Budapesti Közlöny, 1875. december (9. évfolyam, 275-299. szám)

1875-12-01 / 275. szám

Budapest, 1875. 275. szám Szerda, december 1. Szerkesztőség : Budapesten, barátok-tere 8-ik szám I. emelet. KIADÓ-HIVATAL : Budapesten , barátok-tere 7-ik szám a. földszint. Előfizetési Árak : □apónként­ postai szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva : Egész évre...........................20 frt. Félévre.....................................10 . Negyedévre...........................5 . Egy lap ára 30 kr. Hivatalos Hirdetések :A hivatalos „Értesítő“-be iktatandó hirdeté­sek díjai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még­pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. _hrr____________.....................................---------------------------------........................................ .............................­­ HIVATALOS RÉSZ. Személyem­ körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Botgarschek Frigyes, bécsi illetőségű haagi lakos és karmester­nek a jótékonyság terén szerzett érdemei elismeréséül a koronás arany érdemkeresz­­tét adományozom. Kelt Bécsben , 1875. évi november hó 24-én. ír. Ferencz József, s. k. — I­f­0 B. Wenckheim Béla, s. k. Am. kir. igazságügyminiszer Gombás Albert veszprémi járásbirósági díjtalan joggyakornokot a balaton­füredi járásbírósághoz aljegyzővé ne­nevezte ki. A magyar kir. pénzügy­miniszer által a jövő év január 1-jétől működésüket megkezdendő bánya- és jószágigazgatósági, továbbá főerdőhivatali szám­vevő-osztályhoz kineveztettek, és pedig: Beszterczebányai jószágigazgatósághoz: számtanácsossá: Udvardy Flóris ; számtisztté: Glanzen Ede, Hengye Frigyes, Cotelli Honorat, De Adda Mór, Tóth Lajos, Wolfm­an Károly, Prunyi Károly, Trackh Arnold. Marmarosszigeti jószágigazgatósághoz: számvizsgálóvá: Raab János; szám­tisztté: Trettina Antal, Nyirák Ede, Velbovszky Gyula, Henter Gábor, Rauch József, Suska János, Kollmann József. Kolozsvári jószágigazgatósághoz: számtanácsossá: Kecskeméty Sándor; szám­tisztté: Mangesius Mihály, Pittner Gáspár, Roediger Ármin, Szőke Domokos, Lekly Károly, Sziládky Norbert, Friebeisz Gyula. Arad-pécskai jószágigazgatósághoz: számtanácsossá: Szedlaczek János; TiS *■' * jp . . . . . !/1 \ számtisztté: Fets Nándor, Benza Lajos, Manuszy Péter, Kullmann Gusztáv, Király Géza, Gutz Róbert. Temesvári jószágigazgatósághoz ; számtaná­csossá: "Wallandt Sándor; számtisztté: Schannen Ede, Niklás Sándor, Preneszil Márton, Margán Zsigmond, Arányi Béla, Hoffmann Károly, Egerváry Samu, Fischer Béla. Zombori jószágigazgatósághoz: számtanácsossá: Storteczky Mór; számtisztté: Zdrahal Gyula, Király Károly, Maró János Lajos, Gaál István, Horváth Ferencz, Szentkirályi Antal. Ó­buda-gödöllői jószágigazgatósághoz: számtanácso­ssá: Müller József; szám­tisztté: Egerváry Alajos, Csutor Sándor, Tiborcz Péter, Rojko Lajos, Rosenzweig Ármin, Berzsenyi Ignácz, M. Farkas Sándor. Nagybányai föerdőhivatalhoz : számvizsgálóvá: Müller Sándor; számtisztté: Schauschek Zsigmond. Ungvári főerdőhivatalhoz: számvizsgálóvá: Dőry József; szám­tisztté:Márffy Ödön. Ma­rm a rossz­igei­­ bányaigazgatósághoz: számtanácsossá: Metzler Ágoston ; számtisztté : Zechentmayer József, Ditscheiner Endre, Peters Róbert, Erest József, Schreiner Mihály, Deák Károly, Hegyei Gyula, Filla Libor, Ferschin Antal, Reviczky Kálmán, Bátory György; szám­segéd­tisztté: Schmidt Lambert, Bocskay Ignácz. Selmeczbányai bányaigazgatósághoz : számtanácsossá: Divald József; számvizsgálóvá: Platzer Jenő; szám tisztté: Murincsek Vincze, Kosztenszky Adló, Binder Ferencz, Teutschl Károly, Turcsek Antal, Detrich József, Vaitzik Ede, Nigring János, Kriszta János, Schmutzer János, Pachmayer Vincze, Szép Gábor; számsegédtisztté: Surjánszky Kálmán, Richter Gyula, Hodossy Lajos. Rhoniczi kirendeltséghez: számtanácsossá: Watny Alajos; szám­tisztté: Winasch János, Stubenfoll Guido, Szloboda János. Szomolnoki kirendeltséghez: számvizsgálóvá: Lipner János; szám tisztté : Seefranz Antal, Granszky János. . Diósgyőri kirendeltség számvizsgál Szlávik Dániel; számtisztté : Topscher Samu, Tretyák János. Beszterczebányai kirendeltséghez: számtanácsossá: Divald Gyula; számtisztté: Petritschek Tivadar. Az egyesített nagybánya-kolozsvári bányaigazga­­tósághoz Nagybányára : számtanácsossá: Zarándi Knöpfler Károly, Hudoba Gusztáv; számtisztté: Pipos Victor, KV -

Next