Budapesti Közlöny, 1875. október (9. évfolyam, 224-250. szám)

1875-10-01 / 224. szám

Budapest, 1875. 224. szám Péntek, October 1. KÖZLÖNY. Szerkesztőség : Budapesten, barátok-tere 8-dik szám I. emelet. Kiadó-hivatal : Budapesten, barátok-tere 7. sz. a. földszint. KÉZIRATOK nem küldetnek vissza. Bérmentet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldésnél vagy helyben házhoz hordva : Egész évre................................20 frt. Félévre..........................................10 . Negyedévre..................................5­0 Egy lap ára 30 kr. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítődbe iktatandó hirdeté­sek díjai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 30 fr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. H I V A T A Il O S L A P. Magán hirdetések. Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Ő Felsége a király f. hó 29-én est­e 8 órakor Gödöllőről Bécsbe utazott. A fiumei magyar királyi tengerészeti hatóság a kereskedelmi tengerészethez a következőket ne­vezte ki: hajókapitányokká: Günther Henriket, Windischgrazből, Tarabocchia Giustót, Lussinpiccolóból; hajóhadnagyokká: Bassich Jánost, Costrena-St.-Luciából, Maracz Cosmót, Tersattóból, Stipanovich Lukácsot, Costrena-St.-Luciából, Sepich Andrást, Opritzból, Sarinich Andrást, Costrenna-St.-Luciából, Venturini Márkust, Buccariból. A pápai uszoda-részvénytársulatnak alapszabá­lyai folyó évi 22108. szám alatt a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium által a törvényes bemutatási záradékkal láttat­tak el. NEMHIVATALOS RÉSZ. CON TÜLI JELENTÉSEK A VETÉSEK ÁLLÁSÁRÓL. Szerbia, 1875. sept. 6-án. Krajna. A gabona már be van hordva, de az eredmény silány. Tengeri és szőlő ellenben pom­pásan tenyészik, s dúsan fognak fizetni. Gyümölcs van elég. A búza ára száz okánként 100—110 piaster; búzaliszt 120—130 piaster; tengeri 50—60 pias­ter ; kukoriczaliszt 60—65 piaster. Pozsarevatz. A gabona cséplés alatt van ; ten­geri és szőlő igen jól áll; utóbbi már érik. Csuprija. A kalászos vélemények igen roszak; egyebek jól állnak; az árak folyvást emelkedőben. Tengerinek 100 okája 80 piaster; búza 120, árpa 72 piaster. Smederevo: Tengeri, főleg a későbbi vetés, úgy­szintén a szőlő is, a nagy nyári hőség alatt sokat szenvedett; legelő szűkén van. A tengerinek ko­rábban elvetett része jól áll. Gabona 100 okán­ként 80—85, tengeri 80—90 piasteren kél. Jagodina. A gabona le van aratva s nagyob­­bára meg is csépelve. Tengeri és szőlő — hol jégeső nem ártott — jól tenyészik. Gyümölcs általában meglehetősen termett. A gabonaárak aránylag emelkedtek és pedig: búza 100 — 120, árpa 80—90, rozs és zab 75—80 piaster 100 okánként. Kruscheratz: A gabona le van aratva már min­denfelé, de az eredmény még nem bizonyos. Szőlő és gyümölcs jól, tengeri pedig igen jól tenyészik. A­ búza és árpa ára emelkedik, de a tengerié alább szállt. Crnoreka. A tengeri és szőlő igen szép. A gab­­nacséplés folyik. Knjazevatz. A kalászos vetemények meglehetős aratást adtak ; most a cséplés folyik. Tengeri és szőlő gyönyörű; gyümölcs némely helyen elég, másutt kevés termett. Búza 90, tengeri 70, árpa és zab 60 piasteren­két 100 okánként. Podrina: Az aratás lefolyt, az eredmény meg­lehetősen jó. A tengeri júliusban a bőség által egy kissé szenvedett volt, de most megint megjavult s igen szépen áll. Gyümölcs, az alma és körte ki­vételével, jól termett; a szőlő pedig legjobb re­ményekre jogosít. Atexinatz. A gabonanemek gyengén fizettek; tengeri jól áll; dohány, kender, bab, szilva és sző­lő van elég. Burgonya nagy mennyiségben ter­­mesztetett. Búza 110—120, búzaliszt 120—130, árpa 70—80, tengeri 70—75 piaster ára 100 okán­ként. Waljevo: A korábbi tengeri igen jó, de a későb­bi szenvedett a nyári hőség folytán. Szőlő és szil­va jól tenyészik. A gabona silány és kevés; az árak tetemesen emelkedtek. Uzsitza: A gabonát most cséplik; az ered­­mény gyenge. Tengeri bőséges aratást fog adni; úgyszintén szilva, makk és egyéb gyümölcs is. Szé­na sok termett; a gabonaárak — kivéve a búzáét, mely emelkedik — átalában csökkentek. Rudnik: A gabna átalában kedvezőtlen aratást adott; annál jobbat várhatni a tengeriből, mely eddigelé kitűnően áll. Szőlő szép és sok bort igér. Széna is bőven van, még­pedig jó minőségű; makk és gyümölcs kielégítő. Búza 100 —115, búzaliszt 120—135, tengeri 90—95, kukoriczaliszt 95—­105, zab 70—80, árpa 80—90 piasteren két 100 okája. Csacsak. A gabonatermés silány; a tengeri el­lenben kitűnőnek ígérkezik. A méh- és selyemte­nyésztés sikeresen űzetett. Szőlő, gyümölcs, főkép szilva és makk, bőven termett. Széna elegendő. Belgrád. Korábbi jelentésekben már érintve volt, hogy a gabnanemek idei termése némely he­lyen ugyan meglehetős, de némely helyen oly silá­nyul ütött ki, hogy a gazdák takarmánynak ka­szálták le. A tengeri átalában jól áll, de esőt szükségelne, valamint a burgonya és bab is. A szénát már min­denütt lekaszálták , az eredmény jónak mondható. Kender és len szép, makk is van bőven, de a hosz­­szas szárazság ártalmára van. A szüret rendkívüli bőségesnek ígérkezik, mert a szőlő kitűnően tenyészett. Szilva — a wratechari kerületet kivéve, hol egészen tönkre ment — igen­­ sok van; a méhtenyésztést is jó siker koronázta. A gabonaárak következőleg állnak: búzának 100 okája 110—130 piaster; búzaliszté 120—145 —160; tengerié 80—100; kukoriczaliszté 80—100; zabé 75—90; árpáé 80—90—100 piaster. Schabatz. A gabona be van hordva, a termés közepes volt. Tengeri jó, szőlő sokat igér. Búza 90, búzaliszt 155, tengeri 80, kukoriczaliszt 120, zab 90, árpa 85 piasteren­két 100 okánként. SZABADALMI ÜGY. A földmivelés, ipar-, kereskedelemügyi m. kir. mi­nisterium részéről 1875. április hóban átruházott szabadalmak kimutatása. 245. ifj. La­gier Alajos: sajátságos szerkezete a takarék tüzelőknek széntüzeléssel; a szabada­lom kelt 1872. ápril 6-án; érvénytelenült 1875. ápril 6-án. 246. Karnitschnig H. Ferencz: javítások előál­lítása mindennemű olvasztó tégelyek és edények­nek és azon anyagnak, mely összes vagy műsze­­részeti iparban az olvasztó kemenczék építésére használtatik; a szabadalom kelt 1873. ápril 13-án érvénytelenült 1875. ápril 13-án 247. Lenz Alfréd: javítás a fémek vágására és idomitására szolgáló szerszámokon; a szabadalom kelt 1873. april 13-án; érvénytelenült 1875. april 13-án. 248. Tomaschek Tódor: sajátságos szerkezete a kézi kocsiknak, mely taligáknál is, teherkocsik­­nál is alkalmazható; a szabadalom kelt 1873. april 13 án; érvénytelenült 1875. april 13-án. 249. Meunier Lajos Bódog: készülék a gőzfej­lesztő által felhasználandó viz tisztítására; a sza­badalom kelt 1873. april 13-án; érvénytelenült 1875. april 13-án. 250. A gráczi vagyon gépépítő és aczélmű tár­sulat ; katona ételfőző kocsi; a szabadalom kelt 1873. évi april 13 án; érvénytelenült 1875. évi april 13-án. 251. Martelet Ágoston: utczaseprő gép ; a sza­badalom kelt 1873. april 10-én; érvénytelenült 1875. évi april 10-én. 252. Blumberg és Rindskopf: sajátságos fertőz­­telenitő por, pőcze csatornák számára ; a szaba­dalom kelt 1873. april 13-án; érvénytelenült 1875. évi april 13-án. 253. Andrewe Bernhard: sajátságos lángtartó a Hydro-Oxigen légszesz világítás számára; a szabadalom kelt 1873. ápril 13 án; érvénytelenült 1875. april 13-án. 254. Fisken Tamás Róbert May: javított ké­szülékek és bánásmódok a gőzerőveli szántáshoz; a szabadalom kelt 1873. ápril 13-án; érvény­telenült 1875. ápril 13-án. 255. Praglmann Berthold és Markovits Ká­roly : a sajtolt élesztőnek és a száraz sokáig el­tartható élesztőnek nem lisztes anyagokból és füg­getlenül a szesz égetéstől leendő készítésére; a szabadalom kelt 1873. évi april 13-án; érvényte­lenült 1875. april 13-án. 256. dr. Ginti Vilmos Frigyes: gyújtó-készülék, mely ép úgy a szabad levegőn mint zárthe­lyen minden gyárlámpákat vagy azok egy részét egyidejűleg meggyujtja vagy kioltja, s egyedül a légszesz nyomásnak a fő gáztartón álló megvál­toztatása által a lángokat szabályozza, mi mellett mint gyújtó egy folytonos világitó légszeszláng alkalmaztatik; a szabadalom kelt 1874. évi ápril hó 13-dikán; érvénytelenült 1875. évi ápril hó 13-án. 257. Hupka Adolf: női czipők oly sarokkal, melyek a czipőre úgy vannak erősítve, hogy azo­kat könnyen le lehet venni és a czipőket sarkak nélkül is lehet viselni; a szabadalom kelt 1874. ápril 13-án; érvénytelenült 1875. április 13-án. 258. Kosztka Károly és Lajos: egy mozzanatu hadi gyúrás fegyver; a szabadalom kelt 1873. április 20-án; érvénytelenült 1875. ápril 20-án. 259. dr. Schmidt György: sajátságos módja a személyek és tárgyak földön való szállításának; a szabadalom kelt 1874. ápril 6-án; érvénytelenült 1875. ápril 6-án. 260. Marth Simon: javított csavar orsó könyök, emeltyűs kezelő művei; a szabadalom kelt 1874. április 6-án; érvénytelenült 1875. április 6-án. 261. Hubek Péter: átalános erőszabályozó; a szabadalom kelt 1874. ápril 5-én; érvénytelenült 1875. ápril 5 én. Folytatás a harmadik oldalon. Mai számunkhoz egy féliv melléklet van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék