kereseteiket ezen hirdetmény közzététele utolsó napjától számí­tandó 15 nap alatt, elsőbbségi be­­jelentvényeiket e­ddig az árverés kezdetéig, habár külön értesítést nem vettek is, ezen Mr. tszék tikvi osztályánál nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feles­legére fognak utasittatni. Kelt a pécsi kir. e. f. tvszék mint tkvi hatóságnak 1874. juni. 6. napján tartott üléséből. *1272 3­. ÁRLEJTÉSI HIRDETMÉNY. 952. A makói kir. ügyészség által ezennel közhirré tétetik, miszerint a makói tszéki börtön­nél valamint a battonyai és nagy­­lai járásbirósági fogházaknál a rab-élelmezés 1875. évre árlejtés utján bérbe adatik; az árlejtés a makói tszéki börtönre nézve a makói kir. ügyészség helyiségé­ben, a fogházakra nézve az illető járásbíróságok helyiségeiben 1874. aug. 4-én d. e. 9 órakor fog meg­tartatni a midőn is átfejteni M­­vánók bánompénzül 10*­c-ot köte­lesek letenni. A zárt ajánlatok ugyanaz ideig a fent­­jelölt hi­vataloknál adandók be, és az ár­­lejtési feltételek ugyanott megte­kinthetők. Makón, 1874. jan. 23.­ .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék