Budapesti Közlöny, 1874. november (8. évfolyam, 250-274. szám)

1874-11-01 / 250. szám

Budapest, 1874. 250. szám. Vasárnap, november 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerke­sztőség : Budapesten, barátok-tere 8-dik szám I. emelet. Kiadó-hivatal : Budapesten, barátok-tere 7. sz. a. földszint. Kéziratok nem küldetnek vissza. Bérmentet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva a melléklappal együtt : Egész évre................................12 frt. Félévre............................................6 . Negyedévre..................................3 » A »Hivat. Értesítő« egyes száma főlap nélkül 10 kr., azzal együtt 20 kr. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítő“-t)« iktatandó hirdeté­sek díjai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1­árt, és SO kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig S frt és így tovább minden 200 szóért 1 frttal több. A hivatalos hirdetést igazoló egyes lap ára 10 kr. M­agánhirdetések: Egyhasábos petitsor egyszeri hirdetésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és többszöri hir­detésért 13 kr. minden beiktatásnál. A bélyegdij külön minden beiktatás után 30 kr. oszt. ért. Lapunk szerkesztőségi hivatala a barátok terén 8. sz. a. ház I. emeletén van. ___________________________________________­­ HIVATALOS RÉSZ. Ó császári és Apostoli királyi Felsége a kö­zös külügyminister legalázatosabb előterjesztése alapján, f. évi oct. 17-én kelt legfelsőbb elhatározás­sal, Petersen Péter cs. kir. consult Christianiá­­ban, fizetésnélküli főconsullá, és a cs. kir. tiszte­letbeli consulság vezetőjévé ugyanott, a szabály­szerű consuli illetményekkel legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő cs. és Apost. kir. Felsége Gödöllőn 1874. évi october L6 30-án kelt legfelsőbb elhatározásával a magyar honvédségnél f. évi november hó 1-től számítandó ranggal legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. I. A tettleges állományban: a gyalogságnál: ezredesekké: Zombatfalvi Zombat István alezredest, jelenlegi f­éldandár-parancsnoki alkalmazásában megmara­dás mellett; gomirjei Mussalin Emil alezredest, ideiglenes dandárparancsnokot, jelenlegi alkalmazásábani megmaradás mellett; alezredesekké: Knezevic Mózes, D’Esseaux Albert, Heini­­ch Ede­­ffischer Ferencz és felső- kubini Kubinyi János honvédőrnagyokat; őrnagyokká a következő I. osztályú századosokat: Bömb­és Henriket, egyúttal a szász-régeni 28. zászló parancsnokává; Szégner Henriket, egyúttal a szegedi H. hon­­védkerületi parancsnoksághoz segédtisztté; Füstér Józsefet, egyúttal a baranya-tolnai 67. zászl. parancsnokává; Becker Tódort, egyúttal a nógrádi 52. zászl. parancsnokává; Csermely Lajost, egyúttal a pest-jászsági 50. zászl. parancsnokává; Januskovecz Józsefet, egyúttal a glinai 90. zászl. parancsnokává; kászon- és jakabfalvi László Bélát, egyúttal a középszolnok-szatmári 43. zászl. parancsnokává; Rényi Györgyöt, egyúttal az esztergomi-komá­romi 64. zászl. parancsnokává; I. osztályú századosság jági Papp Emil II. oszt. századost; főhadnagyokká: Feszti Rajmond és Wache József hadnagyokat; hadnagyokká: Gergely József, Sparencz Jakab, Weinberger Gyula, Herczegh Miklós, Mózes József, Borffy Jenő, Enyetér József, Horváth Ferencz, Csalogovic Imre, Opra Ferencz, Fülöp Lőrincz, Wenninger József, Tarics Lajos, Maurer Emil, Rainer Salamon, Endrődy Géza, Petrovics Mihály, Meskó Lajos, Rubner József, Csollán János, Spell Frigyes, Francois Tóbiás, Schaumann Gyula, Frankó Mihály, Rauch István, Hollósy Károly, Bocák József, Jankovich József, Sier Miroslaw, Kondor Samu, Kozinovics János, Bayer Mór, Gaisz Ferencz, Horváth Sándor, Samarus István és Varga Endre, honvéd- hadapródokat ; a lovasságnál: ezr­edessé: vajai gróf Vay László lovas-alezredest; alezredesekké: Rakusz Lajos és Forinyák Gyula lovas- őrnagyokat, utóbbit je­lenlegi alkalmazásában megmaradás mellett; őrnagygyá, kőrösszeghi és adorjáni gróf Csáky Kálmán lo­vas századost, egyúttal a 8. honvéd- lovas- ezred ideig­, parancsnokává; századosokká; dévaványai Halassy Pál szabadságolt állam, lovas-századost; továbbá: Szabó Kálmán, és bonyhádi Perczel József, lovas-főhadnagyokat; főhadnagyokká: Zgorski Zsigmond, az I. Frigyes Vilmos hes­­sen-casseli választó­­fejedelem nevét viselő 8. sz. sorhuszárezredbeli főhadnagyot, és Buday József, a III. Frigyes Vilmos porosz ki­rály nevét viselő 10. sz. sorhuszárezredbeli főhad­nagyot ; továbbá: semsei Semsey Lajos, csókái Fényes Jenő, Preinreich Adolf, Dede György, Benedek Béla, és Mák Ferencz lovas­hadnagyokat; hadnagyokká: Balog Ferencz, Bonda Péter, Kozm­a János, Borbély Pál, Hoffmann Károly, Jancsó Győző, Kiss Dénes, Tóth István, nemespergi Czigány János, Imrey György, és Laszkovics István, lovas-hadapródokat. A kezelőtiszti állományban: főhadnagy- kezelőtisztté: Répászky Antal hadnagy kezelőtisztet; hadnagy-kezelőtisztekké: Kiilián Flóris, Pankuch Antal, Klein Márton, Radujkovic Miklós, Schneller Károly és Mártonffy Béla, honvéd-törzsőrmestereket. H. A szabadságolt állományban: a gyalogságnál: I. oszt. századossá: semsei Semsey Ervin H. oszt. szab. áll. szá­zadost ; főhadnagyokká: Hoffmann Guidó, Sostaric György, és Ljuba Athanáz, szabads. áll. hadnagyokat; hadnagyokká: Hetyey Ferencz, Kustreba Ferencz, Szabó Géza, Győry Balázs, Kisszel Imre, Feuer Jakab, Lantossy Ágoston, Imrich Győző, Rozenmayer Károly, Decseva Vilmos, Strasser Lajos, Mamurics Lázár, Vlassits László, Moll Vilmos, Gungl János, Lokcsánszky Lajos, Buczay Mihály, Remenyik Gyula, Győrfy Géza, Tóth Gáspár, Elischer Kálmán, Janecskó István­, Ri­enschopf József, Valkó Lajos, Kovaliczky Antal, Berger Ödön, Hromász Károly, Grátzl János, Götz Ferencz, Letenyei Béla, Hoffmann Lajos, Streithammer Antal, Jankovics Adolf, Lehoczky József, Borovecz István, Forray Ferencz, Virágh Ferencz, , Balogh, János, Kéler Ákos, és­­ Bercsényi Lajos, szabadságolt állományú had­apródokat ; a lovasságnál: századosokká: Latinovics Béla, és Mayr Ernő szabads. áll. lovas, főhadnagyokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék