Budapesti Közlöny, 1875. március (9. évfolyam, 49-72. szám)

1875-03-02 / 49. szám

BUDAPESTI KÉZIRATOK nem küldetnek vissza. Bérmentet­­len levelek csak­ rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. Egész évre ........................... Félévre..................................... Előfizetési Alak :Hivatalos HIRDETiIRgK '■ Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben A hivatalos „Értesítődbe iktat&ndóN^hirdeté* házhoz hordva : Hűk dijai a hirdetménynyel együtt elől^psen beküldendők, még pedig 100 szóig egysz^Sr hirdetésért 1 frt, és 80 k­r. a bélyegért, 10ö­­200-ig ? frt, 200—100-ig 3 frt és igy tovább minden 100 Negyedévre ........................... 5­0 szóért 1 írttal több. Egy lap ára 30 kr.— Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. Kedd, infiakitus H­IVATALOS LOZSONY, , X P. Szkkkesztöség : Budapestén!, barátok-tere S-dik szám I. emelet. Kjaimi-hivatal : Budapesten, barátok-tere 7. sz. a. földszint. 20 frt. 10 » Magánhirdetések: Egyhasábos petitsor egyszeri hirdetésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és többszöri hir*­­detésért 13 kr. minden beiktatásnál. A bél^ggdij külön minden beiktatás után ^S. 10 kr. oszt. ért. Előfizetés a „BUDAPESTI KÖZLÖNYÉBE a m. kir. Ministerium hivatalos lapja 1875. évi folyamába. Egész évre ................................ 20 forint Félévre............................................ 10 . Negyedévre ............................... 5 » Falusi községeknek az illető szolgalaltó igazolványának felmutatása mellett egész évre............................................. 12 » fél évre...................................... 6 > Az előfizetési pénz a lap kiadó-hivata­lába bérmentve küldendő, Budapest, Bará­tok­ tere 7. sz. a. A »Budapesti Közlöny« kiadó-hivatala HIVATALOS RÉSZ. Ő cs. és Apost. kir. Felsége méltóztatott to­vábbá legkegyelmesebben: kinevezni:­­ hadnagyokká a tartalékban, a tartalékhoz áthe­lyezett következő egyéves önkénteseket és altisz­teket : a gyalogságnál: Redach­ Károlyt, a 61. sz. Czesarevits Sándor orosz nagyherczeg trónörökös gyalogezrednél; feldheimi Bierfeldner Frigyest, a 13. sz. gr. Huyn gy. ezrednél; Gerdanovich Jánost, a 37. sz. József főherczeg gy­.ezrednél; Dolinski Románt, a 40. sz. b. Rupprecht gy.­ezrednél; Konecny Józsefet, az 54. sz. b. Grueber gy.­ez­­rednél; Speck Györgyöt, a 3. sz. Károly főherczeg gy.­­ezrednél; Emmlerich Ferenczet, a 71. sz. b. Rossbacher gy .-ezrednél; Zechmeister Károlyt, a 19. sz. Rudolf főherczeg koronaörökös gy.-ezrednél, mind a nyolc­at a ne­vezett ezredekben; Meixner Károlyt, a 4. sz. Hoch- és Deutsch­meister gy.-ezredtől, a 43. sz. b. Alemann gy.-ez­­redhez; Pfeiffer Victort, a 22. sz. b. Weber gy.-ezred­től, a 63. sz. III. Vilmos Németalföld királya gy.­­ezredhez; karánsebesi Juhász Albertet, a 32. sz. Ferencz Ferdinánd főherczeg gy.-ezrednél; okrogi Zhuber Amont, a 17. sz. b. Kuhn gy.­­ezrednél ; Wetzel Antalt, a 36. sz. gr. Degenfeld gy.-ez­rednél ; Kravnicek Józsefet, a 8. sz. b. Jacobs gyalog-ez­rednél ; Incze Kálmánt, az 51. sz. Henrik főherczeg gy.-­­ ezrednél, mind az ötöt a nevezett ezredekben; Chitil Wilibaldot, az 1. sz. Ferencz József cs.­­ gy.-ezredtől, a 23. sz. b. Alfoldi gy.-ezredhez ; Koreska Vilmost, a 72. sz. b. Ramming gy.-ez­­­­rednél; Székely Istvánt, az 50. sz. Frigyes Vilmos La­jos Baden nagyherczege gy.-ezrednél; Schuster Rudolfot, a 63. sz. III. Vilmos Német­alföld királya gy.-ezrednél; Napaciewitz Józsefet, a 15. sz. Adolf nassaui herczeg gy.­ezrednél; Jahus Hugót, a 35. sz. b. Philippovich gyalog­ezrednél ; Kampf Miksát, a 28. sz. lovag Benedek gy.­­ezrednél ; Weldin Józsefet, a 38. sz. b. Mollinary gy.-ez­­­­rednél, mind a hetet a nevezett ezredekben; Mensi-Klarbach Ferenczet, a 4. sz. Hoch- és Deutschmeister gy.-ezredtől, a 43. sz. b. Alemann gy.-ezrednél; Adler Gyulát, az 1. sz. Ferencz József császár gy.-ezrednél, a 71. sz. b. Rossbacher gyalog-ez­redhez ; mörtelaui Maurer Arthurt, a 49. sz. b. Hess gy.­­ezredtől, a 18. sz. Constantin orosz nagyherczeg gy.­ezredhez; Milch Ignáczot, a 71. sz. b. Rossbacher gy.­­ezrednél ; Lasz Lajost, a 4. sz. Hoch- és Deutschmeister gy.­­ezredtől, a 43. sz. b. Alemann gy.­ezredhez; Zednik Gyulát, a 8. sz. b. Jacobs gy. ezrednél; Daniel Izidort, az 57. sz. Frigyes Ferencz Mecklenburg-Schwerin nagyherczege gyalog-ez­rednél ; Sowa Tódort, a 3. sz. Károly főherczeg gy.­­ezrednél, mind a hármat a nevezett gyalog-ez­­redekben; Zapakovicz Hugót, a 17. sz. b. Kuhn gy.-ezred­től, az 55. sz. gr. Gondrecourt gy.-ezredhez; Baranyai Zsigmondot, a 12. sz. Vilmos főher­­czeg gy.-e.nél, az ezredben; Angermüller Ferdinándot, az 54. sz. b. Grueber gy.-e.nél, az 55. sz. gr. Gondrecourt gyalog-ez­redhez ; Schirger Gusztávot, a 34. sz. I. Vilmos Német­ország császára, Poroszország királya gyalog-ez­rednél ; Isacu Pompiliust, az 51. sz. Henrik főherczeg gy.-e.nél; Grund Józsefet, a 13. sz. gr. Huyn gyalog-ez­rednél ; Greiner Arthurt, a 34. sz. I. Vilmos Németor­szág császára, Poroszország királya gyalog-ez­rednél ; Martiny Vilmost, a 38. sz. b. Mollináry gy.-ez­rednél ; Krnst Hermannt, az 54. sz. b. Grueber gy.-ez­rednél ; Steffen Arthurt, a 42. sz. V. György Hanno­­ver a királya gyalog-ezrednél, mind a hetet a ne­vezett ezredekben; Pitner Adolfot,, a 4. sz. Hoch- és Deutschmeis­ter gy.-ezrednél, a 43. sz. b. Alemann gyalog-ez­redhez ; Pasternek Ferenczet, a 3. sz. Károly főherczeg gy.-e.nél; Kodicek Zsigmondot, a 75. sz. gr. Crenneville gy.-e.nél?; Warzeszkiewicz Jánost, az 56. sz. Baumgarten gy.-e.nél; Szikszay Bélát, a 39. sz. Alexis orosz nagyher-­­­czeg gy.-ezrednél, — min­d " négyet a nevezett ez­redekben ;­­ Schindler Hugót, a 4. sz. Hoch- és Deutsch­meister gy.-ezredtől, a 43. sz. b. Alemann gy.-ez­­­­redhez; Melicsko Józsefet, a 67. sz- lovag Schmerling­­ gy--e.nél;­­ Steiner Ignáczot, a 37. sz- József főherczeg­­gy.-e.nél; Novinski Bronislavot, a­, 57. sz. Frigyes Meck- J­­enburg-Schwerin nagyherczege gy.-e.nél;­­ Tachedl Antalt, a 32. sz. Feren­cz Ferdinánd­­ főherczeg gy.-e.nél, mind a négyet a nevezett ezre­­­dekben; Engländer Adolfot, a 22. sz. b. Weber gy.-­ redtől, a 63. sz. m­. Vilmos Németalföld királ­y gy.-e.nél; I Dorner Mihályt, a 76. sz. b. John gyalog-­ rednél; Vasdényei Gézát, a 44. sz. Albrecht főhercz gy.-e.nél; Jeremiewicz Jánost, a 41. sz. b. Kellner gy.-ez­rednél ; Constantin Pétert, a 72. sz. b. Ramming gy.-ez­rednél ; Gawalewicz Mariánt, a 30. sz. b. Jablonski gy.­­ezrednél,­­ mind az ötöt a nevezett ezredekben; borodyski Korczak József lovagot, a 15. sz. Adolf nassaui herczeg gy.-e.től, a 30. sz. b. Jab­lonski gy.-e.hez; Deschmann Györgyöt, a 7. sz. b. Marok­i­ gy.-ez­rednél ; Postroznik Antalt, a 47. sz. Hartung gy.-ezred­nél, mindkettőt a nevezett ezredekben; Navratil Bálintot, a 3. sz. Károly főherczeg gy.-ezredtől, a 71. sz. b. Rossbacher gyalog-ez­redhez ; Dworak Alajost, a 3. sz. Károly főherczeg gy.-e. től, a 12. sz. Vilmos főherczeg gyalog-ez­redhez ; Schalek Károlyt, a 28. sz. Benedek lovag gy.­­e.nél, az ezredben; Decker Ferenczet, a 4. sz. Hoch- és Deutsch­meister gyalog-ezredtől, a 43. sz. b. Alemann gy.-e.hez; Bressler Izraelt, a 3. sz. Károly főrig gy.-e.nél; Barcsán Jánost, az 50. sz. Frigyes Vilmos La­jos Baden nagyherczege gy.-e.nél; Hillbricht Ferdinándot, a 30. sz. b. Jablonski gy.-e.nél; Meller Ignáczot, a 76. sz. báró John gyalog­ez­rednél ; Guttmann Jánost, a 7. sz. b. Marok­k­ gyalog­­e.nél, Gedeon Albertet, a 37. sz. József főherczeg gy.­­e.nél, és Nogáll Károlyt, a 26. számú Mihály orosz nagy­herczeg gy.-ezrednél, — mind a hetet a nevezett ezredekben. (Folytatjuk.) A vallás- és közoktatási m. kir. minister a magy. nemz. muzeum állattan osztályánál üresedésben lévő segédi állomásra Herman Ottót nevezte ki. Maloveszki Andor nyársardói segédlelkész veze­téknevének »Kisfalussi«-ra kért átváltoztatása folyó évi 9965. számú belügyministériumi rende­lettel megengedtetett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék