Budapesti Közlöny, 1876. március (10. évfolyam, 49-74. szám)

1876-03-01 / 49. szám

1342 A BUDAPESTI ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE hivatalos bejegyzései. Árfolyam Értékpapírok Állampapírok. Pesten, február 29-én. M­agyar vasúti kölcsön 120 írt 0. é. (300 frc) ezüstben Pénz­­Ám 98. 0.99.% G­ömöri állam vasutzálogbv Magy. keleti vasút II. kibo­­csátvány elsőbbi kötv. . 73.25 73.75 Magyar jutalmi sorsjegyek 73.75 74.— Magyar sorsjegykölcsün 50 frt drb 73 50 74 — 1873-ki magy. állam.-kötv. szerl.fontok 5*/o ezüstben 1872-ki magy. állam.-kötv. szerl. fontok 5% ezüstben 1873. m­. kir. kincstári 6°/« ezüstben .... 1874. m. k. kincstári utalv. II. kibocsát. 6% ezüstben103.50104.— Magyar földtehermentesités 77.25 78.25 1887. sorsolási záradékkal 76.-77.— Temes-bánsági földteherm. 76 —76.50 1887. sorsolási záradékkal 76 —76.50 Horvát-Szlavonföldteherm.-- . -­Erdélyi földtehermentesités 77.—77.50 Szőllő-dézmaváltság (100 forint)....................... T* Vsz* Vs Osztrák állam-adósság pa­pírban 5*/» .... 68.-68.25 Osztr. állam-adóss. ezüstb. kamat. Jan—Juli 5% . 72.75 73­­Osztr. állam-adóss. ezüstb kamat. April—Okt. 5% 72.75 73 — 1860-ki sorsol. 500 forintos111.50112 — V » 100 . 120.-121.— 1864-ki » 100 » 135 75136.50 1864-ki » 50 » 135.75136.50 1871-ki pestvárosi kölcsön «V.............................. 89.—89.50 Biztosítások. Atlas viszontbiztosító . _ _ Elsőm, átalán. biztosító tár.1100 —1110 — Haza életbizt. bank ! 67.—69.— Pannónia viszontbiztosító .330.—336.­Pesti biztosító-intézet . 39.50 40.— Unió viszontbizt. bank 60.—63 — Tisza bizt. társulat . Vasutak. Pécs-barcsi . . . Pesti közúti . . . 180.—182 -Budai ........................ 30 . —40.— Uj-Pest-Rákos-Palotai lév._ _ __ _ Alföld-fiumei . . . ._ __ __ Észak-keleti 111. -112 — Magyar-keleti . . . . 40,50 41 50 Erdélyi I. vasút_ , __ _ _ Déli vasuttársulat . ._ _ __ _ Budai gőz­sikló 56.—57.— Bankrészvények, Ált. magy. municipális hi­telbank ....................... 12. -12.50 Angol-magy. bank . 38 -1 39 — A magyar ált. hitelbank . 172.—1173 — Franco-magyar bank . 29.—­ 30 — Magy. ált. földhitelrészv. .: 53.501 54 -Magy. jelzáloghitelbank .-- . -­Kis Hirt. földhitelintézete 35.—58.— Árfolyam Pénz­­ Áru 27­4? 117 1638 [180 45 '' Soproninyug.-m.-o.jelz.-hib — Takarék- ér hitelegylet 19 Nyitrai keresk. hitelintézet Nyitrai iparbank Buda-6-budai népbank . .­ 27.25 Iparbank Budai keresk. bank Pesti » » Pesti iparbank . Pest-budai kézmüvesbank Bírod, tiszti-egylet m. hit.­­ Bihar megyei ker. ipar- és termény-hitelbank . . [ Vas-Zalai népbank.Részjegyi Horvát leszámítoló bank­­ Debreczeni keresk. bank I. Erdélyi bank . Takarékpénz- részvények.­ Félegyházi....................... Gödöllői............................. Orsz. közp. takar. pénztár Pesti I. hazai .... Pest-buda-fővárosi . Pest-külvárosi .... Pakrác-Daruvár-Kutinyi ke­­rületi lak.­pénztár Szent-Endrei . ... Erdélyi............................. Újpesti ....................... Malmok. Concordia . . . 158. Borsod-Miskolczi gőzmalom — Erzsébet » Luiza » Molnár és sütő . Hengermalom . . Victoria malom . . . . buda­pesti malom Pannónia malom . . Egyéb­ részvények Pesti épitő-társulat . Pesti Cottage-épitő társ I. magyar sörfözöde Sertéshizlaló Athenaeum nyomda Pesti nyomda . . .Franklin-társ.* nyomda Ganz- és társ. vasöntöde Gschwindt-féle szeszgyár Gyógyint. I. m. . Kereskedelmi épület Mátrai k u­­ . . . Pozsonyi papírgyár Rima-Murányi bánya Gyapjumosó és bsz. I. magy Salgó-tarjáni kőszén Salgó-tarjáni vasöntöde Schüick-féle vasöntöde . Soda és vegyészeti . Sóskúti kőbánya . . .­ Spodium- és csontlisztgyár Szesz I. magyar .... Kőszén- és tégla- (Dräsche) gyár............................. Alagút ■ _____. 19 25 27 42 120 640 190 46 83.50 2315 — 98.50 42.— 32. 123.­1ce -279 - 760.- 170.- 7­7­0. - 538.-84.— 2325— 98 75 42.50 34 — 160.-125.- 108 .- 280. - 770.- 172 - 710.- 542 -105 135 232 515 100 113 220 4900 125 62 33 93­­ 83­­173 125 48 310 137 234 525 120 120 222 147 64 3­ 95 86 170 135 60 49 Árfolyam Pénz Ám Sz.-Endrei téglagyár Budapesti téglaégető . — . —I— . — Újlaki tégla- és mészégető;38.—|40.— Kőbányai téglaégető 39. — |41.­Záloglevelek. 571*/0 magy. földhitelint. 85 Vs 85.75 Magyar földhitelintézet zá-­­loglev. arany vagy ezüst 93.56 184 50 5Vs­/o jelzálogbank 79.50 80.—6% Nyugotmagyarh. jelz. — . —— . —G00 által. földh.-részvény . 87.50 88.— 8•/*•/. » » 1 85.25 85.50 6*/0 Fővárosi takarékp. 87 75 88.— Pesti kereskedelmi bank 89. V.89.— Erebeni földhitelint. h'/i'/t— . -­— . — Kisbirt.földhitelintézete 7 •/• 89.50 90.— Elsőbbségi kötvények-5*/» Észak-keleti vasút — — Magyar keleti vasút 1. kib — . —— 5°/o Magyar-galicziai vasut I. erdélyi vasút, 100 frt 5'/s ezüstben ......................._ f _ —. — Győr-Sopron-ebenfurti vas. ezüst frt. 200.6°/0. -- . -­— . — Vágvölgyi vaspálya — . — Vágvölgyi vaspálya részkö­telez­vényei 71/2% — . —6'/o Budapesti lánczhid 85.25 85.50 Borsod miskolczi malom — . —-- . --6 */0 Budapesti malom . 180.—182 .— 65/, Pannonia-gőzmalom .-- . — Kőszén és téglatársulat ke-5 */o Lloyd és tőzsdeépület 60.—61.­Pénznemek. Csász. arany 5.37 5.39 Osztr .-magy. 8 frt arany 9.18 9 20 20 frankos arany 9.18 9.20 Ausztriai és magyar ezüst IC4 50104 70 Német bir. bkrjegyek 100 m. 56 45 56 55 Váltók. Augsburg 100 d. n. f. .— Berlin 100 d. n. bir. m­. 55.80 55 90 M.­Frankfurt 100 d. n. m. .55 8055.90 Hamburg 100 m. b. 55.80 55.90 London 100 m­t. sz. 114 50114.70 Milano 100 Lir. nuovo it. — . —— . — Paris 100 frt. 45.50 45 70 Bécsi börze. február 28-án. Államadósság. Egységes államp. j. május nov. 5*/# kam. Ugyanaz feb. aug. 5*/» kam » jan. jul. » » · apr. okt. · » 1839-ki sorj. kölcsön » · » v*. 1854-k 250 frtoi 4% sorjj. 1860-ki 500 » 5 ‡ » · 100 » 5 › 1864-ki 100 írt. . . . Comoi jöved. jegyek 42 Áramjavakraszóló 120 fitos záloglevelek (300 franc ezüstben ) ... 68 68 72 72 247 242 106 111 120 135 21 . — 1 68.15 —1 68.15 ,/01 72.80, 70 72.80 , — 1248.— — 244.— 50.106 75 50! 111.70­ .-121­­ ,75 136.­­ 50 22.-1 Árfolya Pénz 1 Ára 97.— 97 15 Földtehermentesitési kötvények. Csehországi 5'­, Bukovinai 5 , Gácsországi 5­0 Kar. Krajn. s a tengp. Horvát-Slavon . Morvaországi Alsó-ausztriai Felső-ausztriai Sziléziai ... Erdélyi . Styriai .... Bank-részvények. Angló-ausztriai bank 200 ftos r. (20 font st.) 75 frt Anglo-hungarian bank 200 frtos r. (20 font st.)­­40% Osztrák földhitelint. lOOftos r. (500 frt ezüstb.) 40*/« Kér. és iparhitelint. Ált. magy. hitelintézet 200 r. 80°/, befizetéssel Alsó-ausztriai escomptebanfe 50 frtos r......................... Franco-ausztriai bk. 200 ftos Nemzeti bank . Vasutak és gőzösök. I.Dunagőzhajózási társ. 500 frt. p. p. . . . Erzsébet v. p. 800 frt p. p 193................................... Ferdinánd északi v. p. 1000 frt p. p. ... Ferencz­ József v. p. 200 frt osztr. ért. Gácsorsz. K. Lajos v. p. 200 frt p. p. Kassa-oderbergi vasp. . Lemberg-czernovicz -ja*»y­. V. p. 200 frt o. é. e. Ausztriai Lloyd haj. t. 500 frt. p. p....................... Rudolf v. p. 200 frt o. é Erdélyi v. p. 200 » » Állam v. p. 200 frt p. p. Tisza v. p. 140 frt. p. p 70 “/• befiz. Magy. ész.-kel. v. p. 200 frt o. é. e. . Magy. keleti v. p. 200 frt o. é. e................... Sorsjegyek. Hitelintézet . Dunagőzh.­­. . Keglevich Budai ... Pálffy . . Rudolf alapitv Salm St.-Genois , Triest városi 100 frt » » 50 » Waldstein 20 » Wind­ischgrá­t,z 2­0 » Pénznemek. Reczés arany Napoleon . , Ezüst . , 100.25 85,50 85 75 95.— 86.— 100. — 100­­96 — 97 _ 96 50 95.­­89 25 37.— 100 50 86.25 86 25 100.75 97 50 96 — 89. 50 33.— _ t _1­­75 261175 40 172 75 635.— 30­­ 385 — 173 — 635.— 31 .— 886 — o. e. p. p. 100 fr. 100 fr.! 10­0 40 40 16 40 40 359 — 162 — 1828 — 142 . — 194 25 117.50 133.— 340.— 123 76 282 50 211 75 111. — 41 — ■ül64 75 95.75 |­ 14.50 || 29 25 || 29.50 13.60 |! 38.25 29.25 117­­ — !! 57.—. 58 — ij 23.75; 24.25 !! 23.— 23.50 6.38; 5.39 9.181 9.19 103.36| 103 4­­ 361 — 162 50 1833-142 50 194 75 118 — 134 — 342 — 124 25 283 — 212 25 112 — 41 50 165 25 96.25 15 50 29.75 30.— 14­­­38 75 29.75 Gabonaárak. Minőség Árak ! Minőség |! Árak hectolit. 100 kilog. hektolit. II II100 kilogr.­­ Gabona neme nj Gabona neme Ó vagy Minőség hec­uj toliterenkint Árak 100 kilogr.kint BÚZA Bánsági Tiszai Pest-vidéki Fehérmegye 72.8 9.20 9.30 73.7 9.40 9­60 uj 74.6 9.70 9.90 75.5 10.2010.45­ 76.4 10.60 10.80 77 3 10.9011.10­ 78.3 11 .20 11.30 79.2 . — . —. — — .­, -­-- . --72.8­­ 9.40 9.60 73.7 9.70 9.90­ 74.8 10.— 10.2. 75.5 10.40 10.60¡ 76 4 10.80 11 — 77.3 11 . —11.20­ 78.3 11.30 11.40 79 2 . — — , -­. .­, --- 72.8 9.10 9.20 73.7 9.30 9.50» 74.6 9.60 9.80 75.5 10. -10.30» 76.4 10 50 10.70 77.3 10.8011.—· 78.3 11.10 11.20­­ 79.2 — , — , —» 72.8 9.40 9.60 73.7 9 70 9.90( 74.6 10. -10.2) ; 75.5 10.40 10.60 » i » 76.4 78.3 10.80 111.- I 11.30 11.40 I 77.3 79.2 11.-11.20 Búza Rozs Árpa Zab Kukoricza Repcze Köle3 Bácskai Sörfőzésre Etetésre Bánsági Más fajok Káposzta Bánsági öreg uj 70—71 — 72 60—82 ’ 62-63-7 361/i.—4'l/io 74-7 72-8 nélkül 45—7.85 95—6.45 70—8.20 75—8.95 4.8 —4.9­­5 . —5.3­5 Budapest, 1876. Nyomatott az Athenaeum I. társulat könyvnyomdájában Ferencaiek­ tere, Athenaeum-épület.

Next