Budapesti Közlöny, 1874. október (8. évfolyam, 223-249. szám)

1874-10-01 / 223. szám

Budapest, 1874. Csütörtök, October 1 228. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HÍVA T A Ja O fit L A I*. Hekrk*8ztőségí : Pesten, hatvani­ntoza 10-dik szám I. emelet. gumitnTTiTAL : Pesten, barátok­ tere 7. sz. a. földszint. KLéZIRATOK nem küldetnek vissza. Bérmentet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldésnél vagy helyben házhoz hordva a mellék­lappal együtt: Egész évre ...... 12 frt. Félévre....................... 6 . Negyedévre .....................3 . A »Hivat. Értesítő« egyes száma főlap nélkül 10 kr., azzal együtt 20 kr. A hivatalos „Értesítődbe iktsztara: hirdeté­sek dijai » hirdetménynyel együtt tí-Slegesen beküldendők, még pedig 100 484»%' agyszeri hirdetésért i frt, és 30 kr. a bélyegére, 190—200-ig 1 frt, 200—300-ig 3 frt és igy tová"- minden 100 szóért l írttal­tóok A hivatalos hirdetést igazold egyes lat­éra I© fer. Hivatalos filaDETÉs*". ír magánhirdetések. Egy hasábos petitsor egyszeri hirdetésén 19 kr., kétszeri 16 kr., és többszöri hir­detésért 13 kr. minden beiktatásnál. A bélyegdij külön minden beiktatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ.­ O császári és Apostoli királyi Felsége Payer főhadnagy és Weyprecht sorhajóhadnagy mint az északsarki expeditio vezetőinek kérelmére, legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy az északi sarkövben általuk felfedezett területek »Ferencz József-föld« és »Koronaherczeg Rudolf­­föld«-nek neveztethessenek el. A kir. igazságügyminister a soproni kir. törvény­székhez telekkönyvi írnokká Kotsis Tamás sopro­ni kir. járásbirósági bijnokot nevezte ki. A kir. igazságügyminiszer Mányai Lajos szeg­­szárdi kir. törvényszéki telekkönyvi Írnokot a lé­vai kir. járásbírósághoz helyezte át. A kir. igazságügyminiszer Graf­­u Lajos besz­­terczei kir. törvényszéki írnokot a tekei kir. járás­bírósághoz helyezte át. A budapesti kir. főügyész a pestvidéki kir. ügyészség felügyelete alatt álló börtönnél üresedés­ben levő börtönmesteri állomásra Poszpis János ráczkevei kir. járásbirósági börtönőrt nevezte ki. A pozsonyi m. k. pénzügyigazgatóság Sziben­­liszt Ignácz II. oszt. irodatisztet I-fő osztályú iroda­tisztté nevezte ki. A szegedi kir. pénzügyigazgatóság Vágásy Gá­bor pénzügyi fogalmazó-gyakornokot ideiglenes II. osztályú pénzügyi fogalmazóvá nevezte ki. Folyó évi október 1-én somogymegyei Ádánd mezővárosban postahivatal lép életbe, mely levél­postai és darabonkint 3 fontot túl nem haladó ko­csipostai küldeményeknek értékük megszorítása nél­kül való fölvételével, leadásával és továbbításával foglalkozván, az Ádánd és Ságvár közt naponkint közlekedő gyalog-küldöncz-postajáratok útján lesz összeköttetésben; kézbesítési kerületét pedig a siófoki, Ságvári és illetve városhidvégi postahiva­tal kézbesítési kerületéből átkebelezett Ádánd mezőváros, Juth, Nagy-Berény és Som községek, valamint Alsó- és Felső-Ketye, Darány, Juth, ErősBerény, Pél és Bősze puszták képezik. NEMHIV­AT­Alos mész. A Scutariban székelő főconsulunk f. hó 10-én kelt jelentése szerint, a török kormány, tekintettel a kedvező aratási eredményekre, az Albániában egy évnél tovább fennállt gabnakiviteli tilalmat felfüggesztette. A földmivelés- ipar- és kereskedelemügyi mi­­nistérium vezetése alatt álló gazdasági szakinté­zeteknek az 1873/1-iki tanév alatti állapotát elő­tüntető jelentések ezennel az érdekelt gazda kö­zönség tudomására hozatnak. I. Állami tanintézetek. 1. Magyaróvári gazdasági felsőbb tanintézet. Tanfolyam tartama : 2 év. Belépőtől kivánt előképzettség: 17 éves élet­kor, gymnasium vagy főreáliskola befejezése. Tanító személyzet­i igazgatón kívül 6 rendes tanár, 2 rendkívüli tanár, 6 segédtanár, főkertész, titkár, gazdaság­kezelő és segéd. Előadott tantárgyak száma: I. év 21, II. év 20. Tanórák száma : hetenkint I. év 85, II. évben 80. Tandíj fizetése alól 15 hallgató mentetett fel. Növendékek száma: I. év 79, II. év 81, előké­szítő év 8. Növendékek előhaladása: 41 tantárgyból a nö­vendékek 2048 vizsgát tettek, ebből kitűnő: 444, jeles: 722, jó: 642, kielégítő 222, nem elégsé­ges : 18. Növendékek közt fennálló intézmények: 1. ma­gyar hallgatók segélyegylete, 2. kirándulási egylet. Taneszközök gyarapodása: taneszközök gyara­podtak 1677 frt 55 kr értékkel, vegykisérleti ál­lomás 1050 frt 18 krral, könyvtár 458 frt 26 krral. Intézeti gazdaság: kiterjedése 350 kat. hold. Állatlétszám: 10 ló, 14 jármos ökör, 36 allgaui tehén, 16 növendék marha, 50 juh, 2 tenyész­­sertés. Kísérleti tér: 60 táblán 52 kísérlet létetett. Intézeti kert: kiterjedése 12 hold. Gyarapodá­sa : 500 szőlőtővel, 1000 díszbokorral, 6000 dísz­fával. .­­ Gépkísérleti állomás: 20 géppel tett kísérletet, vetőgép 4, aratógép 5, szénagyüjtő 1, zsindelyvá­­gó 2, gabona-osztályozó 2, fogas és henger 2, burgonyaszedő 1, eke 1, répaszedő 2. Vegykisérleti állomási munkálatok száma: a földm. minisz. rendeletéből 2, díjszabás szerint ma­gánosoknak 42, saját kezd. 10. 2. Keszthelyi m. k. gazd. felsőbb tanintézet. Tanfolyam tartama: két év. Belépőtől kivánt előképzettség: nyolcz gyén. vagy hat reáliskolai osztály, illetőleg fölvételi vizsga s egy a gyakorlatban töltött év. Tanító személyzet : 1 igazgató, 4 rendes tanár, 2 segédtanár, 1 kertész, 1 földmives-iskolai tanár s egyszersmind gazdaság­kezelő. Előadott tantárgyak száma: 1-ső félévben 10, 2 ik félévben 9—19, 3-ik félévben 9, 4-ik félévben 10—­19, összesen 38. Tanórák száma: 1-ső félévben 26 óra, 2-sodik félévben 24 óra, 3-dik félévben 23 óra, 4-ik félév­ben 21 óra tanáronként és betenként 6—10-ig. Tandíj: félévenkint 15 frt. Növendékek száma: beiratáskor összesen 51, a tanév végén első éves 19, a tanév végén másod­éves 22, összesen 41, rendkívüli 4. Tanárok külön működése, irodalmi: Sporton : A Gyakorlati Mezőgazda szerkesztője. Balás: Alt, és különleges növénytermelés alapvonalai, 2-ik füzet; Engelbrecht: a gazda mint állatorvos a szükség­ben, úgy a szarvasmarhatenyésztés 2-ik kiadása, úgy az állatboncz- és élettan 2-ik teljesen átdolgo­zott kiadása. Növendékek közt fennálló intézmények: egy segélyegylet, az év bezártával 2120 frt 91 kr va­­gyonállással. Taneszközök gyarapodása: a könyvtár mintegy kétezer kötettel bír. Gyűjtemények gyarapodása : ez évben jelentékenyebb kézieszköz-gyüjtemény herczeg Schwarzenberg ajándéka. Eckert-féle ve­tőgépminta. Hoffmann-féle vegytani készülékek. Maggyüjtemény a világkiállításról stb. Az olvasóteremben 30 folyóirat tartatott. Intézeti gazdaság kiterjedése 293 magy. hold. Állatlétszám: 8 db ló, 32 igás ökör, 10 fejős te­hén, 2 bika, 7 növendék marha, 2 csikó. A szarvasmarha honi és frieslandi fajta, egyik bika shorthovni. Kísérleti tér : nagysága 5 hold. Kísérletek száma: 26. Intézeti kert kiterjedése: azelőtt 5­­2 hold, az idén 10 holdra egészittetett ki. 3. Keszthelyi m. kir. földmives iskola. Tanfolyam tartama: két év. Belépőtől kivánt előképzettség: írás, olvasás és számolásban kielégítő jártasság. Tanítószemélyzet: 1 földm. iskolai tanár, ki egyszersmind az intézeti gazdaság, pénztár és összes leltár kezelője, 1 kertész. Előadott tantárgyak száma : A gyakorlati be­avatás mellett a téli félévekben naponta 2—3, nyári félévben naponta 1—2 óráig oktatás ada­tik a földmivelés, állattenyésztés, kertészet, sző­lészet tanszakaiban, úgyszinte írás, olvasás, fo­galmazás, számolás és számvetésben. Tanórák száma : A téli félévben 18, a nyári fél­évben 6 óra hetenkint. Élelmezési díj: évenkint 50 frt. Növendékek száma : beiratáskor összesen 25, és pedig rendes 24, kinnlakó 1, a tanév végén első éves 12, másod­éves 10. Növendékek előhaladása : kitűnő 2, jeles 7, jó 8, kielégítő 3, nem elégséges 1, összesen 21, vizs­gát később teend 1. Taneszközök gyarapodása: könyvtár állapota. A könyvtár 127 kötettel bír, és mintegy 162 frt értékű. A fontosabb taneszközök, gazd. gépminták, fali abroszok, táblák stb. mintegy 60 darabból állanak és 90 forintnyi becsértéket képviselnek. Olvasóterem : folyóiratok száma 4, 4. Debreczeni m. k. felsőbb gazdasági tanintézet. Tanfolyam tartama: 2 év. Belépőtől kivánt előképzettség : VIII. gymna­sium. vagy VI. reál s egy évi gyakorlat. Ez elő-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék