Budapesti Közlöny, 1876. május (10. évfolyam, 100-124. szám)

1876-05-02 / 100. szám

Budapest, 1876. 100. szám. Kedd, április 2. BUDAPESTI H­I­T ATILOS KÖZLÖNY. LAP. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vagy­­ helyben Lázhoz hordva : Egész évre.............................10 írt. Félévre......................................10 . Negyedévre..............................5 . Egy lap ára 30 ki. Szerkesztéség : Budapesten, barátok-tere 8-ik szám I. emelet. Kiadó­hivatal : Budapesten, barátok-tere 7-ik szám a. földszint. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítődbe iktatandó hirdeté­sek dijai a h­irdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. Lapunk szerkesztőségi hiva­tala május 1­étől az egyetem­­utczai 1. számú ház II. emele­tén van. HIVATALOS RÉSZ. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb., és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hi főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő­ törvényczikket ter­jesztették szentesités végett Felségünk elé: 1870. évi XIV. TÖRVÉNYCZIKK a közegészségügy rendezéséről. (Szentesitést nyert 1876. évi április hó 3-án. Kihirdett­­etett az országgyűlés mindkét házában 1876. év április hó 8-án.) (Folytatás). II. RÉSZ. Közegészségügyi szolgálat. I. FEJEZET. Közegészségügyi szolgálat a községeknél. 139. §. A község végrehajtja jelen törvénynek, a kor­mánynak és a törvényhatóságnak a közegészségre vonatkozó, a tövények értelmében kiadott rende­leteit. 140. §. Ezen kívül: a) gondoskodik a községi vagyontalan és téboly­dás ápolásra nem minősített elmebetegek, továbbá: a vagyontalan hülyék, siketnémák, vakok, nyomo­rékok, lelenczek és dajkaságba adottak orvosol­­tatása és eltartásáról; b) gondoskodik a szükséges segély eléréséről betegülések és szüléseknél, valamint okleveles szülésznőknek szükség esetében községi költségen való képeztetéséről; c) intézkedik a temetők és lehetőség szerint a halotti kamrák felállítása és felügyelete iránt; d) gyakorolja választási jogát a törvények értel­mében a községi egészségügyi személyzetet il­letőleg. E hatáskör minden községre, tehát olyanokra is kiterjed, melyek törvényhatóságot képeznek. 141. §• A község következő rendőri teendőket teljesít: a) őrködik a köztisztaság, a hússzemle, az áruba bocsátott tápszerek és italok, a közhasználatra szánt ivó­víz tisztaságának és ártalmatlanságának, továbbá a kutak, medenc­ék, víztartók és vízve­­zetékek kellő fentartása s elrontásának megaka­­­dályozása, úgy­szintén a halettkémlet és általában a helyi közegészségi teendők felett; b) az e teendők szempontjából előforduló hiá­nyokat, kihágásokat, a közegészségi ügyekben il­letékes elsőfokú hatóságnak orvoslás, illetőleg megbüntetés végett bejelenti; c) ily esetekben egyúttal lefoglalásokat tehet, és ott, a­hol a törvény vagy az ennek alapján ki­adott kormányrendeletek szerint elkobzásnak van helye, azt, ha az eset körülményei közegész­ségi szempontból igénylik, végre is hajthatja; d) a község vagy közegészségi kör területén tartózkodó élet- vagy testi biztonságát és egész­ségét veszélyeztető eseteknél, különösen hirtelen­­életveszélyeknél rögtön eljár. E teendőket nagy és kis községekben a biró és községi (kör-) jegyző, rendezett tanácsú váro­sokban a rendőrkapitány, törvényhatósági joggal felruházott városokban a kapitánysági közegek, Budapesten pedig a fővárosi rendőrség végzi. 142. §. Minden törvényhatósági joggal felruházott vagy rendezett tanácscsal ellátott város, a király­földön, a törvényhatóságok székhelyéül szolgáló városok, továbbá minden község, mely 6,000 lakos­sal bir, orvost tartani köteles. Azt, hogy 6,000 lakossal biró községek szom­széd apróbb községekkel orvos­tartása tekinteté­ben egyesülhessenek, a helyi és vagyoni viszony tekintetbe vételével a törvényhatóság állapitvá­nyában, szóig, alkalmaztatásban a budapesti fő­­hadparancsnokságnál; és Fux Ottót, a vezérkari állományban, s vezér­kari főnököt a IX. gy. hadosztálynál; — mind­kettőt jelen beosztásbani meghagyással; Alberi Jenőt, a vezérkar állományban, a 32-ik táb. vadászzászlóalj parancsnokát, — jelen szóig, viszonyában való meghagyással; lovag Pitreich Antalt, a vezérkar állományban, beosztva a vasúti irodába; Butterweck Gyulát, a vezérkar állományban, s vezérkari főnököt a II. gy. hadosztálynál; Samonigg Jánost, a vezérkar állományban, beosztva a földleirási irodába, —a három utób­bit jelen beosztásukbani meghagyással; süssenbergi báró Baselit Pétert, a 73. sz. Vil­mos württembergi bg gy. e.-ben, — ugyanezen ez­redhez ; Balduin Rudolfot, a 8. sz. b. Jacobs gy. e.-ben, ugyanezen ezredhez; freyensteini Frey­schlag Adolfot, a 28. sz. lovag Benedek gy. e.-ben, — a 47. sz. Hartung gy. ez­redhez; Ecker-Krausz Gyulát, számi, a 42. számú V. György hannoverai király gy. e.-ben, szóig, alkal­maztatásban a közös hadügyministeriumnál, — jelenlegi beosztásábani meghagyással; továbbá gróf Ludolf Henrik őrnagy részére le­endő rangföntartással — a következő őrnagyokat: Anders Adolfot, a 39. sz. Alexis orosz nhg gy. e.-ben, — ugyanezen ezredhez; Hannbeck Jánost, a 17-ik táb. vad.­zászlóalj pa­rancsnokát, — ezen zászlóaljhoz ; Pelikán Henriket, a 30. sz. b. Ringelsheim gy. e.-ben, meg. A törvényhatóság intézkedik továbbá, hogy az ezeken kívüli községek, a mennyiben községi or­vossal még ellátva nem lennének, 6000-től 10,000 lélekszámig, orvos­tartása tekintetében egy köz­egészségi körbe csoportosíttassanak. Oly községekben, melyek bármi oknál fogva egészségi körbe beoszthatók nem lennének, a köz­ségi orvos teendőit a járásorvos végzi. Ily községek azonban tartoznak a legközelebbi községi vagy járási fennálló vagy létesítendő kórház alapjának növeléséhez járulni. E járulék fejében a község, lélekszám aránya szerint annyit fizet, mint a mennyivel a hozzá legközelebb eső, egészségügyi körbe beosztott község, lélekszám után orvostartás czimén ter­helve van. Dserkes Lajost, a 48. sz. fhg Erneszt gy. ez­redben ; lilienbergi báró Abele Jánost, a 70. sz. b. Phi­­lippovich péterváradi gy. e.-ben; s Gerstenkorn Gyulát, a 45. sz. fbg Zsigmond gy. e.-ben. s liebstadti Bukavina Józsefet, a 64. sz. Károly Sándor szász-weimar-eisenachi nhg. gy. e.-ben, — valamennyit illető ezredéhez; j arli-i Mestrovic Pétert, beosztva a vezérkarhoz, száml. a 33. sz. b. Russevich gy. e.-ben, — a 32.­­ sz. gy. e.-hez, csapatszoglálatra leendő berendelés mellett. (Folytatjuk.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a vakok országos budapesti intézetében néhai gróf Nádasdy Ferencz kalocsai érsek alapítványára Kis Tóth Isaszegi József topolyai vak fiút ne­vezte ki. Járási kórház létesítése czéljából, orvos tartá­sára kötelezett több község, vagy több egészségi kör egyesíthető. (Folytatjuk.) A császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott továbbá kinevezni: alezredesekké, a következő őrnagyokat: lovag Thomemel Gusztávot, a vezérka­r állomá-dr. Böhmer Nándor 54 ik zászlóaljbeli szabad­ságolt állományú honvéd főorvos a m. kir. honvéd­ségben viselt tiszti rangjáról s ezi­méről önként leköszönvén, lemondása elfogadtatott Ringseisen József, vasmegyei ó­perinti lakos vezetéknevének »Réthi­« re kért átváltoztatása folyó évi 19601. számú belügym­iisteriumi rende­lettel megengedtetett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék