Budapesti Közlöny, 1875. október (9. évfolyam, 224-250. szám)

1875-10-01 / 224. szám

393. Kasalovsky József, mérnök Prágában (megh. dr. Hlawatsch­ Károly, ügyvéd Prágában): javítás­a részére szabadalmazott kettős működésű zöcskölő gépen; a szabadalom kelt 1875. május 10-én ; tartama egy év ; titoktartás köretett. 394. Wellner György, mérnök Prágában: sa­játságos rendszere a gőzkazánoknak, nevezetesen kettős kazánok közben fekvő tüzeléssel; a szaba­dalom kelt 1875. május 10-én; tartama egy év; titoktartás nem kéretett. 395. Stowasser Henrik, Linczben: viz szállító­gép, mezőgazdasági czélokra; a szabadalom kelt 1875. május 10-én; tartama egy év; titoktartás kéretett. 396. Kusenberg Alfréd, Düsseldorfban (megh. Winkelmann Ede Bécsben): önműködő sűrített vízlevezető; a szabadalom kelt 1875. évi má­jus hó 11-én; tartama öt év; titoktartás ké­retett. 397. Lion Mihály, Londonban (megh. Paget fivérek Bécsben) ; javítások a sarkaknak a czipők és csizmákon való megerősítéséhez szol­gáló készülékeken; a szabadalom kelt 1875. évi május hó 11-én; tartama öt év; titoktartás kö­retett. 398. Charouzek Rezső, lakatos Prágában: sa­játságos pénztárzár; a szabadalom kelt 1875. május 12-én; tartama egy év; titoktartás nem kéretett. 309. Giabrielli József Triestben : sajátságos gé­pies, tengeralatti készülék a halászat czéljaira ; a szabadalom kelt 1875. máj. 12-én; tartama három év.; titoktartás kéretett. 400. Petzoldt Ottó, gőzfürészi műigazgató Zbirovban, Csehországban; javított oszlop jár­gány; a szabadalom kelt 1875. máj. 12-én; tartama két év; titoktartás nem köretett. 401. Dr. Proell Rezső, mérnök, Grörlitzben, (megh. Mayer Fülöp, magánmérnök Bécsben); javítás a gőzgépek és egyéb mozgonyok mene­tének szabályozásában; a szabadalom kelt 1875. évi május hó 12-én; tartama egy év ; titoktartás köretett. 402. Polzer Károly, a C. Polzer és társ pénz­szekrény gyár és műlakatos czég főnöke Bécs­ben : sajátságos rugó nélküli pénzszekrény főla­kat; a szabadalom kelt 1875. május hó 11-én; tartama egy év; titoktartás köretett. 403. Bergreen Keresztély Rezső, czukorgyári igazgató, Reitzschban Poroszországban (megh. Sigl Ede, Bécsben), sajátságos gőzmozgony és mozdony kazánoknak, fütő­csövek nélkül, a ka­zánrészeknek keresztbehelyezésével és lassanként kevesbített légvonattal; a szabadalom kelt 1875. évi május hó 12-én; tartama egy év ; titoktartás követett. 404. Holoubek Károly, a cseh nyugotivasut gép­felügyelője, Pilsenben, Csehországban; sajátsá­gos homokszóró kerék, hó- eltakaritóval vasúti őrök számára; a szabadalom kelt 1875. május hó 11-én; tartama egy év ; titoktartás nem ké­­rd­tett. 405. Voll Lajos, Voll Károly, Voll Ödön ma­gánzók, és feldeggi Fellner Anna bárónő Bécs­ben : fa- és szénaprózó­­gép; a szabadalom kelt 1875. május 12-én; tartama év; titoktartás nem kéretett. 406. Andrew Hyde ,Jakab Ede, Stockportban, Angolországban (megh. Paget Károly Oktav Bécsben); javítások a dohány összecsavarására, összesajtolására és hengeritésére szolgáló gépe­ken; a szabadalom kelt 1875. május 12-én; tar­tama öt év; titoktartás követett. 407. Durand Ferencz mérnök és Marais Ernő Lajos, mindketten Párisban (megh. Rödiger Fri­gyes Bécsben); gép, kőszén töredékből és más ilyféle anyagokból készült úgynevezett kőszéntég­lák (briquette) sajtolására; a szabadalom kelt 1875. május 12-én; tartama egy év; titoktartás követett. 408. Chailly Gyula, mérnök Bécsben : készülék, színesen rajzolt burkolatlapok gyártására; a sza­badalom kelt 1875. május 11-én; tartama egy év; titoktartás követett. 409. A Seidel és Naumann czég Drezdában, (al­­megbiz. Paget fivérek Bécsben): készülék a varró­gépeken, a hajtókeréknek csévézés közben való kikapcsolásához; a szabadalom kelt 1875. május 12-én; tartama öt év; titoktartás köretett. 410. Knausz Vilmos, gép és tüzoltószer-gyáros Bécsben ; sajátságos önműködőleg záródó vezető szelep a vezető csőnek önműködő kiürítéséré vagy anélkül; a szabadalom kelt 1875. évi má­jus 14-én; tartama egy év; titoktartás nem kö­vetett. 411. Conticho Adolf, gépszerész Rudolfsheim­­ban Bécs mellett: sajátságos mozgony, mely lé­nyegében az ember testi erejének az eddiginél gazdaságosabb módon való felhasználásában áll; a szabadalom kelt 1875. máj. hó 14-én; tarta­ma egy év ; titoktartás kéretett. 412. Rosenberg Fanni, orvostudor özvegye Bécsben: sajátságos pép (créme) ; a szabadalom kelt 1875. máj. 14-én; tartama egy év; titoktar­tás kéretett. 413. Turettini Ede, Benedek Tivadar, Párisban (megh. Kasper Kornél Bécsben) : vizerőszeti szí­vó készülék; a szabadalom kelt 1875. évi má­jus hó 13-án; tartama egy év; titoktartás kö­retett. 414. Stratton Frank János, gyáros Gohlisban, Lipcse mellett (másod megh. Kertschka Ferencz Bécsben): önműködő készülék a gőzkazánok táp­víz odafolyásának szabályozására vízállás mutató­val és vészharaggal; a szabadalom kelt 1875. május hó 14-én; tartama egy év; titoktartás kö­vetett. 415. Farris Vilmos Henrik, Cairoban, az észak amerikai egyesült államokban (megh. Paget fivé­rek Bécsben); javítások a vizkeringéssel ellátott rácsvasakon és a gőzkazánok és vízfűtő készülé­kek tüzelései és tüzelő szelenczéi számára szol­gáló egyéb készülékeken, kapcsolatban egy oly rendszerrel, mely az ily készülékek valamely ré­szének megrongálását forrasztás által megakadá­lyozza ; a szabadalom kelt 1875-ik évi má­jus hó 14 én; tartama öt év; titoktartás kéretett. 416. Rödiger Frigyes, Bécsben, az ónra vagy ónozott vasbádogra való közvetlen nyomtatásnak sajátságos módszere; a szabadalom kelt 1875. má­jus hó 13-án; tartama egy év; titoktartás ké­retett. 417. Krizik Ferencz, vasúti távirászati ellenőr, Pilsenben, Csehországban: sajátnemű villanyde­lejes állomási védjelző; a szabadalom kelt 1875. évi május 17-én; tartama egy év; titoktartás nem köretett. 418. Chutaux Tofor, Párisban, (megh. Win­k­el­mann Ede Bécsben): sajátságos galvan-elem ; a szabadalom kelt 1875. évi május hó 17-én; tartama három év; titoktartás köretett. 419. Schwanhäuser Gusztáv, gyárbirtokos Nürnbergben (megh. Winkelmann Ede Bécsben); a feketén iró másoló liláknak sajátságos és javí­tott készítési módja ; a szabadalom kelt 1875. május 15-én; tartama két év; titoktartás kéretett. 420. Kessler Károly, Greisswaldban, Poroszor­szágban (megh. Winkelmann Ede Bécsben); sa­játságos tursa sajtó ; a szabadalom kelt 1875. már­­tius 13-án ; tartama egy év; titoktartás kéretett. 421. Az Uhland és társ czimü mérnöki iroda, Lipcsében (megh. Kertschka Ferencz magánmér­nök Bécsben): javítások a gőzkazánok elrendezé­sénél ; a szabadalom kelt 1875. mártius 13-án; tar­tama egy év, titoktartás követett. 422. Narcillac Ernő gróf Párisban (megh. Grün­­wald János, Bécsben): sajátságos eljárás a szőllő­­vesszőnek a ph­illoxera vastatrix ellen való meg­védésére ; a szabadalom kelt 1875. május 16 án ; tartama egy év; titoktartás köretett. 423. Jeschek Emil, gyárigazgató, Rosenthalban, Breslau mellett (megh. dr. Bilsky Venczel lovag országos ügyvéd Prágában); betét a czukor elő­állítás számára szolgáló körből futó készülékek­hez, melynek segélyével a töltő anyag egyenlő arányban felosztható; a szabadalom kelt 1875. május 15-én; tartama egy év; titoktartás kö­vetett. 424. Daimler G. W. Rajna melletti Mulheim­­ban (megh. Winkelmann Ede Bécsben); légköri kettős működésű légszesz és petroleum erőgép ; a szabadalom kelt 1875. május 15-én; tartama két év; titoktartás keretett. 425. Körting Ernő, Hannoverben (megh. Mar­tin A. Bécsben);javítások a tüzelési telepeken; a szabadalom kelt 1875. mártius 20-án; tartama három év; titoktartás kéretett. 426. Vidal Ede, kereskedő Bécsben (megh. Win­kelmann Ede, Bécsben); javított kormányozható léghajó »Aerostat« néven; a szabadalom kelt 1875. május 17-én; tartama egy év; titoktartás kéretett. 427. Eckling Károly, gépszerész, Bécsben; ja­vítás a rekesz szelepeken, az elzáró rekesznek a vezető csöven kívül való elhelyezése által; a sza­badalom kelt 1875. május 15-én; tartama egy év; titoktartás követett. 428. Jacobi Gyula, az Adalbert vashámor igaz­gatója Kladnoban, Csehországban; sajátnemű kormányzása a gőzgépeknek és gőzszivattyuknak ; a szabadalom kelt 1875. május 15-én; tartama egy év; titoktartás kéretett. 429. Gärtner Ernő, magánmérnök Bécsben: javított kotró­gép a kiemelt anyagoknak oldalagos elszállításával; a szabadalom kelt 1875. május 15-én; tartama egy év; titoktartás kéretett. 430. Matzner Adolf Bécsben : úgynevezett »kár­páti növénykivonat«; a szabadalom kelt 1875. május 15-én; tartama két év; titoktartás kéretett. 431. Fürst Bódog, vasúti mérnök Bécsben: úgynevezett »erő-örökmozgony«; a szabadalom kelt 1875. május 15-én; tartama egy év; titok­tartás köretett. 432. Landrien G., Brüsselben, (megh. van der Elst Henrik Bécsben). Belgiumban 1874. ápril 15-ke óta 20 év tartamára szabadalmazott készü­lék, melynek segélyével a zongorán játszott zenei gondolatok önműködőleg leírhatók »Landriens« néven; a szabadalom kelt 1875. május 17-én; tar­tama egy év; titoktartás nem kéretett. 433. Jelinek Antal, kertműveleti és honosítási intézet tulajdonosa felső Döblingben Bécs mellett; szer a phylloxera vastatrix ellen; a szabadalom célt 1875. évi május hó 15-én; tartama egy év; titoktartás kéretett. 434. Darlington János Londonban, (megh. Gaertner Ernő magánmérnök Bécsben); Angol­országban 1873. május 13. óta 14 év tartamára szabadalmazott javított kőfuró gép ; a szabadalom célt 1875. május 14-én; tartama egy év; titoktar­tás kéretett. 435. Márius Rezső kocsigyáros Bécsben: saját­ságos berendezési és elhelyezési mód, a kinyitható födelekkel ellátott landaui és egyéb kocsik ablak­tartóinak; a szabadalom kelt 1875. május 22-én; tartama egy év; titoktartás nem köretett. 436. Clark Latimier Josiah és Standfield János, mindketten magánmérnökök, Westminsternben, Angolországban (megh. Paget fivérek Bécsben); javitások az úszó dockokon és dereglyéken,valamint a hajóknak azokra leendő befoglalásában és meg­erősítésében; a szabadalom kelt 1875. évi május 22-én ; tartama két év ; titoktartás kéretett. 437. Nemelka Lőrincz, malomépitő és gépgyá­ros Simmeringben, Bécs mellett ; sajátságos szer­kezete,a hengerszékeknek; a szabadalom kelt 1875. május 22-én; tartama egy év; titoktartás kéretett. 438. Preuss Nándor , gépszerész, Bécsben ; ön­­tevőleg működő ellenőrző folyadék csap; a szaba­dalom kelt 1875. május 22-én; tartama egy év; titoktartás kéretett. 439. Hotschkiss Barkley Benő, Párisban (megh Paget fivérek Bécsben); javitások a hátultöltő fegyvereken; a szabadalom kelt 1875. május 22-én; tartama egy év; titoktartás kéretett. 440. Körting Ernő Hannoverben (megh. Mar­tin A. Bécsben) : sajátságos szerelők vasúti kocsik számára; a szabadalom kelt 1875. május 22-én; tartama három év; titoktartás kéretett. 441. Ugyanaz (ugyanaz által): sajátságos sze­relő és léghűtő készülékek; a szabadalom kelt 1875. május 22-én; tartama három év; titoktar­tás kéretett. 442. Samuelson Bernát, Banburyban, Angolor­szágban (megh. Paget fivérek Bécsben); javitások az arató gépek berakó készülékein ; a szabadalom kelt 1875. május 22-én; tartama egy év; titoktar­tás kéretett. 443. Ugyanaz (ugyanaz által): javitások az aratógépek keretein; a szabadalom kelt 1875. május 22-én; tartama egy év; titoktartás ke­retett. 444. Maynard Gyula Ágoston Párisban, (megh. Paget Károly Oktáv, Bécsben): javított eljárás az olajos szinezett mázolások és festések átvitelé­ben; a szabadalom kelt 1875. május 22-én; tar­tama egy év; titoktartás követett. 445. Wecker Henrik, városi építőmester Lem­­bergben: sajátságos elvezető rendszer, egy az ár­nyékszék csövekből fejlődő léghuzam megakadás­ zá70

Next