Budapesti Közlöny, 1876. március (10. évfolyam, 49-74. szám)

1876-03-01 / 49. szám

Budapest, 1876. 49. szám. Szerda, martius I. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : Budapesten, barátok-tere 8-ik szám I. emelet. Kiadó-hivatal : Budapesten, barátok-tere 7-ik szám­a. földszint. Előfizetési Árak :Hivatalos Hirdetések : Naponkénti postai szétküldéssel vagy helyben A hivatalos „Értesítődbe iktatandó hirdető­házhoz hordva : sok dijas a hirdetménynyel együtt előlegben Egész évre ......................... 20 frt. beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt. és 30 kr. a bélyegért, 100—200-ig Félévre .................................. 10 , 2 frt, 200—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 Negyedévre........................ 5­0 szóért 1 írttal több. Egy lap ára 30 kr. Egy hirdetést igazold lap ára 30 kr. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ, O császári és Apostoli királyi Felsége Maga, valamint: Felséges Hitvese, Erzsébet császárné és királyné nevében az árvizek következtében Budapesten, valamint az or­szág többi részeiben segélyre szorult káro­sultak segélyezésére magán­pénztárából to­vábbi negyven ezer forintot legkegyelme­sebben adományozni s ezen összegnek megfelelő elosztásával magyar ministerel­­nököt megbizni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége a közös külügyminiszernek előterjesztése alapján f. évi feb­ruár hó 1- án kelt legfelsőbb h­atározványával Roth­schild Alfred bár­ót Londonban, fizetés nélküli fő­­consullá a tariftaszerű consuli illetékek szedésére való följogosítással legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. A m. kir. igazságü­gyminister Angyalosy Ferencz szathmárnémeti kir. törvényszéki végrehajtót az ottani járásbírósághoz helyezte át. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister Torontálmegyében kebelezett Kis- Zombor községnek megengedte, hogy az ott már­tius 18. és augustus 15-ik napjaira engedélyezett országos vásárok ezentúl ápril­is 15-én és augus­tus 10-én tartathassanak meg, mi ezennel köz­hírré tétetik. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister Szabolcs megyében kebelezett Nyir- Bakta községben f. é. april hó 10-én tartandó or­szágos vásárnak ez évben kivételkép april hó 3-án leendő megtartását engedélyezte, mi ezennel köz­hírré tétetik. A budapesti kir. főügyész a debreczeni kir. ügyész felügyelete alatti börtönhöz börtönmes­terré Révay István kiszolgált cs. és kir. őrmes­tert nevezte ki. NEMHIV­AT­ALOS RÉSZ. HUSZONHETEDIK KIMUTATÁSA azon adományoknak, melyek Ő Felsége a királyné kezdeményezése folytán, a hernalsi tisztleányképző intézet bővítése czéljából eszközlött gyűjtésekből befolytak ; és pedig ő cs. és kir. fensége Mária főherczegnő párt­fogása mellett. (Folytatás és vége.) Possingi báróné Brünnben, valamint a Mor­vaországban működő hölgybizottmány közvetíté­sével : frt, kr. ból 5 írtnál kisebb adoapányok­ 17­77 Summer Jozefa urhölgy közvetítésével: Prokop Antal úrtól Stanowski Mária urhölgy-5 től A cs. kir. szabadalmazott kereskedelmi és ipar­­­bank brünnifiókjának troppaui ügy-10 vivőségétől Schindler Jenő úrtól Hellmann Lajos úrtól 5 írtnál kisebb adományok­-­ból A freiwaldaui hölgybizott­mány utján: ő királyi fensége Marianna németalföldi herczegnőtől 50— Latzel József úrtól 25— Latzel Alfréd úrtól Rosemanith Ignácz úrtól A jägerndorfi hölgybizott­mány útján: Badenfeld báróné szül. Bul­gáriai grófnőtől 5 — Münzer J. úrtól Hillersdorf községből gyűj­­­tés útján Wiese községből gyűjtés ut­ 5 ján Liebenthal községből gyűj­t 60 tés utján Krotendorf községből gyűj­tés utján 5 írtnál kisebb adományok­: 55 ból A bielitzi hölgybizottmány 3 ““* gyűjtése 554 20 (mely összeghez járultak: Sulkowski Tagda herczegnő 30 írttal; Hoffmann Emília ur­hölgy, Haase urhölgy ,Moer­­tens ur, Kohn-Holl­ender Cze­­czilia urhölgy, Bartel­eusz ur­­hölgy, Bartelmusz Minna ur­hölgy, Zenker Emília urhölgy, Greoszenhainer Mária urhölgy, Jankowski Sarolta urhölgy, Höhnel Mária urhölgy, Ma­­enhardt Ernesztin urhölgy, Adler Emília urhölgy, Arndt Emma urhölgy, Scholz Emí­lia urhölgy 10 —10 forinttal; Florian Adelfa urhölgy 8 fo­rinttal ; Marawitz ur, Baum Friderika urhölgy, Danel Fe­rencz ur, Lupinski Alajos ur, Heinkes M. urhölgy, Schnei­der Róza urhölgy, Ambrosy ur, Brüll Fanny urhölgy, Baum Hermina urhölgy, Popper B. urhölgy, Brüll Sarolta ur­hölgy, Schoeffer Henriette ur­hölgy­, Jankowski Klára ur­hölgy, Brüll Terézia urhölgy, Schoeffer Terézia urhölgy, Kölbenheyer Mária urhölgy, Biszwanger Auguszta urhölgy, Schubert Klára urhölgy, Ba­thelt Lujza urhölgy, Ba­­thelt Sarolta urhölgy 5—5 írttal. — A gyűjtés további összegét 5 írtnál kisebb ado­mányok képezik.) Koller Auguszta bárónő köz­­­vetítésével: Brenneis szül. Höflinger Czeczilia urhölgy gyűjtésének eredménye: »Chr. Ulrich jun. & Comp.« czégtől Jahn Ferencz úrtól Hankiewicz A. lovagtól List Ferencz úrtól és a »List Károly és fia« czégtől Schmidt Antal úrtól Höflinger G. úrtól Grimm Jenő úrtól 25 rubel, Beck C.-től 10 rubel, Q. M.­­től 5 rubel, Seeck M.től 5 ru­bel, összesen 45 rubel . Névtelentől 5 írtnál kisebb adományok­ból Auersperg Marianna gróf­né közvetítésével. A kremsi és vidékei hely­őrségi landa. tiszteknek ne­jei által az ottani casinoban adott társas mulatság alkal­mával begyült B. B.-től Horst Ferdinandné ur­hölgy 1171 írt. 98 krajczár­­nyi és 30 franknyi (arany­ban) gyűjtésének további ered­ményéül : Peduzzi őrnagy", Kotzorek és Pfeiffer századostól, úgy­szintén a bischofsteinitzi 50-ik landw. - zászlóalj többi tiszt­jeitől — első és második rész­letül a felső - ínnvölgyi 3-ik tá­bori vadászzászlóalj tisztjei­nek gyűjtése a kremsi 12. landw.-zász­­lóalj tisztjeinek gyűjtése és Trost Sarolta urhölgy avval együtt átadott 5 frtnyi ado­mánya A lembergi landw. parancs­nokság útján, a landw. parancsnokság se­gédtiszti karától a sanoki 57-ik landw. z.­alj­tól Hoborski őrnagytól a przemysli 59-ik landw.­­ zászlóaljtól lovag Bakowski százados­­­­tól a lerakói 52-ik landw. zász-­ lóaljtól írt kr. 10 5 5 5 5 20 67 7 16 45 70 32 68 31 — 25 — 13 50 50 frt kr. 1 5 — 50— 10— 1 10—­­ 12 25 400 — 15 — 17 — 10 10 6 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék