Budapesti Közlöny, 1875. február (9. évfolyam, 26-48. szám)

1875-02-02 / 26. szám

Budapest, 1875. 26. szám. Kedd, február 2. KÖZLÖNY. Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva . Egész évre ................................20 frt. Félévre.....................................10 . Negyedévre..................................5 . Egy lap ára 30 &r. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítődbe iktatandó hirdeté­sek dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 30 kf. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. H­IVATALOS L. A 10. Szelekesztőség : Budapesten, barátok-tere 8-dik szám I. emelet. Kiadó­hivatal : Budapestem, barátok-tere • 7. sz. a. földszint. Kéziratok nem küldetnek vissza. Bérmentet­­te:a levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. Előfizetési Árak : SV magánhirdetések: Egy hasábos petitsor egyszeri hirdetésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és többszöri hir­detésért 13 kr. minden beiktatásnál. A bélyegdij külön minden beiktatás után 30 kr. oszt. ért. Előfizetés :budapesti­ KÖZLÖNYÉBE a m. kir. ministerium hivatalos lapja 18­75. évi folyamára. Egész évre ............................. 20 forint Félévre........................................ 10 . Negyedévre ............................ Falusi községeknek az illető 5 . szolgaiiró igazolványának felmutatása mellett egész évre........................................ 12 » fél évre................................... 6 » Az előfizetési pénz a lap kiadó-hivata­lába bérmentve küldendő, Budapest, Bará­tok­ tere 7. sz. a. A »Budapesti Közlöny« kiadó-hivatala. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, életveszélyes körül­mények közt kiváló bátorsággal tett szol­gálatok elismeréséül Mandics József vám- és adóőrségi szemlésznek az arany- és Jug Márk fővigyázónak az ezüst érdemkeresz­tet adományozom. Kelt Budapesten, 1875. évi január hó 17-én. Ferencz József, s. k. Br. Wenckheim Béla, s. k. A kassai m. k. pénzügyigazgatóság Dluhoss Károly Il­od osztályú pénzügyi fogalmazót I-ső osztályú pénzügyi fogalmazóvá nevezte ki. A pozsonyi m. kir. pénzügyigazgatóság Perschil Sándor m. kir. pénzügyőri szemlészt VII. oszt. tisztté ideiglenes minőségben kinevezte. Torontálmegyébe kebelezett Rudna községnek megengedtetett, hogy évenkint május 21-én, Sep­tember 20-kán országos-és hetenkint szerdán heti­vásárokat tarthasson. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatási magyar minisze­rem előterjesztésére megengedem, hogy a pozsonyi jogakadémiánál a f. évi január 6-án kelt elhatározásom alapján felállí­tandó bölcsészeti tanszéken kívül, a javas­latba hozott módozatok mellett, még a kö­vetkező tanszékek felállíttathassanak u. m.: az e-classicai nyelvészetre egy, a modern nyelvészetre, irodalomra, és irodalomtörté­netre kettő, a hazai történelemre egy, és az általános történelemre egy tanszék, és egyszer­­m­ind megengedem, hogy azok, kik az ezen tanszékekkel összekötött tan­tárgyakat a szabályszerűen megkívántató idő alatt rendes tanulói minőségben hall­gatják, úgy, mint a tudomány­egyetemek pályavégzett hallgatói, az illető szigorla­tokra, s a középtanodai tanárvizsgálatra bocsáttassanak a nélkül, hogy egyetemi póttanfolyammal kellene tanulói pályáju­kat kiegészíteni. Kelt Bécsiben, 1875. évi január hó 27-én. Ferencz József, s. k. Trefort Ágoston, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Wajda Endre ,azon ministerium segéd hivatali igazgatójának, nyugdíjaztatása alkalmából, 37 évet meg­haladó hű és sikeres szolgálatainak elisme­réséül Ferencz József-rendem lovagkereszt­jét adományozom. Kelt Bécsben, 1875. évi január hó 29-én, Ferencz József, s. k. NEMHIVATALOS RÉSZ Az éjszak-magyar épitő-társulatnak Pozsony­ban székelő leszámoló bizottsága, a földmivelés, ipar- és kereskedelemügyi m. k. ministérium uta­sítása folytán, a leszámolásnak m. é. december végével való állásáról az alábbi nyereségi és vesz­teségi számlát azon jelentéssel terjesztette fel, hogy az általa átvett 154,069 frt 45 kv érték fo­­lyóvátétele iránt megtörténtek a kellő intézke­dések, s ezek folytán 8865 darab részvény kielé­­gíttetett; a még kielégítésre váró 1135 db rész­vény fedezetére szolgálnak a behajtás alatt lévő fenni összegben foglalt 34.000 frt pénztári utal­vány a győri hitel és jelzálogintézet ellen nyitott csődperben, továbbá a volt magyar­ éj­szaki építő­­társulat igazgató­tanácsa által előleggel ellátott részvényeknél (1395 db 26,195 frt 12 kr előleggel lévén ellátva) mutatkozó túlelőleg teszen 12,245 frt 12 krt, minek behajtása folyamatban van; vég­re a neubau-kreuzstaetteni téglagyár dr. Ripp Lipót cs. közjegyző által törvényszabta után vég­hezvitt árverés útján nem lévén értékesíthető, ezt 20,300 frton az árverésnél elért 12,000 frt irányá­ban elfogadható áron sikerült eladni; a vételár 8000 frtot tevő hátralévő részének lefizetése a te­lekkönyvi átírástól lévén a szerződésben feltéte­lezve, szorgalmaztatik. Az átvett egyéb értékek részbeni egyezség útján, habár csekély, de mégis csak veszteséggel voltak folyóvá tehetők. Mindezek közzététele mellett a részvényesek felszólíttattak, hogy a rájuk eső részleteket fel­vegyék, önként értetvén, hogy ekként a leszámí­tolás ezen része befejeztetvén, a kinn levő követe­Az I. MAGYAR ÁLTALÁNOS TISZTVISELŐ-EGY­LET V. üzletévi rendes közgyűlését a budai főreálta­noda dísztermében folyó évi február hó 28-án d. e. 9 órakor tartandja meg, melyre az egylet t. ez. tagjai tisztelettel meghivatnak. Napirend : I. Az igazgató-vá­lasztmány jelentése a lefolyt üzletévről. II. A szám­­vizsgálók jelentése a mérlegről. III. Az alapszabályok módosítása. IV. Netalánt indítványok és javaslatok. V. Az évenkéti választás alá eső alelnökök és ellenőrző­­tanács, valamint esetleg az igazgató­tanács tagjainak választása. A netaláni indítványok és javaslatok az elnökséggel leendő közlés végett az egylet igazgatósá­gánál 15 nappal előbb, vagyis f. é. február hó 13-ig nyújtandók be. A gyűlési terembe leendő beléphetés és a szavazáshoz megkivántató igazolványok i. é. február 15-től 26-ig bezárólag az egylet helyiségeiben vasár- és ünnepnapokat kivéve naponkint d. u. 4—6 óráig átvehetők. Budapest, 1875. febr. hó 1-én. Az elnökség. — Egy pillantás a színfalak mögé. A pesti kereskedők csarnokában Pulszky Ferencz szombaton este igen érdekes felolvasást tartott, melynek czíme: »Egy pillantás a színfalak mögé.« A felolvasást fényes és nagyszámú közönség hallgatta; a jelen volt kitűnőségek közül Bittó István, Bertál György, és Trefort Ágoston miniszereket, Kerkapoly Károly, Szlávy József, Wahrmann Mór, Fáik Miksa, Harkányi Frigyes, Helffy Ignácz orsz. képviselőket, Schm­eier Aladár osztálytanácsost, Sárkány József tvszéki elnö­köt, Apáthy István egyetemi tanárt, Kochmeister Fri­gyest, a keresk. kamara elnökét, Weisz B. F. kir. taná­csost stb. említjük meg. A közönség mindvégig feszült figyelemmel gyakran élénk derültségben hallgatta és végül zajos tapsokkal és éljenzésekkel fogadta a szel­­lemdus felolvasást. Br. Wenckheim Béla, s. k. lések, a­mint behajtatni fognak, a részvényesek között részvényeik arányában fel fognak osztat­ni mi czélból azok haszonélvezeti jegygyel lesz­nek ellátandók, a leszámítolási könyvek pedig 1875. ápril 30-ig minden egyes részvényes által Pozsonyban, a leszámítolás székhelyén a posonyi iparbank helyiségeiben lesznek betekinthetők­ EGYLETEK ÉS TÁRSULATOK. A budavári kaszinó-egylet január hó 3- án tartotta évi közgyűlését, melyen a folyó ügyek el­intézése után, megtartatott a tisztújítás is, követ­kező eredménynyel: Az egylet igazgatója most már harmadízben ismét Tanárky Gedeon közok­tatásügyi miniszeri államtitkár lett, kinek kitűnő egyéniségében a közbizalom annyira öszponto­­sult, hogy most is egyhangúlag választotta az egy­let fejévé. — Aligazgatónak: Molnár Károly, gazdának: Páll Gyula, pénztárnoknak: Her­mann Károly, könyvtárnoknak: Bochkor Károly, főjegyzőnek: Szüry Dénes, másodjegyzőnek pedig Saárossi Kapeller Ferenct választottak meg. A 30 tagú választmányból, az előző választás alkal­mával legkevesebb szavazatot nyert, évenként ki­lépő 15 tag helyére pedig Rupp Zsigmond, Al­­ker Ernő, Kovács János, Beöthy Zsolt, Bárczy István, Vári Szabó Antal, Ürmössy Miklós, Brug­­mann Vilmos, Eötvös Sándor, Mórócz Ferencz, Reviczky István, gróf Kornis Emil, és Huszár Kálmán választottak kik részben a múlt év fo­lyamán is helyt foglaltak a választmányban. MAI SZÁMUNKHOZ EGY FÉL IV MELLÉKLET VAN CSATOLVA. A mai szent ünnep miatt lapunk közelebbi száma csütörtökön, február 4-dikén jelenik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék