Budapesti Közlöny, 1875. július (9. évfolyam, 147-173. szám)

1875-07-01 / 147. szám

Csütörtök, ju­lius 1 147. szám Budapest, 1875, BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak :Hivatalos Hirdetések : Szerkesztőség­­ Budapesten, barátok-tere 8-dik szám I. emelet. Magánhirdetések: Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben Kiadó-hivatal : Budapesten, barátok­ tere 7. sz. a. földszint. Kéziratok nem küldetnek vissza. Bérmentet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. A hivatalos „Értesítő*-be iktatandó hirdeté-Lázhoz hordva : sok dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen Egész évre ........................... 29 frt. beküldendők, xnég pedig 300 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100—2001ig Félévre..................................... 10 » 2 frt, 200—300*ig 3 frt éa igy tovább minden 300 Negyedévre........................... 5 » szóért 1 frttal több. E­g­y lap ára 30 kr. Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. Személyem körüli magyar ministeriu­­mom vezetésével megbízott magyar minis­­terelnököm előterjesztése folytán,közhasznú és jótékony működésük elismeréséül Csotta János Fiume városa polgármesterének Ferencz József-rendesi középkeresztjét; Thierry Frigyes lovag, az ottani városi képviselő-testület első alelnökének, vala­mint lorbeerfeldi Lamboni Vilmos fiumei révkapitánynak díjmentesen a harmadosz­tályú vaskorona-rendet és Geleidh Ferencz orvostudor és városi főorvosnak, saját és törvényes utódai részére díjmentesen a magyar nemességet; továbbá Eisi­nger Já­nos, a magyar tengerészeti hatóság főmér­nöke és a fiumei kikötő-építészeti hivatal vezetőjének, Verzenassi Ferencz, a „Mutua“ czímű hajó­biztosító-társulat vezértitkárá­nak és Erhold Ödön, az osztrák nemzeti bank fiókja igazgatójának Ferencz József­­renderi lovag­keresztjét; végre Battestin Mátyás iskolaigazgatónak az arany ér­dem-keresztet adományozom, s egyúttal megengedem, hogy Leard József fiumei városi főmérnöknek, Fischer Sándor a rendőri osztály főnökének, Líves Sándor a kikötő-építészeti vállalat vezérmérnökének és Schidlcze Lajos kereskedőnek s török császári alconsulnak, ugyanazon alkalom­mal hazafias buzgó tevékenységükért elis­merésem nyilvánittassék. Kelt Schönbrunnban, 1875. évi junius hó 26-án. Ferencz József, s. k. Báró Wenckheim Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministeriu­­mom vezetésével megbizott magyar minis­­terelnököm előterjesztése folytán Ocsovszky Vilmos Selmeczbánya városa polgármeste­rének — a közügyek előmozdítása körül szerzett érdemei elismerésül — Fe­rencz József-rendem lovag-keresztjét ado­mányozom. Kelt Schönbrunnban, 1875. évi junius hó 27-én. Ferencz József, s. k. B. Wenckheim Béla, s. k. Vallás- és közoktatási magyar ministe­rem előterjesztésére Lukavszky Alajos, sza­­kolczai kath. gymnasiumi ideiglenes igaz­gatót, ugyanezen tanintézethez a szabály­­szerű illetményekkel rendes igazgatóvá ne­vezem ki. Kelt Schönbrunnban, 1875. évi junius hó 20-án. Ferencz József, s. k. Trefort Ágoston, s. k. Ö cs. és Apostoli kir. Felsége, a közös külügy­­minister legalázatosabb előterjesztése folytán, f. év junius 23-án kelt legfelsőbb elhatározással a rendkívüli követségi tanácsos és meghatalmazott minister czimével és rangjával felruházott 1. oszt. követségi tanácsos és kamarás, gróf Hoyos-Sprin­­zenstein Lászlót rendkívüli követté és meghatal­mazott ministerré az északamerikai Egyesült-Álla­moknál legkegyelmesebben kinevezni méltóz­tatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége folyó évi június bő 27-én Schönbrunnban kelt legfelsőbb elhatározásával hohensteini és rosenpiehli gróf Kulmer Frigyes tábornoknak, s a horvát-szlavon Vll­ik honvéd­kerület parancsnokának, saját ké­relmére, a végleges nyugdíjas állományba való szabályszerű áthelyezését elrendelni, és ez alka­lommal nevezett tábornoknak, a honvédség felál­lítása óta szerzett dicséretes érdemeiért a legfel­sőbb elismerés nyilvánítását legkegyelmesebben megengedni,­­ továbbá: Wisch­nick Károly tábornokot és a X-ik gyalog I hadosztály 2-ik gyalog­dandára jelenlegi parancs­nokát, a horvát-szlavon VH-ik honvéd­ kerület parancsnokává kinevezni méltóztatott. Szende Béla, s. k. A vallás- és közoktatási m. kir. minister az orsz. közoktatási tanács állandó tagjainak ajánlatára, e tanács váltakozó tagjaivá, három év tartamára kinevezte: L A class, és a modern philologiai szakra : dr. Greguss Ágost egyetemi r. tanárt, Bartal Antalt, a tanárképezde gyakorló iskolá­jának igazgatóját, dr. Heinrich Gusztávot, a tanárkép, gyakorló iskolájának tanárát, Szarvas Gábor gymn. tanárt, és Petrovich Ferencz gymn. tanárt. II. A történeti, jogi és államtudományi szakra: dr. Fraknói Vilmos akad. o. titkárt, dr. Hajnik Imre egyet.d­­r. tanárt, dr. Cherven Flóris gymn. tanárt. III. A földleirási és természetrajzi szakra: dr. Hunfalvy János egyet. r. tanárt, dr. Margó Tivadar egyet. r. tanárt, dr. Jurányi Lajos egyet. r. tanárt. IV. A mathematikai és physikai szakra: Dr. Thán Károly egyet. r. tanárt, Szily Kálmán müegyet. r. tanárt, Horváth Ignácz müegyet. r. tanárt. V. A bölcsészeti és paedagogiai szakra: Kdeti Károly min. tanácsost, az orsz. statisz. hivatal igazgatóját, Gyertyániy István tanítókép. igazgatót, Péterfy N­ándor népisk. tanítót, Rostaházy Kálmán plébánost. VI. A művészeti szakra: Matolay Elek, a nemz. tornaintézet igazgató­ját, és Bartalus István tanítókép, zenetanárt. A magyar kir. pénzügyminister Dobozy Ede nagyváradi lakost és biharmegyei volt szolgabi­­rót kataszteri becslő-biztossá a nagyváradi becslő­­járásba nevezte ki. Hirdetmény. A dohánygyártmányok eladásánál f. é. július hó 1-ével a méterrendszer hozatik be, és annak következtében uj árszabályok lépvén életbe, azok ezennel közhírré tétetnek. Budapest, 1875. junius 26-án. A magyar kir. pénzügyministeriumról. HIVATALOS RÉSZ V. FERDINAND Ő Felsége, Ausztria császára és Magyarország Apostoli királya junius 29-én délután 4 óra 20 perczkor Prágában, a szentségek áhitatos felvétele után, végelgyengülésben, rövid halálküzdelem után elhunyt. Felséges neje e perczben az udvari személyzettel a várkápolnában buzgó imát küldött az egek urához, midőn a gyászhitre a halottas ágyhoz lépett. A székesegy­ház harangjai s a Hradsinra kitűzött gyászfátyolos császári lobogó tudatták a bánatos néppel a gyász­eseményt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék