Budapesti Közlöny, 1875. június (9. évfolyam, 122-146. szám)

1875-06-01 / 122. szám

Budapest, 1875. 122. szám. Kedd, június 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva . Egész évre............................20 frt. Félévre......................................10 . Negyedévre..............................5 . Eg­y lap ára 30 kr. Szerkesztőség : Budapesten, barátok-tere 8-dik szám I. emelet. Kiadó­hivatal : Budapesten, barátok-tere 7. sz. a. földszint. KÉZIRATOK nem küldetnek vissza. Bérmentet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítő“-be iktatandó hirdeté­sek díjai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 30 fr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. Magánhirdetések: Egyhasábos petitsor egyszeri hirdetésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és többszöri hir­detésért 13 kr. minden beiktatásnál. A bélyegdij, külön minden beiktatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ : császári és Apostoli kir. Felsége folyó évi pünkösd hó 25-ik napjáról a törvényhatóságokhoz következő legmagasb rendeletet í­ék­óztatott in­tézni : MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA stb. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt híveink! Uralkodói kötelmeinkhez tartozván az ország törvényeinek hű és pontos végrehaj­tása fölött őrködni. Miután az 1848. évi IV-ik t. ez. 1-ső­§-a az országgyűlést évenkint Pestre egybehi­vatni rendeli, s miután számos függőben lévő kérdés mielőbbi megoldását a nemzet erkölcsi és anyagi érdekei sürgősen köve­telik . Miniszertmácsunk előterjesztése folytán elhatár j­.i.u fo hogy az ország főrendeit és képviselőit a folyó évi kisasszony hava 28-ik napján megnyitandó országgyűlésre Budapest fővárosba egybehívjuk. Minek folytán nektek ezennel komolyan meghagyjuk, hogy haladéktalanul megtegyé­tek mindazon intézkedéseket, melyek a tör­vény értelmében szükségesek arra néz­ve,hogy az 1874. évi XXXIII. t. czikk által rendelt módon és számban megválasztandó képvi­selők a fennkitett országgyűlésen megjelen­hessenek, s a törvényhozás működése a mondott napon és helyen akadálytalanul megindittathassék. Kikhez egyébiránt császári és királyi kegyelmünkkel kegyesen hajlandók ma­radvány , Ferencz József, s. k. Báró Wenckheim Béla, s. k. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya, stb. és Magyar-, Dal­mát-, Horvát-, Tótországok Apostoli ki­rálya, stb. Királyi üdvözletünket mindeneknek, ki­ket ezen ügy jelenben illet, vagy jövendő­ben illetni fog. Miután a görög keleti szerb metropolitai és patriarchai,­szék szerencsés betöltése s a megválasztott és Általunk legke­gyelmesebben megerősített metropolita -pa­­triarchának a múlt 1874-dik évi augustus hó 18-án történt ünnepélyes beiktatása után, a Karloviczon ülésező görög keleti szerb nemzeti egyházi congressus, a con­­gressus szervezetére vonatkozó szabályza­tot újabb tanácskozás alá vette és elkészí­tette, és azt legalázatosabb felirata kísére­tében a Mi legfelsőbb jóváhagyásunk meg­adása iránti hódolatteljes kérelemmel Élőnkbe terjesztette. Mi azt, m. kir. minis­ter­tanácsunk véleményes előterjesztése folytán némely, részint a Mi legfelsőbb ki­rályi felügyeleti, illetőleg jóváhagyási és megerősítési jogunk gyakorlásának szem­pontjából, részint a helyesebb és szaba­­tosabb kifejezések tekintetéből követelt változtatásokkal legkegyelmesebben meg­erősítendőnek találván, arra nézve kiad­tuk és kiadjuk jelen királyi rendeletiün­ket , a melylyel ezennel megerősített hatá­rozatok a következők: „ A görög keleti szerb nemzeti egyházi con-i . (m­essn-5 tervezete. “ A görög ki­rű’ szerb nemzeti, egyházi congressus szervezése a csász. és Apostoli kir. Felségének alkotmányos utón gya­­korlandó főfelügyeleti, illetőleg jóváha­gyási és megerősítési joga épségben tar­tása mellett következőképen állapítta­­tik meg : L §•­ ­A görög keleti szerb nemzeti egyházi congressus a szerb metropolia körébe eső görög keleti hivek képviselete, egy­házi, iskolai és ezekre vonatkozó alapítvá­nyi ügyeikben. 2. §. A görög keleti szerb nemzeti egyházi congressus áll 75 képviselőből, kik közül 25 az egyházi, 50 a világi rendből válasz­­tatik, a congressusi választási rend szerint. A karloviczi érsek és görög keleti szerb metropolita és patriarcha, úgyszintén a megyés püspökök méltóságuknál fogva tagjai a congressusnak. 3. §4 A congressusi képviselők három évre választatnak. Az időközben megürült helyekre válasz­tott képviselők megbízása az eredetileg megválasztott képviselőkével egy időben enyészik el. 4­ §• A képviselők a választók részéről uta­sításokhoz kötve nincsenek. 5. §. A congressusi képviselők választásának érvényessége fölött a congressus dönt, és e végből jogában áll megbízottat küldeni ki azon körülmények megállapítása vé­gett, melyeket a választás érvényének meg­ítélésére tudnia szükséges. A megbízott ki­küldetését a politikai hatóságnak mindig előre bejelenti, s ez a rend fentartására szükséges intézkedéseket megteendi, de közreműködése csak arra terjed ki, hogy a vizsgáló megbízott eljárásában tettleg ne akadályoztassák. 6. §. A képviselők működésük idejére napi­díjakat és útiköltségeik kárpótlását kapják a congressus által meghatározandó mód szerint.­ ­ §• A görögkeleti szerb nemzeti egyházi con­gressus rendesen minden harmadik évben húsvét és pünkösd közti időszakban gyűl össze, rendkívülileg a szükség szerint. A rendkívüli összejövetel szükségét maga a congressus, vagy a congressusi vá­lasztmány (21. §.), vagy ennek elnöke bí­rálja meg. Minden eltérés az összejövetel rendes idejétől, a rendes összejövetelnek további meghosszabbítása , valamint rendkívüli összejövetel egybehívása — ez utóbbi a tanácskozási tárgyak megjelölése mellett — az elnök által Ő Felségének előlegesen be­jelentendő. A congressusi ülések rendszerint hat hét alatt befejeztetnek. 8. §. tt Azon esetben, ha Ő Felsége legfelsőbb felügyeleti jogát királyi biztos által kí­vánja gyakorolni, ez a congressus tárgya­lásaiba és határozatai hozatalába be nem foly, sem annak törvényes működését nem akadályozhatja. 9. §• A congressusi a metropolita és patriar­cha, vagy ha annak széke üresedésben van, a metropoliai egyházi tanács, Ó Fel­ségéhez teendő előleges bejelentés mellett és O Felsége jóváhagyásának megnyerése után hívja­ össze. A congressust O Felségének joga van elnapolni, úgyszintén fel is oszlatni, mely utóbbi esetben a congressusi képviselők választásának érvénye is megszűnik; egy­szersmind azonban a metropolita-patriar-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék