Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1874. augusztus (8. évfolyam, 174-197. szám)

1874-08-01 / 174. szám értesítője

1874. 174 szám. Augusztus h­ 1 1. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY 11IVATALOS ÉRTESÍTŐJE. 19366 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1943. Az alulírott m. kir. tk­kvi hatóság által ezennel köz­hírré tétetik, hogy Handl Pál végrehajtónak Inger Pál és Borbálya végrehajtást szenvedőnek 99 frt 65 kr. tőke ég jár. iránti végrehajtás ügyében adósnak a szt.-margitai 206. tjkvben felvett, tartozékaival együtt 3000 frt be­csült 142 bázsz. */s teleknek, úgy 260 frt és 200 frtra becsült 1065. és 2049. tsz. Írtatoknak a mega­­lapitott és ezen hivatalnál úgy Fodor Béla k. végzek, mint bírói kiküldöttnél szabadon betekint­hető árverési feltételek szerint nyilvános árverés utján leendő el­adása elrendeltetvén,­lső határ­napul 1874. évi augusztus hava 31. reggeli 9 óra, második határ­napul pedig 1874. évi september hava 30-ik reggeli 9 óra mindig a községháznál oly megjegyzéssel tűzetik ki, hogy a fentebbi fekvő­­ség a második határnapon becs­áron alól is el fog adatni. A kikiáltási ár lesz a becsár, s a venni szándékozók 10*­, bánat­pénzt azonnal lefizetni tartoznak. Egyúttal a jelzálogos hitelezők felszólíttatnak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő kép­viselte­tésük végett, Kismartonban székelő megbízottat rendeljenek, és annak nevét s lakását az eladá­sig jelentsék be, ellenkező eset­ben a hivatalból kinevezett gond­nok által fognak képviseltetni. Végre felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, vagy elsőbbségi jogokat érvényesíttetni vélnek, igénykereseteiket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 16 nap alatt,­­ habár külön értesítést nem vettek is, ezen telekkönyvi hatóság­nál annyival inkább nyújtsák be, mert különben azok a végrehaj­tási árverés foganatosítását nem gátolván, igénylők egyedül a vé­telár feleslegére fognak utasit­­tatni. Kelt Kismártonban 1874. juli. 1. A m. kir. tkvi hatóság. 19362 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1763. Az alulírott m. k. telek­könyvi hatóság által ezennel köz­hírré tétetik, hogy Ruibaker Te­sz végrehajtónak Ruibaker Má­ria, úgyis mint kiskorú Ruibaker Mátyás, Kirolina, Katalin, Anna és Ferencz gyámja, úgy Ruibaker István és János ellen végrehajtás szenvedőnek 180 frt 30 kr. téke és jár. iránti végrehajtás ügyében, adósoknak az oszlopi 116. tekvében felvett tartozékaival együtt 3500 frtra becsült 117. házszámú 3/s teleknek a megállapított és ezen hi­vatalnál úgy Fodor Béla végi, mint birói kiküldöttnél szabadon be­tekinthető árverési feltételek sze­rint, a nyilvános árverés utján leendő eladása elrendeltetvén, I-ső határnapul 1874. aug. hava 27. reggeli 9 óra, második határnapul pedig 1874. évi sept. hava 29-én reggeli 9 óra mindig a községház­nál oly megjegyzéssel tűzetik ki, hogy a fentebbi fekvőség a má­sodik határnapon becsáron alól is el fog adatni. A kikiáltási ár lesz a becsár, s a venni szándékozók 10% bánat­pénzt azonnal lefizetni tartoznak. Egyúttal a jelzálogos hitelezők felszólíttatnak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő kép­­viseltetésük végett, Kismártonban székelő megbízottat rendeljenek, és annak nevét s lakását az el­adásig jelentsék be, ellenkező esetben a hivatalból kinevezett gondok által fognak képvisel­tetni. Végre mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, igénykere­setüket a hirdetmény közzétételé­nek utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, ezen tlkvi hatóság­nál nyújtsák be, különben azok a­ végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fog­nak utasittatni. Kelt Kismártonban, 1874. évi junius 22-én. A m. kir. telekkvi hatóság. 19361 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 5151. Az egri kir. tkkvi­­szék részéről közhírré tétetik, miként Dombrády Róza marasz­talt alperestől lefoglalt és megbe­csült következő ingatlanság u. m. az egri külső 2446. sz. tjkvben A ■+■ 56. hrsz. a. felvett szöllőnek 1300 frtra becsült fele része mint Dombrády Róza illetősége bi­rói elárverezése elrendeltetett, melynek végrehajtás utjáni elár­­verezésére az egri kir. tszék ta­nácstermében első határnapul 1874. september 4. napjának d. e. 9 órája s ha a fentebbi birtok ezen első határidőben becsáron fölül el nem kelne, második határidőül 1874. október 9. napjának d. e. 9 órája, azzal tűzetik ki, hogy az ingatlanság e második ár­verésen becsáron alól is elada­­tik oly föltétellel, hogy az árverezők által a becsár **/iss** bánatpénzül leteendő s ennek be­tudásával a vételár Vj része azon­nal a végrehajtó biró kezéhez, Vj része az árverési naptól szá­mítandó 3 hó, % rész 6 hó alatt a telekiszékhez lesznek 6't­ kama­tokkal befizetendők. Vevő a bir­tokba azonnal belép, tulajdon­joga pedig a vételár kielégítése után kebeleztetik be. Vevő, ha feltételeknek eleget nem tesz, a bánatpénzt elveszti, s veszélyére s költségére új árverés fog tartatni. Százalék a vevőt terheli. Felszólíttatnak azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen tervszék székhelyén vagy ennek közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával helyt lakó megbízott általi képviseltetésekről gondos­kodjanak, és azok nevét az árve­rés kezdetéig nyújtsák be, mert el­lenesetben a részekre hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Úgy izinén felhivatnak mind­azok, kik az árverés alá bocsá­tandó birtokokra nézve tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat vélnek érvényesíthetni, miszerint igénykereseteiket jelen hirdetménynek a hivatalos lap­ban való utolsó megjelenésétől számítandó 15 nap alatt, elsőbb­ségi bejelentvényeiket habár külön értesítést nem nyertek is, nyújtsák be, különben azok e végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasit­tatni. Kelt Egerben, 1874. julius 18. napján tartott tkkvi üléséből. 1935. 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 3471. Zalaegerszegi kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnak 3471 szám alatt kelt végzése folytán közhírré tétetik, miszerint gróf Szapári Iván és társának Nord­­bergi Noé Károly bécsi lakos elleni végrehajtási ügyében a tófeji 82. sz. tjkvben­­1- 1—3. és gutorföldi 340. sz. tjkben 1—3. sorsz. a. alperes tulajdonául felvett és 14043 frtra o. é. be­­csült ingatlan birtoknak elárverez­­tetése elrendeltetvén, ennek foga­natosítására határidőül a gutor­földi birtokra nézve 1874. sept. 21., a tófeji birtokra nézve 1874. sept. 22. napja szükség esetében ugyanezen sorban 1874. oct. 21. és oct. 22. napjának mindenkor d. e. 10 órája az illető községhá­zaknál kitüzetik, oly hozzáa­dással, hogy ezen birtok az alábbi feltételek szerint az első árverésen csak becsáron felül, a második árverésnél azonban becsáron alul is el fog adatni. Árverési feltételek. 1. A birtok külön adatik el és pedig a tófeji 82. sz. tjk. -+- 1—3 sorsz. ingatlanok ugyanazon lak­ház, gazdasági épületek, szántó­föld, rét, legelő, erdő és felső bir­tok 10702 frt kikiáltási árban együttesen, továbbá a gutorföldi 340. sz. tjk. -­- 1—3. sorszám a. ingatlanok szinte együttesen, ki­kiáltási illetve becsértéke 3311 frt o. é. 2. A kikiáltási ár a becsár. 3. 10*/­ bánatpénz leteendő. 4. Vevő felek a vételárt követ­kezőkép lefizetni kötelesek ugyanis az­ I. részletet az árverés után 15 nap alatt. II. részlet az árverés után két hó alatt. III. részletet az árverés után 4 hó alatt. IV. részlet az árverés után hat hó alatt. 5. A megvett javak mindjárt az árverezés befejezésekor a vevő használatába adatnak által, a­mely időtől fogva egyszersmind minden­féle terhelt vevőt fogják illetni. 6. A vevő köteles a megvett birtokon lévő épületeket az árve­rést követő napon a vételár ere­jéig saját kára és veszélyére tűz­kár ellen biztosítani. 7. Mihelyt a vevő az árverési feltételeknek eleget tett, részére a megvett jószág tulajdonjog át­íratása hivatalból fog eszközöl­tetni, ellenkező esetben, ha a vevő a feltételeket pontosan meg nem tartaná, az eladott birtok a bánatpénz elvesztésén felül újabban a vevő költségére és veszélyére fog elárvereltetni. Végre mindazok, kik a lefoglalt j­avak iránt tulajdoni vagy más igényt, érvényesíthetni vélnek, igénykeresetüket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától szá­mítandó 15 nap alatt, nyújtsák be, különben egyedül a vételár fölös­legére fognak utasíttatni. Egyúttal felszólíttatnak azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen tikvi hatóság székhelyén, vagy annak közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkalmával le­endő képviseltetésük végett, esen hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek, és annak nevét s la­kását az eladásig jelentsék be, mert külömben a részökre kineve­zendő gondnok által fognak kép­viseltetni. Kelt Zala-Egerszegen, 1874. évi julius 4. tartott kir. tszéknek mint telekkvi hatóságnak ülé­séből. Zalaegerszegi kir. tszék tikkvi hatósága. 1936. 3—2 ÁRVERÉSI HÍRT­ETMÉNY. 4316. A sátoralja-ujhelyi királyi tavszék mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Gelléri Szabó Jánosnak mint B. Böhmer László csődtömege pénz­­ügyelőjének felperesnek 37500 frt s jár. követelése kielégítés a végett az özv. Szigethy Jóózsefné szül. Petrich Susanna és Geöcze Bertalan alperesek tulajdonát ké­pező, Zemplén megyebeli a hélyi vasúti indóházhoz negyedórás tá­volságra és Ó B­atyán községi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 27. 21. 29. 30.81. 107. 108. 110. 111. telekkönyvi kincstári dijat, és a vett ingatlan után a birtokba lépéstől fogva eső mindennemű adó­s egyéb terhet­­. Ha vevő az árverési feltétek­­nek eleget nem tenne, a vett in­gatlan bármely érdekelt fél ké­relmére a pits 459. §. értelmében vevő kárára és veszélyére újabban kitűzendő s csak egyszeri árveré­sen becsáron alól is el fog adatni. 7. Az ingóságok első­sorban becsáron alól is eladatnak. Egyszersmind felszólittatnak, azon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen bíróság székhelyén vagy köze­lében laknak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával szükséges kép­viseltetések végett itt helyi meg­bízottat rendeljenek, és annak nevét és lakását az eladás nap­jáig jelentsék be, ellenkezőleg kirendelendő gondnok által fognak képviseltetni. Egyszersmind azok kik a lefog­lalt ingatlanra tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, felhivatnak, hogy igénykeresetei­ket ezen hirdetmény közzétételé­nek utolsó napjától számítandó 15 nap alatt a fentirt tkvi hatóság­hoz nyújtsák be. Kelt Székelyhidon a kir.­jbiróság mint tlkvi hatóságnak 1874. évi julius hó 17. napján tartott ülé­séből. zsellérségek összesen 6650 frt­­ becsértékü ingatlanok­­. 1874. évi aug. hó 21. d. e. 9 órakor mint 1-ső, 1874. évi sept. hó 21. nap­ján d. e. 9. órakor mint 2-ik ár­verési határidőben Batyánban az urasági laképületben a legtöbbet ígérőnek birói árverés utján ela­datni fog. Miről venni szándékozók azzal ér­­tesittetnek, hogy az árverés első határidőben csak a fent kitett becsáron felül, s másodikon becs­áron alól is megtartatik, s hogy bánatpénzül a becsár 10% teendő le ; s hogy a többi árverési felté­telek a telekkvi irodában s a vég­rehajtással megbszott Menner Gyula kir.­tszéki bírónál megte­kinthetők. Egyúttal azon jelzálogos hite­lezők, kik nem a telekkönyvi ha­tóság székhelyén vagy annak kö­zelében laknak,­­elhivatnak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetések végett, a takkönyvi hatóság székhelyén meg­bízottat rendeljenek s azok nevét és lakását az eladásig jelentsék be, minthogy ellenkező esetben a hi­vatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Végre a pr. rs. 433. s 466. §-a képest felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbb­­ségi jogok érvényesíthetni vélnek, hogy abbeli igénykeresetüket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap­ra nyújtsák be, mivel ellen­esetben azok a végrehajtási árve­rés foganatosítását nem gátolván, igénylők egyedül a vételár feles­legére fognak utasittatni. Kelt Sátoralj­a-Ujhelyt, 1874. julius hó 18. napján. * 1 19347 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1834. A székelyhídi kir.­­biróság mint tkvi hatóság részéről köz­hírré tétetik, miszerint a felperes Bujanovics Ernő testvérei­ nevében és részére, alperes Kovács Jó­zseftől 548 frt 32 kr tőke és jár. erejéig lefoglalt a mihályfalvai 98. sz. tjkvben A. I. 1—12. tsz. a. bejegyzett jelenleg már tagosí­­tott és az 531. sz. tjkben bejegy­zett birtok illetőségével összefog­lalt 1946 frt 50 krra becsült ne­mesi birtoknak úgy a 98. sz. tik­ben (4867—4868.) hrsz. a. bejegy­zett 41 frt 50 krra becsült szől­­lőnek alperest illető fele része usry az alperestől lefoglalt egy vastengelyü 50 frtra becsült igás­­szekér és 6 frtra becsült két ló szerszám f. 1874. aug. 26. szük­ség esetére september 26. napja d. e. 10 órakor, a Mihályfalva köz­ségházánál tartandó árverésen el fognak adatni. Az árverési feltételek a követ­kezők : 1. Kikiáltási ár a becsérték, melynek 10%-a az árverelni szándékozók által a kiküldött ár­­verelő kezéhez bánatpénzül le­teendő. 2. Az ingatlan az 1-ső árve­rési határnapon csak becsáron felül vagy azon, a 2. árverési határnapon azonban becsáron alul is eladatik. 3. A vételár 3 egyenlő rész­letben, és pedig az első a leütés­kor, a második ettől 2 hó, az utolsó pedig 4 hó alatt az ár­verés napjától fogva járó 6% ka­matával fentirt­tikai hatóságnál lefizetendő; a bánatpénz az első részletbe tudatik. 4. Vevő a vett ingatlannak azonnal birtokába és használatá­ba lép, tulajdonjoga pedig a vétel­ár teljes lefizetése után fog hiva­talból bekebeleztetni. 5. Vevő viseli az átiratási 19364 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2094. Az alálirt kir. jbiróság mint tkvi hatóság által ezennel közhírré tétetik, hogy Kohn Antal végrehajtónak Joeb Ferencz végrehajtás szenvedőnek 46 frt 45 kv. tőke és jár. iránti végre­hajtás tegy­­ében adósnak a fehér­egyházi 56. jkvben felvett tarto­zékaival együtt 800 frtra becsült 130. házsz. udvartelekből illető tulajdonjárandóságának mégis az (1108—1109.) tszból illető és 200 frtra becsült tulajdonjárandósá­gának, végre a 236. tjkvben fel­vett és 160 frtra becsült 875/b.­rszámu irtásnak a megállapított és ezen hivatalnál úgy Fodor Béla kir. végrehajtó mint birói kiküldöttnél szabadon betekinthető árverési feltételek szerint nyil­vános árverés utján leendő eladása elrendeltetvén I-ső határnapul 1874. aug. 29. reggeli 9 óra, 2-ik határnapul pedig 1874. október 1. regg. 9 óra mindig a község­házánál oly megjegyzéssel tűzetik ki, hogy a fentebbbi fekvőség a második határnapon becsáron alul is el fog adatni. A kikiáltási ár lesz a becsár,­­ a venni szándékozók 10% bá­natpénzt azonnal lefizetni tar­toznak. Egyúttal a jelzálogos hitelezők felszólíttatnak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő képvi­­seltetésük véget Kismartonban szé­kelő megbízottat rendeljenek és annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a hivatalból kinevezett gondnok ál­tal fognak képviseltetni. Végre mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogukat érvényesíthetni vélnek, igényt keresetüket a hirdetmény közzété­telének utolsó napjától számítan­dó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, ezen telekkönyvi hatóságnál nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fognak uta­sittatni. Kelt Kismartonban, 1874. évi julius 2. A kir.­­biróság mint tkvi ha­tóság.

Next