Budapesti Közlöny, 1875. január (9. évfolyam, 1-25. szám)

1875-01-01 / 1. szám

Budapest, 1875. Péntek jan­uár 1. 1. szám. BUDAPESTI H­I­V­A­T­A­L­O­SKÖZLÖNY.­­a­a­p. Szerkesztőség : Budapesten, barátok-tere 8-dik szám I. emelet. Kiadó-hivatal : Budapesten, barátok-tere 7. sz. a. földszint. KÉZIRATOK nem küldetnek vissza. Bem­entet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva : Egész évre ................................20 frt. Félévre..........................................10 » Negyedévre..................................5 » Egy lap ára 30 kr. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítődbe iktatandó hirdeté­sek dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért 1 írttal több. Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. Magánhirdetések: Egyhasábos petitsor egyszeri hirdetésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és többszöri hir­detésért 13 kr. minden beiktatásnál. A bélyegdij külön minden beiktatás után 30 kr. oszt. ért. Előfizeté­s a „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-be a m. kir. ministerium hivatalos lapja 1876. évi folyamára. Egész évre ............................. 20 forint Félévre......................................... 10 . Negyedévre ............................. Falusi községeknek az illető 5­0 szolgabiró igazolványának felmutatása mellett egész évre........................................ 12 » fél évre................................... 6 » Az előfizetési pénz a lap kiadó-hivata­lába bérmentve küldendő, Budapest, Bará­tok­ tere 7. sz. a. A »Budapesti Közlöny« kiadó-hivatala. HIVATALOS RÉSZ. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb., és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társországai htt főrendei és képviselői közös egyetértés­sel a következő törvényczikket terjesztet­ték , szentesítés végett Felségünk elé. 1874 ik évi XXXIX. TÖRVÉNYCZIKK az 1870-ik évi XLII. törvény­czikk 52-ik §-ának módosításáról. (Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1874. évi december hó 30-án.) 1. §• Az 1870-ik évi XLII. törvényczikk 52. §-a ak­ként módosíttatik, hogy a vármegye főispánja, székelyszékek, kerületek és vidékek főkirály bírája vagy főkapitánya egyszersmind szab­­királyi vagy törvényhatósági joggal felruházott városok főis­pánja, illetőleg kerületi grófja is lehet. 2.§. Ezen törvény végrehajtásával a belügyminister bizatik meg. Mi e törvényczikket és mindazt, a­mi­ abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak­ vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesítjük, s mind magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk. Kelt Gödöllőn, ezernyolczszáz hetvenne­­gyedik évi december hó huszonegyedikén. Ferencz József, s. k. (P* H­) Bittó István, s. k. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb., és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesités végett Felségünk elé : 1874. évi XL. TÖRVÉNYCZIKK az 1873. évi XXXIX. törvényczikk hatályának meghosszabbítása iránt. (Kihirdettetett a magyar országgyűlés mindkét házában 1874. évi december hó 30-án.) 1­ §• Az 1873. évi XXXIX. törvényczikk hatálya a törvényhozás további intézkedéséig meghosszab­­bittatik. 2­ § Ezen törvény végrehajtásával az igazságügymi­­nister bizatik meg. Mi e törvényczikket és mindazt, a mi abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesítjük, s mind magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk. Kelt Gödöllőn, ezernyolczszáz hetvenne­­gyedik évi december hó huszonnegyedikén. Firkencz József, s. k. (P. H.) Bittó István, s. k. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb., és Magyarország Apostoli királya. 1874. évi XLI. TÖRVÉNYCZIKK az 1871. L­V. törvényczikk 29. § ában meghatáro­zott bélyeg- és illetékmentesség meghosszabbítása tárgyában. (Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1874. évi december hó 30-án.) L§. Az 1871. LV. törvényczikk 29. § ban a tör­vény hatálybaléptétől számítandó három év alatt megindított birtokrendezési és felosztási eljárásokra nézve megállapított bélyeg- és illeték­mentességi kedvezmény az újabb három évi ha­táridő alatt megindítandó hasonló eljárásokra is kiterj­es­ztetik. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 2. §. A jelen törvény végrehajtásával a m. kir. igaz­ság- és pénzügyminiszerek bízatnak meg. Mi e törvényczikket és mindazt, a­mi abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesít­jük, s mind magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk. Kelt Gödöllőn, ezernyolczszáz­hetven­­negyedik évi december hó huszonnyolcza­­dikán. Fer­encz József, s. k. (P. H.) Bittó István, s. k. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb., és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesités végett Felségünk elé : 1874. évi XLII. TÖRVÉNYCZIKK a megyék, kerületek, vidékek és székek 1815. évi közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásainak fedezéséről. (Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1874. évi dec. hó 30-án.)­­•§• A megyék, a szepesi XVI városi, a Jászkun és Hajdú kerületek, Kővár, Fogaras és Naszód vidékek és a székely-székek közigazgatási, árva­­és gyámhatósági kiadásaira, valamint a királyföl­di hatóságoknak »adjutum salariale« czimen járó államsegélyre az 1875. évben, a­mennyiben a tör­vényhozás időközben másként nem intézkedik, 4 976,336 forint fog az állampénztárból kiszol­gáltatni. Ezen törvény hatályának ideje alatt az említett törvényhatóságoknak ezen czélokra háziadónak ki­vetése meg nem engedtetik. ■2. §. Ezen összeg a belügym­inister által az illető törvényhatóságok között akként fog feloszlatni, hogy minden törvényhatóság oly összegben része­­sittessék, a melyet az a belügyminister által az 1872,1873. és 1874. évekre helybenhagyott költ­ségvetése alapján tényleg igénybe vett, a­mennyi­ben ezen összeg szükségét az 1875. évre is igazolja. Az egyes törvényhatóságok részére megállapított évi illetmény havi részletekben előzetesen szolgál­taik ki. § 3­ §• Jelen törvény végrehajtásával a pénzügy- és bel­­ügyminiszerek bízatnak meg. A mai szent ünnep miatt lapunk közelebbi száma vasárnap, január­ 3-dikán jelenik meg.

Next