Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1874. szeptember (8. évfolyam, 198-222. szám)

1874-09-01 / 198. szám értesítője

1874. 198. szám. Szeptember hd 1. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE 21894 3—2­­ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2054. A n.-kállói kir. jbiróság tkkvi osztálya részéről közhírré té­tetik, hogy Novák Ferencz n.-kállói lakosnak Frank Jófí­ef k.-sem­­jéni lakoselleni végrehajtási ügyé­ben utóbbitól végrehajtás alá­­vont a k.-semjéni 3. s 594. sz. tekvben foglalt 1000 s 30 frt értékű e fo­lyó 1874-dik évi gept. 17. napján mint első,­­ szükség esetén szinte 1874. évi oct. 19. napján d. e. 9 órakor K.-Bem­jén községházánál tartandó nyilvános árverésen a leg­többet ígérőnek el fog adatni. Árverési feltételek következők : Bánompénzül 10V­ 100 frt s 3 frt teendő le. A vételár 3 részletben és pedig 1 ’1 a leütés alkalmával, % 1 kó, s végre V* 3 pic alatt lesz ese­dékes 6% kamataival a n.-kállói kir. járásbíróságnál lefizetendő. Vevő a birtoknak azonnal hasz­nálatába lép, a tkkvi átírás azon­ban csak a vételár teljes lefizeté­sével eszközölhető. Egyszersmind azon jelzálogos hitelezők, kik nem e tkvi hatóság székhelyén laknak, felhivatnak hogy a vételár felosztása alkal­mával leendő képviseltetések vé­gett ezen hatóság székhelyén meg­bízottat rendeljenek,s annak nevét és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Egyideűleg felhivatnak mind­azok is kik a vhajtás alatt álló ingatlanok iránt tulajdoni vagy más igényt vagy elsőbbségi jogot érvényesíthetni vélnek igénykere­­seteket e hirdetmény közzétételé­nek utolsó napjától számítandó 15 nap alatt habár külön értesítést nem vettek is nyújtsák be. Kelt a v.-kállói kir. j biróság tkkvi osztályánál 1874. évi julius hó 30. 21913 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 4179. Zalaegerszegi kir. tvszék mint tkvi hatóságnak 4179. sz. a. kelt végzése folytán közhírré téte­tik, miszerint Moder Jánosné és Czifrák János részére Kollár Józsefnek a szt-háni 113. számú tikben 188. sorszám tulaj­donául felvett 1877 forint 40 kr­t. é. becsült ingatlan irútoknak elárvereztetése elrendeltetvén, en­nek foganatosítására határidőül 1874. november 10. szükség eseté­ben 1874. deczember 10. napjának mindenkor d. e. 10 órája a szt.­­iváni biró házhoz kitüzetik, oly Hozzáadással, hogy ezen birtok az alábbi feltételek szerint az első árverésen csak becsáron férül, a második árverésnél azonban becs­áron alul is el fog adatni. Árverési feltételek. 1- er. A birtok együtt ada­tik el. 2- ér. Kikiáltási ár a becsár. 3- or- 10%-tóli bánatpénz le­teendő. 4- er. A vevő felek a vételárt következőkép lefizetni kötelesek u. is : az I-ső részletet az árverés napján. H-ik részletet az árveréstől 1 hó. Hl-ik részletet az árveréstől ,3 hó. lV-ik részletet az árveréstől 4 hó alatt 7% kamatokkal 5. A megvett javak mindjárt az árverés befejezésekor a vevő használatába adatnak által , a­mely időtől fogva egyszersmind mindenféle terhek a vevőt fogják illetni. 6 or A vevő köteles a megvett birtokon levő épületeket az árve­rést követő napon a vételár ere­jéig saját kára és veszélyére tűz­kár ellen biztosítani. 7-er: Mihelyt a vevő az árverési feltételeknek eleget tett, részére a megvett jószág tulajdonjogátírása hivatalból fog eszközöltetni, el­lenkező esetben ha a vevő a fel­tételeket pontosan meg nem tar­taná, az eladott birtok a bánatpénz elvesztésén felül újabban a vevő költsége­ és veszélyére fog elárve­­reztetni. Egyúttal a­kik az elárverezendő javak iránt tulajdoni, vagy már igényt érvényesíthetni vélnek felhivatnak, hogy igénykeresetei­ket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 16 nap alatt nyújtsák be, különben egyedül a vételár fölöslegére fog­nak utasíttatni. Végre felszólíttatnak azon jelzá­logos hitelezők, a­kik nem a te­lekkönyvi hatóság székhelyén vagy annak közelében laknak, miszerint a vételár felosztása al­kalmával leendő képviseltetések végett a hatóság székhelyén meg­bízottat rendeljenek és annak nevét az eladásig jelentsék be, ellenkező eseiben a hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Kelt Zala-Egerszegen 1874. jul. 28. tartott kir. törvszéknek mint tkkvi hatóságnak­­üléséből. Zalaegerszegi kir. tszék tikkvi hatósága. 21802 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2609. Az alulírott magyar kir. tkkvi hatóság által ezennel köz­hírré tétetik, hogy Pugl János és Ka­alin végrehajtóknak Pangl János és Anna végrehajtást szenvedőnek 1049 frt 60 kr. töke és jár. iránti végrehajtás ügyében adósnak a stotzingi 68. tjkvekben felvett, tartozékaival együtt 1600 írtra becsült 58. házsz. * 1 2 3 4 s telek­nek a megállapitott és ezen hivatal­nál úgy Fodor Béla k. végreh. mint bírói kiküldöttnél szabadon bete­kinthető árverési feltételek szerint nyilvános árverés utján leendő el­adása elrendeltetvén,­l-ső határ­napul 1874. évi september hava 24. reggeli 9 óra, második határ­napul pedig 1874. évi október hava 24-ik reggeli 9 óra mindig a községháznál oly megjegyzéssel tűzetik ki, hogy a fentebbi fekvő­s­g a második határnapon becs­­áron alól is el fog adatni. A kikiáltási ár lesz a becsár, s a venni szándékozók 10*/1 bánat­pénzt azonnal lefizetni tartoznak. Egyúttal a jelzálogos hitelezők elszólíttatnak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő kép­­viseltetésük végett, Kismartonban székelő megbízottat rendeljenek, és annak nevét s lakását az eladá­sig jelentsék be, ellenkező eset­ben a hivatalból kinevezett gond­nok által fognak képviseltetni. Végre felhivatnak mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, vagy elsőbbségi jogokat érvényesíttetni vélnek, igény kér eseteiket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt,­­ habár külön értesítést nem vettek is, ezen telekkönyvi hatóság­nál annyival inkább nyújtsák be, mert különben azok a végrehaj­tási árverés foganatositását nem gátolván, igénylők egyedül a vé­telár feleslegére fognak utasit­tatni. Kelt Kismartonban 1874. aug.17. A m. kir. tkvi hatóság. 21800 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 5503. A komáromi kir. trvszék telekk. osztálya által közhírré té­tetik, miszerint Csiba János fel­peresnek a 40 frt követelése és járulékai behajtása tekintetéből a lakszakállasi tjkv. 119. sz. ivén A -1- 1—7. rsz. a. Molnár Zsigmond nevére felvett curian­s fekvőségeknek a 2747. szám alatti végzéssel elrendelt elárverezése az első határna­pon vevők hiánya miatt nem sike­rülvén, a fentebbi ingatlanok el­árverezésére második határnapul 1874. évi september hó 18. nap­jának d. e. 10 órája Lakszakálloson a közjegyzői lakon azzal tűzetett ki hogy ez alkalommal a végrehaj­tás alá vont ingatlanok becsáron alul is eladótni fognak. Bánatpénzül a becsérték 10%-a teendő le, vételár három részlet­ben fizetendő, — a további árve­rési feltételek a telekhivatalban s Kollár Lajos kir. végrehajtónál megtekinthetők. Egyszersmind felhivatnak mind­azok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvé­nyesíthetni vélnek, hogy igényke­resetüket a hirdetménynek a hi­vatalos lapbani közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt, ha k­ülön értesítést nem vet­tek is, e tszék tkkvi osztályánál nyújtsák be, mivel különben igé­nyük a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fe­­l­eslegére fognak utasittatni. Komáromi kir. telekk. tszéknek 1874. aug. 22. tartott üléséből 21806 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 4032. Ezennel közhírré tétetik, miszerint Pozsgai Vida Szt-iványi közgyám és végrehajtató jelzálo­gos hitelező 94 frt 60 kv. követe­lésnek s járulékainak behajtása végett, előbb Molnár István most Targa András és neje Molnár Mária adós feleknek, a csanaki tjkv. 336. lapján felvett és végrehajtásilag lefoglalt­­f­­a. (1261—1265/6. 1.) hrsz. szöllőbir­­tokuk becsülve 183 írtra azután az ehhez tartozó 167. sz. házból­­ adósok felerészét illetősége be­­­csülve 126 írtra a kitett becsér­téken leendő kikiáltás mellett, nyilvánosan a csanaki községb­ró lakásán megtartandó árverésen el­­adatni rendeltetvén az első árverés 1874. október 7. napjára, a második pedig 1874. november 9. napjára mindenkor d. e. 9 órára kitüzetik. Melyre a venni kivánók oly kije­lentéssel hivatnak meg,­­ hogy az árverezők a becsérték I0°/0-ját bánatpénzképen előlegesen is a végrehajtó kezeihez letenni s vevő a vételár egy harmad részét 1 hó a másik harmadrészét 2 hó, az utolsó harmad részét 4 hó alatt beszámítva a bánatpénzt, a vétel­napjától 6% kamattal együtt ezen kir.­tazék tkvi osztályánál letéti kérvény mellett lefizetni tartozik továbbá, hogy a jószág az l-re árverezéskor a becsáron alul nem fog eladatni. Fe­lhivatnak tehát mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulaj­doni vagy más igényt, avagy el­­sőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy igénykereseteiket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó ló nap alatt e tszéknél annál bizonyosabban benyújtsák, minthogy ellenkező esetben igényeik figyelembe nem fognak vétetni Győri kir. tszék m. tkvi ható­­ság 1874. aug. 13. 21916 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 980. Özv. Mark Zsigmondnénak M.OCZÓ János hagyatéka el­leni 30 irt 10 kr s jár. iránti vég­rehajtási ügyében, a végrehajtás alá vont s Albaán község 32. tkrben foglalt A. -(­ 12 b. sorsz. curian­s birtokból Koczó János nevére vezetett s 316 frt 50 kr összegre becsült 1874. october 1. napján, szükség esetében és pedig a becsáron alul is 1874. évi nov. 5. mindenkor reggeli 10 órakor a községházában megtartandó nyil­vános árverés utján, a becsár tizedrészének bánatpénzképeni le­tétele mellett eladótni fog. A többi feltételek és tudni valók azon hatóságnál betekinthetők. Egyúttal az ezen hatóság szék­helyén nem lakó jelzálogos hite­lezők s az ingatlanra igényt tar­tókhoz a prdts. 433. s 466. §§. értelmébeni felhívás intéztetik követelőik kimutatása s jogaik ér­vényesítése végett. A somorjai kir. abvóság mint tkvi hatóságnak 1874. ápril 1. tartott üléséből. 21823 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 4429. Czell Benő és Bikfalvi István felperesek 32 frt o. é. kö­vetelése s jár. kielégítése végett, alp. Ungarisáu Gavrillá­nak a mojgrádi 6. sz. tjkvben A I. 1—18. tsz. a. felvett egy 1 hold házastelekből, 10 hold 800 □ öl szántóból, 400 öl legelőből és 6 hold 1040 □ öl kaszállóból álló 531 fit 60 krra becsült ingatlanai, elárvereztetni rendeltetvén, az első árverés a becsáron való kikiáltással 1874. sept. 11. a netán szükséges becsáron alóli második árverés pe­dig 1874. évi october 13. mindkét ízben Mojgrádon községében d. e. 9 órakor fog megtartatni. Bánatpénzül a kikiáltási ár 10% 63 frt 15 kr. készpénzben leteendő, a vételár pedig 3 részletben 3 hó alatt fizetendő, a feltételek a célirott törvényszéknél és Bojgrádon a községházánál megtekinthetők. Felhivatnak ezúttal a jelzálogos hitelezők, hogy maguknak az ár­verésig helybeli megbízottat ren­deljenek, — s a tulajdoni, el­sőbbségi, vagy bármi czimen igénylők, hogy az ingatlan álla­gára vonatkozó kereszteik ezen hirdetmény utolsó közlésétől 16 nap alatt, — a vételára pedig a sorrendi tárgyalásig ide be­adják. Kell a zilahi kir. tszék tkvi ta­nácsüléséből, 1874. évi julius hó 1-én. 21904 3-2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 7344. A szegzárdi kir. tvszék telekkönyvi osztálya részéről köz­hírré tétetik, hogy Piros István felperes kérelmére a szegzárdi 686. sz. telektkvbe Hangonyi János és neje Czéh Terézia részére + 675. sz. a. felvett s 600 írtra becsült egész háznak ügy a + 0290. ksz. a. felvett s 60 írtra becsült egész fekvőségnek végrehajtás utjáni elárverezése a mai nap hozott végzéssel elrendel­­tetett és arra 1874. september 28. nem sikerülés esetében pedig mi­kor becsáron alól is eladandó 1874. október 28. mindenkor reg­geli 9 órája Szegszárdon a kir. t szék tárgyalási teremében határ­időül kitüzetett. Az árverés következő feltételek alatt fog megtartattni és pedig : 1. Köteles a venni szándékozó a becsár 10% árverés előtt a vég­rehajtat kezeihez bánatpénzül letenni. 2. Köteles a vételár egy har­­madadát leütéstől egy hónapra, egy harmadát 3 hónapra és 1 har­madát 6 hónapra. 6% kamatai­val lefizetni a bánatpénz az utolsó rátába számíttatik be. 3. Ha a vevő ezen fizetési ha­táridőt be nem tartaná a­z ő költ­sége­k veszélyére azok újra elár­­verezendők lesznek. 4. Az árverési költségeket az átírási bélyeg s egyébb költsége­ket a vevő viselendi úgy a vétel­­naptóli minden adókat is. 6. A vevő a vett ingatlan bir­tokát azonnal elnyeri a tulajdon­jogot előjegyeztethető azonban a feltétlen tulajdoni jogot csak a kifizetés után hivatalból nyeri el. 6. Az árverés a hiv. lapban közzé teendő. Miről különösen nem a bíróság székhelyén, vagy annak közelében lakó jelzálogos hitelezők oly figyel­meztetéssel értesítettetnek, hogy a vételár felosztása alkalmával kép­viseltetések végett helyben lakó megbízottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az eladásig je­lentsék be; ellenkező esetben ré­szükre kinevezendő gondnok által fognak képviseltetni. Úgyszinte felhivatnak mindazok, kik a le­foglalt ingatlanságok iránt tulaj­­­doni, vagy más igényt avagy el­sőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy igénykeresetüket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt a perrendt 466. §-a értelmében, habár külö­n értesítést nem vettek is — ezen trvszéknél nyújtják be, különben azok az árverést nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fognak utasittatni. Kelt a szegzárdi kir. tszéknek Szegzárdon, 1874. aug. 19. tartott üléséből. 21912 3—2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2742. A makói kir. tszék mint tlkvi hatóság részéről ezennel közhírré tétetik miszerint a saj­­tényi 184. sz. telekjegyzőkönyvbe Sztojánovics János tulaj­donaként bejegyzett 400 frtra be­csült 202. sor­számú házra a saj­­tényi 1066. sz. tekvbe Zsurzsucz György és Juon tulajdonaként be­jegyzett 300 frtra becsült, 960/b. br. sz. a. szilváskertre 1874. évi september 28. szükség esetére nov. 2. napjának d. e. 9 órájára Sajtény községe házához a vhajtási árve­rés azon hozzáadással tüzetik ki, hogy a második árverési határna­pon a megjelölt ingatlanságok becs­­áron alól is a legtöbbet ígérőre le fognak üttetni. Árverési feltételek. Kikiáltási ár a becsár, árverelni szándékozók kötelesek a becsár 10% bánompénzül letenni, köteles vevő a vételár fele részét 2 hó másik fele részét 4 hó alatt a leütés napjától számítandó 6% ka­mataival együtt a telekkvi ható­ságnál lefizetni köteles az árve­rési költséget és a kir. kincstári illetéket a vételáron felül sajátjá­ból fizetni, vevő a vett birtoknak az árverés jogerőre emelkedése után birtokába lép, és joga leend magát a birtokba bíróilag behe­lyeztetni, de a tkvi átírás csak a feltételeknek egészben tett telje­sítése után fog elrendeltetni ár­verési feltételek nem teljesítése esetére vevő kárára és költségére új árverés lesz eszközlésbe ve­hető. Felszólíttatnak mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni v­agy más igényt, avagy elsőbbségi jo­got érvényesíthetni vélnek, hogy igénykeresetüket jelen hirdet­mény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ezen tkvi hatóságnál nyújtsák be, mivel kü­lönben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasíttatni. Továbbá az aradi kir. pénzügyi ügyészs­é felhivatik, hogy e ható­ság­zékhelyén a vételár felosz­tása alkalmával­ képviselteti vé­gett képviselőt nevezzen különben a képviselőül kinevezett Tóth Jó­zsef ügyvéddel fog a tárgyalás megejtetni. Kelt a mákói kir. tszék mint tlkvi hatóság 1874. évi augusztus hó 22. tartott üléséből.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék