Budapesti Közlöny, 1876. június (10. évfolyam, 125-147. szám)

1876-06-01 / 125. szám

Budapest, 1876. 125. szám. Csütörtök, junius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : Bud­apesten, egyetem-utcza 1-ső szám II. emelet. Kiadó-hivatal : Budapesten, barátok­ tere­­­ik szám­a. földszint. Előfizetési Árak : Naponkénti posta­ szétküldéssel vagy helyben házhoz hordva : Egész évre...........................20 írt. Félévre.....................................10 » Negyedévre ,«... . 5 » Egy lap ára 30 kr. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesitő“-be iktatandó hirdeté­sek díjai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és több­szöri hirdetésért 13 kr. minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Weissenbek János, a boglári vasúti állomás főnökének, egy a Balaton jegén veszélyezett nő megmentésé­ért az arany érdemkeresztet adományozom, e részben Ferencz­ József-rendem kanczel­­lárját kellőleg utasítom, s egyúttal megen­gedem, hogy Gradach Ágost vasúti hiva­talnok, Nyitrai Aurél hajókapitány, Tóth Dániel kormányos, továbbá Glatz, Foban, Stanka és Malkin vasúti kalauzok, valamint Ferka pénzügyőrnek ugyanazon alkalom­ból elismerésem nyilvánittassék. Kelt Budapesten, 1876. évi május hó 25-én. Ferencz József, s. k. B. Wenckheim Béla, s. k. O császári és Apostoli királyi Felsége legke­­gyelmesebben méltóztatott továbbá kinevezni: a vadász-csapatban, főhadnagyokká, a következő hadnagyokat: Elmayr Ferenczet, a 10-dik táb. vad. zászlóalj­ban, — ugyanezen 7.­aljhoz; Rizzi Henriket, és Roggler Józsefet, mindkettő a Ferencz­ József­­császár tiroli vad. ezredben, — mindkettőt ugyan­ezen ezredhez ; Schober Pétert, a Ferencz-József-császár tiroli vad. e.-ben, beosztva a kat. földrajzi intézethez, — ezen beosztásbani meghagyás mellett számr.­a nevezett ezredhez; Spies Móriczot, a Ferencz-József-császár tiroli vad. e.-ben, — ugyanezen ezredhez; Prochaska Jakabot, a 17-dik táb. vad. zászló­aljban,­­ ugyanezen zászlóaljhoz; Gebhart Ferenczet, a 12-dik táb. vad. z.­aljban, beosztva a kat. földrajzi intézethez, — ezen beosz­tásbani meghagyás mellett számr.­a nevezett z.­­aljhoz ; Burian Gyulát, a Ferencz­ József-császár tiroli vad. e.-ben, — ugyanezen ezredhez; Sommer Károlyt, a 24-dik, — és Lange Ágostot, a 10-dik táb. vad. z.-aljban, — mindkettőt illető zászlóaljához; Göttinger Jánost, a 5-dik táb. vad. z.-aljban, — a 13 dik táb. vad. z.-aljhoz; Riedl Róbertet, a 3-dik, — Reichmann Antalt, az 1-ső, — Mihhally Józsefet, a 29-ik, — Braunkittel Ferenczet, a 29-ik, — és Figura Arthurt, a 11-dik táb. vad. z.-aljban, — mind az ötöt illető zászlóaljához; Kasperi Bálintot, a 19-dik táb. vad. z.-aljban, — a 33-dik táb. vad. z.-aljhoz; Benck Jánost, a 30-dik, — lovag Neuwirth Ödönt, a 33-dik, — Weinhart Edét, a 27-dik, — Bohács Venczelt, a 17-dik, — Sedlaczek Alajost, a 8-dik, — Günther Ottokárt, a 26-dik, — és Holla Aurélt, a 31- dik táb. vad. z.-aljban, — mind a hetet illető zászlóaljához; Aulich Ernőt, a 4-dik táb. vad. z.-aljban, be­osztva a kat. földrajzi intézethez, — ezen beosztás­­bani meghagyás mellett számr.­a nevezett zászló­aljhoz ; kantsteini b. Jacobs Károlyt, a 14-dik, — Rogulya Sándort, a 11-dik, — és Kandelsdorfer Károlyt, a 3-dik táb. vad. zász­lóaljban, — mind a hármat illető zászlóaljához; báró Streicher Károlyt, a Ferencz-József-csá­szár tiroli vadász-ezredben, beosztva a vezérkar­hoz, — ezen beosztásbani meghagyás mellett szám­­felett a nevezett e.-hez; hadnagyokká, a következő hadapród-tiszthelyetteseket: Herniak Manót, a 6-dik táb. vad. zászlóaljban, ugyanezen 7.-aljhoz; Müller Gottfriedot, a 11-dik táb. vad. z.-aljban, — a 15-dik táb. vad. z.-aljhoz; Peternelli Mátyást, a 8-dik táb. vad. z.-aljban, — a Ferencz­ József-császár tiroli vad. e.-hez; Maur­er Mártont, a 23-dik táb. vadász-zászló­aljban — ugyanezen z.-aljhoz ; Kohout Károlyt, a 14-dik táb. vadász zászlóalj­ban, — a 29-dik táb. vad. z.-aljhoz; TM Hecht Vilmost, a 13-dik táb. vad. z.-aljban, — és Weisz Károlyt, a 20-dik táb. vad. z.-aljban, — mind a kettőt illető zászlóaljához; Vanek Alajost, a 6-dik táb. vad. z.-aljban, — a 18-dik táb. vad. z.-aljhoz ; Jirotka Venczelt, a 22-dik táb. vad. z.-aljban, — a 29-dik táb. vad. z.-aljhoz; Verdross Ignáczot, a Ferencz­ József-császár ti­roli vad. e.-ben, — ugyanezen ezredhez; királyi Szathmáry Albertet, a 3-dik táb. vad. z.-aljban, — ugyanezen z.-aljhoz; straussenburgi Arz Gusztávot, a 28-dik táb. vad. z.-aljban, — a 15-dik táb. vad. z.-aljhoz; Swec Emánuelt, a 6-dik táb. vad. z.-aljban, — a 18-dik táb. vad. z.-aljhoz ; a lovasságban: 1. oszt. századosokká; a következő főhadnagyokat: heiligenkreuz-i báró és gr. Attems Hugót, az 5. sz. gr. Wallmoden uhl. ezredben; liebenwaldi Persa Ferenczet, a 10. sz. III. Fri­gyes Vilmos porosz király húsz. e.-ben; Schlenhaber Fülöpöt, a 3. sz. Károly fhg. uhl. e.-ben; lovag Aulich Emilt, a 11. sz. Ferencz­ József­­császár drag. e.-ben; Helff Antalt, a 4. sz. Albrecht fhg. drag. e.-ben; Bayer Józsefet, a 2. sz. hg. Schwarzenberg uhl. e.-ben; Maschin Józsefet, a 9. sz. b. Piret drag. e.-ben; gr. Klebelsberg-Thumburg Jakabot, és Szathmáry Gábort, mindketten a 14. sz. Vladi­mir orosz nhg busz. e.-ben ; Szmrecsányi Istvánt, all. sz. Sándor württem­­bergi hg. busz. e.-ben ; Wedl Lajost, a 3. sz. Albert szász király gy. e.­­ben, — valamennyit illető ezredéhez; Fügh Gyulát, a 14. sz. Vladimir orosz nagy­­herczeg busz. e.-ben, — a 15. sz. gr. Pálffy busz. e.-hez; Prandstettner Rudolfot, és Steinbrecher Albint, mindkettő az 5. sz. I. Mik­lós orosz császár drag. e.-ben; Praschill Adolfot, a 13. sz. Lajos tranni gróf és mindkét Sicilia hge uhl. e.-ben ; és Elmer Jánost, a 4. sz. báró Edelsheim-Gyulai húsz. e.-ben, — mind a négyet illető ezredéhez; Claussnitz Ágostot, a 9. sz. b. Piret drag. e.-ben, — a 6. sz. Sándor hesseni és rajnamelléki her­­czeg drag. e.-hez; Schön Jánost, a 16. sz. gf. Clam húsz. e.-ben; Block Károlyt, a 12. sz. Fratricsevics húsz. e.­­ben; Bastler Ottót, a 7. sz. Károly Lajos fhg. uh. e.-ben, és verőczei gf. Pejacsevich Arthurt, a 9. sz. hg. Liechtenstein Ferencz husz. e.-ben, — mind a né­gyet illető ezredéhez; bilabrucki lovag Mathes Victort, az 5. sz­­. Mik­lós orosz, csász. drag. e.-ben, beosztva a vezérkar­hoz, ezen beosztásbani meghagyás mellett, számr.­a nevezett e.-hez; főhadnagyokká, a következő hadnagyokat: Peer Mátyást, a 10. sz. II. Frigyes Vilmos po­rosz király huszár ezredben, — ugyanezen ezred­hez ; Gelan Artburt, az 1. sz. gróf Grünne uhL ez­redben ; pallini Inkey Sándort, a 9. sz. hg. Liechtenstein Ferencz húsz. e.-ben ; Simon Sándort, a 2. sz. Miklós orosz nhg husz. e.-ben; Hinterwaldner Józsefet, a 9. sz. b. Piret drag. e.-ben; Stögl Adalbertet, a 8. sz. gf. Saint-Quentin uhl. e.-ben; Kocabek Venczelt, az 1. sz. gf. Grünne uhl. e.­­ben ; Kubass Jánost, a 4. sz. b. Edelsheim-Gyulai húsz. e.-ben. Mai számunkhoz negyedik melléklet van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék