Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1874. november (8. évfolyam, 250-274. szám)

1874-11-01 / 250. szám értesítője

1874. 250 szám. November hd 1. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. 87113 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 11029. A n.­váradi bír.­tszék tkvi osztálya részéről közhírre té­tetik, miszerint Rothbart Lázár részére 2000 Irt tőke s jár. kielégí­tése végett vhajtást szenvedettek Kollacsek J­ózsef és neje Jerzsák Rozáliától lefoglalt és a n.-várak­ 1935. sz. tikben A.-t a. felvett s 4545 frra becsült ház és tartozékainak vhajtás utjáni elárve­­rezése elrendeltetvén,ennek fogana­tosítására második árv. határidőül 1874. nov. 13. d. n. 3 órája a telekhivatalhoz kitűzetik, mikor az ingatlan becsáron alul is el fog adatni. Árverelni szándékozók tartoznak a becaérték 10%-kiját az árverelő bíró kezeihez letenni, a vételár 3 részletben és pedig */i rész a bá­natpénz ,betudásával 14 nap a., */, két, végre */s rész 4 hónap múlva az árverés napjától számítva 6% esedékes kamataival ezen kir. tszéknél lefizetendő, a többi árverési fel­tételek az árverés foganatosításá­val megbízott birós. végrehajtó Majercsik Ferencz s a tkir. hiva­talnál megtekinthetők. Kelt Nagy-Váradon, a k. tszék tkvi osztályának 1874. okt. 17-ik tartott üléséből. 27112 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 11127.1A nagyváradi k. törvény­szék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, miszerint Filotás Ferencz részére 320 fűt tőke s jár. kielégítése végett Tigyikon­ Flora végrehajtást szenvedettől biróilag lefoglalt és a gyantái 348. ■z. tkben A. I 376, 690, 1789, 1808, 1860, 1883. hrsz. a. tulajdo­nul felvett, és 802 frtra becsült ház beltelek és külsőségek végrehaj­tás utjáni elárvereltetése elrendel­tetvén, ennek foganatosítására 2. határidőül 1874. évi nov. 12. d. e. 10 órája Gyanta községházá­nál kitüzetik. Árverelni szándékozók tartoz­nak a becsérték 10%-kiját az ár­­verelő bíró kezeihez letenni, a vételár 3 részletben, és pedig V% a bánatpénz betudásával azonnal 7% része 1 hó, végre % 2 hó múlva, az árverés napjától számitva 6% esedékes kamataival ezen kir. tervszéknél lefizetendő, a többi árverési feltételek az árverés fo­ganatosításával megbízott tenkei kir. jbiróság s a tkvi hivatalnál megtekinthetők. Kelt Nagyváradon, a kir. tör­vényszék telekkönyvi osztályának 1874. évi oct. 20. napján tar­tott üléséből. 26889 393 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2026. A turócz-szt-mártoni kir. tszék részéről közhírré tétetik, miszerint Holdstein Lipót deán­­falvi lakosnak Pákán An­drás deánfalvi lakos elleni 600 frt s jár. iránti végrehajtási ügyében utóbb nevezettnek a deánfalvi 71. sz. a. tikvben irt beltelek és épületek a külsősé­gekből álló 1300 forintra meg­becsült ingatlanaira ezen királyi törvényszék tkvi osztályánál bár­mikor megtekinthető feltételek szerint a nyilvános árverés elren­deltetvén, annak czéljából 1876. jan. 8. mint első a 1875. febr. 10. mint második határnap mind­kétszer d. e. 10 órára­­tűzetik ki, mely árveréshez a venni szándé­kozók ezennel a becsár 10'/1 mint bánatpénzzel ellátva meg, s a­­kkvi hitelezők felhivatnak, hogy a vételár felosztásának al­kalmával leendő képviseltetések czéljából itt Turócz-Szent-Már­­onban megbízottat rendeljenek s annak nevét­­az eladás eszközöl­­teig annál is inkább e­sszék tkvi osztályának tudomására jut­tassák, minthogy ellenkező eset­ben képviseltetésükkel költségük és veszélyükre tettes Zathureczky Imre hit. ügyvéd ur .személyében nevezett cselekvényi gondnok bízatnék meg. V­égül felhivatnak mindazok, kik a fent megjelölt ingatlanokra netán tulajdoni vagy elsőbbségi igényt tartanak, hogy ezen hir­detmény utolsó közzétételétől szá­mítva 16 nap alatt illető kerese­teiket ezen tkvi osztálynál annál bizonyosabban nyújtsák be, mint­hogy különben azok a vhajtás folyamát nem gátolván, csak a vételár fölöslegére fognak uta­sitta­tni. Turócz-Szt. Mártoni kir. tvszék 1874. aug. 25. 27120 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 6704. Am­lirt kik. végrehajtó ezennel közzéteszi, hogy minek­utána a temesvári kir. e. f. tszék mint tkvi hatósági 1874. évi 6704. sz. a. hirdetménynyel Danb Magdolna mint kisk. gyermekei gyámanyja felp. részére 272 frt o. é. jár. behajtása végett Danb György kisbecskereki lakos végrehajtást szenvedettől lefoglalt kisbecskereki 270. tikben A f. a. felvett 296. összsz. ház, udvar, kert, s hozzá tartozó­­ egész mrb. telek földnek alp. illető fele része 4318 ft 60 krra becsült ingat­. 1874. évi october hó 22. kitűzve volt első árverése eredmény nélkül maradt, e végett a második árve­rés f. 1874. nov. 23. d. e. 10 óra­kor a helyszínen Kisbecskerek köz­ségházában meg fog tartatni. Miről venni szándékozók azzal értesittetnek, hogy bánatpénzül a kikiáltási árul szolgáló becsár 8%-a lesz leteendő, és hogy a kérdéses ingatlanság ezen második árverésen a becsáron alul is a legtöbbet ígérő vevőre le fog üttetni. A többi feltételek alulirt kik. végrehajtónál megtekinthetők. Temesvárott, 1874. oct. 22. napján. Manojlovits Sándor, kik. tszéki vhajtó. 27188 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 4012. Zala-Egerszegi kir. tszék­­nek mint tikkvi hatóságnak 4012. sz. a. kelt végzése folytán köz­hírré tétetik, miszerint Hercz Lip­ótnak, Orosz Ferencz sárosdi lakos elleni végrehajtási ügyében, a sárosdi 8. sz. tikben 212. 292. 362/b. hrsz. a. ingatlan­nak alperest illető részére és 410 forint o. é. becsült ingatlan bir­toknak elárverezése elrendeltet­vén, ennek foganatosítására ha­tárt.Sül 1874. november 30. szük­ség esetében 1874. decz. 30. napjá­nak mindenkor délelőtti 10 órája a helyszínére kitüzetik,oly hozzáadás­sal, hogy ezen birtok az aláb­bi feltételek szerint az első ár­verésen csak becsáron felül, a má­sodik árverésnél azonban becsáron alul is el fog adatni. Árverési feltételek : 1- ér. A birtok együtt adatik el, a 2-ik árverésen külön adatik el, a tikvben részletesen kijelt becaár szolgáland alapul. 2- or. A kikiáltási ár a becsár. 3- or. becsár 10%-tóli bánatpénz­ként leteendő. 4- er A vevő felek a vételárt következőkép lefizetni kötelesek, ugyanis az e­l-ső részletet a vételár fele része az árveréstől 3 hó alatt. H-ik részletet a vételár fele része az árveréstől 6 hó alatt a vevő a be- kebelezett hitelezők követeléseit ki­fizetheti, a nyugta bemutatandó: 5- öt. A megvett javak mindjárt az árverés befejezésekor a vevő használatába adatnak által , a­mely időtől fogva egyszersmind minden­féle terhek a vevőt fogják illetni. 6- or. A vevő köteles a megvett birtokon levő épületeket tűzkár ellen az árverést követő napon a vételár erejéig saját kára és veszé­lyére biztosítani. 7- er. Mihelyt a vevő az árverési feltételeknek eleget tett, részére a megvett jószág tulajdonjogát­­i­otása hivatalból fog eszközöl­tetni ; ellenkező esetben, ha a vevő a feltételeket pontosan meg nem tartaná, az eladott birtok a bánat­pénz elvesztésén felül újabban a vevő költségére és veszélyére fog elárvereztetni. Egyúttal a­kik az elárverezendő javak iránt tulajdoni, vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, fel­hivatnak, hogy igénykereseteiket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt nyújtsák be, különben egyedül a vételár fölöslegére fognak utasít­­tatni. Felszólíthatnak a jelzálogos hi­telezők, hogy a­kik nem a tikkvs hatóság helyén, vagy annak kö­zelében laknak, a vételár felosz­tása alkalmával leendő képvisel­­tetésük végett e hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek, s azok ne­veit s lakását az eladásig bejelent­sék, ellenkező esetben a hivatal­ból kinevezett gondnok által fog­nak képviseltetni. Kelt Zala-Egerszegen 1874. jul. 30. tartott tszéknek mint telek­könyvi hatóságnak üléséből. Zalaegerszegi kir. tszék tkkvi hatósága. 27125 3-3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 606. Ösv. Fügi Jánosné győri lakosnak Weber József és neje szül. Stadler Paulina győri lakos alperesek elleni, 612 frt 10 kr. követelése és járulékainak ki­elégítésére alpereseknél 1874. évi júl. 23. biróságilag lefoglalt és 438 frtra becsült különféle szobai bútorok és ruhanemüekből álló ingóságoknak nyilvánosan leendő elárverezését a győri kir. tk. já­rásbíróság f. évi okt. 20. 9274. szám alatt kelt végzésében el­rendelvén erre árverési határidőül f. évi nov. 20. napjának d. e. 9 órája a helyszínére Győrött a cs. k. szab. államvaspálya indóházá­­nál kitüzetik, mire a venni szán­dékozók ezennel meghivatnak. Egyúttal felhivatnak mindazok kik az elárverezendő tárgyakra elsőbbségi jogot érvényesíthetni vennek, hogy abbeli igényeiket alulirt végrehajtó előtt az árve­résig bejelentsék és igazolják, minthogy mulasztásukkal a vég­rehajtás folyamát nem gátolván később bejelentett igényeikkel egyedül a vételár feleslegére fog­nak utaltatni. Kelt Győrött, 1874. október hó 26-án. Tóth Lajos, k. jbiró vhajtó. 27189 3—3 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 4630. Zalaegerszegi kir. terv­­szék mint telekkönyvi hatóságnak 4630. száma alatt kelt végzése folytán közhírré tétetik, miszerint Bödy József zalaegerszegi lakos­nak J­akovecz Benedek gyürüsi lakos elleni 120 frt­g já­rulékok iránti keresetében az al­perestől biróilag lefoglalt a gyü­rüsi 12. sz. a. t­kjkönyvben A I. 1—5. és­­f­ 1. 2. górsz. a. fele részben tulajdonául felvett és 650 frt. o. é. becsült ingatlan birtokból Makovecz Benedek illető résznek elárverezése elrendeltet­vén ennek foganatositását a határ­időül 1875. jan. 15. szükség ese­tében 1875. febr. 16. napjának mindenkor d. e. 10 órája a hely­­színére kitüzetik, oly hozzáadással hogy ezen birtok az alábbi felté­telek szerint az első árverésen csak becsáron felül, a 2-ik árve­résnél azonban becsáron alul is el fog adatni. Árverési feltételek. 1- ör. A birtok külön adatik el. 2- ér. Kikiáltási ár mindenik bir­toknak külön a becsár. 8-ar. 10 száztéli bánatpénz le­teendő. 4-er. A vevő felek a vételárt következőkép lefizetni kötelesek, ugyan­is: I. részletet az árverés napján. II. részletet az árverési naptól 3 hóra. III. részletet az árverési naptól 6 hóra 6% kamatokkal, a bánat­pénz az utolsó részletbe számít­­tatik be. 6-or. A megvett javak mindjárt az árverezés befejezésekor a vevő használatába adatnak által, a­mely időtől fogva egyszersmind mindenféle terhek a vevőt fogják illetni. 6- or. A vevő köteles a megvett birtokon lévő épületeket az ár­verést követő napon a vételár erejéig saját kára és veszélyére tűzkár ellen biztosítani. 7- er. Mihelyt a vevő az árve­rési feltételeknek eleget tett részére a megvett jószág tulajdonjog át­íratása hivatalból fog eszközöl­tetni , ellenkező esetben, ha a vevő a feltételeket pontos­an meg nem tartaná, az eladott birtok a bánatpénz elvesztésén felül újabban a vevő költségére és ve­szélyére fog elárvereztetni. Egyúttal a­kik az elárvere­­zendő javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek felhivatnak , hogy igény kerese­teiket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt nyújtsák be, különben egyedül a vételár fölöslegére fog­nak utasíttatni. Felszólíitatnak a jelzálogos hi­telezők, hogy a­kik nem a tkvi hatóság helyén vagy annak köze­lében laknak, a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetésük végett a hatóság székhelyén meg bizottat rendeljenek s azok nevét lakását az eladásig bejelentsék ellenkező esetben hivatalból ki­nevezett gondnok által fognak képviseltetni. Kelt Zala-Egerszegen, 1874 évi ang. hó 22. napján tartott kir. tervszéknek mint telekkönyvi ha­tóságnak üléséből. Zala-Egerszegi kir. tszék tkkvi hatósága. 27190 3—3 II. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 102. A pesti magyar földhitel­­intézetnek, mint vhajtó felperes­nek Tarnay István és neje mária-valkányi lakosok mint vhajtást szenvedők elleni ügyében a valkányi községi 60. sz. tjkvben felvett s 23648 frtra felbecsült ingatlanoknak a nagy­­kikindai kir. e. f. tszék tkvi osz­tályának 1873. nov. 21. 7001. tk. 872. sz. a végzéssel elrendelt ár­verés az erre rendelt első határ­időben 1874. oct. 6. sikertelen lévén, a második árverés 1874. nov. 6. d. e. 10 órakor a val­kányi községházánál meg fog tar­tatni, mely alkalommal ezen in­gatlan becsáron alul is el fog adatni. Kelt N.-Kikindán, 1874. okt. hó 12. Szabó József, k. tsz. virte. *2219 8­8 ÁRLEJTÉSI HIRDETMÉNY. 1235. Alólirott kir. ügyészség részéről ezennel közhírré tétetik, hogy az oraviczabányai börtön és fogház ügy a százkabányai fog­házban letartóztatva lévő egész­séges és beteg rabok élelmezésé­nek jövő 1875. jan. 1-től 1875. decz. hó 31. leendő biztosítása és bérbe adása iránt 1874. évi nov. hó 25. d. e. 9 órakor alólirott helyen és a kir. ügyészségi irodá­ban zárt ajánlatokkal egyebekötött nyilvános árlejtés fog tartatni. Felhivatnak tehát a vállalkozni óhajtók, hogy a kellő bélyeggel 300 frt bánatpénzzel, az ismeret­­lenek ezen felül erkölcsi és va­gyoni bizonyítványnyal ellátott és azon megjegyzést is világosan magában foglaló zárt ajánlataikat hogy az árverési feltételeket tö­kéletesen ismerik és annak ma­­gukat alávetik az árverés meg­kezdéséig ezen kir. ügyészségnél annál bizonyosabban beadják mi­vel későn érkezett zárt ajánlatok el nem fogadtatnak. Az árlejtésben személyesen vagy törvényes módon igazolandó meg­hatalmazottjuk által részt venni akarók kötelesek 300 frt bánat­pénzt mennyiben ismeretlenek az erkölcsi és vagyoni állapotról szóló hatósági bizonyítványt az árlejtést vezető kezeihez letenni. Az árlejtési feltételek alólirott helyen és hivatalnál a hivatalos órákban bármikor megtekinthetők, meggjegyeztetvén, hogy a rabok és foglyok átlagos napi létszáma 30—50-ig váltakozik. Kelt Oraviczabányán, 1874. évi október 26. az ügyészség vezetésével megbízott Szathmáry Lajos, kir. alügyész. 26908­3—SÁJ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 1837. A szarvasi kir.­­biróság, mint telekkönyvi hatóság részé­ről közhírré tétetik, miszerint ifj. Gaál János felperesnek ifjú Falkovszky PÁl és neje Podan Ilona elleni végrehajtási ügyében 780 frt téke s járulékai erejeig biróilag lefoglalt a szarvasi 4137. sz. tkben jegyzett A. I. 1. r. sz. háza és I. 2—3. rsz. */, telekfölde, ngy -j- 1. rsz. dinnye földe összesen 3047 forint becs­­értékben nyilvános árverésen eladatni rendeltetvén, ennek esz­közlésére 1874. évi november hó 18. napja délelőtti 11 órája; a ha ez alkalommal becsáron felül el nem adathatnék 1874. dec. hó 18. napja d. e. 11 órája a szar­vasi kir. járásbíróság telekkönyvi hivatalához kitüzetik, s ez utóbbi határnapon a becsáron alól is eladatni fog. Kikiáltási ár a becsár 3047 űrt. Bánatpénz a becsár 10 %-ra, a többi feltételek Székács Lajos végrehajtónál a hivatalos órák­ban megtekinthetők. Továbbá felszóllíttatnak minda­zon jelzálogos hitelezők, kik nem a telekkönyvi hatóság székhelyén, vagy annak közelében laknak, hogy a vételár felosztása alkal­mával leendő képviseltések vé­gett a hatóság székhelyén meg­­b­zottat rendeljenek, s azok nevét, lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben hivatalból kine­vezett gondnok által fognak kép­viseltetni" . Végre felhivatnak mind­azok kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogot érvénye­síthetni vélnek, hogy igény kere­setüket a hírlap hirdetmény köz­zétételének utolsó napjától számí­­tandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek it, a fen­­ti­t telekkönyvi hatóságnál nyújt­sák be, különben azok a végre­hajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fog­nak utasittatni. Kelt Szarvason, 1874. sept. 21-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék