Budapesti Közlöny, 1875. november (9. évfolyam, 251-274. szám)

1875-11-03 / 251. szám

Budapest, 1875. 251. szám Szerda, nov­ember 3. BUDAPESTI Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva . Egész évre................................20 frt. Félévre..........................................10 . Negyedévre..................................5 . Egry lap ára 30 kr. • • • • KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. SZERKESZTŐSÉG : Budapesten, barátok-tere 8-ik szám I. emelet. Kiadó­ hivatal : Budapesten, barátok-tere 7-ik szám a. földszint. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítődbe iktatandó hirdeté­sek dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt. 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán a budapesti magyar népszínház épitése körül szerzett kiváló érdemeik elismeréséül Fellner Nándor bé­csi tervező­ építésznek, Kéler Napoleon vál­lalkozó építő­ és Gregersen Guilbrand buda­pesti ácsmester és gyártulajdonosnak Fe­­rencz József rendesi lovagkeresztjét ado­mányozom. Kelt Gödöllőn , 1875. évi October hó 27-én. Ferencz József, s. k. B. Wenckheim Béla, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére Sárkány József budapesti tör­vényszéki elnököt a budapesti ítélőtáblá­hoz tanácselnökké nevezem ki. Kelt Gödöllőn , 1875. évi October hó 28-án. Ferencz József, s. k. Perczel Béla, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére Csernák Béla budapesti ítélő­táblái rendes bírót a budapesti törvény­székhez, és Lobmayer István pécsi ügyészt az újvidéki törvényszékhez elnökké neve­zem ki. Kelt Gödöllőn , 1875. évi October hó 29-én. Ferencz József, s. k. Perczel Béla, s. k.­­ császári és Apostoli királyi Felsége legke­­gyelm­esebben méltóztatott továbbá a gyalogságnál: a következő 2. oszt. századosokat 1. oszt. száza­dosokká előléptettetni : Czibulka Hubertet (vezérkari tiszt) az 54. sz. b. Grueber gy. e.-ben, a jelenlegi szóig, alkal­maztatásában való meghagyással; Jäger Antalt, a 75. sz. gr. Crenneville gyalog e.-ben; Gidro Gergelyt, a 48. sz. fkg. Erneszt gyalog e.-ben; Czapek Jánost, a 13. sz. gr. Huyn gyalog ez­redben ; Jarosch Venczelt, a 40. sz. Rupprecht gy. ez­redben ; és Schneider Rudolfot, a 3. sz. fhg. Károly gy. e.-ben, — mind az öt utóbb nevezettet illető ezre­­deikhez; Pucherna Edvárdot, (vezérkari tiszt) all. sz. György szász herczeg gy. e.-ben,­—jelenlegi szóig, alkalmaztatásában való meghagyással; Schadek Adolfot, a 23. sz. b. Alfoldi gyalog e.-ben; Hoffmann Károlyt, a 35. sz. b. Philippovich gy. e.-ben; Grossinger Alfrédet, a 32. sz. fhg. d’Este Fe­­rencz Ferdinánd gy. e.-ben; és Feldhausen Oszkárt, a 73. sz. Vilmos Württem­berg herczege gy. e.-ben, — mind a négy utóbb nevezettet illető ezredeikhez; Streitenfels Imrét, (vezérkari tiszt) a 64. sz- Károly Sándor Szász-Weimar-Eisenach­ nagy­­herczege gy. e.-ben, a jelenlegi szóig, alkalmaz­tatásában való meghagyással; Odolski Adolfot, a 41. sz. b. Kellner gyalog e.-ben; Linhart Józsefet, a 25. sz. b. Mamula gyalog e.-ben; Freidl Jánost, a 74. sz. b. Roszbacher gyalog e.-ben; Czertik Antalt, a 44. sz. fhg. Albrecht gyalog e.-ben, — és Klaric Józsefet, a 79. sz. gr. Jellacsics otocsáni gy. e.-ben, — mind az öt utóbb nevezettet illető ez­redeikhez ; Steiner Ferdinándot, a 71. s­z. b. Roszbacher gy. e.-ben, beosztva a kat. főreáliskolához, — jelen állomásán való meghagyással; radob­ié­i Halavanya Györgyöt, a 79. sz. gr. Jellacsics otocsáni gy. e.-ben; Hawliczek Jakabot, a 71. sz. b. Roszbacher gy. e.-ben; Hetzendorf Györgyöt, az 54. sz. b. Grueber gy. e.-ben; és Stochlik Reinh­árdot, a 62. sz. Lajos bajor her­­czeg gy. e.-ben, — mind a négy utóbb nevezettet illető ezredeikhez; Pinter Hermannt, az 5. sz. II. Lajos bajor ki­rály gy. e.-ben, beosztva a vezérkarhoz, — jelen­legi szolgálati alkalmaztatásában való megha­gyással ; Wiesner Józsefet, a 36. sz. gr. Degenfeld gy. e.-ben, — ugyanezen ezredhez ; továbbá kinevezni: 2. oszt. századosokká; a következő főhadnagyokat : Tordy Gusztávot, a 38. sz. báró Mollináry gy. e. ben, — ugyanezen ezredhez; Glanz Frigyest, a 65. sz. fhg. Lajos Victor gy. e.-ben, — ugyanezen ezredhez lovag Friedenthal Arthurt, az 1. sz. Ferencz­ József­ császár gy. e.-ben, — a vezérkarhoz leendő egyidejű beosztással; Kovacevic Miklóst, a 22. sz. báró Weber gy. e.-ben; polkowi lovag Konopaki Lajost, a 30. sz. báró Jablonski gy. e.-ben ; és Thour Sándort, az 52. sz. fhg Ferencz Károly gy. e.-ben, — mind a három utóbb nevezettet illető ezredeikhez; nemes Eisenhauer Károlyt, a 44. sz. fhg Albrecht gy. e.-ben, szóig. alkalmazásban a kat. akadémiá­nál Bécs-Ujhelyben, — jelen állásán való megha­gyással ; küstenfeldi Ivanossich Henriket, a 27. sz. II. Lipót belga király gy. e.-ben, — ugyanezen ez­redhez ; Basler Gusztávot, a 26. sz. Mihály Oroszország nagyherczege gy. e.-ben, beosztva a kat. földrajzi intézethez, — jelenlegi szóig, alkalmaztatásában való meghagyással; lovag Bonnié Antalt, az 1. sz. Ferencz József császár gy. e.-ben; Berger Móriczot, az 55. sz. gróf Gondrecourt gy. e.-ben; Zreb­e Józsefet, a 2. sz. I. Sándor oroszok czárja gy. e.-ben; és Bechtel Györgyöt, a 72. sz. b. Ramming gy. e.-ben; — mind a négyet illető ezredeikhez ; kornitzi báró Guretzky Constantáit, a 74. sz. b. Nobili gy. e.-ben, beosztva a vezérkarhoz, — ezen állásától való fölmentéssel a 4. sz. Hoch- und Deutschmeister gy. e.-hez, hova az illető berende­lendő lesz; Bolgiani Sándort, a 45. sz. fhg. Zsigmond gy. e.-ben; sterneggi báró Gü­it­ier Henriket, a 34. sz. I. Vil­mos német császár és porosz király gy. ezred­ben ; és Trinks Edvárdot, az 58. sz. fhg. Salvator Lajos gy. e.-ben, mindhárom utóbb nevezettet illető ez­redeikhez ; Deimel Antalt, a 70. sz. báró Philippovich Fe­rencz oéterváradi gy. e.-ben, beosztva a kat. föld­rajzi intézethez, a jelenlegi szóig, alkalmaztatá­sában való meghagyással ; Bemniowski Antalt, és lovag Arenstorff Miksát, mindketten a 71. sz. b. Roszbacher gy. e.-ben ; Allé Ferdinándot, és Rosenbaum Pált, mindketten a 8. sz. b. Jacobs gy. e.-ben; Steinwalter Sándort, a 66. sz. IV. Ferdinánd toscanai nagyherczeg gy. e.-ben ; Trupkovic Mihályt, és karancsesdi Derekassy Józsefet, mindketten a 34. sz. I. Vilmos német császár és porosz király gy. e.-ben ; Bystron Károlyt, a 61. sz. Czezarevits Sándor Oroszország nagyherczege és trónörököse gyalog e.-ben; jaworai Jaworsk Józsefet és Lozinski Miklóst, mindketten a 77. sz. fhg Sal­vator Károly gy. e.-ben; Fit­scke Ignáczot, a 8. sz. báró Jacobs gyalog e.-ben; Ivinger Károlyt, az 52. sz. fhg. Ferencz Káróly gy. e.-ben; 1 9 Szallopek Károlyt, a 7. sz. báró Marok­ic gy. e.-ben; Allesch Rudolfot, a 27. sz. II. Lipót belga király gy. e.-ben; Czech Hugót, a 36. sz. gróf Degenfeld gyalog e.-ben; niemersaati b. Zedlitz Emilt, és Rulicka Jánost, mindketten a 19. sz. Rudolf koronahg. gy. e.-ben; Muck Andrást, a 35. sz. báró Philippovich gy. e.-ben; Meyer Vilmost, és Schlosser Antalt, — mindketten a 42. sz. V. György h­annoverai király gy. e.-ben; Wiesner Antalt, a 20. sz. Frigyes Vilmos né­met birodalmi és porosz királyi koronaherczeg gy. e -ben; Halm Józsefet, a 10. sz. b. Handel gy. e.-ben; Lackenbacher Frigyest, a 44. sz. fhg Albrecht gy. e -ben; Holzinger Jánost, és Urbamwitz Lipótot, mindketten a 10. sz. báró

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék