Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1874. október (8. évfolyam, 223-249. szám)

1874-10-01 / 223. szám értesítője

1874. 223. szám. October u­d 1. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. —————————————— — ■»»»■■■ ■■——■■ilÉlilh 24618 3 — 3 ÁRVERÉSI hirdetme:. ». 3538. A bulai királyi­­biróság­i telekkönyvi hatóság részéről ezen­nel közhírré tétetik, hogy Mar­­berger Salamon feketehegyi lakos által Pap Stibily szinte fe­ketehegyi lakos ellen 446 frt s jár. iránt vezetett vhajtás folyán alperes Pap Mihálynak tulajdonát képező, s a feketehegyi 830. sz.­­jkvben nevezett alperes nevén álló 300 írtra becsült A I. a. 136. ősz. bz. ház udvartelekkel A -j- a. 1259/b. hrsz. a foglalt ingatlan­­ság f. é. október 25. mint első s szükség esetén f. é. november hó 29. mint 2. határnapon d. u. 31/* órakor feketehegyi községházánál és pedig 2 ik határnapon becsáron alól is közárverésileg eladatni fog. Miről venni szándékozók azzal értesittetnek, hogy bánatpénzül az eladandó fekvőség becsértéke után számított 10*/p részen az árverezés előtt leteendő a vételárnak egyik fele része melybe a letett bánat­pénz is beszámitatik az árverés jóváhagyásától számított 30 nap, másik fele része pedig ugyanattól 4 hó alatt mindenkor a esedékes €•/* kamatokkal a tkvi hatóság le­téti pénztárnál lefizetendő,melynek megtörténte után , a tehermentes átiratág vevő nevére hivatalból fog elrendeltetni. A tettleges bir­tok vevőt a­ bevetett földrészle­tekre nézve csak a termés leta­­karitása után, a pusztán állókra nézve pedig azonnal illetendő, őt terhelvén az átruházási százalék fizetése is. A föltételek be nem tartása esetében a megvett va­gyon egy utóbbi határnapon vevő kárára­k veszélyére fog elárverez­­tetni. Az árverési föltételek egész terjedelemben egyébiránt úgy ezen telekhatóságnál valamint az árve­rés foganatosítására kiküldött kir. ibirói írnok Groschmidt Fe­­rencz ura­­ betekinthetők. Továbbá felszóllittatnak mind­azon jelzálogos hitelezők kik nem e telekkönyvi hatóság székhelyén vagy annak közelében laknak hogy a vételár felosztása­­alkalmával leendő képviseltetésük végett a polgári törvénykezési rendtartás 433. §-ának e) pontja értelmében ezen hatóság székhelyén megbi­­zottat rendeljenek s azok nevét, lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben hivatalból kine­vezett gondnok által fognak kép­viseltetni. Végre mindazok kik az árvere­zendő j­­vak iránt tulajdoni vagy egyéb igényt és elsőbbségi jogo­­kot érvényesíthetni vélnek, igény­­kereseteiket e hirdetmény közzé­tételének utolsó napjától számí­tandó 15 nap alatt nyújtsák be, különben azok a végrehajtás fo­lyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasit­­tatni. Kelt a kulai kir. jbiróság mint lekkönyvi hatóságnak 1874. év sept. 9. tartott üléséből.­­24630 303 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2127. A tapolczai kir. jbiróság mint tkvi hatóságnak 2127. sz. a kelt végzése folytán közhírré tété­tik, miszerint Reichel Mihály ta­polczai lakos részére 260 frt o. é­teke­s jár. kielégítése végett tapolczai 1418. sz. íjkben­­(­ 17­­­20. hrsz. a. Kajistai Erzsé­bett tulajdonául felvett s 610 fr o. é. becsült ingatlan irútoknál elárvereztetése elrendeltetvén, an­nek foganatosítására határidőn 1874. october 26. szükség eseté­ben 1874. november 28.mindenko a helyszínen d. e. 10 órája Tr­polczán kitüzetik , oly hozzá adással, hogy ezen birtok a alábbi feltételek szerint az első árverésen csak becsáron felül, a második árverésnél azonban becs­áron alul is el fog adatni. Árverési feltételek.1-er. A birtok együttesen ada­tik el. 2 or. Kikiáltási ár a becsár. 3- or- 10%-tóli bánatpénz le­teendő. 4- er. A vevő felek a vételárt következőkép lefizetni kötelesek u. is . az I-sk részletet az árv. napjától azonnal. Il ik részletet attól 30 nap a. III-ik részletet pedig 60 nap alatt 6Vi kamatokkal s a bánat­pénznek az utolsó részletbe leendő betudátával. 5. A megvett javak mindjárt az árverés befejezésekor a vevő használatába adatnak által , a mely időtől fogva egyszersmind mindenféle terheli a vevőt, fogják illetni. 6- et. A vevő köteles a megvett birtokon levő épületeket az árve­rést követő napon a vételár ere­jéig Baját h­áza­s veszélyére tűz­kár ellen biztosítani. 7- er. Mihelyt a vevő az árverési feltételeknek eleget tett, részére a megvett jószág tulajdonjogátírása hivatalból fog eszközöltetni, el­lenkező esetben ha a vevő a fel­tételeket pontosan meg nem tar­taná, az eladott birtok a bánatpénz elvesztésén felül újabban a vevő költsége­ és veszélyére fog elárve­reztetek Egyúttal a­kik az elárverezendő javak iránt tulajdoni, vagy más igényt érvényesíthetni vélnek felhivatnak , hogy igénykeresetei­­ket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 1­ 6 nap alatt nyújtsák be, különben egyedül a vételár fölöslegére fog­nak utasíttatni. Végre felszólíttatnak azon jelzá­logos hitelezők, a­kik nem a te­lekkön­yvi hatóság székhelyén vagy annak közelében laknak, miszerint a vételár felosztása al­kalmával leendő képviseltetések végett a hatóság székhelyén meg­bízottat rendeljenek és annak nevét az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben a hivatalból kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Kelt a tapolczai kir. jbság mint tkkvi hatóságnak 1874. sept. 2. 24565 3—3 .O­ KLEJTÉSI HIRDETMÉNY. 1023. A belényesi kir. törvezék a vankohi kir. jbiróság s magyar­­csékei kir. jbiróság börtönében letartoztatott beteg és egészséges foglyok és rabok 1875. évbeni élelmezése bérbe adandó lévén és iránt a zárt ajánlatokkal egy­bekötött árlejtés 1874. év okt­­ó 28. d. e. 10 órakor fog Belé­nyes városában a belényesi kir alügyészség hivatali helyiségében megtartatni. Ezen határidő azzal tétetik közzé, miszerint Belényesben a fegyenczek átalagos napi létszáma 35—40, Vaskaim 2—3, Magyar csókén 3—5 egyénre vehető. Felhivatnak annálfogva a vál­­­lalkozni szándékozók és pedig kik zárt ajánlat mellett kívánnál részt venni, miként zárt ajánla­taikat, melynek a kellő hélyeg jegyet és 300 frt bánatpénz, il­letve biztosítéki összeget, úgy a­z előéletit és vagyonviszonyai­t igazoló bizonyítványt kell tartal­­­mazni boríték alatt a belényes­­ kir. alügyészséghez a fenntebl­­ kiirt nap és óráig annál bizonyo­­­sabban beküldjék, minthogy szen­­ túl zárt ajánlatok el nem fogad­­­tatnak tovább és figyelmeztetnek­z arra is, hogy az ajánlat a főt­­­étel és rendes na­p kenyér adag árára nézve (az egészséges rabo­kat illetőleg) egybefoglalva a böjtölők részére valamint az egy­obbként kiszolgáltatandó ke­­nyérnek fontonkénti árára nézve pedig a rendes adagok árától el­különítve számmal és betűvel is kitsendő úgyszinte a betegek ré­szére kiszolgáltatandó 6 osztályba sorozott üres étrend (teljes étrend V3 7* V2 és egész étrendre nézve valamint a külön orvosi rendelet folytán kiszolgáltatandó bor, czu­­kor ká­vé, sör és bhea árára nézve az ajánlat szinte külön külön számmal betűvel is kiteendő. Azon vállalkozók pedig kik személyesen vagy kellőleg igazolt meghatalmazottjuk által a fenni kitett időben és helyen a nyilvá­nos árlejtésen részt venni kíván­nak tartoznak szinte a kitett bá­natpénzt előéletüket és vagyoni állásukat igazoló bizonylataikat, az árlejtés kezdetével az azt ve­­hető kir. alügyész kezeihez le­­tenni, valamint hogy a vállal­kozó részére járandó összeg ha­­vonként utólagosan a rabtartási átalány kezelője által az igazság­ügyminiszeri számvevőség helyes­bítési jogának fenntartása mellett bélyeges nyugtára fog kifizettetni s az esetbe ha vállalkozó a szer­ződésben elvállalt kötelezettségét nem pontosan s nem a szerződés határozatai szerint teljesítené, a királyi ügyészségnek joga leend­ő szerződést azonnal megszüntetni s az élelmezést akár magán alku, akár árlejtés útján azonnal más­nak adni, mely esetben vállalkozó az általa letett biztosítéki összeg elvesztésén felül az államnak min­den kárt köteles lesz megtéríteni. Végre hogy a bélyeget és köz­vetlen illetéket vállalkozó tarto­zik fizetni. Az árlejté­i részletes feltétele­­­­ket a belényesi kir. alügyészség­­nél a hivatalos órák alatt meg­tekinthetni. Belényes sept. 24. 1874. Sántha Gyula, kir. alügyész. 24557 3— 3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 5577. Az Arad m. árvaszéknek 7000. 872. és az aradi kir. tezék 3527 1873. sz. végzései folytán a néhai Karácsonyi Gergely­­ hagyatékához tartozó az ó-pécskai 1­913. sz. tjkönyvben ennek egyed­e­düli nevére felvett a 800 írtra­­ becsült 1039. sz. háztelekből és * azon létező lakház és egyébb épü­letekből álló ingatlanság 1874 okt. 10. d. u. 3 órakor következő feltételek mell­tt el fog adatni. 1. Az árverés O-Pécskán a köz­ségháznál lesz megtartandó és a­­ kikiáltási árt a 800 írtban meg­­­­állapított becsár fogja képezni. 2. Az árverésrs 2 határnap tü­zetik ki s az ingatlan becsáron­­ alul is el fog adatni. 3. Az árverelők kötelesek a­­ becsérték 10*/- as árverelő bíró­­ kezéhez készpénzben bánatbér fe­­­­jében letenni. 4. A legtöbbet ígérő vevő kö­­­teles a bánatbér betudása nélkü­l a vételár felét azonnal az árve­­­relő bíró kezeihez, másik felé­t pedig az árvaszűknek jóváhagyási­­ esetére a leütés utáni 3 hó alat­t a bánatbér betudása mellett as -1 árverés napjától számítva 8­/0 k­a­­ m­at mellett az aradi kir. tszék­­­nél lefizetni ellenesetben vev kárára és veszélyére kitűzend­­ csupán egy újabb árverésen a ingatlanzág az előbbi vételára­­ alul is a legtöbbet ígérőnek el fo­g adatni. 5. Vevő a vételár első részle­­­í­­ének lefizetése után a megvet­t­­ ingatlanságnak azonnal­­,tettlege­s birtokába lép s azon naptól kezdve az az után eső közterheket ép­vi­seli be annak tulajdonát, csak a vételár teljes lefizetése után a tkvi átírás által nyeri meg. 6. A birtokátruházási illetéket egyedül vevő viseli. Ezzel egyszersmind mindazon jelzálogos hitelezők, kik nem ezen tkvi hatóság székhelyén vagy an­nak közelében laknak felhivatnak felhivatnak hogy a rendt. 433. § hoz képest itt helyben megbí­zottat rendeljenek s azok nevét az eladásig jelentsék be, egyúttal mindazok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, felszólit­­tatnak, miként a tkvi rés 466. § a értelmében igénykezésüke­­t érvényssabta határidő alatt nyújt­sák be. Kelt az aradi kir. telekk. tszék­­nek 1874. évi junius 80. tartott üléséből. Az aradi kir. tszék mint telek­k. hatóság. 23853 3 —­3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2595. A beszterczei kir. tszék mint telekkvi hatóság részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint beszterczei ügyvéd Löw György által képviselt Lenk Vilmos fele részére 320 frt s ennek 1873. ápr. 15-től a fizetési napig járó 6% kamatra tőkekövetelés­t jár. be­hajtása végett Galter Da­­’ Hid junior és Galter Jose­­fine szül. Kirtsch vhajtás szenve­­­­dettel lefoglalt és a Besztercze­i városi 709. sz. tekvben A -1- 1—8.­­rendsz. alatt felvett és biróilag­­ megbecsült ingatlanoknak vhajtás­­ utján­ elárverezése elrendeltetvén , első árverési határidő 1874. oct 9. d. e. 9 órakor és szükség­­ esetében a második határidő 1874.­­ nov. 9. d. e. 9 órakor a lelirt kir. i tszékhez tűzetik ki. Az árverési feltételek a követe­tkezők: I. Az árverés tárgya a Beszter­­­­cze városi 709. sz. tekvben A -f­­. 8. rendez, álló Galter Dániel és­­ Galter Josefine szül. Kirtsch nevén­­ található ingatlanok. Ezen 8. rendszám a, bekeblezett , minden egyes tekin­tett külön-­­ külön fog a megállapított becs­­­árral árverés alá bocsátatni és el­­ő­adatni u. m. 1. rendsz. 1600 és 1601. hrsz . a­ lakház Besztercze belső város 66. ház sz. minden hozzátartozó ,­val és kerttel becsára 8819 frt. 2. Rendsz. 2281. és 2282. hrsz­­ a. kelt a budaki hídon túl 5620 , ös térmértékű az után téglaszk­ . téglaégető fűtővel együtt a mel­lette lévő kőház két lakszobára becsár 950 frt. 3. rendsz. a. 2392. hrszám a 364- öl térmértékű téglavet­hely ugyanott megbecsülve 40 frt . rendsz. 2403. és 2404. hrsz a. ugyanott egy kert és szánt. 1400 öl térmértékű megbecsülv 50 frt. 5. rendsz. 4853. hrsz. a. szánt 3­0[1] öl térmértékű a simontelk határ nevű részben megbecsülv 20 frt. 6. rendsz. 5000. és 5001. hrsz téglavető3­0 am Ziegelsberger Wein­gartenrucht« téglaszinnel és tégl­a­fűtővel együtt és a mellett lév 1 hold 2380 öl térmértékű kaszák - összesen megbecsülve 630 frt. -1 7. rendsz. 5060. hrsz. a. szőll­ő­ a téglahavasban 446[1] öl térmér­­ltékn megbecsülve 180 frt. v » 8. rendsz. 58.5. hrsz. a. kaszál a 1 u. m. 1. Hündchen 1 hold 29. ö­­t­­­térmértékkel megbecsülve 160 frt 5 i­21. Minden venni szándékozoi­­­t köteles az elárverezendő ingatla­n­ nob becsértékének 10»/« bánat­a S pénzül a tszéki kiküldött kezébe letenni, mely vevőnek a vételárá­ban számíttat , a többi árverő rendeknek az árverezés után ki­szolgáltatni fog. III. Az 1. rendsz. 1600. és 1631. hrsz. a. lévő kőház s tartozékai­nak vev­ője tartozik a vételári három egyenlő részletekben és pedig az első részlet 3 hó alatt a második részlet 6 hó múlva és a harmadik részlet egy év alatt az árverési naptól szá­mítva 6*/1 kamatjával a tszékhez letenni a bánatpénz az utolsó rész­letfizetésben fog számíttatni. VI. Hasonlólag a 2. rendszám 2281. és 2282. hrsz. a. körülírt ingatlanoknak vevője is tartozik a vételárt három egyenlő részletben és pedig az első részlet három hó alatt a második részlet hat hó alatt és a harmadik részlet az árverezés napjától számítva egy év alatt 6°/# kamatjával együtt a. tszékhez letenni a letett bánat­pénz a vételárhoz számittatik. V. Az 4. 5. 6. 7. és 8. rendsz. alatti ingatlanoknak vevője köte­les az árverezés napjától számí­tandó 3 hónap alatt az egész vé­telárt 6*/# kamattal együtt egy­szerre készpénzben alálirt­tszékhez letenni. VI. Az átiralási illeték minden egyes vevő a magáéból hordozza és a vételárban nem számittatik. VII. A bíróilag árverezett in­gatlan az árverezés után azonnal vevőnek birtokában megy át a tulajdonjogát azonban megszerzi a vevőt csak az összes vételár be­fizetésével. Vili. Ha a vevő az említett árverési feltételeket meg nem tar­taná, és pedig a fizetési részlete­ket a megállapított határidőkben pontosan meg nem fizetné akkor nem csak hogy a letett bánat­pénz a vhajtató követelésének kifizetésre fog fordítatni, hanem a vhajtató valamint minden jelzá­logos hitelező jogosítva lesz kérni hogy az árverezett ingatlan to­vábbi becslés nélkül a vevő költ­ségére és veszélyére újból elár­­vereztessék, s meg az első határ­napon a becsáron alól eladassék. Továbbá felszólittatnak mind­azon jelzálogos hitelezők, kik nem a tzzéki területen vagy annak kö­zelében laknak, hogy a vételár­­ felosztása alkalmával leendő kép­­i viseltetések végett a hatóság­­ székhelyén megbízottat rendelje­­­­nek és annak nevét és lakását az eladásig bejelentség mert ellen esetben hivatalból kinevezett gond­nok által fognak képviseltetni. Végül mindazok, kik a lefoglalt tárgyakra nézve netalán tulajdoni vagy elsőbbségi igényt formálnak azzal értesitetnek miszerint igény­keresetüket habár külön értesítést nem is kaptak ezen hirdetmény­­ közzétételétől számított 15 nap alatt a lelk­i­­széknél annál bizo­­­­nyosabban adják be, mert ellen­­esetben csak a vételár fölöslegére fognak utasíttatni-A beszterczei kir. tezéknek mint tkvi hatóságnak 1874. jun. 11.­­ tartott üléséből. I 1 1 1 3 __-----------------------------------— 24633 , 3­3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 6226. Kandel Farkas 216 frt, és 266 frt 20 kr. U. é. követelése J 9 járulékai kielégítése végett Tríthfalusi Páltól lefoglalt, b a pécri 32 sztjkvben 1—4 rsz. alatt felvett 10340 írtra becsült­­ ingatlanok az 1874. sept. 9. tar­tott árverésen el nem kelvén . 1874 cet 9. d. e. 9 órakor Poér-­­ ban a községházánál 1034 frt. . 0. é. bánatpénz letétele mellett­i becsáron alól is eladatai fognak.­­ Kelt a zilahi kir. fazéknak­­ 1874. sept. 17. tartott tikvi­ta­­z náciüléséből.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék