Budapesti Közlöny, 1874. december (8. évfolyam, 275-298. szám)

1874-12-01 / 275. szám

Budapest, 1874. Kedd, december 1. 275. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALO8 LAP. Brasvssziresio: Budapesten, baritok-tere 8-dik szám I. emelet. Kiadó-hivatal : Budapesten, barátok-tere 7. sz. a. földszint. Kéziratok non küldetnek VURIA Hérmentet­­len levelek esek rendes leveleseinktől fo­gadtatnak el. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben bishez hordva a melléklappal együtt: Egész évre........................12 frt. Félévre..........................................6 » Negyedévre................................8 » A .Hivat, Értesítő« egyes száma főlap nélkül 10 kr., azzal együtt 20 kr. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos ,Értetités-be iktatandó hirdeté­sek dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen bekü­ldendők, még pedig 10» szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100—100-ig 1 frt, 200—100-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. A hivatalos hirdetést igazoló egyes lap ára 10 kr. Magánhirdetések: Egyhasábos petitsor egyszeri hirdetésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és többszöri hir­detésért 13 kr. minden beiktatásnál. A bélyegdij külön minden beiktatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Vallás és közoktatási magyar ministe­rem előterjesztésére Horváth Ferencz tatai alesperes-plébánosnak a Nagyboldogasz­­szonyról nevezett be és hár­omkuti czimzetes apátságot adományozom. Kelt Gödöllőn, 1874. évi november hó 21-én. “’Ibencz József­, 8. k. Trefort Ágoston, s. k. A diakovári egyház­megyében ürese­désben levő felső-szerémi főesperességet dr. Jaksevac Antal alesperes, szent- széki ülnök és otoki lelkésznek adományozván, Fachmann Dániel alesperes, szent-széki ülnök és ivankovai lelkészt, úgyszintén Er­­gotics Miklós alesperes és szibinyi lelkészt a diakovári káptalanhoz tiszteletbeli kano­nokokká ezennel kinevezem. Kelt Bécsben, 1874. évi november hó 25-án, Ferencz József, s. k. Gróf Pejacsevich Péter, s. k. Mazuranics Iván, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Khon Salamonnak, a budapesti izraelita elemi főiskola tisztelet­beli igazgatójának, 51 évi sikeres műkö­dése elismeréseü­l az arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1874. évi november hó 18-án. Ferencz József, a. k. Br. Wenckheim Béla, s. k. A kir. igazságü­gyminister Geiger Manó nagy­­becskereki törvényszéki telekkönyvi írnokot ugyan­ezen törvényszékhez segédtelekkönyvezetővé ne­vezte ki. A kir. igazságügyminister Veress Jenő igazság­­ügyministeri fogalmazó-gyakornokot a bánffy­­hunyadi járásbírósághoz aljegyzővé nevezte ki. A budapesti k. főügyész a m.- óvári kir. ügyész­ség felügyelete alatt álló börtönnél üresedésben lévő börtönmesteri állomásra Sü­meghy Zsigmond hajdúböszörményi kir. börtönmestert helyezte át. A budapesti kir. főügyész a miskolczi kir. ügyész felügyelete alatt álló börtönnél üresedésben lévő börtönmesteri állomásokra Illykovics Gábor rozs­­nyói kir. adóhivatali szolgát és Somogyi János ki­­szolgált magy. kir. honvédszakaszvezetőt nevez­te ki. A pécsi m. kir. pénzügyigazgatóság VIL oszt. adótisztekké; Dermár Frigyes számgyakornokot a pécsi adó­hivatalhoz ; Jankura Sándor adóhivatali gyakornokot a dárdai m. k. adóhivatalhoz; Englics Mihály pénzügyőri fővigyázót a mar­­czali m. k. adóhivatalhoz, mindnyáját ideiglenes minőségben nevezte ki. A földmivelés , ipar- és kereskedelemügyi m. kir.­­ ministerium 20.010. sz. a. kiadott körrendelete va­lamennyi törvényhatósághoz.­­ A cs. kir. osztrák belügyministeriumnak a rongyszállitmányok bevitele tárgyában kiadott rendeletére vonatkozó hirdetményt (lásd alább) a­­ törvényhatóságnak miheztartás, kellő közhírrété­­tel, és az állategészségügyi szemlélő bizottságok­nak megfelelő értesítése végett megküldöm.­­ Tapasztaltatván továbbá, hogy nyerstermény- és rongyszállítmányok felett kiállítandó származási j­o­g illetőleg egészségi bizonylatok marhalevélmin. j ^ ^ ^zecze mezőváros­­ákra vezettetnek, felhívom a törvényhatóságot,!, ^ p . ,rö me folytán megengedtetett, miszerint ezen szabálytalanság megszüntetése vé-; 0 even­etszeres pedig mindenkor fe­gett úgy a megyei összes községi elöljáróságokat, e e vas rnapu m es Mi les-nap utáni hétfői mint a hatósága alatt álló szemlélő bizottságokat on or8z S08 atom- és kirakó vásárok, úgy , felelősség terhe alatt utasítsa, hogy nyerstermény­e­k *n mindenkor hétfőn és és rongyszállitmányok részére egészséges helyről C 0r 0 on e lvásár°k tartathassanak. ’ való származásukat tanusitó bizonyítványokat j ________ —----------­minden egyes esetben mindig külön állítsák ki,, íVKImHI­VATALflS RESiJj és az ilyféle bizonylatok kiállítására a marhale-­j -, vérnyomtatványokat ne használják, mert a mar-1 te­h­etsége a király jövő csütörtökön, december­­ halevélnyomtatványok kizárólag csakis marha 3-án a budapesti kir. váriakban általános kihallga­­szállítmányok számára érvényesek. Í­rást fog adni; előjegyzések a mondott napig a ca-Hirdetmény.­bineti irodában eszközöltetnek. Az osztrák cs. kir. belügyminister a vészlepte ] ---------­országokból eredő rongyoknak a lajthántuli tar-! A magyar királyi belügyminister ur 49.007. sz. a­dományokba való be-és azokon való átvitelét kö-1 következő körrendeletét intézte valamennyi föls­­vetkező feltételek alatt engedi meg:­­ pánhoz.­­ 1. ha az ilyen rongyok hivatalos bizonylattal ! Az 1848. y. t. cz. ég az erdési n­­­cz­e­l vannak ellátva, melyből kitűnik, hogy azok gyári . .. ....... , mosáson mentek keresztül. ,sitfi.sfi.ról és kiegészítéséről szóló törvény folyó hó 2. ha az ilyen rongyok erős vászonzsákokban 30-an az országgyűlés mindkét házában kihirdet­ vagy göngyelegben (Ballen) csomagolva szállít­tatnak ;­­ 3. ha az ilynemű göngyelegek vagy zsákok zárt és plombirozott vasúti kocsikban, közvetlenül az illető gyárhoz legközelebb eső vasúti állo­másig szállíttatnak, az állomástól pedig a gyárba kizárólag csak lófogatokon továbbíttatnak. Ennek kapcsában kiadott utóbbi rendelettel megengedte a cs. kir. belügyminiszer, hogy a gyári mosás megtörténtéről szóló hivatalos bizonylat az illető község elöljárósága által is kiállítható, és elrendelő, hogy oly helyen, hol a gyári mosás nem eszközölhető, a rongyok a zsákokba való elhelye­­­­zés előtt, az illető állategészségrendőri szemlélő­­­bizottság közbenjöttével hígított carbol-savai oly­­ módon fecskendezendők le, hogy rajtuk ezen sav szaga érezhető legyen, vagy a rongyoknak erős­­ zsákokba való elhelyezése után ezek még kát­­­­ránynyal erősen bekent szövetbe csomagoltassanak­­ és erősen körülkötöztessenek.­­ A fentebbiek tudomásvétel végett ezennel köz­hírré tétetnek. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi s m. k. ministeriumtól. F. évi deczember 1-jétől kezdve az ezentúl kibo­­­csátandó, 6 hónapi lejárattal biró, kamatozó kincstári utalványok (pénztári jegyek) után fize­tendő kamat további intézkedésig évi 41/I­Vo-ban állapittatik meg. Budapest, 1874. nov. 30-án. A m. kir. pénzügyministeriumtól. Biharvármegyébe bekeblezett Báránd község ké­relme folytán megengedtetett, hogy ott hetenkint egyszer és pedig mindenkor keddi napon, egyelőre helypénzszedési jog nélkül, hetivásár tartat­hassák. Biharvármegyébe bekeblezett Zsáka község elöljáróságának kérelme folytán megengedtetett, hogy ott hetenkint és pedig mindenkor szerdai napon, egyelőre helypénzszedési jog nélkül, heti­vásár tartathassák, tetvén, az a kihirdetést követő 15 nap múlva lép hatályba. Ezen törvény 117. §-a szerint minden törvény­­hatóság és város, mely külön országgyűlési képvi­selőt küld, az általam kitűzendő határidőn belül, a törvény 17. és 20. §§-ai értelmében alakítandó központi választmány megválasztására van hivat­va ; a 60. §. értelme szerint pedig a központi vá­lasztmányok azon városi törvényhatóságokban is alakítandók, melyek valamely megyei törvényha­tóság községeivel vegyes választó­kerületet ké­peznek. Minthogy szükségesnek tartom, hogy az or­szággyűlési képviselő-választók összeírása és az ennek alapján összeállítandó állandó névjegyzé­kek elkészítése iránt a törvényben előírt munká­latok a törvény hatályba lépte után azonnal foga­natba vétessenek : kellő tájékozás és miheztartás végett értesítem méltóságodat, hogy a központi választmány megválasztására a folyó évi december hó 15-től 22-ig terjedő időközt tűzöm ki, s ennél-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék