Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1874. december (8. évfolyam, 275-298. szám)

1874-12-01 / 275. szám értesítője

1874. 275 szám. Deczember M 1. A BUDA­PESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. TM ' ” -------------------- --------------------------------------------------- ----------- -------------------------- i ii 39890 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 218. A kolozsvári kir. trvszék tkvi hatósága részéről közhírré tétetik, miszerint Cziriák Sámuel felp. javára 187 frt 60 tőkeköve­telés járulékai erejéig Balog Mihály és neje Tímár Bor­bála alperesedtől lefoglalt s 2876 frtra becsült a kolozsvári 176. számú tjkben A. -1- 1. rend és 2803/1. s 280312. helyr. sz. a. alperesek közös tulajdonául felvett ingatlanok 1874. deczember 28. esetleg 1876. jan. 28. napjának mindenkor reggeli 9 órakor ezen tkvi hatóságnál végrehajtási árve­résen el fognak adatni s pedig első határnapon csak becsáron vagy azon felül, a másodikon azon alul is, a venni szándékozók tartoznak a becsár 10%-át bá­­natpénssel letenni, a vételár fele azonnal, másik­­fele 10 százalék kamattal 3 hó múlva fizetendő. A többi árverési feltételek a szo­kott kiv. órák alatt a tkvi irodá­ban mindenkor megtekinthetők. Egyúttal a tkvi hatóság szék­helyén nem lakó jelzálogos hite­lezők felhivatnak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő kép­­viseltetök végett megbízottat ren­deljenek, s azokat ide jelentsék be, minthogy ellenkező esetben hivatalból kinevezendő gondnok által fognak képviseltetni. Végre azok is, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek felhivat­­nak, hogy igény kereseteiket ezen hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 15 nap alatt elsőbbségi bejelentvényeiket az árverés kezdetéig benyújtsák kü­lönben azok a vhajtás folyamát nem gátolván egyedül a vételár feleslegére lesznek utasítva. A kolozsvári kir. trszék tkvi­atóságának 1874. nov. 4. tartott üléséből. 29826 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 7623. Az egri kir. tkvi tszék részéről közhírré tétetik, miként a győri m. kir. pénzügyi ügyész­ség, mint a kincstár képviselője javára 167 írt 78*/i­kr. s járulé­kait tevő követelése erejéig Halasy Ede marasztalt alpe­restől lefoglalt és megbecsült kö­vetkező ingatlanságok u. m. a nádujfalusi 64. sz. tjkvben -f- 1—80. rsz. a. a puszta iványi 1. sz. tjkvben A -1- 1. hrsz. a. felvett ingatlanok, valamint a nádujfalusi 78. sz. tekvben A I. 1- 23. rsz. a. felvett birtokból alperest illető rész, szóval úri lak, gazdasági épü­letek, virágház, s­zülőségi szántó, rét és legelő földek, mint együt­tesen árverezendő, s 79883 frtra becsült nemesi birtok sa mennyiben más végrehajtatók részére korábbi határidőkre kitűzött árverés f­­eladatni nem fogna) bírói elárve­rezése elrendeltetett, melynek vég­rehajtás utjáni elárverezésére, Nád­­ujfalu község házához első határ­napul 1874. dec. 29 d. e. 11 órája, s ha a fentebbi birtok ezen első határidőben becsáron felül el nem kelne, második határidőül 1875. febr. 4. napjának d. e. 11 órája azzal tűzetik ki, hogy ezen ingat­lan a második Árverésen becsáron alól is eladatnak oly föltétellel, hogy az árverezők által a becsár 6*/1-a bánatpénzül leteendő s en­nek betudásával a vételár 7s része a vhajtás jogerőre emelkedése után azonnal, 1­s része az árverési naptól számítandó 6 hó 7s rész 10 hó és az utolsó 2­ s-ed pedig az árveréstől Számitott 26 hó alatt a tkzszékhez lesz 6*­, kamatokkal befizetendő. Vevő a birtokba azon­nal belép, tulajdonjoga pedig a vételár kielégítése után kebelez­tetek be. Vevő ha feltételeknek eleget nem tesz, a bánatpénzt elveszti s veszélyére s költségére uj árve­rés fog tartatni, a vétel százalé­kát vevő fél viselendi. Végül hogy a nádujfalusi 64. 73. sz. tekvben foglalt birtok V* rész?, valamint a puszta-iványi 1. ■z. tekvben, felvett házak, szántó rét, és legelő térből 26071/«« hold iránt zálogos per lévén folyamat­ban, a zálogvisszaváltási jog megítélve, s a birtok tettleges át­vétele a zálog felszámi­tási per befejezésétől függ, miért is ezen árverés és ennek folytán birtok­vétel azon kiváltási jog sérelmére nem szolgálhat. Egyszersmind pedig azon jelzá­logos hitelezők, kik nem ezen tkvi tvszék székhelyén vagy annak közelében laknak, felszólíttatnak, hogy a vételár felosztása alkal­mával leendő képviseltetésük végett ezen trvszék székhelyén megbízot­tat rendeljenek, és azok nevét és lakását az eladásig jelentsék be, mert ellenkező esetben a hivatalból részükre kinevezett gondnok által fognak képviseltetni. Végre igénylők, kik az árve­rezendő javak iránt tulajdoni vagy egyéb igényt és elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, igény kereseteiket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától szá­mítandó 16 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is nyújtják be, külömben azok a vhajtás fo­lyamát nem gátolván egyedül a vételár fölöslegére fognak uta­sítatni. Kelt a kir. tszéknek Egerben 1874. nov. 17. napján tartott tkvi üléséből. 29836 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 8616. Az egri királyi tkönyvi tszék részéröl közhirré tétetik, miként Polonkay Endre végrehaj­tató javára 800 frt s 500 frt tő­kék s járulékaik erejéig néhai Leitner Istvánné Szőke Juliánná örökösei, ugyszinte Leit­ner István marasztalt alperesektől lefoglalt s megbecsült következő ingatlanságok, u. m. az egri (bel) 2666. sz. tikvben A­­(­ 3327. hr. sz. alatt felvett, s 4600 fk­ra be­csült ház és beltelek bírói elárve­rezése elrendeltetett, melynek vég­rehajtás utjáni elárverezésére ezen kir. tszék tanácstermébe második határidőül 1874. évi deczember 18. napjának d. e. 10 órája azzal tűzetik ki, hogy a javak a má­sodik árverésen becsáron alul is adatnak el oly föltétellel, hogy az árverezők által a becsár­i Vill­a bánatpénzül leteendő, s ennek be­tudásával a vételár */l része azon­nal a végrehajtó biró kezéhez, 7* része az árverési naptól számí­tandó 3 hó, 7s rész 6 hó alatt a telek tvszékh­ez lesz 6 százalék kamatokkal befizetendő. Vevő a birtokba azonnal belép, tulajdon­joga pedig a vételár kielégítése után kebeleztetik be. Vevő, ha föltételeknek eleget nem tesz, a bánatpénzt elveszti, s veszélyére s költségére uj árverés fog tar­tatni, a vétel százalékát vevő vi­­selendi. Kelt Egerben, 1874. novemb. hó 21. napján tartott telekkönyvi ülésből.________________________ 29874 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2926. A dági 58. sz. tkben A. I. 1—­34. rendsz­­a. foglalt 3900 frtra becsült ingatlanokra Fischer Ferencznek Gyurgyák An­drás elleni 140 frt s járulékai iránti ügyében elrendelt végrehaj­tási árverés 1874. dec. hó 9. eset­leg 1875. január hó 9. napján mindenkor d. e. 9 órakor Dág községházánál tartjuik. Kikiáltási ár a becsérték mely­nek 10%-ka bánatpénzül le­teendő. A vételár 3 egyenlő részletben 10 hó alatt fizetendő 6*­, kama­tokkal együtt a czimzett telek­hivatalban. A többi feltételek megtudhatók a tkvi irodában és Dág község­háznál. Azon jelzálogos hitelezők, kik nem e tkkvi hatóság közelében laknak, felszólittatnak, hogy a vételár felosztásánál képviselteté­­sükre Esztergomban megbizottat rendeljenek, azok nevét, lakását az oldásig tudassák, különben hivatalból kinevezett gondnok által képviseltetnek. Azok, kik ezen ingatlanokra igényt érvényesíteni vélnek, fel­hivatnak, hogy keresetüket e hir­detmény utolsó közzétételétől szá­mítandó 16 nap alatt, habár kü­lön értesítést nem nyertek is, benyújtják, különben azok a vételár fölöslegért utasittatnak. Kelt Esztergomban, a kir. tszék mint tkkvi hatóságnál 1874. oct. 12. tartott ülésből. "29883 3—1 ÁRVERÉS­I HIRDETMÉNY. 2095. Huber Mihálynak Halb György nemesfalvi lakóé elleni 161 frt és járul, iránti vhajtási ügyében a végrehajtás alá vont és Ulisérd község 62. sz. tjkvben A. I. 1—24. sorsz. 66. ház­sz. */# urb. állomány, A -1- 6­ 7. sorsz. irtvány az utisérdi 163. sz. tjkben A. -1- 1—3. sorsz. a. a vhajtást szenvedő nevére vezetett ingatla­nok úgy a 227. sz. tjkvben A -+- 1 — 18. sorsz. a. foglalt irtványok­­ból a végrehajtást szenvedőt illető fele rész összesen becsülve 4648 frtra 1874. deczember 30. napján, szükség esetében és pedig a becs­­áron alól is 1875. február 3-ik napján mindenkor reggeli 10 óra­kor a községházában megtartandó nyilvános árverés utján a becsár tizedrészének bánatpénzképeni le­tétele mellett eladatai rendel­tetik. A többi feltételek és tudniva­lók ezen hatóságnál betekint­­hetők. Egyúttal az ezen hatóság szék­helyén nem lakó jelzálogos hite­lezők és az ingatlanokra igényt tartókhoz a perrendtartás 433. és 466. §§. értelmében felhívás intéz­­tetik követeleik kimutatása és jogaik érvényesítési végett. Somorján a kir.­­biróság mint tkvi hatóságnak 1874. julius 11. tartott üléséből. 29880 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 2799. A Csáktornyai kir. tör­vényszék mint tkvi hatóságnak 2799. szám a. kelt végzése foly­­tán közhírré tétetik, miszerint Neuman József Csáktornyai lakos végrehajtó javára Bódi­g Jó­zsef ugyanottani lakos végre­hajtást szenvedőnek a Csáktornyai tekvben 68/a. 815/a. 859/a. és 691/a. hsz. számok a. felvett s 2863 frtra becsült ingatlan bir­toknak elárverezése elrendeltetvén, ennek foganatosítására 1876. jan. 4. szükség esetében 1876. febr. 4. d. e. 10 órája a helyszínére kitü­­zetik, oly hozzáadással, hogy ezen birtok az alábbi feltételek szerint a 2-dik árverésnél becsáron alul is el fog adatni. Árverési feltételek. 1. A birtokok külön adatnak el. 2. Kikiáltási ár a becsár. 3. A becsár 10'/i*téli bánatpénz leteendő. 4. Vevő a vételárt következő­­kép köteles lefizetni: az I. részletet azonnal az árverés­kor. H. részletet az árveréstől szá­mítandó 3 hó a. Hl-dik részletet az árveréstől 6 hó, melybe a bánatpénz is be­számítandó 6% kamattal. 5. A megvett javak mindjárt az árverezés befejezésekor a vevő használatába adatnak által, a­mely időtől fogva egyszersmind mindenféle terhelt vevőt fogják illetni. 6. Mihelyt a vevő az árverési feltételeknek eleget tett, részére a megvett jószág tulajdonjogátiro­­tása hivatalból fog eszközöltetni ; ellenkező esetben, ha a vevő a feltételeket pontosan meg nem tartaná, az eladott birtok a bá­natpénz elvesztésén felül újabban a vevő költségére és veszélyére fog elárverezteten­i. Az épületek tűzkár ellen a vételár erejéig biztosítandók. Végre mindazok, kik a lefoglalt j­avak iránt tulajdoni vagy más igényt, érvényesíthetni vélnek, igénykeresetüket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától szá­mítandó 15 nap alatt, nyújtsák be, különben egyedül a vételár fölös­legére fognak utasíttatni. Kell a Csáktornyai kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnak 1874. sept. 18. tartott üléséből. A Csáktornyai kir. tszék. 29771 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Alantitott tömeggondnok ezen­nel közhirré teszi, miként vagyon­bukott Nagy Pál szatmári ke­reskedő csődtömegéhez tartozó összes ingóságok jelesen bolti vőrös kelmék, szerelvények és bú­torok, a csődválasztmánynak ide vonatkozó határozatából kifolyólag nyilvános árverés útján eladan­­dók, mely árverésnek a szatmári nagypiaczon levő vagyonbukott féle bolt helységben készpénz fizetés mellett leendő eszközlésére határidőül f. évi dec. 18. • szük­ség esetén következő napjai d. e. 9 órája oly megjegyzéssel tűzetik ki, hogy először is az érintett csődvagyonok tömeges eladása fogván megkisértetni, melynek nem sikerülése esetében fog a részletenkinti eladás eszközöltetni. Kelt Szatmáron, 1874. nov. 24. napján. Steinberger Ábrahám, tömeggondnok. 29829 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 4913. A módosi kir.­­biróság mint telekkönyvi hatóság részé­ről közhírré tétetik, hogy a ma­gyar földhitelintézet mint vhajtó fél kérelmére H­arkoV Györgye illetőleg időközben tulajdonosa volt Markov Milan és Kata örökösei dinyási lakosnak a dinyási 133. sz. tekvben körülírt 118. sorszámú házból 800 □ öl­­nyi belsőségből 446. tsz. 800 □ pótkertből s 77 urb. telekből álló 2157 frtra becsült birtokára nézve ezen telekhatóság által 4913/874. szám alatti bírói árverés elren­deltetett ennek a helyszínén az illető községházánál Dinyáson leendő esz­közlésére az 1-fő árverés határ­ideje 1876. jan. 6-dik napjára, a 2-ik pedig 1875. febr. 6. napjára mindig délelőtti 9 órára tűzetik ki oly megjegyzéssel, hogy a bir­tok csak a második árverésnél a becsáron alul el fog adatni. Az árverezni kívánók tartoznak a becsértéknek lo­/s­ át bánatpén­zül letenni, az ígért vételárt pedig 3 részletben és pedig az árve­réstől számítandó 30 nap alatt 7i részét, az árveréstől számítandó 4 hónap alatt a második 7i részét és további 8 hónap múlva az utolsó 3-ik részét 6­/s kamatok­kal együtt lefizetni azzal, hogy a bánatpénz az utolsó részletbe lesz beszámítandó. A többi árverési feltételek min­den nap a hivatalos órákban a tikvi hivatalban és az árverési ha­tárnapok alatt árverező­­hajtónál megtekinthetők. Mivel különösen nem a bíróság székhelyén, vagy annak közelében lakó jelzálogos hitelezők oly figyel­meztetéssel értesítettéinek, hogy a vételár felosztása alkalmával kép­­viseltetések végett helyben lakó megbízottat rendeljenek, s annak nevét és lakását az eladásig jel­­­entsék be; ellenkező esetben Di­­mitrievich János hivatalból kine­vezendő gondnok által fognak képviseltetni. — Úgyszintén felhivatnak mindazok, kik a le­­foglalt ingatlanságok iránt tulaj­doni, vagy más igényt avagy el­sőbbségi jogokat érvényezithetni vélnek, hogy igénykeresetüket a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számítandó 16 nap alatt a perrendt 466. §-a értelmében, habár külö­n értesítést nem vettek is — ezen trvszéknél nyújtják be, különben azok az árverést nem gátolván, egyedül a vételár fölöslegére fognak utasíttatni. Az árverés foganatosításával Uhrmann Adolf k. b. végr. ur jelen­tése bevárása mellett megbizatik. Kelt a kir. j biróság mint tkvi hatóságának Módoson, 1874. sept. hó 29. 29818 3—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 404. Alólirott kir. bírósági vég­rehajtó által ezennel közhirré téte­tik, hogy miután Roden Miklós­­nak, Tralla Erdelyán sz.­­klárii lakos elleni 26 frt töke a ár. iránti végrehajtási ügyében, ez utóbbitól lefoglalt s a aserb­­klár­i község 149. sz. tekvben fel­vett 219 sz. ház és egynyolczad urb. telek 350 frt becsárban az 1874. nov. 16. megkísértett első árverésen el nem adathatott ugyan­az 1874. decz. 16. d. e. 9 órakor ■zerb­ klár­i községházánál tartandó második árverési határnapon a becsároa alól is el fog adatni. Zsombolyán 1874. nov. 17. Bárkányi Mihály, k. kir. végr. *2462 8—1 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 41214. Nyitramegyébe kebe­lezett Vághujhely, Révfalu és Izbitz községben a bor must és hús után fizetendő fogyasz­tási adónak 1876. évre az árá­írabás III. osztálya alapján le­endő beszedése a pozsonyi m. k. pénzügyigazgatós­ágnál f. évi dec. 7. haszonbérbe fog adatni árve­rés utján d. e. 11 órakor. Bánatpénz 423 frt. Kikiáltási ár borra és mustra 2053 frt 80 kr húsra 2176 frtSsz- Bzesen 4228 frt 80 kr. A tabbi feltételek minden m. k. pénzfegyigazgatóságnál és pénz­ügyőri biztosságnál megtekint­hetők. 41468. Pozsony megyébe kebele­zett Széleskut községben a bor, hús s must után fizetendő fogyasz­tási adónak 1875. évre az árasa­dás III. osztálya alapján leendő beszedése a pozsonyi m. k. pénz. jegyigazgatóságnál f. é dec. 7. d. e. 10 órakor tartandó nyilvános árverés utján haszonbérbe fog adatni. Bánatpénz 19 frt 17 kr. Kikiáltási ár borra a mustra 127 frt, húsra 64 frt 76 kr ősz­­szeren 191 frt 76 kr. A többi árverési feltételek min­den m. kir. pénzügyigazgatóság­­nál s pénzügyőri biztosságnál megtekinthetők. Pozsony, 1874. nov.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék